Harjoitteluinfo

Download Report

Transcript Harjoitteluinfo

Harjoitteluinfo
Yleistä
• Suomen kielen pääaineopiskelijat, ei opettajaksi valmistuvat
• Pakollinen Työelämään tutustuminen -jakso (694915A, 6 op) /
suomen aineopinnot
• 1 kk töitä = 3 op
• Jos töissä 3 kk = 9 op -> 6 op pakolliseen Työelämään tutustumiseen ja
3 op suomen kielen syventävien valinnaisiin opintoihin
• Arvostelu hyväksytty / hylätty.
• Harjoittelupaikka hankitaan itse
• Harjoittelu tehtävä kyseisen vuoden aikana.
Harjoittelutuki ja palkka
• Harjoittelutuen suuruus on 1 600 €/opiskelija.
• Tukea 11 opiskelijalle.
• Harjoittelutuki maksetaan työnantajalle, ei opiskelijalle.
-> Työnantaja maksaa ensin palkan harjoittelijalle ja laskuttaa heti työsuhteen
päätyttyä tiedekunnalta harjoittelutuen.
• Harjoittelijan on saatava palkkaa vähintään 1 103 €/kk (Kelan määrittelemä
palkansaajan työssäoloehto).
-> Tuki kattaa osan harjoittelijan palkasta, käytännössä noin yhden
kuukauden palkan eli työnantaja maksaa 2 kk:n harjoittelusta itse
toisen kuukauden.
• Työnantaja voi maksaa omista varoistaan korkeampaa palkkaa, mutta vastaa
itse kaikista ylimenevistä palkkakustannuksista sivukuluineen. Työnantajan
saama tuki on aina maksimissaan 1600 e.
• Harjoittelun on kestettävä vähintään 1,5 kk, jotta tuen voi saada.
Työsuhde
• Harjoittelija on aina työsuhteessa työnantajaan, ei yliopistoon (ellei
yliopisto ole työnantajana, esim. Cimon suomen kielen ja kulttuurin
kesäkurssin kurssiavustaja KK:ssa).
• Harjoittelija noudattaa työnantajan työehtoja ja on työnantajan
vakuutusturvan piirissä.
• Harjoittelusta tehdään harjoittelusopimus työnantajan ja yliopiston
välillä; harjoittelija tekee työsopimuksen työnantajan kanssa.
Mihin harjoitteluun?
• Harjoittelun tulee sisällöltään ja laadultaan vastata pääaineen
koulutuksellisia tavoitteita eli tehtävien pitää olla suomen kielen
asiantuntijuuteen liittyviä (kieli, kielenhuolto, tekstitaidot, viestintä,
puheilmaisu). Tarkoitus on, että saat kokemusta sellaisista
työympäristöistä, joihin voit sijoittua myös valmistumisen jälkeen. Jos olet
epävarma harjoittelun sopivuudesta, kysy neuvoa harjoittelun
yhdyshenkilöltä.
• Tyypillisiä tehtäviä ovat toimittajan, tiedottajan tehtävät, viestinnän alan
tehtävät…; esim. kirjastotyöntekijän tehtävät eivät käy, elleivät ne
muodostu kuitenkin esim. tiedottamiseen/viestintään liittyvistä tehtävistä.
• Viimeaikaisia harjoittelupaikkoja: valtakunnalliset ja paikallislehdet, OAKK,
seurakuntayhtymä, ELY-keskus, OY:n kielikeskus, puolustusvoimien
esikunta, OY:n viestintäyksikkö, Kulttuuritalo Valve, Oulun kärpät, Cimon
suomen kielen ja kulttuurin kesäkurssi
Mihin harjoitteluun (2)
• Ks. harjoittelupaikkoja:
• http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/opintopolku/harjoittelu/harjoittelupaikanloytaminen
• http://www.oulu.fi/careerservices/harjoittelu/index.html
• http://www.kuntarekry.fi/Sivut/Default.aspx
• http://www.valtiolle.fi/valtiolle/fi/index.jsp
• Älä tyydy ilmoitettuihin paikkoihin, etsi aktiivisesti omaa paikkaa.
• Käytä olemassa olevia suhteitasi. Ole sinnikäs. Kerro mitä osaat, ei
vain mitä opiskelet! Etsi hakuohjeita esim. verkosta.
Mitä kerron työnantajalle hakiessani
paikkaa?
• Oma osaaminen
• Harjoittelun käytänteistä:
• Yliopiston ehdot
•
•
•
•
•
•
Vähimmäispalkka on 1 103 e / kk
Tuki on 1 600 e / opiskelija, ja se kattaa osan palkasta
Tuki maksetaan työnantajalle
Tehdään kirjallinen työsopimus
Harjoittelija on työsuhteessa työnantajaan
Harjoittelun vähimmäiskesto 1,5 kk
• Työnantaja on velvollinen ohjaamaan harjoittelijaa
Harjoittelu ulkomailla
• Ylipiston harjoittelutuella
• Erasmus-harjoitteluvaihdossa
• Harjoittelun kesto 3–12 kk
• Erasmus-apuraha palkattomaan harjoitteluun
500 e / harjoittelija
• + 400 e / ensimmäiset 3 kk ja seuraavat 200 e / kk
• Palkalliseen harjoitteluun 200 e / kk
• Eurooppa
• Yritykset, yksityiset ja julkiset organisaatiot (eivät suurlähetystöt ja
konsulaatit)
• Lisätietoja: Koulutuspalvelut
Mitä harjoittelun jälkeen?
• Raportti ja kopio työtodistuksesta harjoittelun yhdyshenkilölle
välittömästi harjoittelun päätyttyä.
• Raportin laajuus on 3–5 sivua ja siinä kerrotaan kokemuksista,
työtehtävistä ja kuinka ne tukivat tai eivät tukeneet suomen kielen
asiantuntijan ammatti-identiteetin muodostumista. Kerro myös,
kannattaako ko. paikkaan mennä suomen opiskelijoiden
harjoittelijaksi tulevina vuosina.
• Vain raportin ja työtodistuskopion palauttamalla saat
suoritusmerkinnän.
• Tee harjoittelupalaute koulutuspalveluihin:
http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/opintopolku/harjoittelu/harjo
ittelupalautteet
• Pidä yhteyttä saamiisi kontakteihin ja luo niiden avulla uusi
kontakteja, verkostoidu.
Mitä työnantaja tekee?
• Allekirjoittaa harjoittelusopimuksen.
• Maksaa palkan
• Ohjaa työtehtävissä (nimetty harjoittelun ohjaaja?;
onko kokenutta henkilökuntaa paikalla?)
• Antaa harjoittelupalautteen:
http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/opintopolku/har
joittelu/harjoittelupalautteet (työnantajan
palautelomake)
• Hakee harjoittelutuen yliopistolta eli lähettää laskun HUTKiin: Arja Meskus,
humanistinen tiedekunta, PL1000, 90014 OULUN YLIOPISTO.
Eteneminen
• Haet harjoittelutukea (harjoittelupaikan ei tarvitse olla selvillä
haettaessa, esitä kuitenkin suunnitelma).
• Otat yhteyttä työnantajiin.
• Kun harjoittelupaikka varmistunut, täytät harjoittelusopimuksen
omilla tiedoillasi, täytätät sen työnantajalla ja palautat
allekirjoitettavaksi harjoittelun yhdyshenkilölle.
• Teet harjoittelun.
• Palautat raportin ja työtodistuskopion sekä täytät
koulutuspalveluiden harjoittelupalautteen.
Ohje harjoittelutuen hakuun
• Tee vapaamuotoinen hakemus (1 x A4), jossa kerrot
• yhteystietosi: puhelin ja sp-osoite
• vuosikurssisi, tähänastisen opintopistemäärän kokonaisuudessaan ja eriteltynä pääja sivuaineittain ranskalaisin viivoin
• harjoittelupaikkatoiveesi tai varmistuneen paikan, toivotun ajankohdan ja keston
• haluttua harjoittelupaikkaa tukevan työ- tai muun kokemuksen
• onko sinulla opinto-oikeutta pedagogisiin opintoihin tai oletko suorittanut ne
• oletko saanut aiemmin harjoittelumäärärahaa (mistä).
• Liitä mukaan ajantasainen opintosuoritusote.
• Hakemus liitteineen Sisko Brunnille (työhuone tai sp)
• Valintakriteerit oppiaineessa:
• Vuosikurssi
• Opintomenestys
• Harjoittelupaikan sopivuus
• Valinnoista tiedotetaan hakijoille sähköpostitse. Viimeistään harjoittelurahan
saatuasi ota yhteyttä potentiaaliseen harjoittelupaikkaan.
Lisätietoa
• Oppiaine: Sisko Brunni