Transcript Document

Lazdijų mokyklos – darželio ,,Kregždutė“
Pradinių klasių vyr. mokytoja Daiva Burneikienė
2014 04 16
Svarbiausi šiuolaikinio švietimo siekiniai taikliai įvardyti
UNESCO J. Delorso pranešime „Mokymasis: vidinis
lobis“ (1996) . Tai:
 mokymasis gyventi kartu,
 mokymasis žinoti,
 mokymasis veikti,
 mokymasis būti.
Taigi šiuolaikinio ugdymo esmę trumpai
nusakyti galima taip:
 didžiausią dėmesį sutelkti į mokinio
asmenybės ugdymą;
 į jo paties aktyvų, sąmoningą
mokymąsi;
( kad mokiniai žinias ir gebėjimus įgytų patys aktyviai veikdami,
gebėtų žiniomis pasinaudoti, jas kūrybingai pritaikyti)
 suteikti mokiniui tinkamą paramą, kad
jis išsiugdytų gyvenimui svarbių
kompetencijų.
 Mūsų
mokyklos
darželio
,,Kregždutė“ strateginis tikslas įgyvendinti pozityvius pokyčius
mokykloje, organizuojant tokias
veiklas, kurios užtikrintų ugdymo
kokybės gerėjimą.
Mūsų tikslas: - mokinys
 Ir jeigu tikslas yra kūrybingo, gebančio
kritiškai mąstyti ir vertinti žmogaus
ugdymas, šio tikslo pasiekti įmanoma
taikant aktyviuosius mokymo ir
mokymosi metodus.
Aktyvaus mokymo (si) metodai:
 Darbas porose;
 Darbas grupėse;
 Demonstravimas,






iliustravimas;
Minčių lietus;
Žaidimas;
Tiriamoji veikla (praktinis
tyrimas);
Stebėjimas;
Bandymas;
Diskusija, pokalbis,
 Projektas;
 Inscenizacija;
 Inovatyvūs metodai




(interaktyvios priemonės,
internetiniai ištekliai,
skaitmeninės mokymosi
priemonės, informacinės ir
komunikacinės
technologijos);
Ekskursija;
Viktorina;
Kūrybiniai darbai, piešiniai;
Vaidmenų žaidimai.
Žaidimas.
Šio metodo taikymas pamokoje daro ją
sėkmingą, nes:







skatina mokinių aktyvumą;
sustiprina mokymosi motyvaciją;
vyrauja džiugi nuotaika;
mokymo procesas nenusibosta;
lengviau įsimenama ir suvokiama mokomoji medžiaga;
vaikai geriau sukoncentruoja dėmesį;
be didelių pastangų išmoksta to, kam paprastai reikalinga
valia.
Žaidimas ,,Dėmesio“ – skirtas garsams
įtvirtinti.
Vaikai sustoja ratu.
Kiekvienas vaikas – koks
nors garsas, pvz: a, o, l, k...(
vaikas turi kortelę su raide,
atitinkančia tą garsą).
Aš tariu garsą, o mokinys,
kuris pavadintas tam tikru
garsu ir turi šio garso
kortelę, turi pasakyti žodį su
tuo garsu, pvz.: o - ,,ola“, l ,,lapė“ ir t.t.
Žaidimas ,,Uždraustas garsas“ - skirtas
pastabumui ugdyti.
Pvz.; uždraustas garsas – k.
Vaikai sugalvoja žodžių nurodyta tema (pvz.: apie klasę:
lenta, suolas, langas, stalas...)
Jeigu pasako žodį su garsu k (klasė, knyga, mokykla),
iškrinta iš žaidimo.
Žaidimas ,,Grandinėlė“ - skirtas vaikų žodyno
turtinimui.
Pvz.: ką veikia (gali veikti) paukščiai, gyvuliai, daiktai.
Rodomi paukščių, gyvulių, daiktų paveikslėliai, o vaikai
sako, ką jie veikia, pav.: arklys žvengia, šuo loja ir t.t.
Grandinėlės nutraukti negalima!
Žaidimas su kauleliu - tinka žodžio garsinės
analizės pratyboms.
 Mokinys meta kaulelį ant
lapo su raidėmis. Jei
kaulelis nukrenta, tarkim,
ant raidžių Ė ė ir rodo 3
akutes, mokinys arba visa
klasė turi sugalvoti žodį,
sudarytą iš 3 garsų,
kuriame būtų garsas ė,
pvz.: ėjo, ėmė ir kt.
Žaidimas ,,Autobusas“ – skirtas mokinių nuomonei
ir pasirinkimui išreikšti, patikrinti dalyko žinias.
Nubrėžiamos
dvi
lygiagrečios
linijos, tokiu atstumu, kad tarp jų
tilptų ,,sulipti” visi klasės mokiniai –
,,keleiviai”. Kai ,,keleiviai” sulipa į
,,autobusą”,
paaiškinama,
kad
,,vairuotojas” (mokytojas) keleiviams
užduos klausimą. Vaikams reikės
pasirinkti atsakymą ir ,,išlipti”
stotelėse ,,Taip“ (autobuso dešinėje)
arba ,,Ne“ (autobuso kairėje).
Vaikai pasirenka atsakymą ir
peržengia vieną ar kitą liniją,
,,autobusas” lieka tuščias.
Tada vėl kartojama, tiek, kiek yra
paruoštų klausimų, ir kol vaikams
įdomu.
Vaikai mėgsta ne tik žaisti, bet ir stebėti,
tyrinėti, todėl stebėjimo metodą taikau
pasaulio pažinimo pamokose, nes:
 skatina domėtis, pažinti aplinką, pastebėti vykstančius
pasikeitimus;
 moko vaikus fiksuoti, paaiškinti, analizuoti, daryti
išvadas;
 pritaikyti įgytas žinias ir gebėjimus įvairioms
problemoms spręsti.
Stebėdami pamerktas vaismedžių
šakeles, aiškinomės kaip augalai prisitaiko
prie skirtingų sąlygų.
Iš sėklų ir pjuvenų gaminome ,,Oliziukus“ ir
auginome jiems ,,plaukus, ausis ar uodegas“.
Greičiau įsitraukti į darbą ir geriau jį atlikti
padeda grupinio darbo metodas.





Jis ugdo vaikų bendravimo įgūdžius;
pratina planuoti darbą;
vengti konfliktų;
atlikti tam tikras funkcijas;
objektyviai vertinti darbo rezultatus.
 Mokinys yra pilnavertis mokymo proceso
veikėjas, o ne tik ramus stebėtojas.
 Grupės nariai vienas kitą padrąsina,
padeda, motyvuoja.
 Mokytojas gali pastebėti kiekvieną mokinį
ir individualiai jam padėti.
Estafetė ,,Nunešk klausimą, parnešk atsakymą“ –
skirtas įvairių dalykų žinių įtvirtinimui, bendram
mokymuisi.
 Mokiniai pasiskirsto į dvi komandas ir sustoja į dvi eiles
vienas paskui kitą. Mokytojas stovi priekyje klasės.
Duodama komanda pradėti ir mokiniai po vieną bėga link
mokytojo. Mokytojas atbėgusiam mokiniui užduoda
klausimą, tas mokinys turi grįžti prie komandos draugų,
susitarti, koks atsakymas ir jį ,,atnešti” mokytojui. Tada
bėga kita mokinys. Už teisingą atsakymą skiriami taškai.
Klausimai užduodami vienodi abiems komandoms. Laimi
greičiau atsakiusi ir daugiau teisingų atsakymų surinkusi
komanda.
,,Traukinuko” metodas
I stotelė
II
stotelė
Grupės gauna ,,maršrutinius” lapus, kuriuose
surašytos užduotys, sudėliotos ,,karuselės”
metodu.
Grupė, atlikusi pirmąją užduotį, atvyksta į
pirmąją stotelę, kur stotelės viršininkas
(dažniausiai gabus mokinys, kuris, mokytojo
instruktuotas, gali vertinti užduoties atlikimo
kokybę), jei užduotis atlikta teisingai,
praleidžia ,,traukinį” toliau, jei ne - siunčia į
depą (remontą). Traukinys pasiekia galutinę
stotelę, jei sėkmingai atlieka visas užduotis.
III
stotelė
finišas
IV
stotelė
,,Parduotuvė“
Mokiniai suskirstomi į grupes po 3. Pasiskirsto vaidmenimis:
pardavėjas, pirkėjas, pirkėjo šeimos narys.
Visi gauna ,,pinigų“ – po 20 Lt ir centų. Pirkėją į parduotuvę
siunčia šeimos narys ir nurodo, ką už 20 Lt turėtų nupirkti.
Pirkėjas parduotuvėje išsirenka prekes, sumoka, pardavėjas
atiduoda grąžą, pirkėjas tikrina, o namuose grąžą tikrina
šeimos narys.
Stipresnieji mokiniai galėtų numatyti, kiek ir kokių pinigų
reikės, kiti mokiniai, kokių prekių už 20 lt galima nusipirkti,
vaikai pasirenka ir kokių prekių parduotuvėje vyks veiksmas.
Ypač pirmokams patinka piešti humoristinius
piešinius.
Vilma mažam broliukui nutarė pagaminti jo mėgstamiausių
sulčių. Ji paėmė morką, 4 vyšnias, agurką ir parodė visa tai
broliukui. Broliukui tai patiko. Ką jis pamatė?
piešiniai
Pamokose taikau inovatyvius metodus:
 skaitmeninius mokymosi objektus;
 interaktyvias priemones, mokomuosius žaidimus;
 internetinius išteklius.
Taip sužadinimas mokinių smalsumas, didėja
mokymosi motyvacija, aktyvinama pažintinė
veikla, ugdomas gebėjimas klausyti, skatinamas
kritinis mąstymas, leidžiama imtis naujos veiklos.
Interaktyvi lenta (skaitmeninis mokymo
tyrinys)
• lengviau pasiekti užsibrėžtų tikslų ir uždavinių,
paprasčiau dirbti;
• stiprinama mokinių motyvacija;
• lengviau gaunama grįžtamoji informacija;
• mokiniai aktyvesni;
• greičiau ir lengviau išsiaiškinama nagrinėjama
medžiaga;
• patogu mokyti ir mokytis;
• aktyviai dirbama visą pamoką.
Pateiktys
 Toks medžiagos pateikimas yra efektyvesnis ir
įtaigesnis nei mokytojo aiškinimas ar
pasakojimas.
 Mokiniai noriai atsakinėja į klausimus,
atlieka užduotis.
 Pateikčių pateikimas sužadina smalsumą,
kuris išlieka iki pamokos pabaigos.
Internetiniai ištekliai, interaktyvios
priemonės, mokomieji žaidimai
 www.mokinukai.lt – portalas vaikams,
kuriame randame naujovišką mokymosi
metodiką, paremtą interaktyviu vaiko ir
mokymosi aplinkos santykiu bei vaizdo
ir
garso
integracija
perduodant
informaciją.
Gyvūnų spalvos – pažintinis kalbos
žaidimas, kuriame pagal pateikiamas
nuotraukas mokiniai turi parinkti
iš sąrašo žodžius, tinkamus gyvūnų kailio ar
plunksnų spalvai apibūdinti.
http://www.kalbosnamai.lt/gyvunu_
spalvos/;
 Lietuvių kalbos testai pradinukams
– pateikiamos rašybos taisyklės, testai,
kuriuos atlikdami mokiniai įsivertina
rašybos gebėjimus.
http://pradinukai.lt/testai–lietuviu/;
Žiburėlis – mokymo priemonė, kurioje
gausu užduočių kalbai, matematikos
įgūdžiams lavinti, kritiniam
mąstymui ugdyti.
http://www.ziburelis.lt/?p=nemokamai;
Liema ir Padamukų planetos –
mokomosios užduotys, skirtos lietuvių
kalbos, matematikos, pasaulio pažinimui ir
kitų dalykų gebėjimams lavinti.
http://kmp.moko.lt/;
Paveikslėlių aritmetika – programa, skirta
mokytis keturių pagrindinių aritmetinių
veiksmų – sudėties, atimties, daugybos ir
dalybos.
http://portalas.emokykla.lt/Puslapiai/SMP.aspx.
Interaktyvios užduotys, žaidimai, lavinantys
pradinių klasių mokinių kalbinius gebėjimus
edukaciniame projekte FREPY
http://www.frepy.eu/part_lt.html;
,,Lietuva - mano šalis“
Tai interaktyvi vaizdinė ir garsinė
mokymo priemonė. Priemonė
taip pat yra suderinta su
interaktyviosiomis lentomis.
http://mkp.emokykla.lt/lietuv
a-manosalis/startas.html
Mokymo priemonė lietuvių
kalbai, pasaulio pažinimui.
http://www.mokyklele.net/index.php
/zaidimai/pasiklyde-vaikuciai
Kompiuterinė enciklopedija,
http://mkp.emokykla.lt/enciklopedija/lt/
Pasakyk, kiek laiko
Programa, skirta padėti mokiniams
išmokti pažinti laiką ir nustatyti
laikrodį.
Naudingos nuorodos:
 http://www.manogaublys.lt/home.1,p.0,e.0,l.lt -Europos ir





Lietuvos geografija
http://ejournal.emokykla.lt/vppb/index.php?action%5B%5
D=IBrowsing::gotoFolder(2849)
http://www.sheppardsoftware.com/mathgames/monkeydr
ive/monkeymath.htm - matematiniai žaidimai
http://www.amblesideprimary.com/ambleweb/mentalmat
hs/clock.html – judantis laikrodžio modelis
http://www.amblesideprimary.com/ambleweb/mentalmat
hs/subtractiontest.html – atimtis
http://vaizdopamokos.lt/- pamokų vaizdo įrašai
 http://www.amblesideprimary.com/ambleweb/mentalmaths/testtest.ht












ml – daugybos medis
http://mokinukai.lt/
http://lietuva-manosalis.mkp.emokykla.lt/startas.html
http://enci.sviesa.lt/ - kompiuterinė enciklopedija
http://www.encyclopediainteractica.com/ - interaktyvi encoklopedija
http://mkp.emokykla.lt/enciklopedija/lt - kompiuterinė enciklopedija
http://www.mch.mii.lt/tarmes/Tarmes/ - lietuvių
tarmėshttp://www.mokytoja.com
http://mokytojajolanta.jimdo.com
http://mokytojaskirmante.jimdo.com/
http://mokytojarasa.jimdo.com/
http://mokinukai.jimdo.com/
http://cereskevicienej.blogas.lt
http://www.sesioszasys.lt
Ačiū už dėmesį.