Referatas - „Vaivorykštės“ gimnazija

Download Report

Transcript Referatas - „Vaivorykštės“ gimnazija

REFERATAS
Gargždų „Vaivorykštės” gimnazija
2014
Parengė Barbora Dotienė
Referatas
Referatas - savarankiškas mokinio
darbas, skirtas išsamiai nagrinėti
pasirinktą teorinę temą (klausimą).
Jis rašomas, remiantis keliais
šaltiniais (dalykine, moksline
literatūra, teisės aktais, statistiniais
duomenimis).
Referato struktūra
Referato struktūrinės dalys:






antraštinis (titulinis) lapas;
turinys;
įvadas;
pagrindinė dalis;
išvados;
naudotos literatūros sąrašas.
Antraštinis (titulinis) lapas
Šiame lape turi būti nurodyta:






institucija (mokykla);
darbo tema;
referato autorius (vardas ir pavardė);
referato vertintojas (vardas ir pavardė);
vieta (miestas);
metai.
Turinys
 Referato turinys rašomas antrajame
lape. Jame pateikiama aiški darbo
struktūra bei struktūrines dalis
atitinkantys puslapiai.
 Skyrių, poskyrių pavadinimai turi būti
trumpi, aiškūs, prasmingi ir atitikti
nagrinėjamos temos esmę.
 Pavadinimai neturi kartotis ar kartoti
referato pavadinimo.
Turinio pavyzdys
ĮVADAS …....................…………….....………..………3
1. SKYRIAUS PAVADINIMAS............................4
1.1. Poskyrio pavadinimas ........................4
1.2. Poskyrio pavadinimas.........................5
2. SKYRIAUS PAVADINIMAS ...........................7
2.1. Poskyrio pavadinimas.........................8
2.2. Poskyrio pavadinimas.........................9
IŠVADOS.....................................................11
LITERATŪRA................................................12
Įvadas
 Įvardinama analizuojama problema,
akcentuojamas jos aktualumas.
 Būtina suformuluoti darbo tikslą ir
uždavinius (ką nori autorius pasiekti
šiuo darbu, t. y. pateikti visapusišką
problemos analizę).
 Rekomenduojama įvado apimtis – iki
1 puslapio.
Mokinių mokymosi motyvaciją
lemiantys veiksniai
Tikslas:
Atskleisti mokinių mokymosi motyvaciją
lemiančius veiksnius.
Uždaviniai:
1. Paanalizuoti aplinkos veiksnius,
darančius įtaką mokinių mokymosi
motyvacijai.
2. Aptarti vidinius mokymosi sėkmę
lemiančius veiksnius.
Pagrindinė dalis
 Pagrindinėje dalyje autorius turi atlikti
pakankamai išsamią temos turinį
atskleidžiančią savarankišką analizę.
 Citatomis ar perpasakojimu
perteikiamos kitų autorių mintys arba
atliktų tyrimų rezultatai būtinai turi būti
su šaltinių nuorodomis.
 Pagrindinės dalies apimtis – 3-5 psl.
Išvados
 Išvados turi apibendrinti atlikto darbo
rezultatus - tai atsakymas į įvadinėje
dalyje iškeltą tikslą ir uždavinius.
 Išvados numeruojamos, jų skaičius
lygus uždavinių skaičiui.
Mokinių mokymosi motyvaciją
lemiantys veiksniai
Išvados
1. Mokslinės literatūros analizė parodė, kad
pagrindiniai išoriniai mokinių mokymosi
motyvaciją lemiantys veiksniai yra šeima,
ugdomoji aplinka, bendraamžiai.
2. Svarbiausiais vidiniais mokymosi
motyvaciją skatinančiais veiksniais
mokslinėje literatūroje nurodomi šie
veiksniai: gerų rezultatų poreikis,
bendravimo poreikis, potraukis tyrinėti.
Literatūra
 Pageidautina, kad rašant referatą
būtų panaudota ne mažiau 3-4
mokslinės literatūros šaltinių.
 Naudotos literatūros sąrašas
pateikiamas pagal rekomendacijas.
LITERATŪROS SĄRAŠO SUDARYMO
pavyzdys
Knygos:
1. Anzenbacher A. Filosofijos įvadas. –
Vilnius: Katalikų pasaulis, 1992.
Informacija internete:
1. Donskis L. „Nacionalizmas ir
globalizacija: iššūkiai XXI amžiaus
Lietuvai” [interaktyvus], [žiūrėta
2014-09-05]. Prieiga per internetą:
http://www.donskis.lt/a/lt/10/1/84
Interneto šaltiniai
 http://www.asirpsichologija.lt/index.php?id=
179&category=12
 http://www.azuolas.prienai.lm.lt/newvers/az
uolas/index.php?option=com_content&view
=article&id=34&Itemid=7
Nustatymai
 Referate tekstas rašomas 12 dydžio Times New Roman
šriftu. Skyrių ar dalių antraščių pavadinimai – 12 pt
Times New Roman Bold šriftu.
 Pastraipų pirmosios eilutės įtrauka: 1,27 cm.
 Teksto lygiavimas abipusis. Tarpai tarp teksto eilučių
1,5.
 Lapo formatas: A4 (210 x 297 mm). Paraštės: viršus ir
apačia – 2 cm., iš kairės – 3 cm., iš dešinės – 1 cm.
 Puslapiai numeruojami apačioje, tituliniame lape numeris
nerašomas.
Vertinimas
 5 taškai – turinys;
 5 taškai – vieningų reikalavimų laikymasis.
 Pažymys:
 iš pasirinkto dalyko;
 Iš lietuvių kalbos.
Vertinimo lentelė
Vertinimo sritis
Skirta
taškų
Galimi
taškai
Titulinis lapas
0,5
Turinys
0,5
Lapo formatas (paraštės, įtraukos, tarpai
tarp eilučių)
1
Skyrių ir poskyrių, paveikslų žymėjimas
0,5
Išvados
0,5
Literatūros sąrašas
1
Citatos, nuorodos į šaltinius (pakankamai;
teisingai pateikta)
Iš viso:
1,5
5,5
Vertinimo lentelė
Vertinimo sritis
Skirta
taškų
Tikslo, uždavinių ir išvadų dermė
Galimi
taškai
0-1
Temos atskleidimas:
atskleista tinkamai
1,5
atskleista iš dalies
0,5-1
neatskleista
0-0,5
Šaltinių naudojimas:
cituojama pakankamai
0-2
šaltiniai naudojami tinkamai*
0-1
Iš viso:
5,5
Tinkamai * - visi nurodyti literatūros sąraše šaltiniai cituojami, visi
Referato rašymo eiga (Ib; If)
Veikla
Data
Temos pasirinkimas, įvado rašymas
2014 m.
spalio 14-21
Būtina konsultacija
Dėstymo rašymas, išvadų formulavimas
2014 m.
spalio 22 –
lapkričio 14
Būtina konsultacija
Darbo pateikimas
2014 m.
lapkričio 15-17
Darbo įvertinimas
2014 m.
lapkričio 18-27
Bendravimo būdai
 Temos eilutė: Referato įvadas
 Laiškas (Laba diena. Siunčiu jums referato įvadą. Būtų
malonu, kad pastabas parašytumėte, nes iki atostogų
mokykloje nebūsiu).
Geros dienos
Monika Monikaitė, Ix klasė
 Priedo pavadinimas: Klasė; vardas, pavardė;
pavadinimas.
http://www.vaivorykste.lm.lt/index.php?option=com_conten
t&view=article&id=138&Itemid=112