Presentasjon 09.05.14 - Sogn lokalmedisinske senter

Download Report

Transcript Presentasjon 09.05.14 - Sogn lokalmedisinske senter

Sogn lokalmedisinske senter

Styringsgruppa 4. april 2014

Status

• • • • • Lærdal, Årdal og Aurland har vedteke å delta i alle delar av prosjektet Leikanger har vedteke å delta i døgntilbod for øyeblikkeleg hjelp m.v.

Alle kommunane deltek i samarbeid om legevakttelefon. Luster, Sogndal, Leikanger og Vik kjøper tenestene med atterhald om pris og kvalitet.

Kreftkoordinator er på plass (samarbeid Lærdal, Årdal og Aurland) Tilsetting i stillingane som leiar for Sogn LMS og legevaktsjef vil truleg skje innan kort tid.

Status

• • Det er inngått og underskrive særavtalar om døgntilbod for øyeblikkeleg hjelp mellom Helse Førde og kvar av kommunane Lærdal, Årdal, Aurland og Leikanger.

Søknad om øyremerka tilskot frå Helsedirektoratet til etablering og drift av døgntilbod for øyeblikkeleg hjelp for kommunane Lærdal, Årdal, Aurland og Leikanger vart sendt innan fristen 01.03.14.

Status

• • • • • • Arbeid med telemedisin er igangsett Møte i læringsnettverket for betre pasienttryggleik 13.03.14

Møte med Kommunal akutt døgneining i Nordfjord 14.03.14

Møte med SYS-IKL den 19.03.14

Naudnettet er forseinka, men etter råd frå naudnett prosjektet og ut frå ei ny vurdering, meiner prosjektleiinga at Sogn lokalmedisinske senter bør setjast i drift i november 2014 uavhengig av naudnettet.

Gjennomgang av risikovurderinga

Status

• • • Møte i arealprosjektet ved Lærdal sjukehus den 27.03.14. Areal for legevakt m.v. med i tilbodsutlysing no. Det blir arbeidd vidare med areal for døgntilbod ø-hjelp m.v. i 2. etasje.

Endeleg avklaring av deltakarar i arbeidsgruppene for fagnettverk/pasientforløp og legevaktsentral/naudnett Første møte i arbeidsgruppa for fagnettverk/pasientforløp og i arbeidsgruppe for legevaktsentral/naudnett vart haldne den 05.05.14.

Arbeidsgruppe legevaktsentral/naudnett

Deltakarar

Namn Kommune Margun Thue NN Jan Ove Tryti Frode Myklebust Bjarte Hove Knut Schønberg NN Lærdal Lærdal Sogndal Lærdal Årdal Luster Lærdal Stilling Helse- og omsorgsleiar Leiar Sogn LMS Kommuneoverlege Kommuneoverlege Kommuneoverlege • • • • • Kommuneoverlege • Tilsett ved LVS •

Referansegruppe

Terje Olav Øen, rådgjevar Helse Vest Rune Arnesen, Helsedirektoratet Øyvind Dahle, Helse Førde Albert Olav Fedje. Seksjons leiar Lærdal sjukehus Helge Bjordal, Kommuneoverlege Vik Leif Erik Husabø, Kommuneoverlege Leikanger Trygve Ness, Kommuneoverlege Aurland

Arbeidsgruppe fagnettverk og pasientforløp

Deltakarar

Namn Norunn Haugen Elin Christensen Kommune Aurland Leikanger Margun Thue Lærdal Monique Huetink Aurland Heidi Skeie Årdal Frode Myklebust Lærdal Leif Erik Husabø Leikanger Vivian Kvam Sogndal Stilling Ass. rådmann Sjukepleiar Helse- og omsorgsleiar /sjukepleiar Fysioterapeut Ergoterapeut Kommuneoverlege Kommuneoverlege Avdelingsleiar sjukeheimen

Referansegruppe

• • • • • • • • • • • • • Grethe Netteland, Høgskulen Sogn og Fjordane Martha Strandos, Utviklingssenter for sjukeheimar og heimetenester Kari Voldum, helse- og omsorgsleiar Aurland Rigmor Svanberg, helse- og omsorgsleiar Årdal Marit Andersen, helse- og omsorgsleiar Vik Astri Riiber, helse- og omsorgsleiar Sogndal John Olaf Røhme, ass. rådmann Luster Anne M. Kråvik, avd.leiar Leikanger Hrafnhildur Elvarsdottir, avdelingssjukepleiar Lærdal Kathrine Sørum, sjukepleiar Leikanger Kari Furevik, seniorrådgjevar fag - og utviklingsavdelinga i Helse Førde Anne Margrethe Øvsthus, prosjektleiar telemedisin Helse Førde Elin Brekke Grinde, prosjektleiar telemedisin Nordfjord

Aktivitetar framover

• • • • • Utlysing av stillingar ved legevaktsentralen /legevakta Møte i arbeidsgruppene Arbeid med avtalar mellom kommunane IKT-løysingar - det er planlagt bruk av helseføretaket sitt pasientjournalsystem (DIPS) Ulike informasjonsmøte - særskilt retta mot legar for å sikre rett og god bruk av tilbodet

Avtale om kjøp av legevaktsentraltenester

• • • • • Framlegg til avtale Vertskommune er Lærdal Kommunane Årdal og Aurland er deltakarar Kommunane Vik, Leikanger, Sogndal og Luster inngår kjøpsavtale med Lærdal kommune Gjennomgang av avtalen i møtet

Drifts- og leigeavtale

• • • Arealet er ikkje heilt klart Treng meir involvering og forankring før handsaming i styringsgruppa Framlegg: Kjem tilbake til dette

Ymse

• • • Arealplanlegging Samling av Lærdal kommune sine helse tenester ved Lærdal sjukehus?

Ressursar i prosjektet framover