Prezentacija (get PPTX document)

download report

Transcript Prezentacija (get PPTX document)

Trošak vetroparkova
(primer „Čibuk 1“)
Milioni EUR
162
Godina
25
Trošak uvoza
struje
55
1
Neto finansijski benefit vetroparka za ekonomiju Republike Srbije (primer „Čibuk 1“, ≈145 MW, Kovin)
300
cca €248
MILIONA
€ mill
248
250
200
150
100
89
42
50
30
27
6
0
Porez na dobit
Lokalna
komponenta
CAPEXa
Lokalna
Porez na imovinu
komponenta OPEXa
8
Troškovi razvoja
projekta
11
27
7
Porezi i donacije Porez na dividende Usluge upravljanja Potrošnja električne
lokalnoj samoupravi
imovinom AM
energije
13
1
Nepredviđene
situacije
Održavanje
građevinskih
objekata i
infrastrukture
Ukupni benefiti
 €8 miliona -- razvoj projekta
 €50 miliona – građevinski i elektro sektor (izgradnja)
 €130 miliona -- prihod za budžet Republike Srbije (porez na dobit,
porez na imovinu, porez na dividende)
 €10 miliona -- prihod za budžet Opštine Kovin
Cost/Benefit analiza vetroparka za ekonomiju Republike Srbije (primer „Čibuk 1“, ≈145 MW, Kovin)
•
Ukupni
socio
ekonomski
benefiti od
vetroparka
„Čibuk 1“
bi trebalo
da
prevaziđu
troškove za
53%
300
€ mill.
250
200
150
248
100
162
50
0
Ukupni očekivani benefiti
Ukupni očekivani troškovi
Bruto benefit vetroparka za ekonomiju Republike Srbije (primer „Čibuk 1“, ≈145 MW, Kovin)
 Povratak investicione banke Vlade SAD-a (OPIC) u Srbiju
 GE zainteresovan za preseljenje dela svoje proizvodnje u Srbiju
 Smanjen uvoz električne energije tokom zimskih meseci
 Pristupanje EU
 Manji troškovi za zdravstveni sistem
 Čistija životna sredina