Suvremeni pristup stručnom usavršavanju

download report

Transcript Suvremeni pristup stručnom usavršavanju

STRUČNO USAVRŠAVANJE I
PROFESIONALNI RAZVOJ
Prema projektu AZOO: Suvremeni
pristup stručnom usavršavanju
Đurđica Kaurloto Martinić
Split, 10. lipnjaPage
2011.1
STRUČNO USAVRŠAVANJE I
PROFESIONALNI RAZVOJ
• Profesionalni put odgojno-obrazovnih
djelatnika
• Oblikovanje ciklusa stručnoga
usavršavanja temeljenoga na
iskustvenome učenju
• Podrška profesionalnome razvoju
Page 2
Ciljevi iskazani
kompetencijama sudionika
• Osvijestiti važnost stručnog usavršavanja i
profesionalnog razvoja učitelja/nastavnika
• Naučiti prepoznati potrebe učitelja/nastavnika u
kontekstu odgojno obrazovnog procesa
• Razumjeti važnost stručnog usavršavanja za
unaprjeđivanje odgojno – obrazovne prakse
• Razviti strategije podrške učiteljima/nastavnicima
• Povezati i razmijeniti iskustva iz prakse
Page 3
Projekt jačanja kapaciteta
Agencije za odgoj i obrazovanje
Suvremeni pristup stručnom usavršavanju
Predavač: Rod Bolitho, akademski direktor Instituta za jezično obrazovanje u
Norwich-u (Norwich Institute for Language Education), UK
Cilj projekta: osposobiti i ojačati savjetnike za unapređenje stručnog
usavršavanja u skladu sa suvremenim europskim i svjetskim
znanstvenim i stručnim trendovima
Primjena:
•
nastavak primjene u svakodnevnom radu savjetnika s perspektivnom
daljnjeg unapređenja
•
Zbornik – primjenjiv svim savjetnicima, novo zaposlenim savjetnicima,
voditeljima ŽSV-a,..
•
izrada i realizacija programa osposobljavanja za vođenje i upravljanje
aktivnostima stručnog usavršavanja za voditelje ŽSV-a
Page 4
Moduli - teme
• načela učinkovitog stručnog usavršavanja •
karakteristike profesionalnog razvoja • trener
• metode/modeli poučavanja nastavnika
(iskustveno učenje) • struktura aktivnosti •
materijali
• oblici podrške nastavnicima: promatranje,
praćenje, savjetodavni razgovor • refleksivnost •
• upravljanje stručnim skupovima • vrednovanje •
izrada Zbornika
Page 5
Poučavanje kao profesija
•
•
•
•
•
•
•
Visoki stupanj autonomije
Izolacija
Jedna od “pomažućih profesija”
Stres, izgaranje i fluktuirajuća motivacija
Konzervativne navike/stavovi
Ograničene mogućnosti za razmjenu iskustva
POTREBA ZA RAZVOJEM
Page 6
Pristupi stručnom usavršavanju
Stručno usavršavanje
(tradicionalni pristup)
Profesionalni razvoj
(suvremeni pristup)
vremenska ograničenja
kontinuitet neovisan o vremenskim ogranič.
ovisi o financijskim mogućnostima
interni proces, ne ovisi o financijama
često nametnut (obvezan)
dobrovoljan
vođen potrebama promjena u sustavu
vođen osobnom porebom za promjenom
očekuje se "prijenos" znanja
očekivani rezultat je osobni i profesionalni razvoj
ovisan o voditelju stručnog usavršavanja
neovisan o voditelju stručnog usavršavanja
moguć samo u grupama
u osnovi individualan proces
odabir tema prema prioritetima drugih
odabir tema prema profesionalnom interesu
pojedinca
polazište je pretpostavka "manjka“
znanja/kompet.; rješavanje problema
orijentacija je razvojna i počiva na uvažavanju i
nadogradnji dosadašnjih znanja/kompetencija
odgovornost je na drugima
odgovornost je u potpunosti na pojedincu Page 7
Neefikasnosti u podučavanju /
stručnom usavršavanju učitelja /
stručnih suradnika
(Fullan 1991.g.)
•
•
•
•
•
•
Jedna radionica
Nametnuta tema
Ako su ovdje jer nešto ne znaju
Nepostojanje praćenja u primjeni
Ako ne postoji povezanost učesnika
Treneri/edukatori su često udaljeni od
razreda
Page 8
Dobre strane u podučavanju /
stručnom usavršavanju
učitelja/stručnih suradnika
• Uočavanje veze između obučavanja i
onoga što se radi u praksi
• Zbrajanje iskustava
• Obraćanje pažnje na individualne potrebe
• Uključivanje učesnika u planiranje
• Dugoročan proces
Page 9
Širi pogled na profesionalni razvoj
•
•
•
•
•
•
•
•
Razvoj može biti organiziran i podržan od:
Edukativnih centara
Institucija
Savjetnika i mentora
Pažljivo određenih zadataka
Uključenosti u projekte i radne grupe i sl.
Prisustvovanja konferencijama
Akcijskih istraživanja
Page 10
Utemeljiti i održati razvojnu
orijentaciju u institucijama
• Politika profesionalnog razvoja i postojanje
okvira
• Susreti prema planu
• Sistem podrške
• Redovite konzultacije
• Primjeri dobre prakse
• Raspored praćenja
Page 11
Od kuda potreba za
profesionalnim razvojem
Edukacije i stručna usavršavanja su dosada
više bili usmjereni na nove ideje i načine
poučavanja a manje na osoban razvoj.
Page 12
Polazišta i područja profesionalnog
razvoja
• Osobni razvoj pretpostavlja razvoj načina
poučavanja
• Nikoga ne možemo prisiliti već stvoriti uvjete za
razvoj
• Psihologija razvoja osobe i načini razvoja drugih
te grupni procesi
• Upravljanje stresom
• Suočavanje s okolnostima promjena –”upravljanje
promjenama”
• Mentalno zdravlje
• Učiti kako učiti
• Povezanost vrijednosti i poučavanja
Page 13
Principi profesionalnog razvoja
• Upoznavanje sudionika
• Suradnja i rad u timovima (razmjena iskustva i
rad na problemu)
• Promjena je glavni koncept (“upravljanje
promjenama”
• Povećanje svjesnosti je prvi korak u promjeni
• Profesionalno učenje se temelji na osobnom
učenju
• Metodologija edukacije mora biti povezana s
zadacima
Page 14
Principi
• Uloga voditelja je uloga moderatora
• Voditelj mora biti povezan s praksom
• Voditelj treba uvažiti trenutna znanja i iskustva
učesnika
• Važnost razgovora i promišljanja (“razgovorom i
mislima u interakciju”)
• Zaključivanje rada učesnika je izrada plana ili
odluke o budućim aktivnostima
Page 15
Održivost
1. nastavak primjene u svakodnevnom radu
savjetnika s perspektivnom daljnjeg
unapređenja
2. Zbornik – na korištenje svim savjetnicima,
novo zaposlenim savjetnicima, voditeljima
ŽSV-a,.. s perspektivom unapređenja
3. izrada i realizacija programa osposobljavanja
za vođenje i upravljanje aktivnostima stručnog
usavršavanja za voditelje ŽSV-a
(savjetnici na projektu)
4. nastavak suradnje (novi projekti,..)
Page 16
http://www.azoo.hr/tekst/zbornik-radova-strucnousavrsavanje-i-profesionalni-razvoj-/2510
Page 17
Motivacija
učitelja/nastavnika za
usavršavanje i
profesionalni razvoj
Page 18
Što čovjeka motivira za
određeno ponašanje?
CILJ
AKCIJA
POTREBA
Page 19
Objašnjenje motivacije
Kad želimo saznati "zašto" u ponašanju
najprije moramo razumjeti cilj ponašanja.
Motivirano ponašanje: ponašanje usmjereno cilju.
Želimo znati :
1. Što potiče ponašanje
2. Što ga usmjerava
3. Kako se održava
Page 20
Što motivira za
profesionalni razvoj?
Motivatori
Demotivatori
•
•
•
•
• Loši radni uvjeti i
međusobni odnosi
• Neuvažavanje
• Nepravda …
Sadržaj
Uspjeh
Odgovornost
Samostalnost ..
Page 21
Doznati....
• U kojim vam se situacijama smanjila
motivacija za rad ili učenjem?
• Imate li osobu kojoj se možete obratiti za
podršku u rješavanju osobnih
profesionalnih problema?
• Koji oblici podrške su potrebni radi
povećanja kvalitete?
• Što želite učiti? Koji vam načini učenja
odgovaraju?
Page 22
Uloga voditelja programa
Briga o:
• organizaciji
• sadržaju
• metodama i oblicima rada
• usklađivanje potreba sudionika s radom
predavača i voditelja radionica
• načinima podrške sustručnjaka
Page 23
Zaključak
•Stručno usavršavanje primjereno potrebama
sudionika
•Istraživanje motivatora i demotivatora
•Uvažavanje specifičnosti učenja odraslih
važnih za motivaciju
•Razvijati načine podrške sustručnjaka
•Podučavati kako svojim kolegama biti podrška
Razvijati motivacijske vještine
Page 24
Literatura
• Rod Bolitho: INSETT and Professional
Development: some key issues, Norwich
Institute for Language Education, UK
(2009.)
• Hayes,D.: In-Service Teacher
Development (1995.)
• Wright,T.: Teacher Development (1998.)
Page 25