CILJEVI SAMOVREDNOVANJA SKOLE

download report

Transcript CILJEVI SAMOVREDNOVANJA SKOLE

Učiteljsko vijeće, 28.9.2010.
Jasna Relja, pedagoginja savjetnica
Zakonska odredba
 Članak 88.
 U školskim ustanovama se radi unapređenja kvalitete
odgojno-obrazovne djelatnosti provodi vanjsko
vrednovanje i samovrednovanje, a odnosi se na
provođenje nacionalnih ispita te mjerenje stupnja
kvalitete svih sastavnica nacionalnog kurikuluma
 Škole su obavezne koristiti rezultate nacionalnih ispita
i sve druge pokazatelje uspješnosti odgojnoobrazovnog rada za analizu i samovrednovanje, radi
trajnog unapređivanja kvalitete rada škole.
Vanjsko vrednovanje
 Pruža informacije o:
 Postizanju ciljeva obrazovanja
 Kvaliteti poučavanja
 Postignućima
 Razvoju učenja i poučavanja
Vanjsko vrednovanje
 CILJEVI:
 Prikupljati i analizirati podatke koji služe donošenju
odluka u obrazovanju na nacionalnom i lokalnom
nivou te doprinose unapređenju obrazovanja
 Potpora učenicima u učenju, radu učitelja i razvoju
škole
Vanjsko vrednovanje u osnovnim
školama 2007./2008.
 Utvrditi razinu stečenih znanja, vještina i
kompetencija učenika iz pojedinih nastavnih
predmeta u 4. i 8. razredu
 Utvrditi koliko su učenici osposobljeni za samostalno
rješavanje problema razmišljanjem i smislenim
učenjem
 Prihvaćanje rezultata vrednovanja kao smjernica u
poboljšanju kvalitete nastave
Vanjsko vrednovanje
u osnovnim školama
 Prosječni opći uspjeh u 3. i 7. razredu
 Prosječni rezultat škole
 Nacionalni prosjek
 Županijski prosjek
 Minimalni rezultat škole
 Maksimalni rezultat u školi
 Raspršenje rezultata
 Školski indeks nacionalne usporedivosti
 Kategorija škole po uspješnosti
Samovjrednovanje
 Proces sustavnog i kontinuiranog praćenja,
analiziranja i procjenjivanja uspješnosti vlastitog rada
 Pomaže uočavanju vlastitih prednosti, nedostataka i
razvojnih mogućnosti
Koliko smo
dobri?
Kako to
znamo?
Što učiniti da
budemo bolji?
Svrha samovrednovanja
 Uvidjeti koje su jake strane i koja područja treba
unaprijediti
 Sustavno praćenje rada škole
 Razviti efikasan plan i strategije za unapređenje
kvalitete rada škole
 Ono potiče autonomiju škole i odgovornost za vlastiti
rad
Postupak samovrjednovanja
Formiranje Tima
za kvalitetu
Razvojni školski
plan
Određivanje
područja
unapređenja
Provođenje
samovrjednovanja
Analiza dobivenih
rezultata
 VANJSKO VREDNOVANJE
Prihvaćanje rezultata vrednovanja kao smjernica u
poboljšanju kvalitete nastave
 SAMOVREDNOVANJE
Mehanizam za unapređenje kvalitete obrazovanja
 KVALITETA
Integracija rada i odgovornosti
Kategorije kvalitete
Obrazovna
postignuća
Procesi unutar škole –
odnos učenika prema drugima
učenicima, odnos učenika i
učitelja, vrednovanje učeničkog
napretka, odnos roditelja i
škole, planiranje nastavnog
procesa, radno ozračje
Organizacija rada
škole – nastava, materijalni
uvjeti, izvannastavne
aktivnosti, pedagoške mjere,
projekti škole, suradnja s
lokalnom zajednicom,
stručno usavršavanje
djelatnika