Knowledge

download report

Transcript Knowledge

‫‪‬‬
‫عماد قائني‬
‫دانشجوي دکتري مديريت منابع انساني‬
‫دانشگاه تهران‬
‫‪‬‬
‫يکديگر‬
‫مشتريان‬
‫;‪Knowledge‬‬
‫اشتباهات‬
‫موفقيتها‬
‫‪Information in Action‬‬
‫فرايندها‬
‫محصوالت‬
‫تالش ي منظم براي توانمند ساختن اطالعات و دانش براي رشد‪ ،‬جريان يافتن و ايجاد ارزش‪.‬‬
‫اين تالش درباره ايجاد و مديريت فرآيندهايي است براي اينکه دانش مناسب در زمان مناسب‬
‫در اختيار افراد مناسب قرار داده شود و به افراد در به اشتراک گذاري و عمل بر اساس‬
‫اطالعات براي بهبود عملکرد سازمان کمک کند‪.‬‬
Do we
KM
Really KM
Program
Strategy
need it?
KM
Approaches
KM
Activities
‫آيا دانش مساله کليدي براي شماست؟‬
‫‪‬‬
‫دانش يکي از دارايي هاي کليدي شماست ‪.....‬‬
‫‪o‬‬
‫‪o‬‬
‫‪o‬‬
‫‪o‬‬
‫‪o‬‬
‫اگر سازمان شما به تصميمات دانش محور نياز دارد‬
‫اگر شرکت مشاوره‪ ،‬موسسه آموزش ي يا حرفه اي که به ايجاد و ارائه دانش مشغول است‪ ،‬هستيد‬
‫اگر نرخ جابجايي يا خروج کارکنان شما باالست‬
‫اگر تعداد زيادي از دانش عملياتي شما در دست افراد در حال بازنشسته شدن است‬
‫اگر درگير کارهايي با فعاليتهاي تکراري هستيد که دانش گذشته عملکرد آينده را بهبود مي دهد‪.‬‬
‫‪ o‬اگر بخشهاي مختلف کسب و کار با فرايدهاي مشابه‪ ،‬نتايج متفاوت ارائه مي کنند‪.‬‬
‫نشانه هاي نياز به مديريت دانش‬
‫‪‬‬
‫به مديريت دانش نياز داريد اگر اين موارد آشناست‪:‬‬
‫‪o‬‬
‫‪o‬‬
‫‪o‬‬
‫‪o‬‬
‫‪o‬‬
‫‪o‬‬
‫چطور مي تونم به اين دانش دسترس ي داشته باشم؟‬
‫مطمئنم يک نفر درباره اين موضوع صحبت کرده بود‪ .‬کي بود؟‬
‫يک نفر حتما قبال اينکار را انجام داده‪ ،‬اما کي؟‬
‫وقتي که ‪ ....‬از اينجا رفت همه دانش را با خودش برد‪.‬‬
‫واقعا شانس آوردم که ‪ ...‬را ديدم‪ ،‬او جواب چيزي که دنبالش بودم را داشت‪.‬‬
‫اونکار خيلي عالي انجام شد‪ ،‬چطور مي تونيم اين موفقيت را تکرار کنيم‪.‬‬
‫‪ o‬ماهم همين اشتباه را در واحدمان انجام داديم‪.‬‬
‫ارزش مديريت دانش را با مصاحبه مشخص کنيد‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫آيا سطح فعلي دانش به شما اجازه رسيدن به اهداف کوتاه مدت شما را مي دهد؟‬
‫براي پاسخ گويي به نيازهاي بلند مدت مشتريان و نوآوري به چه دانش ي احتياج داريد؟‬
‫آيا چالش و مساله اي وجود دارد که به دانش مربوط باشد؟‬
‫موفقيت در مديريت دانش به چه صورت است؟‬
‫دانش حياتي را شناسايي کنيد‬
‫‪‬‬
‫حياتي ترين دانش براي سازمان چيست؟‬
‫‪‬‬
‫دانش حياتي در کجا قرار گرفته است؟‬
‫طرح توجيهي مديريت دانش‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫محدوده پروژه (فرايندها‪ ،‬پروژه ها‪ ،‬وظايف يا محدوده دانش)‬
‫اهداف و معيارهاي عملکردي‬
‫اطالعات کلي شرکت‬
‫شواهدي در قالب مثالها‪ ،‬اتفاقات و‪....‬‬
‫فرصتهايي براي جريان بهتر دانش شامل مزايا‬
‫مشکالتي که رفع خواهند شد‬
‫فهرست منابع مورد نياز‬
‫ذينفعان اصلي‬
‫موانع و ريسکهاي موفقيت‬
‫هزينه هاي تخميني‬
‫گروه سياستگذاري‬
‫گروه مرکزي‬
‫رهبر‬
‫مديريت دانش‬
‫گروه هاي تخصص ي‬
‫گروه سياستگذاري‬
‫‪‬‬
‫ايجاد اهداف‬
‫راهبري استراتژي و گروه مرکزي‬
‫فراهم کردن بودجه و تاييد رويکردها‬
‫شناسايي فرصتهاي جديد‬
‫فراهم کردن بينش در مورد مسائل اجرايي و مورد لزوم‬
‫فراهم کردن پشتيباني براي تغيير فرهنگ‬
‫مدل بودن براي به اشتراک گذاري دانش‬
‫‪‬‬
‫تشويق افرا موفق‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪HR‬‬
‫‪Business‬‬
‫‪IT‬‬
‫گروه مرکزي‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫اجرايي کردن رويکردها‬
‫مديريت پروژه‬
‫برآورد بودجه و منابع مورد نياز‬
‫ايجاد طرج توجيهي مطابق با نيازهاي سازمان‬
‫ايجاد تعاريف مشترک‬
‫ايجاد فرايندهايي براي مستندسازي‪ ،‬دسته بندي و دسترس ي به دانش‬
‫هماهنگي و پشتيباني ‪IT‬‬
‫پيشنهاد آموزش‪ ،‬پاداش و ساير موارد براي پذيرش فرهنگي‬
‫فراهم کردن روش ارزيابي و گزارش دهي‬
‫ايجاد محيطي براي دريافت نظرات‪ ،‬پيشنهادات و مشکالت‬
‫تعداد افراد گروه مرکزي‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪ BBC‬از چهار نفر براي ‪ 20000‬استفاده کرد‪.‬‬
‫يک توليد کننده مود شيميايي در اروپا از ‪ 2‬نفر براي ‪ 5400‬نفر استفاده کرد‪.‬‬
‫‪ BP‬براي ‪ 100000‬نفر يک تيم ‪ 12‬نفري استفاده راه اندازي کرد‪.‬‬
‫يک شرکت مواد غذايي تيمي ‪ 4‬نفره براي ‪ 30000‬نفر داشت‪.‬‬
‫مهارتهاي اعضاي تيم‬
‫‪‬‬
‫مهارتهاي مربي گري و آموزش‬
‫مهارتهاي خبرنگاري‬
‫مهارتهاي تسهيلگري و متقاعد سازي‬
‫مهارتهاي ارتباطي و بازاريابي‬
‫مهارتهاي فني‬
‫‪‬‬
‫مهارتهاي مديريت دانش‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫نقشها‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫رهبر‬
‫سخنگو‬
‫مدير پروژه‬
‫مدير دانش پروژه‬
‫متخصص فناوري اطالعات‬
‫متخصص فرايندهاي سازماني‬
‫متخصص مديريت دانش‬
‫رهبر‬
‫‪‬‬
‫ايجاد چشم انداز‬
‫دليل مشخص براي رسيدن به چشم انداز‬
‫تمرکز بر انجام کارهاي درست‬
‫تاثيرگذاري بر رفتار افراد براي همراستا کردن آنها با اهداف‬
‫ايجاد اعتماد در تيم‬
‫تاثير گذاري بر تمامي توانمندسازها (پشتيباني باال‪ ،‬فرهنگ)‬
‫ايجاد شفافيت‬
‫‪‬‬
‫تعريف نقشها و فرايندها‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫رهبر‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫مشخص کردن انتظارات‬
‫ايجاد اعتماد (قابليت پيش بيني)‬
‫مديريت خروجي ها‬
‫رهبر با برانگيختن و حمايت از افراد براي دستيابي افراد به‬
‫پتانسيلهايشان و اهداف دشوار سرو کار دارد‬
Business performance
Measures
Process efficiency
Measures
Activity Measures
‫‪ ‬معيارهاي فعاليت (ميزان استفاده و مشارکت)‬
‫‪ o‬ميانگين زمان پاسخ گويي به سواالت‬
‫‪ o‬تعداد دانلود فايلها‬
‫‪‬‬
‫معيارهاي کارايي فرايند‬
‫‪ o‬زمان صرف شده براي تدوين درس آموخته ها‪ ،‬رضايت کاربران‬
‫‪ o‬هزينه تامين زيرساخت‪ ،‬ميزان کاربرد تجربه ها‬
‫‪‬‬
‫خروجي ها و معيارهاي عملکرد کسب و کار‬
‫‪ o‬رشد درآمدها‬
‫‪ o‬سرعت پاسخگويي به مشتريان‬
‫‪Business performance‬‬
‫‪Measures‬‬
‫‪Process efficiency‬‬
‫‪Measures‬‬
‫‪Activity Measures‬‬
‫در حدود ‪ 2‬ميليارد نفر در دنيا به اينترنت دسترس ي دارند‪.‬‬
‫در ايران حدود ‪ 25‬تا ‪ 33‬ميليون نفر کاربر اينترنت هستند‪.‬‬
‫حدود ‪800‬ميليون کاربر فعال در ‪ Facebook‬وجود دارد‪.‬‬
‫چندکاره بودن افراد‬
‫فيلتر کردن‬
‫جابجايي‬
‫سازماندهي‬
‫حافظه‬
‫چندکاره بودن افراد‬
‫حتي اگر تکه اي از اطالعات يا دانش براي کس ي ضروري است‪ ،‬تصور نکنيد وقتي که به آن نياز‬
‫دارند‪ ،‬آن را به خاطر خواهد آورد‪.‬‬
‫بايد در « لحظه آموزش پذير» براي او در دسترس باشد‪.‬‬