Слайд 1 - ADAU E

Download Report

Transcript Слайд 1 - ADAU E

II Bölmə: Bitki xəstəlikləri
Mövzu 2. Dənli –paxlalı və yonca bitkilərinin
xəstəlikləri, onlarla mübarizənin
başlıca prinsipləri
Kənd təsərrüfatı elmləri doktoru,
professor əvəzi İbrahim Cəfərov
P L A N:
3.1 Dənli-paxlalı bitkilərin göbələk xəstəlikləri və onlarla
mübarizənin əsas şərtləri
3.2 Dənli-paxlalı bitkilərin bakteriya mənşəli xəstəlikləri və
onlarla mübarizə
3.3 Dənli-paxlalı bitkilərin virus mənşəli xəstəlikləri və onlarla
mübarizə
3.4 Yonca bitkisinin əsas xəstəlikləri və onlarla mübarizənin
başlıca prinsipləri
Ədəbiyyat
1.Cəfərov İ.H. Kənd təsərrüfatı fitopatologiyası. Bakı: «Elm»,
2001, 277 s.
2.Cəfərov İ.H. Ümumi fitopatologiya. Bakı: «Elm», 2007, 388 s.
3.Cəfərov İ.H. Tarla bitkilərinin xəstəlikləri. Bakı: «Elm», 2009,
326 s.
4.Rəhimov Ü.A. Kənd təsərrüfatı bitkilərinin xəstəlikləri. Bakı:
«Maarif», 1988, 160 s.
5.Пересыпкин В.Ф. Сельскохозяйственная фитопатология.
М.: «Агропромиздат», 1989, 415 с.
6.John М. Kraft Compendium of Pea Diseases and Pests. The
American Phytopathological Society, 2001, 66 p.
7.Howard F.Schwartz, James R.Steadman Compendium of Bean
Diseases. The American Phytopathological Society, 2005, 108 p.
8.Elgin J.H. A Compendium of Alfalfa Diseases. The American
Phytopathological Society, 1979, 65 p.