Aqronomluq *xt*sasInIn *B*tk* mühaf*z*s** *xt*sasla*masI üzr

download report

Transcript Aqronomluq *xt*sasInIn *B*tk* mühaf*z*s** *xt*sasla*masI üzr

Slide 1


Slide 2

ƏDƏBİYYAT

1. Axundov T.M., Eyyubov B.B. Azərbaycanın mikobiotası. Bakı,
2008, 350 c.
2. Cəfərov İ. Ümumi fitopatologiya. Bakı: Elm, 2007, 392 s.
3. Cəfərov İ.H. Fitopatologiya (fənnini öyrənilməsinə dair
metodik vəsait) Bakı: Elm, 2008, 184 s.
4. İbrahimov A.Ş., Abdulova Z.A., Mehdiyeva L.N.
Mikologiya. Bakı: “Bakı Universiteti”, 2008, 324 c.
5.M.Timur Döken, Erkol Demirçi Mikoloji – 1, Atatürk
Universiteti Ziraat fakültesi, Ofset tesisi, Erzurum, 2010, 91 c.
6.M.Timur Döken, Erkol Demirçi, Hüseyn Zengin Fitopatoloji.
Erzurum: 2010, 256 s.
7. Головин П.Н., Арсенъева М.В., Тронова А.Т. Практикум по
общей фитопатологии. Санкт-Петербург, изд. Ланъ, 2002, 288 с.
8.Попкова К.В. Общая фитопатология. М.: Агропромиздат,
1989, 362 с.
9. www. google.ru
10. www.dic.academic.ru
11. www. agroteh-garant.ru


Slide 3

Fitopatologiya

fiton - bitki

pathos – xəstəlik

loqos - elm


Slide 4


Slide 5

Stress amilləri
Abiotik

Biotik

Viruslar,
Göbələklər,
Bakteriyalar,
Parazitlik edən
ali bitkilər

Nematodlar,
Gənələr,
Sorucu
həşəratlar

Xəstəlik törədicilər

Gəmirici
həşəratlar,
İlbizlər,
İstiqanlılar

Zərərvericilər
Patogenlər

yoluxma

infeksiya

Zədələnmələr

Xəstəliklər
Zərər


Slide 6


Slide 7


Slide 8


Slide 9


Slide 10


Slide 11

Mikologiya

Bitki
biokimyası

Virusologiya

Fitopatologiya
bioloji elmdir

Bitki
fiziologiyası

Mikrobiologiya

Botanika


Slide 12

Fitopatologiya
kənd təsərrüfatı
elmidir

Əkinçilik

Bitkiçilik

Entomologiya

Aqrokimya

Torpaqşünaslıq


Slide 13

Fitopatologiyanın yuxarıda göstərilən bölmələri üç
blok məsələləri özündə birləşdirir:
1.Bitkinin fərdi xəstəlikləri ilə əlaqədar suallar məcmusuxəstəlik törədiciləri, bitkidə onların inkişafı, həsas və davamlı bitkilərin yoluxmaya cavab reaksiyası;
2.Populyasiyalarda bitki xəstəlikləri, təbii fitosenozlarda
və aqrose-nozlarda epifitotiyaya təsir edən amillər;
3. Diaqnostika, hesabat, proqnoz və bitkilərin mühafizəsi
ilə əlaqədar davamlı sortların seleksiyası da daxil olmaqla

tətbiqi tədqiqatlar bloku.


Slide 14


Slide 15


Slide 16


Slide 17


Slide 18


Slide 19


Slide 20


Slide 21


Slide 22


Slide 23


Slide 24


Slide 25