Kabutihang Panlahat

Download Report

Transcript Kabutihang Panlahat

Modyul 1. Layunin ng
Lipunan: Kabutihang Panlahat
Edukasyon sa Pagpapakatao
Unang Markahan
Inihanda ni: Mary Krystine P. Olido
Lipunan
“lipon” – pangkat
Ang mga tao ay may kinabibilangang pangkat na
mayroong iisang layunin
Kolektibo ngunit hindi naman binubura ang
indibidwalidad/pagiging katangi-tangi ng mga kasapi
Lipunan vs. Komunidad
Komunidad
• “communis” (Latin) – common o magkakapareho
• Mga indibidwal na nagkakapareho ng mga interes, ugali
o pagpapahalagang bahagi ng isang partikular na lugar
Dr. Manuel Dy Jr.
Ang buhay ng tao ay
panlipunan
Jacques Maritain (The Person and the Common Good,
1966)
Hahanapin talaga ng taong
mamuhay sa lipunan dahil:
a. sa katotohanang hindi siya
nilikhang perpekto o ganap,
likas ding magbahagi sa kapwa
ng kaalaman at pagmamahal.
Jacques Maritain (The Person and the Common Good,
1966)
Hahanapin talaga ng taong
mamuhay sa lipunan dahil:
b. sa kanyang pangangailangan o
kakulangan mula sa materyal na
kalikasan.
Sto. Thomas Aquinas (Summa Theologica)
Sa pamamagitan
lamang ng lipunan
makakamit ng tao ang
layunin ng kaniyang
pagkalikha
Dr. Manuel Dy Jr.
Kailangan ng tao ang
lipunan dahil binubuo
siya ng lipunan at
binubuo niya ang lipunan
Kabutihang Panlahat
Kabutihan para sa
bawat indibidwal
na nasa lipunan
Kabutihang Panlahat
John Rawls
Ang kabutihang panlahat
ay pangkalahatang
kondisyong pantay na
ibinabahagi para sa
kapakinabangan ng lahat
ng kasapi ng isang
lipunan.
Kabutihang Panlahat
Pansariling
Kapakanan
Kabutihang
Panlahat
Kabutihan
ng iba
Sto. Thomas Aquinas
Ang tunguhin ng
lipunan ay kailangang
pareho sa tunguhin ng
bawat indibidwal
Mga Elemento ng Kabutihang Panlahat
(Compedium of the Social Doctrine of the Church)
Paggalang sa indibidwal na tao
Ang tawag ng katarungan o kapakanang
panlipunan
Kapayapaan
Hindi kalayaan o pagkakapantay-pantay ang nararapat na
manaig kundi ang panlipunan at sibil na pagkakaibigan,
na palaging nangangailangan ng katarungan.
Mga Hadlang sa Pagkamit ng
Kabutihang Panlahat
1. Nakikinabang lamang sa benepisyong
hatid ng kabutihang panlahat, subalit
tinatanggihan ang bahaging dapat
gampanin upang mag-ambag sa pagkamit
nito
Mga Hadlang sa Pagkamit ng
Kabutihang Panlahat
2. Ang indibidwalismo, ibig sabihin ang
paggawa ng tao ng kaniyang personal na
naisin lamang.
3. Ang pakiramdam na siya ay
nalalamangan o mas malaki ang
naiaambag niya kaysa nagagawa ng iba.
Mga Kondisyon sa Pagkamit ng Kabutihang Panlahat
(Social Morals by Joseph de Torre, 1987)
1. Ang lahat ng tao ay dapat na mabigyan
ng pagkakataong makakilos nang malaya
gabay ang diyalogo, pagmamahal at
katarungan.
Mga Kondisyon sa Pagkamit ng Kabutihang Panlahat
(Social Morals by Joseph de Torre, 1987)
2. Ang pangunahing karapatang pantao ay
nararapat na mapangalagaan.
3. Ang bawat indibidwal ay nararapat na
mapaunlad patungo sa kanyang
kaganapan.
John F. Kennedy
Huwag mong itanong kung ano ang
magagaya ng iyong bansa para sa iyo, kundi
itanong mo kung ano ang magagawa mo para
sa iyong bansa.
Takdang-aralin
A. Kumpletuhin ang sumusunod na pahayag:
Kabutihang
Panlahat
________________
________________
________________
Ay mga pwersang
magpapatatag sa…
_______________________
B. Magbigay ng isang halimbawa kung saan naipakikita ang pagkakaroon ng
kabutihang panlahat sa lipunan sa pamamagitan ng institusyon ng:
a. Paaralan
b. Simbahan
c. Pamahalaan
d. Pamilya
e. Mga Negosyo