Transcript FILIPINO 2

F I L I P I N O
2
Research Paper
Ang pagdodorm ay paraan ng
pagmamalagi ng mga estudyante sa
isang dormitoryo habang sila ay nagaaral sa isang paaralan na malayo sa
kanilang lugar o bahay. Isa itong
paraan ng pagsassanay ng isang
estudyante na mamuhay ng mag-isa
sa maikling panahon kahit na malayo
sa kanyang pamilya. Marami ang
nagdodorm na estudyante dahil sa
iba’t ibang dahilan.
Mag-aaral
Magulang
Guro
Mananaliksik
Layunin ng Pag-aaral
Pangunahing layunin ng
pag-aaral na ito na mabatid
ang epekto ng pagdodorm
sa performans sa klase ng
mga mag-aaral sa kursong
BS Computer Science sa
Kolehiyo ng Sining at
Agham
Tiyak na Suliranin atLayunin
Sinisikap ding sagutin ng pag-aaral na
ito ang mga su,usunod na tiyak na
layunin:
Malaman ang propayl ng mga magaaral na nagdodorm
Malaman ang dahilan kung bakit
nagdodorm ang mga mag-aaral
Mabatid ang epekto ng pagdodorm
sa sarili at performns sa klase ng
mga mag=aaral
Ang
isinagawang
pag-aaral
ay
gumamit
ng
deskriptibong
metodolohiya ng pananaliksik. Ang
nasabing uri ay ginagamitan ng mga
survey questionnaires o talanatungan na
pupunan ng mgarespondent at siyang
panggagalingan
ng
mga
datos.
Naniniwala ang mga mananaliksikna ang
disenyong ito ang pinakaangkop gamiti
sapagkat mas madaling kumuha ng
mgakinakailangang datos mula sa
maraming bilang ng mga respondent
BSCS 1
BSCS 2
BSCS 3
BSCS 4
Template Provided By
www.animationfactory.com
500,000 Downloadable PowerPoint Templates,
Animated Clip Art, Backgrounds and Videos