NAPAPANAHONG MGA ISYU

Download Report

Transcript NAPAPANAHONG MGA ISYU

NAPAPANAHONG MGA ISYU
EKSISTENSYALISMO
KATOTOHANAN
• batay sa pagkaunawa at
pagpili ng isang indibidwal.
• “anumang bagay na nais piliin
ng isang tao nang buong
kalayaan at responsibilidad,
para sa kanya, makabuluhan
ito at totoo.
• naiiba dahil ang tao
mismo ang pinagmulan
nito batay sa kanikaniyang kasalukuyang
sitwasyon, pansariling
pananaw, katuturan at
pagpapakahulugan sa
mga pangyayari.
MGA PINAPAHALAGAHAN
• ang bawat isa ay nagpapasya kung anong mga bagay
ang kanyang nararapat pahalagahan.
• Pagpapahalaga batay sa nararamdaman, naiisip, at
pinaniniwalaan ng isang indibidwal.
KATANGIAN NG TAO
• Ang tao ay may kakayahan para sa lahat
ng bagay at sa proseso ng pagbibigaykahulugan sa kanyang sarili sa
pamamagitan ng kanyang pagpili at
pagkilos.
• Ang indibidwal ay madaling kausap, at
sanay makipagpalagayang loob sa
kapwa, malakas makaimpluwensya at
madaling maimpluwensyahan.
MASAYANG BUHAY
• pinakamahalagang
bagay upang makamit
ng bawat indibidwal
ang kakayahan at
makapamili ng gustong
gawin upang maging
isang tunay na tao.
MATANDANG
KAUGALIAN(KULTURA)
• Higit
na
mahalaga
at
makahulugan para sa isang
indibidwal ang kumilos nang
naayon sa pinaniniwalaan niya
kaysa sa pinaniniwalaan ng
nakararami na hindi naman
akma sa kanyang kalagayanwalang kamatayang kultura at
matandang kaugalian
PAGKAMALAYA NG TAO
• “AKO
NGA”-ito
ang
kabuuan
ng
isang
indibidwal
kung
saan
saklaw ang lahat niyang
‘sulok’ o dimensyon tulad
ng
pangkaluluwa,pangkaisipa
n,pangkatawan
at
pangmoral.
PAGKAMALIKHAIN
NG TAO
• Paglikha at pagbibigay-kahulugan
o katuturan sa isang bagay
bilang
pagpupursigi
upang
maging
isang
tunay
na
indibidwal.
• Pinakamahalagang nagawa ng
tao ay ang mapaunlad ang sarili
na maging isang tunay na
indibidwal.
KAKAYAHAN NG TAO
• Naniniwala ang mga
eksistensyalista na may
kakayahan ang bawat
indibidwal,kakayahan sa
kanilang sariling buhay,
pag-iisip, pakiramdam,
pagpili at pagkilos.
KABUTIHANG-ASAL
(MORALIDAD)
• Pagpapaalala
sa
bawat
isa
na
magpakatotoo,
maging tunay sa
sarili,
at
huwag
magkukunwari.
PAGPAPASYA
• Responsibilidad ang
ginagamit
sa
pagpapasiya
ng
indibidwal
sa
anumang bagay na
kanyang gagawin.
PAGMAMAHAL
• Pagmamahal
at
pangangalaga sa sarili at
ang pagmamalasakit sa
pansariling pag-unlad ang
pananaw
ng
mga
eksistensyalista tungkol sa
pagmamahal.
KINABUKASAN
• Ang buhay sa hinaharap
ay nasa kamay ng bawat
indibidwal.
• Walang sinuman ang
maaaring magdikta kung
ano ang magiging bukas
ng isang tao maliban sa
kanyang sarili.
LINANG NA
SARILI(KULTURA)
• Ang indibidwal ay
may
sarili
at
natatanging
kalinangan sa sarili o
kultura
na
siya
lamang ang tanging
nagmamay-ari.
PAGBABAGO
• Ang tao ay patuloy
na
nagbibigaykahulugan
sa
kanyang sarili sa
pamamagitan
ng
mga
pagpili
at
pagkilos.
MITHIIN
PAGHUBOG
NG
• Kailangang
tulungan
at
hubugin ang bata
na maging tunay
ang
kanyang
pagkatao.
PAKSANG-ARALIN
• May
mga
aralin
na
makahulugan
at
may
kapakinabangan tulad ng
halimbawa ng suliranin at
kalagayan ng tao na dapat
pagtuunan ng pansin kaysa
sa ibang aralin na malayo a
karanasan at kalagayan ng
isang indibidwal.
KAALAMAN
• Kaniya-kaniya batay
sa
pangangailangan,
karanasan,
at
kalagayan ng isang
indibidwal.
TUNGKULIN NG GURO
• Dapat magpamalas ng tunay na
pagkatao sa kanyang mga magaaral habang patuloy nitong
tinutuklas, sinusuri at kinikilala ng
mabuti ang kanyang sarili.
PAMAMARAAN NG PAGTUTURO
• Ginaganyak ng guro ang
bawat
mag-aaral
na
ipahayag ang sarili sa
pamamagitan
ng
mga
activities. . . .
MGA INAASAHAN SA
MAG-AARAL
• Maging mapanuri sa buhay at
sa mga pangyayari sapagkat
malaki ang maitutulong ng mga
ito sa paglikha ng sarili nilang
pagkatao.
• Makakatayo sa sariling paa,
malayang makapag-iisip at
magiging responsible sa lahat
nilang mga gagawin.
ANTAS NG KAKAYAHAN
• Individual differences (hindi
magkakapareho ang isip,
kakayahan,
pangangatawan, saloobin at
damdamin,
hilig
at
pagkatao)
MGA KARAPATAN
• Kalayaan ng
indibidwal
pinakadiwa
eksistensyalismo.
bawat
ang
ng
PAGSUSULIT
• Hindi upang tiyakin ang
grado,nakatuon sa pag-unlad
at paglago ng kanyang
pagkatao.
ANTAS NG PAG-AARAL
• Sinikap na ipakilala
ang
malayang
paaralan, malayang
silid-aralan. . . .
TEKNOLOHIYA
• Hindi pinagtuunan ng pansinmaaaring umagaw ng atensyon
at mapagtuunan ng pansin ng
tao.
• Maisasantabi ang indibidwal at
hihina ang kanyang kakayahan,
titingin na lang at aasa sa
malakas na impluwensya ng
teknolohiya.