astong Pagpapahalaga sa mga Pinagkukunang

Download Report

Transcript astong Pagpapahalaga sa mga Pinagkukunang

Wastong
Pagpapahalaga sa
mga Pinagkukunangyaman
Likas-kayang paggamit o
Sustainable Use
• Ang likas-kayang paggamit ay
tumutukoy sa paggamit ng mga
yamang likas sa paraang
makapagbibigay ang mga ito ng lubos
na kapakinabangan ngunit hindi
manganganib na maubos (World
Conservation Union).
Layunin ng Likas-kayang
Paggamit
1. Hikayatin ang paggamit ng mga biological
resource ayon sa nakasanayang tradisyon
at paniniwala na naaayon sa konserbasyon
at likas-kayang pamamaraan.
2. Suportahan ang lokal na populasyon na
paunlarin at isagawa ang mga
pamamaraan ng konserbasyon sa mga
lugar kung saan ang biological diversity ay
nababawasan.
3. Hikayatin ang pagtutulungan ng
pamahalaan at pribadong sektor na
paunlarin ang mga paraan ng likas-kayang
paggamit ng mga biological resource.
4. Ang integrasyon ng konserbasyon at likaskayang paggamit ng biological diversity sa
mga programa, plano, at mga patakaran ng
pamahalaan at mga pribadong sektor.
Mga Pamantayan sa Likaskayang Paggamit
1. Ang biological diversity at ecological
function ay napapanatili sa paggamit ng
mga pinagkukunang-yaman.
2. Ang bilang ng iba’t ibang uri ng hayop at
halaman ay hindi nababawasan at ang
buhay nito ay tumatagal.
3. Ang yamang-likas ay nanatiling
mahalagang pinagkukunan ng
pangangailangan ng tao.
Pagkawasak ng
Kalikasan at
Pagkaubos ng mga
Yamang Likas