Szakmai gyakorlat - Környezetmérnöki Tanszék

download report

Transcript Szakmai gyakorlat - Környezetmérnöki Tanszék

ÚTMUTATÓ A SZAKMAI GYAKORLAT
ELVÉGZÉSÉHEZ
KÖRNYEZETMÉRNÖK HALLGATÓK
RÉSZÉRE
Dr. Torma András ([email protected])
Buruzs Adrienn ([email protected])

Szakmai gyakorlat bejelentésének határideje
• a 2010/11. tanév tavaszi kurzusához: 2011. február 10.;
• 2011/12. tanév őszi félévétől kezdődően
 az I. félévben induló kurzushoz az adott naptári év március 31.
 a II. félévben induló kurzushoz az előző naptári év november 30.

A szakmai gyakorlat teljesítése
• a tavaszi félév során, illetve az őszi félévet megelőző nyár folyamán.

A beszámoló és az igazolások leadási határideje
• a 2010/11. tanév tavaszi kurzusához: 2011. április 30.
• 2011/12. tanév őszi félévétől kezdődően
 az őszi félévet megelőző nyár folyamán teljesített gyakorlatról: adott félév
november 30.
 a tavaszi félév során teljesített gyakorlatról: adott félév április 30.

Benyújtandó dokumentumok
• Igazolás a szakmai gyakorlat elvégzéséről,
• Elkészített esettanulmány (konkrét problémára tett javaslat
bemutatásával)

Szakmai gyakorlatot teljesíteni csak engedélyezett időszakban
lehet.

A 2010/2011. tanév előtt tanulmányaikat megkezdő BSc
szakos környezetmérnök hallgatók - tantárgy
• a 2008/2009. tanévben tanulmányaikat megkezdő hallgatóknak
legalább 6 hetes,
• a 2007/2008. tanévben illetve ez előtt tanulmányaikat megkezdő
hallgatóknak legalább 4 hetes szakmai gyakorlatot kell teljesíteniük.

A 2010/2011. évben és utána tanulmányaikat megkezdő BSc
szakos környezetmérnök hallgatóknak
• tanulmányaik ideje alatt egy alkalommal kell legalább 6 hetes szakmai
gyakorlatot teljesíteniük - a záróvizsgára bocsátáshoz kötelezően
teljesítendő feladat

A Szakmai gyakorlat célja
• a hallgatók a gyakorlatban megismerkedjenek egy konkrét szervezet
működésével,
• annak környezeti aspektusaival (környezeti tényezők, hatások),
• továbbá az ezek menedzselésére kialakított módszerekkel, eljárásokkal.

A Szakmai gyakorlat során készített esettanulmányban be
kell mutatni
• a szakmai gyakorlati hely környezeti tényezőit/terheit, és
• a legproblémásabb elem megoldására, javítására javaslatot kell tenni.





A hallgatók bármely „külsős” (egyetemtől független)
szervezetnél végezhetik szakmai gyakorlatukat.
A Szakmai gyakorlat helyét és idejét (meghatározott félévben)
a hallgatók választják meg.
Szakmai gyakorlat bejelentése
A Környezetmérnöki Tanszék levélben felkéri a választott
munkahely vezetőjét a hallgató adott időtartamú,
meghatározott tevékenységű foglalkoztatására.
Az Egyetem az elvégzett munka ellenértékének kérdésében
nem foglal állást.






Hallgató neve, Neptun kódja
Tanulmányainak kezdete (tanév)
Szakmai gyakorlat teljesítésének tervezett ideje
Szakmai gyakorlati hely neve, postai cím, telefonszám
Cégvezető neve, beosztása
Hallgató e-mail címe

A szakmai gyakorlatban résztvevő hallgatóknak a gyakorlat
során az alábbi kérdésköröket kell a szervezetnél
megvizsgálniuk
• A szervezet tevékenysége, jellemzői (alapadatai, jellemző üzemelési,
•
•
•
•
működési adatai, stb.),
A szervezet környezeti tényezői és azok hatásai,
A szervezet környezetvédelmi tevékenysége (környezetvédelem a
technológiák, folyamatok szintjén, stb.),
A szervezet által alkalmazott környezetmenedzsment rendszer (ha
bevezették és működtetik),
A legjelentősebb környezeti tényezőre vonatkozóan javítási,
optimálási lehetőségek feltárása a szervezetnél; annak ökológiai és
ökonómiai kiértékelése és ismertetése.



A hallgatók a megvizsgáltak bázisán tapasztalataikat,
javaslataikat egy esettanulmányban kell, hogy összefoglalják.
Az esettanulmány átlagos terjedelme 20 oldal (4500-5000 szó).
Elkészítéséhez irányadóak a Mérnöki kommunikáció c. tárgy
keretében oktatott ismeretek és a szakdolgozat elkészítésére
vonatkozó formai előírások (lásd: tanszéki honlap).

A 2010/2011. tanév előtt tárgy előtanulmányi feltételei a
következők
• Talajvédelem (NGB_KM010_1)
• Vízvédelem (NGB_KM011_1)
• Levegővédelem (NGBKM_012_1)
• Hulladékgazdálkodás (NGB_KM014_1)
• Vállalati gazdaságtan (NGB_SV001_1)

A 2010/2011. évben és utána
• a tárgy elfogadásához igazolniuk kell, hogy a fent nevezett szakmai
tárgyakat a korábbi félévek során teljesítették.

A fentiek feltételek teljesítése alapján a tárgy javasolt
felvétele, illetve a gyakorlat teljesítésének ideje az 5-7. félév
időtartama.



A szakmai gyakorlat elvégzéséről a hallgatónak írásbeli
igazolást kell hoznia a szervezet releváns beosztású
képviselőjének ellenjegyzésével.
Ehhez a formanyomtatvány a tanszéki honlapról letölthető.
A kitöltött és aláírt formanyomtatványt az Esettanulmányba
bekötve kell leadni.
IGAZOLÁS SZAKMAI GYAKORLAT
ELVÉGZÉSÉRŐL
Ezúton igazolom, hogy XY (Neptun kód, nappali/levelező)
környezetmérnök szakos hallgató a kötelező 4/6 hét (kérjük a
megfelelőt kiválasztani) időtartamú szakmai gyakorlatát
vállalatunknál/ szervezetünknél teljesítette.
Konzulens neve:
Beosztása:
Elérhetősége (telefon, email):
A szakmai gyakorlat időtartama: –tól (év, hó, nap) –ig (év, hó,
nap)
A hallgató gyakorlati tevékenységéről: (feladatok
meghatározása, a vállalat/szervezet környezeti terheinek
javítására tett javaslat értékelése, annak gyakorlati
megvalósíthatósága szempontjából, stb.)

A 2010/2011. tanév előtt
• három fokozatú: „nem felelt meg” (elégtelen osztályzat), „megfelelt”
(közepes osztályzat), „jól megfelelt” (jeles osztályzat).

A 2010/2011. évben és utána
• nem tantárgy  a hallgatónak nem kell felvennie, de a teljesítési
feltételek mindenkire vonatkoznak

Amire ügyelni kell
• a kiválasztott problémára vonatkozó javaslat szakmaiságára,
• a dolgozat színvonalára.

Értékelés: adott szempontrendszer alapján





Elkészített esettanulmány/beszámoló,
Igazolás a 4, illetve 6 hét szakmai gyakorlat elvégzéséről,
Igazolás az előtanulmányok teljesítéséről (csak a 2010/2011.
tanévben és utána kezdők).
A fenti dokumentumokat egybefűzve, névvel és a hallgatói
Neptun-azonosítóval ellátva kell leadni a Környezetmérnöki
Tanszék titkárságán.
A beszámoló leadásának elmulasztása, illetve a késedelmes
leadás a tantárgy igazolásának megtagadását jelenti.


A vizsgált témakör nagy valószínűséggel TMDK dolgozatként,
szakdolgozati témaként továbbvezethető  javasolt a szakmai
gyakorlat időtartamát olyan időpontra tenni, mely még
lehetővé teszi a vizsgált téma mélyebb kidolgozását.
Erasmus hallgatói mobilitás keretében szakmai gyakorlati
ösztöndíj