วัฒนธรรมด้านศิลปะการต่อสู้

download report

Transcript วัฒนธรรมด้านศิลปะการต่อสู้

สมาชิก
•
•
•
•
•
•
•
•
1.นาย อนุตร
คุณาธรรมกุล
2.นาย คฤหัสถ์
วราฤทธิชัย
3.นางสาว ธนัชพร
อึง้ สิ ทธิพูนพร
4.นางสาว นงกนก
ศรีพนั ธุ์
5.นางสาว ปริชญา
คมปรียารัตน์
6.นางสาวธัญวรัตม์
ธรรมาคม
7.นางสาว ชนาวรรณ
ไชยชนะ
8.นางสาว วรินทร
กิตติธนะพันธ์
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ห้ อง 1
2
6
10
11
12
14
15
34
คาถาม
1.ศิลปะการต่ อสู้ ป้องกันตัวเน้ นด้ านใด
ตอบ..................................................................................................
• ศิลปะการต่ อสู้ ป้องกันตัว ( Martial arts)
คือ ศาสตร์ แขนงหนึ่งทีเ่ น้ นการเรียนและฝึ กฝนด้ าน
การต่ อสู้ และการป้องกันตัว ในปัจจุบันได้ มกี ารศึกษา
กันอย่ างแพร่ หลาย ทั้งในเชิงด้ านการกีฬา เพือ่ ฝึ กฝน
ร่ างกายให้ สุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง หรือแม้ กระทั่ง
ฝึ กฝนจิตใจซึ่งมีหลายหลายลักษณะด้ วยกันแตกต่ าง
กันไปในแต่ ละชาติ
คาถาม
2.ศิลปะการต่ อสู้ ของไทยคืออะไรและมีความสาคัญอย่ างไรกับประเทศไทย
ตอบ..............................................................................................................
ศิลปะการต่ อสู้ ป้องกันตัวประจาชาติของไทย
มวยไทย เป็ นการต่ อสู้ ในลักษณะมือเปล่าทีใ่ ช้ อวัยวะประจาร่ างกายของ
มนุษย์ ทั้งมือ เท้ า เข่ า ศอก ทีป่ ระกอบด้ วยเนือ้ หนังและกระดูกมาประยุทธ์ ใช้ ในการ
ป้องกันตัว ด้ วยท่ วงท่ าลีลาที่มีลกั ษณะสวยงาม อ่อนโยนในการเคลือ่ นไหวเรือน
ร่ าง แต่ เมื่อเกิดการปะทะต่ อกรกับคู่ปรปักษ์ องค์ ประกอบของร่ างกายดังกล่าวกลับมี
ความแข็งแกร่ งเป็ นอาวุธทีร่ ุนแรง ทั้งการรุกรับ การปกป้องตนเองและการตอบโต้
สร้ างความเจ็บปวดขึน้ ได้ อย่ างน่ าประหลาด โดยการกาหนดวิธีการแห่ งการ
เคลือ่ นไหวทีก่ ล่าวถึงข้ างต้ น นับเนื่องได้ ว่าเป็ นศิลปะการต่ อสู้ ช้ันสู ง ทีเ่ กิดขึน้ จาก
ภูมิปัญญาอันฉลาดลา้ ลึกของบรรพบุรุษแห่ งชนชาติไทย และมีการสื บทอด
ต่ อเนื่องกันจากรุ่นไปสู่ รุ่น
คำถำม
3.อุดมคติของท่ านคะโน จิโงะโร ได้ กล่ าวไว้ คืออะไร
ตอบ..................................................................................................
ยูโด 柔道 เป็ นศิลปะการป้องกันตัวประเภทหนึ่งที่ถอื กาเนิดจาก
ประเทศญีป่ ุ่ น เดิมเรียกว่ า ยูยสิ สู ซึ่งเป็ นวิชาทีส่ ามารถต่ อสู้ กบั คู่ต่อสู้ ทมี่ ี
อาวุธด้ วยมือเปล่ ามีหลักการและวัตถุประสงค์ คอื มุ่งบริหารร่ างกายและ
จิตใจให้ มีประสิ ทธิภาพสู งสุ ด โดยใช้ แรงให้ น้อยทีส่ ุ ด การฝึ กยูโดต้ องมี
การฝึ กการต่ อสู้ และป้องกันตัว เพือ่ ให้ ผู้เข้ ารับการฝึ กได้ ออกแรง ซึ่งเป็ น
หนทางก่ อให้ เกิดสมรรถภาพทางกายตามอุดมคติของท่ านคะโน จิโงะโร
ผู้ให้ กาเนิดกีฬาประเภทนีว้ ่ า "Maximum Efficiency with
minimum Effort and Mutual Welfare and
Benefit" คือยูโดใช้ วธิ ีการโอนอ่ อนผ่ อนตาม หรือทีเ่ รียกว่ า "ทาง
แห่ งความสุ ภาพ" "Gentleness or soft way"
คำถำม
4.เทควันโดแปลว่ าอะไร
ตอบ..............................................................................................................
เทควันโด (เกาหลี 태권도, MC: Taegwondo, MR:
T'aekwŏndo, แทกฺวอ็ นโด) เป็ นศิลปะการต่ อสู้ ป้องกันตัว
โดยไม่ ใช้ อาวุธของชาวเกาหลี คาว่ า "แท" (태) แปลว่ า เท้ าหรือ
การโจมตีด้วยเท้ า; "คว็อน" (권) แปลว่ า มือหรือการโจมตีด้วย
มือ; "โท" (도)แปลว่ า วิถีหรือสติปัญญา ดังนั้นเทควันโด
โดยทัว่ ไป หมายถึง วิถแี ห่ งการใช้ มือและเท้ าในการต่ อสู้ และป้องกัน
ตัว หรือการใช้ มือและเท้ าในการต่ อสู้ และป้องกันตัวอย่ างมีสติ
• จากประวัติศาสตร์ ซึ่งเผยแพร่ ในช่ วงแรกนั้น ศิลปะการป้องกันตัวของ
ประเทศเกาหลี มีมาตั้งแต่ 2 พันกว่ าปี ในปี ค.ศ. 1955 องค์ กรพิเศษ
ได้ รับการจัดตั้งขึน้ ในนามขององค์ การควบคุมศิลปะแห่ งชาติ เพือ่
เผยแพร่ และควบคุมทาการสอนให้ แก่ สาธารณชน องค์ กรทหารซึ่งขึน้ อยู่
กับเงินทุนกองกลางทีม่ ีสมาชิกขององค์ กร เป็ นผู้ทมี่ ีความคิด
ความสามารถทีเ่ ชี่ยวชาญ กลุ่มสมาชิกได้ รวมตัวกัน โดยมีนายพลชเว
ฮง-ฮึย (Choi Hong Hi) เป็ นผู้ต้งั ชื่อใหม่ ขนึ้ ว่ า เทควันโด
(Taekwondo) มีทมี่ าจากแทกยน (Taekkyon) และคงซูโด
(Kongsoodo)
คำถำม
5.ศิลปะการต่ อสู้ ของจีนประเภทใดทีไ่ ด้ รับการบรรจุเข้ าการแข่ งขัน
เอเชี่ยนเกมส์ ค.ศ.1990
ตอบ..............................................................................................................
กังฟู (功夫) หรือ วูซู 武術เป็ นศิลปะการต่ อสู้ ของ
จีน รู ปแบบการต่ อสู้ เหล่ านีม้ กั จะแยกตามลักษณะทัว่ ไปทีร่ ะบุว่า
เป็ น "เจีย" 家, "พ่าย" 派 หรือ "เหมิน" 门 (โดยรวม
แปลว่ ากลุ่มหรือสานัก) ในรู ปแบบศิลปะการต่ อสู้ ตัวอย่ างของ
ลักษณะดังกล่ าวรวมถึงการออกกาลังกายทีเ่ กีย่ วข้ องกับการ
จาลองทางกายภาพของสั ตว์ หรือวิธีการฝึ กอบรมแรงบันดาลใจ
จากปรัชญาจีน ศาสนา และตานาน ลักษณะทีม่ ่ ุงเน้ นของ
พลังงาน จัดการได้ รับการระบุเป็ นระบบภายใน ในขณะทีค่ น
อืน่ ๆ มีสมาธิในการปรับปรุงและการออกกาลังกายกล้ ามเนือ้
หัวใจและหลอดเลือดและมีข้อความกากับภายนอก
• มวยไท้ เก็ก 太极拳 ไท้ เก็กเป็ นศิลปะการต่ อสู้ อย่ างหนึ่งของ
จีนมาตั้งแต่ สมัยโบราณ เนื่องจากมวยไท้ เก็กเน้ นการฝึ กเพือ่
บาบัดโรคและรักษาสุ ขภาพ ทั้งยังช่ วยสร้ างเสริมภูมิคุ้มกัน จน
ทาให้ เป็ นทีช่ ื่นชอบและแพร่ หลายกันในหมู่คนต่ างชาติรวมถึง
คนไทย มวยไท้ เก็กนั้นมีท้งั หมด 108 กระบวนท่ า เป็ นท่ าราที่
อ่ อนช้ อยและวิธีการหายใจ ซึ่งเป็ นผลดีต่อระบบการทางานของ
ปอดและหัวใจ เหมาะกับทุกเพศทุกวัย
มวยไท้ เก็ก ศิลปะป้องกันตัวถูกบรรจุเข้ าในการแข่ งขันเอเชียน
เกมส์ เมื่อปี คศ. 1990 ไม่ จากัดสั ญชาติของผู้เข้ าแข่ งขัน และไม่
จาเป็ นต้ องใส่ เครื่องแต่ งกายจีน
• ศิลปะการต่ อสู้ เส้ าหลิน
ตั้งชื่อตามชื่อวัดเส้ าหลิน (少林)และวัดแห่ งนีเ้ องก็มี
ชื่อเสี ยงโด่ งดังตั้งแต่ ในอดีตจนถึงปัจจุบัน เล่ ากันว่ าปรมาจารย์
ตั๊กม๊ อ (达摩祖师) เป็ นผู้คดิ ค้ นศิลปะการต่ อสู้ เส้ าหลินขึน้
เพือ่ ใช้ ในการฝึ กฝนจิตใจและร่ างกาย ในขณะฝึ กฝนนอกจากจะ
ฝึ กมือเปล่ าแล้ ว ยังมีการใช้ อาวุธต่ างๆ เช่ น กระบองหรือกระบี่
เป็ นต้ น จากนั้นได้ แตกแขนงออกเป็ นศิลปะการต่ อสู้ อกี กว่ า 100
ชนิด สาหรับพระทีว่ ดั เส้ าหลินแล้ ว การฝึ กฝนไม่ ใช่ เพียงเพือ่ ทา
ให้ ร่างกายแข็งแกร่ งเท่ านั้น ยังสามารถพัฒนาตนเองและ
คุณธรรม รวมไปถึงการปกป้องวัดและช่ วยเหลือผู้คนอีกด้ วย