Fuad MƏRDANOV - Dr. Elşən BAĞIRZADƏ

Download Report

Transcript Fuad MƏRDANOV - Dr. Elşən BAĞIRZADƏ

Beynəlxalq ərzaq və istehlak malları bazarı

Fuad Mərdanov

M üəl. Elşən BAĞIRZADƏ LOGO

1 2 3 5 4 6

Plan:

QİDA MƏHSULLARI ƏRZAQ TƏHLÜKƏSİZLİYİ ƏRZAQ İSTEHSALI VƏ SATIŞI ÖLKƏLƏR ÜZRƏ ƏSAS ƏRZAQ İSTEHSALÇILARI DÜNYA ƏRZAQ BAZARINDA SON MEYLLƏR BMT-nın ƏRZAQ VƏ KƏND TƏSƏRRÜFATI TƏŞKİLATI

Qida məhsulları:

Qida məhsulları orqanizmin ətraf mühitdən əldə etdiyi üzvi və qeyri-üzvi maddələr yığımıdır. Qidalar, adətən, bitki və ya heyvan mənşəli olur.

Tarixən insanlar ərzağı ovçuluq, yığıcılıq və kənd təsərrüfatı vasitəsilə əldə etmişlər.

ƏRZAQ TƏHLÜKƏSİZLİYİ

Dünyada ərzaq təhlükəsizliyi bir sıra beynəlxalq təşkilatlar

tərəfindən təmin olunur. Qida hüququ İqtisadi, Sosial və Mədəni Hüquqlara dair Beynəlxalq Paktda (ICESCR) öz əksini tapmışdır.

Ərzaq istehsalında artım dendensiyası

Müasir dövrdə müxtəlif TMK-ların aqrobiznes sahəsinə maraqları getdikcə daha çox artmaqdadır. Onlar genetik cəhətdən modifikasiya olunmuş qida məhsullarına olan patentlər vasitəsilə artıq dünya ərzaq təklifinin əksər hissəsinə nəzarət edirlər.

Bundan başqa, bir sıra qərb ölkələrində ətraf mühitin mühafizəsi məsələlərinin gündəmə gəlməsi ilə əlaqədar əhalinin bitki mənşəli qidalar və xüsusi pəhrizlərə meyli nəzərə çarpır.

Yeyinti sənayesi

Yeyinti sənayesi – dünya əhalisi tərəfindən

istehlak olunan ərzağın əksər hissəsini təklif edən müxtəlif bizneslərin qlobal kollektivi, kompeksidir. Ərzaq və Kənd təsərrüfatı Təşkilatı (FAO) tərəfindən əsas ərzaq məhsullarının siyahısı hazırlanmışdır ki, buraya taxıl, süd məhsulları, ət məhsulları, tərəvəzlər, meyvələr, qərzəkli meyvələr və s. aiddir.

Ərzaq məhsullarının istehsalçıları

Əsas taxıl istehsalçıları – Çin, Hindistan, ABŞ, Fransa, Rusiya;

Ərzaq məhsullarının istehsalçıları

Əsas süd məhsulları istehsalçıları – ABŞ, Hindistan, Çin, Braziliya, Almaniya;

Ərzaq məhsullarının istehsalçıları

Əsas ət istehsalçıları – ABŞ, Braziliya, Çin, Argentina, Avstraliya,

Yeni Zelandiya, Sudan, İran;

Ərzaq məhsullarının istehsalçıları

Əsas tərəvəz istehsalçıları – Çin, Hindistan, Vyetnam, Nigeriya,

Filippin, Yaponiya, Koreya.

Ərzaq məhsullarının satışı

Dünya üzrə emal olunmuş ərzaq məhsullarının satışı təxminən 3,2 trilyon dollar (2004-cu il) təşkil edir. ABŞ-da istehlakçılar ildə təxminən 1 trilyon dollar və ya ÜDM-in 10%-ni ərzağa xərcləyirlər. Birləmiş Krallığın yeyinti sənayesi isə ekstensiv xarakter daşıyır. Bu sahədə yarım milyondan artıq insan işləyir, dövriyyəsi isə 70 mlrd funt sterliqdən artıqdır. Burada istehsal sahəsində çalışanların 13%-i məhz yeyinti sənayesindədir.

Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatı BBMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatı

ixtisaslaşdırılmış təşkilatıdır.

Yaradılıb -1945-ci ildə Baş qərargahı yerləşir – Romada (

Food and Agricultural Organization of the United Nations

təşkilatların işlərini əlaqələndirmək , FAO) əhalinin kənd təsərrüfatı məhsulları ilə təminatını yaxşılaşdırmaq məqsədilə fərdi və kollektiv fəaliyyətlər aparmaq və həmçinin kənd təsərrüfatının inkişafı məsələləri üzrə hökumətlərarası üçün BMT-nin

Ərzaq məhsullarının dinamikası

Kənd təsərrüfatı istehsalının dinamikası

Azərbaycanın əsas ərzaq istehsalı məhsulları 1.inək südü; 2.yerli mal əti; 3.yerli qoyun əti; 4.pomidor; 5.kartof; 6.buğda.

LOGO