Comprehensive Internationalization

Download Report

Transcript Comprehensive Internationalization

МУИС-ийг хөгжүүлэх хөтөлбөр,
ирэх хичээлийн жилийн гол ажлууд
Захирал А.Галтбаяр
• Бэлтгэж буй мэргэжилтэн
- Сургалт
• Бүтээж буй шинэ мэдлэг
- Судалгаа
Чанартай бүтээгдэхүүн гаргахад бүх үйл
ажиллагааг чиглүүлснээр нийгмийн өмнө
хүлээсэн үүргээ биелүүлнэ.
МУИС-ийн үндсэн бүтээгдэхүүн
МУИС-ийн үндсэн
бүтээгдэхүүн
2
"Шилдэг оюутан, шилдэг багш судлаачдыг өөртөө
нэгтгэсэн, Монгол Улсын оюуны болон шинжлэх
ухааны цөм байж, дэлхийн түвшинд өрсөлдөх чадвар
бүхий, улс орны хөгжил, эдийн засгийн өөрчлөгдөж
буй нөхцөл байдалд хурдтай зохицсон, дээд
боловсролын салбарын хөгжлийн шинэчлэлийн
манлайлагч байгууллага байна"
• Олон улсад өрсөлдөх чадвартай сургалт
• Улсын суурь судалгааны цөм, хэрэглээний судалгааны
чиглүүлэгч
МУИС-ийн ирээдүйн чиг
хандлага
МУИС-ийн ирээдүйн чиг
хандлага
3
Оюутны тооны өсөлт
200000
180000
160000
140000
120000
100000
80000
60000
40000
20000
0
Төрийн өмчит
Өнөөгийн байдал
Хувийн
2002 2004 2006 2008 2010 2012
4
МУИС-ийн орлого (2012)
Зардлын бүтэц, сая.төг
14866.5,
61%
20830.3,
86%
2082.9,
8%
1409.8,
6%
Сургалтын төлбөр
Төсвийн санхүүжилт
Туслах үйл ажиллагааны болон бусад
3905.2, 1086.4,
2470.3,
16%
5%
10%
1472.8,
465.4, 6%
2%
Цалин хөлс, НДШ
Бараа үйлчилгээ
Сургалтын үйлчилгээ
Эрдэм шинжилгээ
Тогтмол зардал
Хөрөнгийн зардал
Өнөөгийн байдал
Орлогын бүтэц, сая.төг
5
Олон улсад хэвлүүлсэн бүтээлийн
хувь (2009-2013)
6.30%
12.80%
ШУА
МУИС
ШУТИС
11.70%
ЭМШУИС
ХААИС
31%
Өнөөгийн байдал
38%
6
Олон улсад хэвлүүлсэн бүтээлийн
хувь (2013)
14%
26.30%
ШУА
МУИС
ШУТИС
ЭМШУИС
19.30%
ХААИС
ICCI: Introducing our Approach
7%
33.30%
7
Санхүүжилт бүрэлдхүүн
сургуулиар
ГГС
2%
ХХИС
НШУС,
ХХИС
24%
8%
ЭЗС
ГГС
НШУС
ББС
23%
Дотоод төсөл
1%
ХЗС
2%
ББС
ФЭС
МХСС
Өнөөгийн байдал
ЭЗС
9%
МКС
МТС
8%
МТС
МКС
10%
МХСС
ФЭС,
1%
12%
ХЗС
Дотоод төсөл
8
Юуг өөрчлөх вэ?
• Оюутны сонголтыг эрхэмлэх
• Англи хэлийг оюутан, багш чөлөөтэй ашиглах
боломжтой болох
• Оновчтой бүтэц зохион байгуулалтыг бий болгох
• Хөтөлбөрийг олон улсын жишигт хүргэх
• Нийгэмд хэрэгцээтэй судалгаа явуулах
Юу чухал вэ?
Зөвхөн багш, тэнхим, сургуулийн эрх ашиг
бус оюутан, нийгмийн эрх ашгийн төлөө
ажиллах
9
1. Эрэлтэд суурилсан эрүүл өрсөлдөөн
• Жинхэнэ утгаар хэрэгжсэн кредит систем
• Өрсөлдөөнт судалгааны тогтолцоо
• Чадварт суурилсан удирдлага
2. Академик эрх чөлөө
3. Суралцах тэгш боломж
4. Их сургуулийн автономит байдал
5. Шинжлэх ухаанч хандлага
Баримтлах үндсэн зарчим
Баримтлах үндсэн зарчим
Систем зөв, эрүүл ажиллах ёстой.
10
БШУЯ-ны шинэчлэлийн бодлого
• Чанартай сургалт, байгууллагын бие
даасан байдал
• Судалгаанд суурилсан их сургууль
Points:
Бүх төрийн өмчийн сургуулиудын түвшинд хийх
Алсын хараа, зорилт
• Олон улсын түвшний сургалт
• Улсын суурь судалгааны цөм
• Хэрэглээний тэргүүлэх судалгааны чиглүүлэгч
Судалгааны их сургууль
Удирдлага, зохион
байгуулалт
• Их сургуулийн бие даасан байдал
• санхүүжилтийн олон эх үүсвэр
• Эрх зүйн орчны шинэчлэл
• Стратегийн төлөвлөгөөг шинэчлэх
• Бүтэц зохион байгуулалт
• Удирдлагын бүтцийн өөрчлөлт (оюутны алба, хөтөлбөрийн хороо
байгуулах)
• Бакалаврын түвшинд бүрэлдэхүүн сургуулиудыг нэгтгэлн томруулах
• Ахисан түвшинд шинжлэх ухааны төрөлжсөн чиглэл болон мэргэжлийн
чиглэлүүдэд түшиглэсэн төгсөлтийн дараах сургуулиуд бий болгох
• Үр дүнд суурилсан менежмент
• Key Performance Indicator (ажлын бодит үнэлгээ, тоон шалгуур)
Сургалтын чанар
• Сургалтын хөтөлбөрийн шинэчлэл
• Сургалтын технологийн шинэчлэл
• Сургалтын орчныг сайжруулах
• Багш, суралцагчдын хөгжил
• Хөтөлбөрийн шинэчлэлийн үргэлжлэл (хөтөлбөрийн зөвлөл)
• Сургалтын технологийн шинэчлэлийн бодлого (нээлттэй эх,
онлайн сургалт, МТ ашиглах)
• Англи хэлний түвшний ялгаварт сургалт (Cengage)
• Оюутны алба байгуулах (ОХ, ментор, ажил эрхлэлт, хөдөлмөр
эрхлэлт, эцэг эхийг мэдээллээр хангах)
• МУИС-ийн нэрэмжит тэтгэлэг бий болгох
• МУИС-ийн брэнд болсон суурь
судалгааг тогтвортой хөгжүүлэх
• Хэрэглээний судалгааг хөгжүүлэх
• Хөгжлийн хөтөч болох технологийн
шинэ чиглэлүүдийн судалгааны
суурийг тавих
Судалгааны бодитой үр дүн,
хөгжлийн хөтөч
Судалгааны бодитой үр дүн,
хөгжлийн хөтөч
16
МУИС-ийн судалгааны бодлого
Дэд хөтөлбөрүүд
• Төгсөлтийн дараахь сургууль
• Профессорын баг
• Судалгааны мэдээллийн сан
• Салбар дундын судалгааны төв
• Оюуны өмч, технологи дамжуулалт
• Ассистантшип
Судалгааны бодитой үр дүн,
хөгжлийн хөтөч
Судалгааны бодитой үр дүн,
хөгжлийн хөтөч
17
Судалгааны их сургуулийн
бодлого
• Судалгааны санхүүжилтийг нэмэгдүүлэх
• Санхүүжилтийн өрсөлдөөнт бүтэц бий болгох
(профессорын багийг эргэж харах)
• Үр дүн, чадварт суурилсан профессор,
багшийн шатлалын шинэ систем (tenure track)
нэвтрүүлэх
• Ахисан түвшний сургалтын хөтөлбөрийн
үнэлгээ хийж, олон улсын жишигт нийцсэн
ТДС-ийг байгуулах
1. Их сургуулийн оновчтой засаглал
• Олон талт оролцогчдын эрх ашгийг зохистой
тусгах
• Улс төрийн нөлөөллөөс ангид байх
• Удирдах зөвлөл, захиргаа, эрдмийн зөвлөлийн
эрх мэдлийн зохистой хуваарилалт
2. Нээлттэй ил тод байдал, хамт олны оролцоо,
хяналтад суурилсан засаглал
3. Зорилтод нийцсэн, үр ашигтай бүтцийн
өөрчлөлт
Оновчтой засаглал, нөөцийн үр
дүнтэй менежмент
Оновчтой засаглал, нөөцийн үр
дүнтэй менежмент
19
1. Хүний нөөцийн менежмент
• Цалинг зах зээлд өрсөлдөхүйц хэмжээнд хүргэх, үр
дүнгээс хамаарч ялгавартай тогтоох
• Профессорын нэрэмжит орон тоог бий болгох
• Магистр, докторуудыг тэтгэлэгт хөтөлбөрт
хамруулан, тэднээс сонгон хүний нөөцөө
сайжруулах
2. Хөрөнгийн менежмент
• Е-learning center, Салбар дундын төв барьж
байгуулах
• Их сургуулийн шинэ хотхонд шилжих төлөвлөгөө
боловсруулах
Оновчтой засаглал, нөөцийн үр
дүнтэй менежмент
Оновчтой засаглал, нөөцийн үр
дүнтэй менежмент
20
3. Санхүүгийн менежмент
• Сургалтын төлбөрийг үндэслэлтэй тогтоох
• Улсын шууд санхүүжилт, хөрөнгө оруулалтыг
нэмэгдүүлэх
• Дотоод хамтын ажиллагааны санхүүжилтийг
нэмэгдүүлэх
• Худалдан авалт, тендерийг ил тод, боловсронгуй
болгох
• Судалгааг дэмжих төв буюу Grant support office
байгуулж ажиллуулах
4. Удирдлагын менежмент
• Үр дүнд тулгуурласан менежмент (KPI)
• Мэдээллийн технологи дээр суурилсан удирдлагын
систем нэвтрүүлэх
Оновчтой засаглал, нөөцийн үр
дүнтэй менежмент
Оновчтой засаглал, нөөцийн үр
дүнтэй менежмент
21
Оновчтой засаглал, нөөцийн үр
дүнтэй менежмент
•
•
•
Багшийн хөгжлийг дэмжих хөтөлбөр боловсруулах
Мэдээллийн технологийн хэрэглээ
• Сургалтын СиСи системийг санхүүтэй холбосон дэд
хэсэг (Online payment connected to )
• Удирдлагын мэдээллийн системийн эхлэл (хүний
нөөц, судалгааны мэдээллийн сан)
Номын сангийн шинэ барилга (E-learning center)
• Эскиз зураг, газрын захирамж
• Газар чөлөөлөх зөвшөөрлүүд
2013-2014 оны хичээлийн
жилийн гол ажлууд
23
ICCI: Introducing our Approach
•Барилга
•Бүтцийн өөрчлөлт
•Мэдээллийн технологи
•KPI
24
МУИС Захирал
Бодлогын
зөвлөл
МТА-ы дарга
Хэрэглэгчдэд туслах баг
МС хэрэглэгчдэд
туслах мэргэжилтэн
(1+1)
МС менежер
МС Хөгжүүлэлтийн баг
МС
администратор
мэргэжилтэн
Вэб хариуцсан
мэргэжилтэн
Сүлжээ, холбооны үйлчилгээний баг
Сүлжээ, холбооны
администратор
Системийн
шинжээч
Вэб, интерфейс
дизайнер
МС хөгжүүлэгч
(2)
Програм
дизайнер
Тестлэгч
Сүлжээ, холбооны
хэрэглэгчдэд туслах
Сүлжээ холбооны
мэргэжилтэн (2)
Анхаарал тавьсанд
баярлалаа
27