МТ -ийн инженерийн суурь шалгалт

Download Report

Transcript МТ -ийн инженерийн суурь шалгалт

МТ –ийн чиглэлээр мэргэжилтэн бэлтгэж буй
их, дээд сургуулиудад тулгамдаж буй
асуудлууд
С.Байгалтөгс
ШУТИС. КТМС
КУ –ны салбар
2011 – 06 -21
Улаанбаатар хот
Агуулга
•
•
•
•
•
•
МТ – ийн боловсрол Монгол улсад
МТ – ийн боловсролын тогтолцооны тухай
МТ –ийн мэргэжил ба сургалтын агуулга
Тулгарч буй асуудлууд :
- Сургалтын зохион байгуулалт, чанар
- Багшлах хүний нөөц
- Сургалтын орчин
- Төгсөгчид ба гэдрэг холбоо
- МТ –ийн мэргэжилтний үнэлэмж
Асуудлыг шийдэх боломж
Дүгнэлт
МТ – ийн дээд боловсрол Монгол улсад
Мэргэжлийн индекс
Маг
Бакла
Док Сал
Төрөлжсөн
ист
Мэргэжил
Мэргэжлийн чиглэл
вр
тор бар
мэргэжил
р
D
D
D
D
D
D
D
E
E
E
E
E
E
E
D
D
D
D
D
D
E
E
E
E
E
E
Г. Шинжлэх ухаан
Г4. Компьютерийн ухаан
48
01
00
Компьютерийн техник
48
02
00
Компьютерийн програм хангамж
48
03
00
Компьютерийн техник хангамж
48
04
00
Компьютерийн удирдлагатай систем
48
05
00
Компьютерийн график - дизайн
48
06
00
Компьютерийн системийн хамгаалал
48
07
00
Компьютерийн сүлжээ
Д1. Бүх төрлийн инженер, инженерийн алба
F 52
19
00
Харилцаа холбоо мэдээллийн технологи
52
40
00
Мэдээллийн систем
52
41
00
Мэдээллийн сүлжээ
52
42
00
Мэдээллийн системийн автоматжуулалт
52
43
00
Мэдээллийн технологи
52
44
00
Мэдээлэл зүй, эрүүл мэндийн
Сургалтын байгууллагын мэдэлд үлдээх мэргэжлийн чиглэл, индекс
Багш, математик
Мэдээлэл зүй- математик D141501
Нябо бүртгэл мэргэжилд Нябо - мэдээлэл зүй D341404, E-341404
МТ – ийн дээд боловсрол
[0]
Суралцагсад 2006 - 2011
2006 – 2007
2010 - 2011
Оюутан
4385
5896
Баклавр
4284
5782
Магистр
54
94
Доктор
16
20
Сургууль
Төрийн өмчийн
48
16
Төрийн өмчийн бус
Гадаадын
Нийт
•
[0] http://www.mecs.gov.mn/statistics/
116
6
170
92
5
113
МТ –ийн мэргэжлийн боловсролын тогтолцоо
/Монгол улсад/
Доктор
Магистр
Бакалаврын зэргийн боловсрол
Компьютерийн
мэргэжлийн
боловсрол
Компьютерийн бүх нийтийн боловсрол
IT
Information technology (IT) is the acquisition, processing,
storage and dissemination of vocal, pictorial, textual and
numerical information by a microelectronics-based
combination of computing and telecommunications. [1]
The term in its modern sense first appeared in a 1958 article
published in the Harvard Business Review, in which authors
Leavitt and Whisler commented that "the new technology
does not yet have a single established name. We shall call it
information technology (IT)."[2]
REFERENCES
–
[1]
Longley, Dennis; Shain, Michael (1985), Dictionary of Information
Technology
(2 ed.), Macmillan Press, p. 164, ISBN 0-333-37260-3
[2]
–
"information technology (subscription required)", Oxford English Dictionary
(2 ed.), Oxford University Press, 1989, retrieved 20 November 2010
МТ – ийн мэргэжлийн дээд боловсрол, сургалтын
агуулга
- МТ –ийн мэргэжлийн боловсролын сургалтын
стандарт
- The Association for Computing Machinery(ACM)
- The Association for Information Systems(AIS)
- The Computer Society(IEEE-CS)
http://www.acm.org/education/curricula
1. Сургалтын төлөвлөгөө, хөтөлбөрийн стандарт нь
ОУ-д хүлээн зөвшөөрөгдсөн хөтөлбөрүүдтэй хир
дүйцэж байгааг үнэлэх ( CC2005 – жишиг )
2. ITPEC - МТИ Шалгалтын түвшин
3. ABET - үндсэн шалгууруууд
“Computing curricula”
Мэдлэгийн хүрээ
МТ –ийн дээд мэргэжлийн боловсрол,
сургалтын агуулга
/Монгол улсад/
• МУ –ын дээд боловсролын хууль
- Бакалаврын зэрэг олгох > 120 кр
- Магистрын зэрэг олгох > 150 кр
- Докторын зэрэг олгох > 200 кр
Мэргэжлийн боловсрол олгох цөм :
• МУ –ын дээд боловсролын сургалтын стандарт
• Сургалтын төлөвлөгөө
Бакалаврын зэрэг олгох сургалтанд :
Жишээ :
Сургууль : ШУТИС. КТМС
Салбар
: Компьютерийн ухаан
Мэргэжил : Програм хангамж
/ SE /
Стандарт : MNS5323 -61 – Програм хангамж / SE/ (2009)
Сургалтын төлөвлөгөөний бүтэц
Мэргэжлийн индекс : D480200
Хичээл, цуглуулах кредит :128
Заавал судлах : 32
Сонгон судлах : 8
•
•
•
•
•
ДЭЭД БОЛОВСРОЛЫН СУУРЬ УХААН : 10/3,
МЭРГЭЖЛИЙН СУУРЬ
: 13/2
МЭРГЭШҮҮЛЭХ
: 9/3
ДАДЛАГА
:2
БАКАЛАВРЫН ТӨГСӨЛТИЙН АЖИЛ / УШ 1
Тулгарч буй асуудлууд
•
•
•
•
•
•
Сургалтын зохион байгуулалт,
Сургалтын хөтөлбөр , агуулга
Багшлах хүний нөөц
Сургалтын орчин
Төгсөгчид ба гэдрэг холбоо
Мэргэжилтний үнэлэмж
чанар +?
-
Суралцагчдын мэдлэг, чадвар, сургалтын
чанарт нөлөөлөх хүчин зүйлс
Асуудал 1
Сургалтын зохион байгуулалт, чанар
• Сургалтын стандартын боловсруулалт, мөрдөлт / ОУ –ын
байгууллагын зөвлөмж, жишигт дүйцэх , МУИС , ШУТИС /
• Боловсролын зэрэг олгох сургалтын шатлалын уялдаа
холбоо /ЕБС –ын сургалтын 12 жилийн сургалтын тогтолцоо, ДБС
хичээлүүдийн агуулга шилжүүлэлт, Зэрэг олгох шаталсан сургалтын
төлөвлөгөөний холбоос /
•
Сургалтын агуулгын өөрчлөлт, шинэчлэл /Зах зээлийн эрэлт,
хэрэгцээ, техник технологийн хөгжил, шинэчлэл, ажил олгогчийн
санал, хүсэлт /
Багш, сургалтын орчин
• Мэргэжлийн сургууль дахь багш , оюутны тооны харьцаа
/1:30-40/
• Өндөр мэдлэг, боловсрол, дадал туршлагатай багш
ажиллуулах / Нийгмийн асуудал , орлого ..., Тогтвор суурьшилтай
ажиллах боломж, 2 нутагтны суурьшлыг өөрчлөх
• Сургалтын материаллаг баазын хүртээмж, шинэчлэл
/ 2-3жилд /
Асуудал 2
Мэргэжлийн боловсролын байгууллагын сургалтын
үр дүнгийн үнэлгээ, төгсөгчид ба гэдрэг холбоо
- Сургууль, хөтөлбөрийн хүрээнд дотоодын болон гадаадын магадлан
итгэмжлэл
- Төгсөгчдийн ажил эрхлэлт, мэргэжлийн чиглэлээр
- Ажил олгогчдын сэтгэл ханамж
МТИШ –д үзүүлэх амжилтаар үнэлүүлэх
•
ОУ –ын түвшинд хүлээн зөвшөөрөгдөх хэмжээнд мэдлэг, ур чадварыг
үнэлүүлэх
• Мэргэжилтний мэдлэг , ур чадварын түвшинг тогтоох, үнэлэмж тогтоох
• Албан тушаалын тодорхойлолтонд хэрхэн тусгах
• Нэмэгдэл урамшуулал,
- IP, FE, AP болон ахисан түвшний шалгалтын үр дүнгээр
Шийдэх
МТ –ийн мэргэжилтэн бэлтгэх бодлого тодорхойлох
• Нийгмийн хөгжил, зах зээлийн эрэлт хэрэгцээ
- Мэдлэгт суурилсан эдийн засгийн суурь
- МТИШ, аутсоурсингийн үйл ажиллагаа
• Технологийн хөгжил , бэлтгэн гаргах мэргэжлийн чиглэл
- Бүх нийтийн боловсрол, мэргэжлийн боловсрол, насан туршийн
боловсрол
- Шинэ технологи нэвтрүүлэх, шинэ мэргэжил нээх, давтан сургах
• Мэргэжлийн боловсрол, судалгаа шинжилгээний байгууллагуудыг
хөгжүүлэх бодлого
-
Их , дээд сургууль , коллеж, академик сургалтыг цаашид хэрхэн хөгжүүлэх
- Зорилтот заах зээлд чиглүүлэх , ...
- Мэргэжлээр төрөлжүүлэх, ...
- Эрдэм шинжилгээ, судалгааны байгууллагуудтай хамтран ажиллах
- FE шалгалтын үр дүнг харгалзан үзэх / Жишиг тогтоох /
Сургалт , судалгаа шинжилгээний байгууллага болон бизнесийн
байгууллагын хамтын ажиллагаа
-Төгсөгчид, захиалга, хамтарсан төсөл
Шийдэх
- Сургалтын байгууллага :
• Сургалтын бүтэц, зохион байгуулалт, сургалт- судалгаа, бүтээлч ажлын
орчинг шинэчлэн бүрдүүлэх , багшлах хүний нөөцийг хангах, сайн багшийг
ажиллуулах механизмыг бий болгох, бизнесийн болон төрийн
байгуулагуудтай хамтран ажиллах тогтолцоог бүрдүүлэх
- Багш:
• Мэргэжлийн онолын өндөр мэдлэг, гадаад хэлний боловсрол,
• Сургалт-эрдэм судлалын ажлын хослол, сурган заах аргын эзэмшил ,
сонирхол, сэтгэл зүтгэл, байнга шинийг сурч байх шаардлага
- Элсэгчид : Тоо жилээс жилд ихээр нэмэгдэж байна
• Суурь мэдлэг , гадаад хэлний боловсрол
- Суралцагчид :
• Суралцах хүсэл, эрмэлзэл, Бие дааж сурч, ажиллах чадвар
• Төгсөгчид
• Ахисан түвшний сургалтанд хамрагдах , сургууль ажил олгогчийн хооронл
гүүр болж байх
Дүгнэлт
МТ –ийн хөгжлийн хурд, техник технологийн
өөрчлөлт , шинэчлэлтэнд мэргэжлийн
боловсролын байгууллагууд анхаарал
хандуулж, зах зээлийн эрэлт, нийгмийн
шаардлагыг хангах , өндөр мэдлэг , дадал, ур
чадвартай мэргэжилтэн бэлтгэх
шаардлагатай болж байна.
Эх сурвалжууд
• http://www.acm.org/education/curricula
[1]
Longley, Dennis; Shain, Michael (1985), Dictionary of Information
Technology
(2 ed.), Macmillan Press, p. 164, ISBN 0-33337260-3
[2] "information technology (subscription required)", Oxford English
Dictionary
(2 ed.), Oxford University Press, 1989,
retrieved 20 November 2010
[3] http://www.mecs.gov.mn/statistics
[4] http://www.nит.edu.mn
[5] http://www.must.edu.mn
[6] http://www.csms.edu.mn
1
3
2
Анхан
Дунд
Суурь
шатны
түвшний
шалгалт
шалгалт
шалгалт
МТ -ийн паспорт шалгалт /IP/
Түвшин
Мэдээллийн систем (IS) ба Суурилагдсан систем (ES)
Борлуулагч ба хэрэглэгч
МТ -ийн инженерийн суурь шалгалт /FE/
Системийн аудиторын
шалгалт
МТ -ийн үйлчилгээний
менежерийн шалггалт
Мэдээллийн АБ -ын
мэргэжилтний шалгалт
Суурилагдсан системийн
мэргэжилтний шалгалт
Өгөгдлийн сангийн
мэргэжилтний шалгалт
Сүлжээний мэргэжилтний
шалгалт
Төслийн менежерийн
шалгалт
МТ -ийн Архитекторын
шалгалт
МТ -ийн Стратегчийн
шалгалт
4
Тэргүүлэх түвшний
шалгалт
Хавсралт
Шалгалтын үе шат
Хамаа –
ралгүй
МТ -ийн инженерийн хавсарсан шалгалт /AP/SW
Хавсралт
МТИСШ – асуултын ангилал / FE
Үдээс өмнө
• КУ –ны суурь мэдлэг
• Компьютерийн систем
• Систем хөгжүүлэлт ба үйлдэл
• Сүлжээний технологи
• ӨС –ийн технологи
• АБ ба стандартчилал
• Компьютержүүлэлт ба менежмент