энд - Эрүүл мэндийн хөгжлийн төв

Download Report

Transcript энд - Эрүүл мэндийн хөгжлийн төв

LOGO
Төгсөлтийн дараах сургалтын шинэчлэл
Эрүүл мэндийн хөгжлийн төвийн
захирал Ч.Бат-Эрдэнэ
2013 он
Одоогийн хэрэгцээ, шаардлага
Сургалтын хэрэгцээ шаардлагад нийцүүлж
дүрэм журмаа шинэчлэн түүнийгээ аль болох
урт хугацаанд тогтвортой дагаж мөрдөх.
Тухайн хүн амын хэрэгцээ, тулгамдсан
асуудал, эмнэлгүүдийн ачаалал, бодит
хэрэгцээнд тулгуурлаж төгсөлтийн дараах
сургалтын
элсэлтийн
тоо,
төлөвлөгөө
боловсруулах
Эрүүл мэндийн салбарын шинэчлэлийн
бодлого, эмнэлгүүд дээр шаардлагатай,
дутагдаад байгаа, асуудал үүсгээд
байгаа, сүүлийн үеийн шинэ технологи,
эмчилгээ,
оношлогооны
аргыг
нэвтрүүлэхэд
хэрэгтэй
байгаа
мэргэжлээр,
чиглэгдсэн
захиалгаар
(сэргийлж
болох
нас
баралтыг
бууруулах) мэргэжилтэн бэлтгэх, давтан
сургах
Тулгарч байгаа асуудал
Эмч, нарийн мэргэжлийн эмч хэт илүүдэлтэй
байна.
Бэлтгэж гаргаж байгаа эмч нарын тоо
хэтэрхий олон байна. 2012 онд 887 их эмч,
дээд мэргэжилтэн, 1618 сувилагч дунд
мэргэжилтэн
төгсөж
гарсан
Улсын хэмжээнд эмч нарын хуваарилалт
оновчтой бус, нийслэлд хэт олон хөдөө орон
нутагт дутагдалтай. 2012 онд нийслэлд 5359,
хөдөөд 3238 нийт 8597 эмч ажилладаг.
Анхдагч шатлал-Эмч, эмнэлгийн мэргэжилтний
тоо
Улсын хэмжээнд-6691
Улаанбаатар хотын хэмжээнд-1089
Хоёрдогч шатлал-Эмч, эмнэлгийн мэргэжилтний
тоо
Улсын хэмжээнд-5380
Улаанбаатар хотын хэмжээнд-1924
Гуравдагч шатлал-Эмч, эмнэлгийн мэргэжилтний
тоо
Улсын хэмжээнд-5179
Улаанбаатар хотын хэмжээнд-3843
Дэлхий нийтэд резидентийн сургалт 4-6 жил
байна. Манайд 1,5-2 жил.
Гол шалтгаан нь Резидент эмч нар ямар нэг
цалин, тэтгэлэг авдаггүй. Сурах орчин,
сургалтын төлөвлөгөө, амьдрах байр зэрэг нь
удаан хугацаанд сурахад нийцэхгүй. Орон
нутагт эмч мэргэжилтэн шаардлагатай, удаан
сургах
захиалагчийн
сонирхол
бага.
Резидентүүд өөрсдөө төлбөрөө төлж богино
хугацаагаар сурах сонирхолтой.
Сургалтын байгууллага, эмнэлгүүд
 Сургалт эрхлэх байгууллагын сургалтын чадамж нь
тэнд ажиллаж байгаа эмч мэргэжилтний тооноос
хамаардаг. Төлбөр нь сургалтын байгууллагуудад
орлогын эх үүсвэр болж байгаагаас зарим
тохиолдолд сургалтын ачаалал хэтэрч, чанар муудах
байдал гарч байна. Үүнд ЭМШУИС төгсөлтийн
дараах сургалт явуулж, нэг эмнэлэг дээрх тухайн
багш,
эмч,
өвчтөнд
ногдох
резидентүүдийг
нэмэгдүүлж байгаа . Нарийн мэргэжлийн эмчийн тоо
хяналтгүйгээр нэмэгдэхэд хүргэж байна.
 Чанаргүй сургалтыг дэмжсэн гинжин урвал
Шийдвэрлэх асуудал,
шинэчлэлийн хувилбар
Эрүүл
мэндийн
хууль
2011
онд
шинэчлэгдсэнээр эмнэлзүйн мэргэшүүлэх
сургалтыг ЭМЯ-ы харьяа болгосон байгаа.
Төгсөлтийн дараах эмнэлзүйн мэргэшүүлэх
сургалтын санхүүжилт нь резидент, эмнэлэг
болон сургуульд буруу хөшүүрэг болж
байгаад анхаарч сургалтын төлбөрийг зөв
зохистой зарцуулдаг, хянадаг, үнэлдэг болох
Эрүүл мэндийн шинэчлэлийн бодлогыг
хэрэгжүүлэх
зорилгоор
эмнэлгийн
мэргэжилтний төгсөлтийн дараах сургалтанд
дараах өөрчлөлт хийхээр төлөвлөж судалгаа
хийж байна.
Эрүүл мэндийн тухай хуульд өөрчлөлт
оруулах замаар төгсөлтийн дараах сургалтын
эрх зүйн орчныг боловсронгуй болгох
Төгсөлтийн дараах сургалтын төлбөрөөр
багшлах бүрэлдэхүүнийг чадавхижуулах,
шинээр хөгжилтэй орнуудад дагнаж бэлдэх
Сургалтын хөтөлбөр, төлөвлөгөөнд үнэлгээ
хийж олон улсын жишигт ойртсон, үндэсний
онцлогыг тусгасан сургалтын хөтөлбөртэй
болох
Суралцагсадыг ЭМ-ийн байгууллагуудын
төсөв,
орон
тоонд
оруулан
төлөвлөгөөтэйгээр суралцуулах
Чанартай мэргэжилтэн бэлтгэх нэгдсэн
бодлого, төлөвлөгөө, арга замаа тодорхойлох
Сургалтын давтамж, залгамж холбоог хангах,
өөрсдийн
нөхцөл
байдал,
мэдээллийн
технологийн
ололтонд
тулгуурлан
тохиромжтой,
үр
дүнтэй
сургалтын
хэлбэрүүдийг сонгох
Ажлын байрны, зайн, онлайн гэх мэт
кредитийн сургалтуудыг өргөжүүлэх
Эмнэлгийн тусламжийн чанар, аюулгүй
байдал, эмнэлгийн ажилчдын ёс зүй,
харилцаа хандлагыг сайжруулах сургалтууд
явуулах
Дүүргийн
нэгдсэн
эмнэлэгт-гэмтлийн
чиглэлээр 24, хавдрын чигэлээр 12, сэтгэцийн
чиглэлээр 8 нарийн мэргэжлийн эмч бэлтгэж
байна.
Эрэгтэйчүүдийн эмч бэлтгэх, сургалтын
төлөвлөгөө боловсруулж байна.
Өрх, сумын эмч нарт зориулсан сургалт
Аймгийн оношилгооны төв байгуулахтай
холбоотой шаардлагатай мэргэжилтнүүдийг
бэлтгэх
Клиник-эмзүйч, анагаахын сэтгэл судлаач,
зан үйл судлаач бэлтгэх
Гадаадад багаар нь сургах, гадаадаас зөвлөх
эмч урьж сургалт явуулах
 Хөдөө орон нутагт дутагдалтай байгаа эмч,
эмнэлгийн мэргэжилтний судалгаагаар
/2013 онд 16 аймгаас ирүүлсэн/
–10 аймагт 76 хүний их эмч,
–13 аймагт 193 үндсэн болон төрөлжсөн
мэргэшлийн эмч,
–8 аймагт 68 сувилагч,
–12 аймагт 256 эмнэлгийн мэргэжилтэн
дутагдалтай байна.
Аймгийн эрүүл мэндийн газруудаас 2013-2014 оны
хичээлийн жилд эмнэлгийн мэргэжилтнүүдийг
төрийн албан хаагчийн зардлаар суралцуулах
захиалга
№
Сургалтын хэлбэр
Мэргэжлийн
төрөл /тоогоор/
Сургахаар төлөвлөсөн
эмнэлгийн
мэргэжилтний тоо
1. үндсэн мэргэжил / их эмч/
26
177
2. Төрөлжсөн мэргэжил
эзэмшүүлэх / их эмч/
36
94
3. Мэргэжил дээшлүүлэх / их эмч/
24
88
4. Төрөлжсөн мэргэжил
/сувилагч, эмнэлгийн тусгай
мэргэжилтэн/
32
558
Мэргэжил дээшлүүлэх /
сувилагч, эмнэлгийн тусгай
мэргэжилтэн
25
547
5
Санхүүжилтийн эх үүсвэр
•2013 онд Эмнэлгийн мэргэжилтний хүний нөөцийг
төрийн албан хаагчдын мэргэжил дээшлүүлэх
зардал
•Эрүүл мэндийг дэмжих сан
• Бусад төсөл,хөтөлбөр
2013 оны төлөвлөлт
• Үндсэн болон төрөлжсөн мэргэжил эзэмшүүлэх
сургалтанд одоо сурч байгаа болон шинээр
суралцах 500 гаруй эмч 23 мэргэжлээр,
• Мэргэжил дээшлүүлэх давтан сургалтанд 100
гаруй их эмч,
• Төрөлжсөн
мэргэжил
эзэмшүүлэх
болон
мэргэжил дээшлүүлэх сувилагч, эмнэлгийн бусад
мэргэжилтний сургалтанд 600 гаруй мэргэжилтэн
30 гаруй мэргэжлээр,
2013 оны төлөвлөлт
• Эрүүл мэндийн салбарын удирдах ажилтан болон
Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн сургалтанд
сургалтанд 500 мэргэжилтэн,
• Зайн сургалтыг телемедицин, онлайн, DVD
хэлбэрээр 15 сэдвээр явуулж 21 аймаг, 9 дүүргийн
3500 гаруй эмнэлгийн мэргэжилтэн
• Ажлын байрны сургалтыг “Эрүүл мэндийн
байгууллагын
шинэчлэл,
Эмнэлгийн
яаралтай
тусламж” сэдвээр бүх аймгуудад явуулж 2600 гаруй
эмнэлгийн мэргэжилтэн
• Анхан болон хоёрдугаар шатлалын эрүүл мэндийн
байгууллагын мэргэжилтнїїдийн гадаадад сургалт,
танилцах аялалд 150 мэргэжилтэн
Дээрх сургалтанд 5600 гаруй мэргэжилтэн
хамрагдах бөгөөд зардалыг тєрийн албан
хаагчын мэргэжил дээшлүүлэх зардалаар
1,5 тэрбум, Эрүүл мэндийг дэмжих сан,
болон бусад төсөл, хөтөлбөрөөс 1 тэрбум
төгрөг зарцуулахаар төлөвлөж байна.
2012 онд төрийн албан хаагчийн мэргэжил
дээшлүүлэх сургалтын зардалд –
813.000.000 ₮ зарцуулагдсан
Байгууллага, хувийн зардлаар
суралцагсдаас сургалт эрхэлж буй ЭМ-ийн
байгууллагуудад 206.321.000 - сая төгрөг
төлөгдсөн байна.
Мөн ЭМШУИС-ийн МДИ-д суралцагсад
987.052.000 ₮ төлсөн байна.
Бүгд жилд 2.006.373.000 ₮ болж байна.
4. Энэ ажлыг нэгтгэн зохион байгуулж, удирдлага
чиг үүргээр хангах “Эмнэлгийн мэргэжилтний
хөгжлийн хүрээлэн” байгуулах шаардлагатай
байна.
Төгсөлтийн
дараах
мэргэшүүлэх
сургалтын
асуудлаар шийдвэр гаргах, эрх мэдэлтэй,
өөрчлөлтийн үйл явцыг манлайлах байгууллага
болох - Хөгжлийн хүрээлэн нь
 Сургалтын төв
• Сургалтын алба- Арга зүйч, мэргэжилтэн
• Эрдэм шинжилгээ судалгааны хэсэг
• Үндсэн багш бүхий мэргэжлийн болон
мэргэжлийн гадаад хэлний тэнхим
• Эмнэл зүйн ур чадварын лабораторийн хэсэг
• Зайн анагаах ухаан буюу телемедициний хэсэг
•Мэдээлэл, мониторингийн хэсэг
LOGO