B*LG* VERMEME SUÇU

download report

Transcript B*LG* VERMEME SUÇU

TCK 166
TCK m. 166
 Bir hukukî ilişkiye dayalı olarak elde ettiği
eşyanın, esasında suç işlemek suretiyle veya suç
işlemek dolayısıyla elde edildiğini öğrenmesine
rağmen, suçu takibe yetkili makamlara vakit
geçirmeksizin bildirimde bulunmayan kişi, altı
aya kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.
Korunan Menfaat
Bilgi vermeme suçu ile korunan menfaat bir yandan
malvarlığı hakkı iken diğer yandan da adliyenin
güvenilirliğine zarar verilmesidir.
Maddi Unsur
 Fail
Fail herkes olabilir. Ancak, ön suçu işleyen (eşyanın elde
edilmesini doğuran suç) veya ön suça katılan kimse ya
da kimseler bu suçun faili olamazlar.
Mağdur
 Bilgi
vermeme suçunun mağduru, bu suçun
işlenmesiyle elde edilen eşyanın sahibi veya
zilyedidir. Suçun mağduru herkes olabilir.
Suçun Konusu
 Suçun konusu “EŞYA”dır. Para da eşya kapsamında
düşünülecektir.
 Suçun konusunun ekonomik değerinin olabileceği
kabul olunmakla birlikte, hatıra değeri olan eşyalar
bakımından da bu suçun oluşacağı kuşkusuzdur.
 Madde metninde eşyadan bahsedilmiş ancak bu
eşyanın taşınır ve taşınmaz olup olmadığı
belirtilmemiştir. Bilgi vermeme suçunun konusu
taşınır mallar olabileceği gibi taşınmaz mallar da
olabilir.
 Eşyanın, bir hukuki ilişkiye dayalı olarak failin elinde
olması gerekir. Herhangi bir hukuki ilişkiye dayalı
olmadan failin elinde bulunan eşya ile ilgili, failin
böyle bir yükümlülüğü bulunmamaktadır.
 Örneğin; bir kimseden eşyasını çalın fail, daha sonra o
kişinin de bu eşyayı çalmış olduğunu öğrenir ise, bilgi
verme yükümlülüğünden söz edilemez.
Suç İşlemek Suretiyle veya Suç İşlemek
Dolayısıyla Elde Edilmiş Eşya
 Bilgi vermeme suçunda, bir hukuki ilişkiye dayalı olarak
eşyayı elinde bulunduran kimsenin, bu eşyanın bir suçun
işlenmesinden elde edilmiş olduğunu bilmesi ve bu
konudaki “bildirim”, “bilgi verme” yükümlülüğünü ihlal
etmiş olması gerekir.
 O halde, bu eşya mutlak surette bir “SUÇUN”
işlenmesinden veya bir suç dolayısıyla elde edilmiş
olmalıdır.
 Suçun türü veya cezalandırılabilirliği (zamanaşımına
uğraması vs.) önemli değildir.
 Ancak ön suçu düzenleyen kanun hükmü, sonraki kanun
tarafından ilga edilmiş ise veya Anayasa Mahkemesi
tarafından iptal edilmiş ise bu halde 166. maddede yer alan
bilgi vermeme suçu oluşmaz.
 Ön suç, kasıtlı bir suç olabileceği gibi taksirli bir suç
da olabilir.
 Ancak ön suç, teşebbüs aşamasında kalmış ise,
teşebbüs aşamasında kalmış bir eylem sebebiyle 166.
maddede yazılı olan “elde edilme” eylemi
gerçekleşmemiş olacağı için bilgi vermeme suçu
oluşmaz.
Hareket/Netice
 Bilgi vermeme suçunun oluşması için, failin bir hukuki
ilişkiye dayalı olarak elde ettiği eşyanın, gerçekte suç
işlemek suretiyle veya suç işlemek dolayısıyla elde
edildiğinin öğrenmesine karşın, bu suçu takibe yetkeli
makamlara vakit geçirmeksizin bildirimde bulunmaması
gerekir.
 Suçun hareket unsuru “bildirimde bulunmamaktır”. Bu
nedenle eylem, ihmali hareketle gerçekleştirilmektedir.
 Suç işlendiğinin bildirileceği yetkili makamlar, CMK 158’de
belirtilmiştir. Bu makam, valilik, kaymakamlık mahkeme,
C. Başsavcılığıdır, kolluk, elçilik veya konsolosluk
makamlarıdır.
 166. maddede yer verilen “vakit geçirmeksizin” ibaresi,
mümkün olan en kısa/uygun zamandır.
 Örneğin fail, aldığı cep telefonunun hırsızlık malı
olduğunu tatilde öğrenir ise, aldığı yere döner dönmez
bu hususu yetkili makamlara bildirmek zorundadır.
Manevi Unsur
 Suç, genel kast ile işlenebilen bir suçtur.
 Failin bir hukuki ilişkiye dayanarak elinde bulundurduğu
eşyanın, bir suçun işlenmesinden elde edildiğini öğrenmesi
ve bu hususu öğrenmesine rağmen yetkili makamlara vakit
geçirmeksizin bildirmemiş olması gerekir.
 Failin kastı, bu iki hususu da kapsamalıdır.
 Suç olası kast ile de işlenebilir.
 Suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi suçunda
kast, eylemin yapıldığı sırada ortaya çıkmakta iken; bilgi
vermeme suçunda kast, eşyayı hukuki ilişkiye dayanarak
ele geçirdikten sonra ortaya çıkmaktadır.
Suçun Özel Görünüş Biçimleri
 Teşebbüs
Bilgi vermeme suçu ihmali hareketle işlenebilen bir suç
olduğu için teşebbüse elverişli değildir.
 İştirak
Bilgi vermeme suçu bakımından iştirak, beraber işleme,
azmettirme veya yardım etme suretiyle ortaya çıkabilir.
 İçtima
Bilgi vermeme suçu bakımından zincirleme suç
hükümlerinin uygulanabilmesi mümkün değildir.
Sosyal Mesaj
“Adaletler şahitlik eden kimselerden olun.
Bir topluluğa karşı olan kızgınlığınız sizi o
topluluğa karşı adaletsiz davranmaya sevk
etmesin”
Kur’an-ı Kerim 5 /8