tır ıslemlerı acısından ygmlerın sorumlulukları-koray sokullu

Download Report

Transcript tır ıslemlerı acısından ygmlerın sorumlulukları-koray sokullu

Koray SOKULLU
Gümrük Uzmanı
TIR ve Taşıt Dairesi
I. Neden YGM Sistemi?
II. YGM’nin Sorumlulukları ve Sistemin Yasal
Dayanağı
III. Dönüm Noktası (2009/100 Sayılı Genelge)
IV. TIR İşlemlerinde YGM’nin Sorumluluğu
V. Karşılaşılan Sorunlar
VI. Tır Karnesi İşlemlerinde Yetkilendirmiş
Gümrük Müşavirlerince Yansıtılan Sorunlar
2
I. Neden YGM Sistemi?
3





İşlemlerin Hızlanması
Maliyet avantajı
İdare açısından İşgücü tasarrufu
Ekonomiye Katkı
Vergi Gelirine katkı
4
YGM’ler;
yapmış oldukları tespit işlemleri ve
bunlara ilişkin düzenlenen raporların
doğruluğundan sorumludur.
5
Tespit İşlemleri
a) Genel ve özel antrepolara ilişkin tespit işlemleri;
b) Geçici ithalat rejimine ilişkin tespit işlemleri,
c) Gümrük kontrolü altında işleme rejimi kapsamında ibra işleminin tespiti,
d) Eşyanın nihai kullanımına yönelik tespit işlemleri,
e) Menşe mevzuatına ilişkin tespit işlemleri,
f) Dâhilde işleme rejimine yönelik tespit işlemleri
g) Onaylanmış Kişi Statüsüne ilişkin tespit işlemleri
6
a) Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat
ve Görevleri Hakkında (640 Sayılı) KHK
b) 4458 sayılı Gümrük Kanunu
c) Gümrük Yönetmeliği
7
Yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği sisteminin
daha etkin ve verimli işlemesini sağlayacak
açıklama ve düzenlemeleri belirlemek
amacıyla ortaya konmuştur.
8
2 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği (YGM)
ile
60 Seri No.lu
Gümrük Genel Tebliği
(Gümrük İşlemleri)
VE
1 Seri No.lu
Gümrük Genel Tebliği
(YGM)
Yürürlükten kaldırılmıştır.
9
Antrepolara
“Geçici Depolanan Eşya”
Statüsünde
Eşya Konulamaması
10
a. Eşyanın tek alıcıya ait olması halinde
yapılacak işlemler
b. Parsiyel taşımacılık kapsamı eşya için
yapılacak işlemler
11
Varış gümrük idaresinde TIR Transit Takip
programında Volet-2 tescil işlemi yapılırken
gümrük memuru tarafından "ambar harici"
kutucuğu
işaretlenerek
özet
beyan
oluşturulacaktır.
12
•Varış gümrük idaresinde TIR Transit Takip
programında tescil işlemi yapılırken; gümrük memuru
tarafından ambar harici kutucuğu işaretlenmeyecektir.
• Oluşturulan özet beyanda geçici depolama yerine
alınacak eşya için sistemden ilgili ambar kodu ile
ambar girişi yapılacak, antrepoya gidecek eşya için ise
supalan sahası kodu seçilerek işlem yapılacaktır.
13
Parsiyel
taşımacılık
kapsamı
eşya için;
Geçici depolama yerine eşya
alınmasını
takiben
araç
mühürlenecek
ve
eşya
boşaltılmak üzere ilgili antrepo
sahalarına
sırasıyla
intikal
edecektir.
Araç her seferinde ilgili antrepoda
görevli
Yetkilendirilmiş
Gümrük
Müşavirleri tarafından mühürlenerek
bir sonraki antrepoya gönderilecektir.
14
Varış Gümrük İdaresi Tarafından;
Karne Bilgileri TIR/Transit Takip Programının
Volet-2 Ekranına Girilir
Karne TESCİL Edilir
TIR İthalat Özet Beyanı
Oluşturulur
Özet Beyan Tescil Numarası ve
Muayene ile Görevli Memurun
Sicil Numarası Karneye Yazılır
15

Varış gümrük idaresinde TIR karnesi tescil
işlemleri yapılırken Volet- 2 ekranı “Antrepo
kodu” alanında bir antrepo kodu seçilmesi
halinde sistem tarafından muayene memuru
ataması yapılmayacak, TIR Karnesi yalnızca
bu antrepo/geçici depolama yerinde görevli
memur tarafından sonlandırılabilecektir.
16
YGM tarafından, bir antrepoya eşya giriş ve
çıkışının tespiti için AN6 ve/veya AN8 kodlu tespit
sözleşmesi imzalanmış olması ve bu antrepoda
görevli memur bulunmaması halinde TIR İşlemleri
Tebliğinin 33., 34. ve 35. maddelerinde yer alan
ve...
17
Boşaltma
Sonlandırma
Teslim tesellüm tutanağının düzenlenmesi
Sevk
İşlemleri
18
Yetkilendirilmiş gümrük müşaviri veya
yetkilendirilmiş gümrük müşaviri tarafından
sosyal güvenlik mevzuatına uygun olarak
çalıştırılan ve gerekli şartları taşıyan kişilerce
yapılır.
19
Eşyanın boşaltılması ve muayenesi;
•İlk adım “Temel Kontroller”
Taşıt Bilgilerinin ve belgelerin kontrolü
Mühürlerin ve taşıtın fiziksel kontrolü
•Mühürler Sağlam mı?
•Branda da sökülme/yırtık var mı?
•Römork ve konteynerler de kırılma ya da delinme var mı?
•Taşıtta gizli bölme var mı?
Eşya; geçici depolama yeri/ antrepo / gümrükçe uygun görülen
yere boşaltılır.
20
Tespit işlemleri sırasında tespit edilen
usulsüzlüklerin derhal ilgili gümrük
müdürlüğüne bildirilmesidir.
21



Görevli memur tarafından 4 nüsha “teslim tesellüm
tutanağı düzenlenir. Taşıyıcı firma temsilcisi ya da sürücü
tarafından da imzalanır.
Volet-2 Yaprağının ilgili bölümlerine, boşaltılan eşyaya
ilişkin bilgiler yazılır.
Eşya ile karne bilgileri uygunsa Volet-2 ve dipkoçanın
ilgili bölümleri imzalanarak kaşe tatbik edilir.
BÖYLECE;
TIR Karnesi muhteviyatı eşya gümrük denetimine
alınmış ve karne sonlandırılmış olur.
22


Karne – Tutanak bilgileri karşılaştırılır
Volet-2 yaprağı üzerindeki ve Program
ekranındaki bilgiler kontrol edilir.
UYGUNSA;
TIR/Transit Programı üzerinden
onaylama işlemi tamamlanır.
23
 TIR
karnesinin Volet-2 yaprağı ve
dipkoçanının ilgili bölümleri imzalanıp
kaşe ve tatbik edilerek Volet-2 yaprağı
koparılır.
24
Parsiyel taşımalarda TIR karnesi işlemleri
25




Tır Karnesi Volet-2 yaprağı Karne üzerinde ve TIR
antrepo web programında sonlandırılır.
Boşaltma yapmak üzere yeni bir gümrük idaresine sevk
edilecek araç ve eşya için TIR antrepo web programında,
“TIR Karnesi Muayene Onay” ekranı açılır. TIR Karne
numarası ve boşaltması yapılan Volet-2 sayfa sayısı
yazılır; mavi buton tıklanır. “Volet-1 Sevk Bilgileri
Ekranı’nda ilgili alanlar doldurulur ve kayıt tamamlanır.
Sevk yaprakları olan Volet-1 ve Volet-2 yaprakları
üzerinde, araca tatbik edilen yeni mührün numarasının
yazılması ve kaşe tatbikinin yanı sıra aracın sevk tarihi
yazılır.
Antrepolardaki bilgisayar bağlantılarında sorun olduğu
takdirde Volet-1 sevk işlemleri gümrük idaresinde yapılır.
26



Boşaltılacak eşya için gerekli işlemler tamamlandıktan sonra
Volet-2 yaprağı ve dipkoçanına gerekli kayıtlar yapılır ve
boşaltma meşruhatı düşülür.
Program kaydı yapılır
Teslim tesellüm tutanağının;
a. Bir nüshası taşıyıcı firma temsilcisi veya sürücüye verilir.
(Sürücüye nüshası TIR Karnesine eklenir.)
b. Diğer nüshası ise koparılan Volet-2 yaprağına eklenir ve
alıkonulur.
27

Antrepolara eşya alınması ve çıkarılması sırasında
eksiklik ve fazlalık tespit edilmesi halinde durumu
gümrük müşavir yardımcısı ve antrepo işleticisi ile
birlikte tutanağa bağlamak ve derhal ilgili gümrük
idaresine bilgi vermektir.
28
Antrepo beyannamesinin tescilini müteakip, kabul işlemi
yapılacak ve beyanname muayene memuruna havale
edilecektir. Bunu takiben eşya taşıttan indirilecek ve YGM
tarafından sayım tutanağına bağlanarak antrepoya
alınacaktır. Sayım tutanağının taşıma belgelerinde ve
sistemde kayıtlı bilgilere uygun olması halinde beyanname
üzerindeki bloke kaldırılacaktır.
YGM tarafından eksiklik ya da fazlalık tespit edilmesi
halinde bu durum sayım tutanağında belirtilecek ve
muayene memurunca beyanname üzerinde gerekli
düzeltme yapılacaktır. Takibat bu tespite göre yürütülecektir.
29
Eksiklik / Fazlalık var ise;
Volet-2 yaprağına ve dipkoçana eksiklik/fazlalık miktarı
yazılır
“Şartlı ibra edilmiştir” şerhi düşülür
TIR/Transit Programının Volet-2 ekranına “şartlı ibra
edildi” kaydı girilir.
30

Tutanağının imzalandığı tarihten itibaren üç ay içerisinde
karne hamili “eksiklik/fazlalık” ın nedenini
belgelendirmelidir.
 Mahreçten yüklenmemiş
Yanlış yere boşaltılmış
Kaza / Avarya sonucu kaybolmuş
 Çalınmış


Belgelendirilebilirse; takibat sonlandırılır.
Volet-2 ve Program üzerindeki şerhler kaldırılır ve işlem
“ibra edilir”.
31

Gümrük idaresi; eksik çıkan eşyaya isabet eden gümrük
vergilerini tahakkuk ettirir ve...
TIR Karnesi Hamilinden
tahsil yoluna gider.
32

Belge ibraz edilmemesi ya da ibraz edilen
belgenin geçersiz bulunması hallerinde ise;
II.
Fazla çıkan eşya;
I.
El konularak müsadere edilir
Eşyanın CIF kıymeti kadar para cezası alınır
33
1)
TIR Karnesi, antrepo beyannamesi
verilebilmesi için gereken bilgileri
içermiyor.
ÇÖZÜM
34

Bir araç içerisinde birden fazla alıcıya ait
eşya olması halinde, bu eşyanın tümü için
sahipleri tarafından antrepo beyannamesi
verilmeden aracın açılmasına ve eşyanın
boşaltılmasına izin verilmemektedir.
35
VI. TIR KARNESİ İŞLEMLERİNDE
YETKİLENDİRMİŞ GÜMRÜK
MÜŞAVİRLERİNCE YANSITILAN
SORUNLAR
SEMRA BEKTAŞ
ŞEF
TIR ve TAŞIT DAİRESİ

1. SORUN: TIR Uygulama Tebliğince uygun olan
antrepo ve geçici depolama yerlerinde görevli
memurlarca yapılması öngörülen boşaltma,
sonlandırma ve sevk işlemlerinin Yetkilendirilmiş
Gümrük Müşavirlerince yapılacağının hükme
bağlandığı, ancak mevzuat hükümleri uyarınca
işlemler ifa edilirken "TIR karnesi Muayene Onay
İşlemleri" ekranında maddi hatalardan kaynaklı,
örneğin eşyanın mevzuata tamamen uygun olarak
TIR karnesine yazıldığı ve 15 kap olarak antrepoya
boşaltıldıktan sonra sehven boşaltılan kap miktarının
ekrana 14 kap girilmesi gibi hatalardan dolayı TIR
karnelerinin kapatma işleminin yapılamadığı,
37

ÇÖZÜM:"TIR karnesi Muayene Onay İşlemleri"
ekranında, YGM tarafından girilen yanlış kap miktarı
bilgisi Volet-2 kaydı onaylanmış olsa dahi, gümrük
idaresine dilekçe ile müracaat edilmesi ve uygun
bulunması halinde, gümrük memurunca TIR Transit
Takip Programı Volet-2 ekranında bulunan "İşlemler"
menüsünde yer alan "Antrepo Bilgileri"
seçeneğinden düzeltme imkanı getirilmiştir.
38
39
40
41
2.SORUN:Detaylı beyan modülü ve TIR Transit Takip
Programına kaydedilen antrepo kodlarının
karşılaştırılması sistem tarafından
yapılamadığından, her iki programda da birbirinden
farklı antrepo kodları seçilerek işlemlerin ikmal
edilebildiği,
bu sorunun da, hem sınır hem de iç gümrük olarak iki
farklı şekilde işlem tesis edilen RO-RO gümrük
idarelerinde tescil işleminden sonra herhangi bir
düzeltme veya iptale yönelik işlem
yapılamadığından karnelerin sonlandırılmasının
yapılamadığı,
42
ÇÖZÜM:Detaylı Beyan Programı ile TIR
Transit Takip Programının entegre hale
getirilmesi yönünde çalışmalar devam
etmekle birlikte,
 RO-RO gümrüklerinde TIR karnesi işlem
görürken iç gümrük idaresi olarak programa
işaret konulması halinde daha sonra hatalı
yazılan antrepo kodunda düzeltmenin
yapılabilmesi yönünde programda
düzenlemeye gidilmektedir.

43
3. SORUN: Bazı gümrük idarelerinde YGM
tarafından ikinci bir gümrük idaresine sevk
işleminin yapılamaması
 Örneğin, İzmir Gümrük Müdürlüğünde tescili
yapılan TIR karnelerinin antrepo boşaltma
işlemleri bittikten sonra YGM tarafından 2 nci
sevk gümrüğüne sevk işlemlerinin
(sistemdeki teknik kısıtlamalardan dolayı)
yapılamadığı, ancak bu işlemlerin İzmir TIR
Gümrük Müdürlüğünce yapılabildiği,

44
 Halihazırda
46 gümrük idaresinde teknik
sebeplerden dolayı YGM tarafından
ikinci bir gümrük idaresine sevk işlemi
yapılamamaktadır.
45
46
 ÇÖZÜM:Teknik
Boyutta olan
sorunun giderilmesine yönelik
çalışmalar devam etmektedir.
47

31.12.2010 tarihli ve 27802 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanarak yürürlüğe giren Gümrük Genel Tebliğinin
(TIR İşlemleri Seri No:1) 42 nci maddesi ile giriş veya
hareket gümrük idarelerince yapılacak olan TIR karnesi
takip işlemleri ayrıntılı olarak hükme bağlanmış, 45 inci
maddesinde de, "TIR/Transit Takip Programında ve
Gümrük Veri Ambarı Sisteminde (GÜVAS) kayıtları açık
görünen TIR karneleri sorgulanarak bu TIR karneleri ile
ilgili takip işlemlerinin bağlantıları gümrük idareleri
tarafından yerine getirilip getirilmediği gümrük ve
muhafaza başmüdürlükleri tarafından düzenli olarak
kontrol edilir." hükmü gereğince başmüdürlüklere
kontrol ve takip görevi verilmiştir.
48
 Bu
bağlamda, GÜVAS ta yapılan
sorgulamalarda çok sayıda artan giriş
(Volet-2 olmayan Volet-1 kayıtları) ve
artan çıkış (Volet-1 olmayan Volet-2
kayıtları) veren TIR karnesinin bulunduğu
tespit edilmiş ve bunların çoğunun da
onaysız durumda bekletilen TIR
karnelerinden kaynaklı olduğu
anlaşılmıştır.
49
50
TEŞEKKÜRLER…
[email protected]
[email protected]
51