ANKARA BÜYÜK*EH*R BELED*YES* TIBB* ATIK YÖNET*M

download report

Transcript ANKARA BÜYÜK*EH*R BELED*YES* TIBB* ATIK YÖNET*M

ANKARA BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ
TIBBİ ATIK YÖNETİMİ UYGULAMASI
Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından 22
Temmuz 2005 tarihli ve 25883 sayılı Resmi
Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Tıbbi
Atıkların Kontrolü Yönetmeliği esaslarına göre tıbbi
atıkların bertaraf edilmesinden büyükşehirlerde
büyükşehir belediyeleri veya yetkilerini devrettiği
kişi ve kuruluşlar, büyükşehir belediyesi olmayan
yerlerde ise belediyeler veya yetkilerini devrettiği
kişi ve kuruluşlar müteselsilen sorumludurlar.
Ankara ili sınırları dahilinde tıbbi atık üreten
sağlık kuruluşlarından çıkan atığın toplanması,
taşınması ve bertarafı Ankara Büyükşehir
Belediyesi adına, Tek Tıbbi Atık Taşıma ve Temizlik
Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından yapılmaktadır.
25,000
24,500
24,000
23,500
23,000
22,500
22,000
21,500
21,000
20,500
20,000
GRAFIK : AYLARA GÖRE GÜNLÜK ORTALAMA ATIK MIKTARI (KG)
2011 yılında 8.212.500 kg. tıbbi atık bertaraf
edilmiştir.
Tıbbi Atık toplama, taşıma ve bertarafı hizmet
işinde;
•
•
•
•
52 adet tıbbi atık toplama işçisi,
26 adet tıbbi atık toplama ve taşıma kamyon
şoförü,
6 adet üniversite mezunu,
6 adet çevre sağlığı teknisyeni, ve diğer
personellerle birlikte toplam 118 personel
çalışmaktadır.
•
Tıbbi atık toplama ve taşınması, yönetmelikte
belirtilen teknik özelliklere sahip lisanslı 13 adet
araçla yapılmaktadır.
•
Bir araçta 1 şoför, 2 adet toplama işçisi bulunur.
Tıbbi atıkları toplama ve taşımakla sorumlu
personel çift vardiya usulüne göre 08:00-16:00 ve
16:00-23:00 arasında çalışmaktadır.
Ekipler araçlarındaki donanımlarını kontrol
ederek baş şoförlükten o güne ait gidilecek sağlık
kuruluşlarının adres listesini alarak çıkış yapar.
Tıbbi atıkları taşımakla görevlendirilen temizlik
personeli çalışma sırasında eldiven, koruyucu
gözlük ve maske kullanır; çizme ve özel koruyucu
turuncu renkli elbise giyer.
Personel yılda en az bir defa hizmet içi eğitimi
almaktadır ayrıca tüm personele işyeri hekiminin
uygun gördüğü tahlil ve aşılar yaptırılmaktadır.
Tıbbi Atıklar, yönetmelikte özellikleri belirtilen
kırmızı renkli tıbbi atık torbalarıyla, 20 yatak
kapasitesine
sahip
ünitelerde
tıbbi
atık
depolarından, diğer sağlık kuruluşlarında atıkların
toplandığı
konteynırlardan
görevli
personel
tarafından alınarak tıbbi atık taşıma aracına taşınır.
Tıbbi atıkların ünitelerden alınması sırasında;
atıkların ünite tarafından taşıyıcıya verildiğinin,
taşıyıcı tarafından teslim alındığının ve bertaraf
tesisine verildiğinin belgelenmesi amacıyla tıbbi
atık alındı belgesi/makbuzu düzenlenir.
Küçük miktarda atık üreten sağlık ünitelerinden
alınanlar hariç, diğer ünitelerden alınan atıkların
taşınması sırasında, 01.07.2012 tarihinden itibaren
Ulusal Atık Taşıma Formunun kullanılması zorunlu
olacaktır.
•
Atıklarını toplayan araç Sincan Çadırtepe Katı
Atık Düzenli Depolama Sahası’na gelir, saha
içerisinde sınırlandırılmış ve Ankara Büyükşehir
Belediyesi tarafından özel olarak hazırlanmış
havuzlara (lagün) atığını boşaltır.
•
Arabalardaki
atık
miktarları,
depolama
alanındaki görevli çevre sağlığı teknisyeni
tarafından kayıtlara girilip Ankara Büyükşehir
Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı’na
iletilmektedir.
Tıbbi Atıkların Bertarafı
•
Tıbbi atıklar; taban geçirimsizliği sağlanmış özel
bir bertaraf alanında düzenli depolanarak bertaraf
edilirler.
•
Bu
amaçla öncelikle depo tabanının, mineral
sızdırmazlık tabakası (kil) ve plastik geçirimsizlik
tabakası(HDPE) kullanılarak sızıntı suyunun yeraltı
suyuna karışmasını önleyecek şekilde geçirimsiz
hale getirilmektedir.
Tıbbi atık kamyonundan boşaltılan atıklar
kepçe yardımı ile havuz tabanına doğru itilir,
sıkıştırılmadan üzeri toz kireç ile kapatılır. Sonra
da en az 30 cm toprak ile örtülür.
Tıbbi atık lagünleri dolduğunda yüksek
yoğunluklu polietilen tabaka (HDPE) ile
kaplanarak, üzeri aynı sahadan alınan toprakla
kapatılır.
Tıbbi Atık Denetimi
Yapılan denetimlerde 20 yatak kapasitesinin
üzerindeki ünitelerin depoları, diğerlerinin tıbbi atık
konteynırları kontrol edilir.
Konuyla ilgili sorumlu personel ve yetkililerle
görüşülerek gerekli bilgilendirmelerde bulunulur.
•
•
Tıbbi
atık
depolarında
özellikle
depo
dezenfeksiyonu,
sızıntı
suları
için
yeterli
yoğunlaştırıcı(talaş) olup olmadığı ve depo
havalandırması,
Diğer ünitelerde tıbbi atık ayrımının yapılıp
yapılmadığı, delici kesici atıkların ayrı kaplarda
toplanıp toplanmadığı ve atıkların verilme sıklığı
üzerinde durulan başlıca konulardır.
Konuyla ilgili gerekli bilgilendirme ve uyarılar
yapıldıktan sonra, gerekli görüldüğü hallerde
belediyemiz tarafından Ankara Valiliği İl Çevre ve
Orman Müdürlüğü’ne uyarılar üst yazıyla bildirilir.
Ayrıca ilgili yönetmelikte üniteleri ilgilendiren
herhangi
bir
değişiklik
olduğunda
gerekli
bilgilendirme yapılır,
Hastanelerden gelen talep üzerine temizlik
personeline tıbbi atıklar hakkında eğitim semineri
verilir,
Bunların dışında tıbbi atıklarla ilgili çevre
sakinlerinden gelen her türlü şikayet değerlendirilir.
TEŞEKKÜRLER