Transcript Úvod

Katedra organizácie a riadenia farmácie (KORF)
Základy manažmentu vo farmácii
-
Mýty o manažmente
-
17.02.2012
Prednáška 1.
1
Mýty o manažmente
-
Recept na riadenie podnikov, zdravotníckych zariadení, lekární,
distribučných spoločností, farma spoločností..?
Teória vs „zdravý rozum“ ?
Je podnik živý organizmus ?
Ako zvyšovať výkonnosť ?
Sú ľudia tajomstvom štruktúry podniku ?
Stratégie a vízia vs realita ?
Prináša zmena príležitosť ?
17.02.2012
Prednáška 1.
2
Základy manažmentu vo farmácii
-
Plán prednášok a očakávané výstupy
-
17.02.2012
Prednáška 1.
3
SYLLABUS A VÝSTUPY
Základy manažmentu vo farmácii
Predmet poskytuje základný prehľad z teórie manažmentu.
-
Cieľom je transformovať získané poznatky do reálneho prostredia farmácie prípadové a modelových situácie z oblastí:
 základov manažmentu a marketingu
 manažment marketingových stratégií
o strategický plán, analýza zákazníkov, stanovenie vízie, identifikácia stratégie
 personálny manažment (riadenie ľudských zdrojov): osobnostný rozvoj, princípy
hodnotenia a auditu, líderstvo, koačing, motivácia a transformácia, výkonnosť
a rozvoj, tímová práca, manažment zmeny, rozvoj organizácie, jej dizajn
a poslanie, spoločenská, zodpovednosť organizácie a jednotlivca
Výstupom výuky predmetu je získať
 prehľad o potrebe a uplatňovaní manažmentu vo farmácii
 pochopiť rolu farmaceuta , manažéra ako súčasť farmaceutickej starostlivosti
 zvýšiť motiváciu pre kvalitnú edukáciu prostredníctvom jej transformácie
a aplikácia do praxe
4
17.02.2012
Prednáška 1.
Základy manažmentu vo farmácii
Kreditové požiadavky
-
 Aktívna účasť na prednáškach
MAX
12% (12x)
MIN
10% (10x)
(ospravedlnená neúčasť)
 Prebežná písomná previerka
10%
5%
 Seminárna práca/projekt
23%
10%
 Záverečná písomná skúška
55%
40%
100%
65%
kredity = 4
17.02.2012
Prednáška 1.
5
Základy manažmentu vo farmácii
-
Prednášky pre 2. ročníka magisterského
programu
Rozsah – 2 hodiny týždenne
piatok 8:25 – 10:10 hod.
poslucháreň 102 Kalinčiakova ul. 8
Povinná/kontrolovaná účasť
17.02.2012
Prednáška 1.
6
PREDNÁŠKY
-
P
Dátum
1
17.2.
2
24.2.
3
2.3.
4
9.3.
5
6
7
16.3.
23.3.
30.3.
8
13.4.
9
20.4.
10
27.4.
11
4.5.
12
11.5.
Vysvetlivky:
17.02.2012
Základy manažmentu vo farmácii
Téma
Otvorenie a prezentácia plánu prednášok a očakávaných výstupov.
Úvod do manažmentu. Terminológia. Vývoj manažérskeho myslenia.
Definícia manažmentu, manažér a manažérske úlohy.“7*”-vý farmaceut.
Makroekonomika a podnikateľské prostredie. Podnikateľská etika a
zdravotníctvo. Národná lieková politika.
Základy marketingu vo farmácii I.:
Orientácia na trhu, segmentácia a zákazníci, SWOT, diferenciácia a
konkurencieschopnosť.
Základy marketingu vo farmácii II.:
Marketingová stratégia, strategické plánovanie, marketingový mix, akčný
plán - implementácia.
Medzinárodný marketing.
Nové trendy v marketing manažmente farmaceutickej spoločnosti.
Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov.
V
Organizačná štruktúra nadnárodnej spoločnosti. Operatívny manažment.
Pracovné postupy a procesy.
I
Od manažmentu kvality až po spoločenskú zodpovednosť.
Firemná filantropia.
Úloha farmaceuta v manažmente pacienta
– súčasť komplexnej farmaceutickej starostlivosti
Prípadová štúdia
Špecifiká manažérskych postupov vo farmácii
Znalostný manažment a ďalšie perspektívy vývoja manažmentu
Zhrnutie
P - poradie prednášky
V - vyučujúci, I - KORF, E - pozvaný externý prednášateľ
Manažment vo farmácii
Makroekonomika, zdravotnícka legislatíva, etika vo farmaceutickom prostredí
Marketing
Riadenie ľudských zdrojov
I
I
I
I
E
E
E
I
I
I
I
Prednáška 1.
7
Základy manažmentu vo farmácii
-
Semináre pre 2. ročníka magisterského programu
Rozsah – 1 hodina týždenne
piatok 10:15 – 11:05 hod.
poslucháreň 102 Kalinčiakova ul. 8
Konzultácie každý piatok 10:30 do 12:30, pracovisko KORF
posl. 102, resp. č. 114 Kalinčiakova ul. 8
e – mail [email protected]
AIS
odkazy
17.02.2012
Prednáška 1.
8
TÉMY SEMINÁRNYCH PRÁC
-
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Hospodárska recesia, prejavy a možné dopady v oblasti starostlivosti o zdravie
Globalizácia svetovej ekonomiky a jej odraz v zdravotníctve
Sociálne problémy spoločnosti a riadenie kvality v zdravotníctve
Enviromentálne problémy v SR - úlohy a výzvy farmaceuta
Personálny manažment a jeho osobitosti v zdravotníctve
Liek a jeho postavenie v zdravotníctve
Lieková politika podľa Svetovej zdravotníckej organizácie
Lieková politika a zdravotnícka etika v SR
Od manažmentu farmakoterapie k manažmentu pacienta - vývojové trendy
Farmaceutický marketing a jeho špecifiká
M&A (Mergers & Aquisitions) vo farmaceutickom priemysle
PR aktivity, reklama a lieky - etika
Projekty prístupu starostlivosti o zdravie
Vlastná téma
17.02.2012
Prednáška 1.
9
LITERATÚRA
-
Povinná literatúra
Foltán V. a kol.: Manažment, marketing a lieky, Herba, 2010, s. 154
Prednášky
Doporučená literatúra
Foltán V.: Sociálna farmácia a zdravotníctvo, Osveta, Martin, 2010, s.203
Jakušová V.: Základy zdravotníckeho manažmentu, Osveta, Martin, 2010, s.142
Metyš K., Balog P.: Marketing ve farmácii, Grada Praha 2006, s.205
Sedlák M.: Základy manažmentu, IURA Edition, 2008, s.310,
Zlámal J.: Marketing ve zdravotníctví, NCONO Brno, 2006, s.150
Periodiká
Zdravotnícke noviny
Lekárenické listy
Farmaceutický obzor
17.02.2012
Prednáška 1.
10
HARMONOGRAM
Dátum
-
Základy manažmentu vo farmácii
Prednáška Seminár - Test Seminár - prezentácia práce
Seminárna práca /dátum
1
17.2.
Pint
2
24.2.
Pint
24.2. - 2.3. schválenie témy
3
2.3.
Pint
na základe konzultácie
4
9.3.
Pint
stanovenie dátumu prezentácie
5
16.3.
Pex
6
23.3.
Pex
7
30.3.
Pex
8
13.4.
Pint

15.04. odovzdanie v tlač. podobe :
9
20.4.
Pint

Formálna úprava -
10
27.4.
Pint

typ písma - Times new Roman,
11
4.5.
Pint

12
11.5.
Pint

veľkosť písma 12, rozsah max 20 normostrán,
riadkovanie 1,5, okraje vľavo 3,5 cm, vpravo 2 cm,
zhora a zdola 2,5 cm, orientácia na výšku, A4
každý člen tímu á 4 strany
Vysvetlivky:


3.4. e-odovzdanie práce
písomný test

ppt prezentácia
Manažment vo farmácii
Makroekonomika, zdravotnícka legislatíva, etika vo farmaceutickom prostredí
Marketing
Riadenie ľudských zdrojov
17.02.2012
Prednáška 1.
11
Úvod
Základy manažmentu vo farmácii
-
 Definícia manažmentu, manažér a manažérske úlohy.
Terminológia
 Cez vývoj manažérskeho myslenia po význam manažmentu
v súčasnosti
 “7*”-vý farmaceut
17.02.2012
Prednáška 1.
12
Charakteristika manažmentu
-
Definícia/ Terminológia
Manažment je organickou súčasťou organizácie
Manažment ako určitá praktická činnosť, zahrňujúca aktivity (manažérov) na
dosiahnutie cieľov
Procesy plánovania, riadenia, vedenia ľudí, kontrola
Manažment ako vedná disciplína je logicky usporiadaný súbor poznatkov o
princípoch, metódach a postupoch riadenia, ktorým sa možno učiť, vyučovať ich
a treba ich aplikovať v procese manažmentu.
3 osobitosti manažmentu ako vednej disciplíny:
Praxeologická – poskytuje poznatky do praxe, zameraná na zdokonalovanie
Interdisciplinárna a zároveň eklektická (vlastný predmet skúmania a zdroj poznávania )
Celosvetová/internacionálna – celosvetové spoločné charakteristiky, no lokálne špecifiká
Manažment ako „umenie“
Vedomostného manažmentu (knowledge management)
a
tzv. tacitné znalosti (skúsenosti, prax, intuícia)
Referencia: Management dictionary
17.02.2012 MBA dictionary (on line)
Prednáška 1.
13
Charakteristika manažmentu
-
Definícia/ Terminológia
Manažment – osobitná skupina ľudí , manažérov, ktorí sú primárne zodpovední
za plnenie stanovených cieľov
Vrcholový manažment
Stredný manažment
Ostatní
Manažér – riadi, vedie tím 1 – 2 a viac ľudí s cieľom splniť stanovené ciele a
je zodpovedný a podieľa sa na procesoch plánovania, riadenia, vedenia ľudí,
kontrola, hodnotenie
- zodpovedný za projektovú úlohu, interaguje s externým okolím,
zodpovedá za manažment zákazníkov
Typy manažérskych pozícií ostatní, t.j. krem vrcholového a stredného manažmentu
Manažér kľúčových zákazníkov (Key Account Manager)
Produktový špecialista/manažér, Projektový Manažér,...
Manažér pre registrácie, Manažér pre kvalitu, ....
17.02.2012
Prednáška 1.
14
Formovanie manažmentu
Definícia/ Terminológia
-
Základy poznatkov v čase priemyselnej revolúcie, najmä v
USA,
euro-americký alebo západný systém manažmentu
vs
Začiatky budovania kapitalizmu v Japonsku
východoázijský, japonský systém manažmentu
Moderná teória manažmentu
17.02.2012
Prednáška
15
Koncepcie západného manažmentu Definícia/ Terminológia
-
Začiatky manažmentu podmienené rozvojom a koncentráciou výroby (19. st.)
„Prechod od empírie k vede“ (prelom 19. a 20. storočia)
Základy manažmentu:
F.W. TAYLOR (US) – „otec“ vedeckého riadenia
H. FAYOL (F) – tvorca teórie manažmentu
Rozvoj teórie manažmentu po 2. svetovej vojne:
„Školy“ manažmentu:
Tradičná (klasická)
Behavioristická (neoklasická)
Moderná
Pragmatický (empirický) prístup k manažmentu
Súčasný manažment je množinou rôznorodých teórií a skúseností.
Každý prístup a smer je opodstatnený, pričom jednostranný prístup nie je
adekvátny
17.02.2012
Prednáška 1.
16
Japonský manažment
Definícia/ Terminológia
-
Tradičný
Rýchly hospodársky rozvoj Japonska po 2. svetovej vojne až po koniec 20. st.
Charakteristiky
Etika
Skupinovo orientovaný manažment
Dôraz na zamestnancov - skupinové správanie sa ľudí (kolektivizmus)
Personálny manažment – uniformný, celoživotné vzdelávanie, seniorita
Postup, odmeňovanie, celoživotné zamestnanie, odbory
Po transformácii
Individualita ako nový zdroj sily rozvoja
Prechod od uniformity k diverzifikácii v personálnom manažmente
17.02.2012
Prednáška 1.
17
„Moderná“ teória manažmentu
-
Rozhodovací prístup k manažmentu
Racionálny základ pre rozhodovanie (základ heuristiky, riešenie problémov)
Prijatie najefektívnejšieho riešenia spomedzi iných
Metodológia modelovania (IT)
Herbert A. Simon (1978) , nositeľ Nobelovej ceny
Rýchly hospodársky rozvoj Japonska po 2. svet. vojne až po koniec 20. st.
Matematický prístup k manažmentu
Operačné analýzy
Systémový prístup k manažmentu
Skúma problém/ úlohu v celej zložitosti
Komplexný a syntetický charakter
Racionálny základ pre rozhodovanie (základ heuristiky, riešenie problémov)
N Wiener, vznik a rozvoj kybernetiky (1948)
17.02.2012
Prednáška 1.
18
„Moderná“ teória manažmentu
-
Empirizmus (pragmatizmus) v manažmente
Koncepcia riadenia podľa cieľa (MBO – Management By Objectives)
Päť základných činností manažéra- P.F. Drucker (1954) „hviezda prvej veľkosti“
Stanovenie cieľa
Organizovanie práce v organizácii
Motivácia ľudí
Meranie a hodnotenie výsledkov
Kvalifikačný rast zamestnancov
o riešenia spomedzi iných
Strategické riadenie a podniková kultúra
3 C : Customers, Competitors, Company - K. Ohmae (1982)
3 C : Committment, Competence, Consistency – Hickman, Silva
„Guru“ manažmentu a marketingu - J.P. KOTLER
17.02.2012
Prednáška 1.
19
Strategický manažment
-
Vízia – vyjadruje smerovanie podniku k budúcemu postaveniu (podniku)
zodpovedajúcemu očakávaným hodnotám v dlohodobom časovom horizonte
Misia – vyjadruje zmysel a určuje význam vízie
Stratégia ako rozhodujúca časť manažmentu. Definuje cestu pre naplnenie
strategických cieľov. Dosahovanie strategických cieľov vedie k napĺňaniu vízie
Analýza interného a externého prostredia a predpoklad ďalšieho vývoja
Stanovenie cieľov (1 rok krátko-, 3 roky stredne-, 5 a viac rokov
dlhodobé ciele)
Strategický plán,
Analýza scenárov plánu A (B, príp C)
Efektívna alokácia zdrojov
Taktický akčný plán, určenie parametrov výkonnosti (kvantitatívne
a kvalitatívne)
Implementácia (projektový manažment)
Monitorovanie priebehu (KPI) a korekcia
Hodnotenie
„Key Success Factors“ & „Key Learnings“
17.02.2012
Prednáška 1.
20
„Sedem hviezdičkový“ farmaceut Definícia/ Terminológia
-
Správna farmaceutická starostlivosť
Progres od tradičnej úlohy farmaceuta k 7 + 1 * profil podľa WHO/FIP
* Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti
* Prijíma rozhodnutia v liekoch, chemikáliách,
technologickom zariadení, procesoch,...
personálnej oblasti,
* Komunikátor
* Líder
 Manažér
* Sústavne sa vzdeláva
* Učiteľ
+ * Inovátor
WHO Vancouver Cosultancy -1997, FIP Council, Vienna - 2000
17.02.2012
Prednáška 1.
21
Manažér 21. storočia
-
Definícia/ Terminológia
Nové výzvy pre manažéra – dôsledok globalizácie
organizačné štruktúry - menej hierarchické, viac kooperujúce, noové
technológie - networking
Matricová štruktúra
Rovnocenné postavenie manažérov
Proaktivita, iniciatíva, komunikácia .... zaangažovanie „ENGAGEMENT“
Internacionalizácia
Multidisciplinarita
Rozhodovanie zodpovedajúce očakávaným hodnotám v dlohodobom časovom
horizonte
„win-win“ stratégia smerom k spoločným cieľom všetkých zúčastnených strán
(stakeholders)
17.02.2012
Prednáška 1.
22
Manažér 21. storočia
-
Definícia/ Terminológia
Nové výzvy pre manažéra – dôsledok globalizácie
organizačné štruktúry - menej hierarchické, viac kooperujúce, noové
technológie - networking
Matricová štruktúra
Rovnocenné postavenie manažérov
Proaktivita, iniciatíva, komunikácia .... zaangažovanie „ENGAGEMENT“
Internacionalizácia
Multidisciplinarita
Rozhodovanie zodpovedajúce očakávaným hodnotám v dlohodobom časovom
horizonte
„win-win“ stratégia smerom k spoločným cieľom všetkých zúčastnených strán
(stakeholders)
17.02.2012
Prednáška 1.
23
3 SKILLS every 21st CENTURY Manager NEEDS (1/2)
-
New challenges for manager – impact of globalisation, less hierarchy – less
layers in organisational structures, more on networking, new technologies
SKILL 1. Code switching between cultures
To work well with foreign colleagues
and how to avoid a risk of feeling inauthentic
and incompetent
Ref.: Harvard Business Review, Jan-Feb 2012, pp 139 – 143.
17.02.2012
Prednáška 1.
24
3 SKILLS every 21st CENTURY Manager NEEDS (2/2)
SKILL 2. Wielding digital influence
-
As companies become less hierarchical, the effective
use of online networks will be crucial to success.
SKILL 3.
Dividing attention deliberately
Brain is built to multitask role, that evokes its multiinspiring capacity.
Positive distraction that relieves stress and boosts
17.02.2012
Prednáška 1.
25
-
Katedra organizácie a riadenia farmácie (KORF)
Základy manažmentu vo farmácii
Zhrnutie
 Pokyny k výučbe
 Tématický okruh
 Kreditové požiadavky
 Metodológia
 http://www.fpharm.uniba.sk/index.php?id=2394
 Úvod do problematiky : Základy manažmentu vo farmácii
 Vývoj manažérskeho myslenia.
 Definícia manažmentu, manažér a manažérske úlohy
 Kompetenčný profil “7 hviezdičkového” farmaceuta
17.02.2012
Prednáška 1.
26