Modernizácia vzdelávacieho procesu v predmetoch 1. stupňa ZŠ

Download Report

Transcript Modernizácia vzdelávacieho procesu v predmetoch 1. stupňa ZŠ

Modernizácia
vzdelávacieho procesu
v predmetoch 1. stupňa ZŠ
Mgr. Miriam Bencová a kol.
m.bencová@centrum.sk
KONFERENCIA MVP 2010 - Banská Bystrica
Hlavné vzdelávacie problémy
•
•
•
•
•
Zahrnutie veľkého počtu
predmetov
Veková skupina žiakov, ktorú
vzdelávajú učitelia v primárnom
vzdelávaní
Veľký rozsah dostupného
edukačného softvéru,
výukových CD, podporných
softvérov a webových stránok
Zmena myslenia cieľovej
skupiny účastníkov pri
zavádzaní a uplatňovaní
modernizácie vyučovacieho
procesu
Technické možnosti a
vybavenosť škôl digitálnymi
technológiami v súčasnosti a v
budúcnosti
KONFERENCIA MVP 2010
Banská Bystrica
Nosné digitálne technológie
•
•
•
•
•
•
Free verzie grafických
programov vhodné pre učiteľov
a žiakov primárneho
vzdelávania
Prezentácie vytvorené v
rôznych softvéroch
interaktívnych tabúľ a v
pracovnom prostredí PowerPoint
Programy na tvorbu
interaktívnych testov
Výučbové programy a výučbové
CD
Webové stránky vhodné na
prípravu učiteľov alebo žiakov
primárneho vzdelávania
Spracovanie zvuku, obrazu,
videa
KONFERENCIA MVP 2010
Banská Bystrica
Koncepcia učebnice
• Nadväznosť na predchádzajúce vzdelávacie moduly
projektu s prihliadnutím na potreby a možnosti využitia
na 1. stupni ZŠ
• Praktické zručnosti a ich implementácia v oblasti
tvorby
ilustrácií,
obrázkov,
animácií,
grafiky,
interaktívnych testov, námetov na vyučovacie hodiny a
ich využitie v praxi...
• Predpokladanými vstupnými vedomosťami sú základné
vedomosti a zručnosti využívania digitálnych technológií
obsiahnutých v predchádzajúcich moduloch vzdelávania
• Prepojenie teoretickej a praktickej časti
• Cieľom tohto modulu je získať schopnosť vytvoriť si
vlastné didaktické modely s využitím digitálnych
technológií účastníkmi vzdelávania a ich využitie v
praxi
KONFERENCIA MVP 2010
Banská Bystrica
Charakteristika hlavných kapitol
1 Deti a grafika
2 Chcete tvoriť
viac?
3 Ako na to...
...alebo modely
vyučovacích hodín
s využitím digitálnych
technológií
KONFERENCIA MVP 2010
Banská Bystrica
1 DETI A GRAFIKA
1.1 Tux Paint
1.2 Drawing for
Children
1.3 Revelation
Natural Art
1.4 Logo Motion
1.5 Revelation Sight
and Sound
KONFERENCIA MVP 2010
Banská Bystrica
1. 1 Tux Paint
KONFERENCIA MVP 2010
Banská Bystrica
1. 2 Drawing for Children
KONFERENCIA MVP 2010
Banská Bystrica
1. 3 Revelation Natural Art
KONFERENCIA MVP 2010
Banská Bystrica
1. 4 LogoMotion
Nastavenie modelu výberu farby
HSV model
RGB model
Paleta
KONFERENCIA MVP 2010
Banská Bystrica
1. 5 Revelation Sight and Sound
KONFERENCIA MVP 2010
Banská Bystrica
2 CHCETE TVORIŤ VIAC?
2.1 Hot Potatoes
2.2 Adresár zdrojov eobsahu
2.3 Čím potešíme
našich žiakov
2.4 Planéta vedomostí
KONFERENCIA MVP 2010
Banská Bystrica
3 AKO NA TO...
3.1 Námety s využitím
prezentácií
3.2 Námety s využitím
výučbových programov
a výučbových CD
3.3 Námety s využitím grafiky
3.4 Námety s využitím
webových stránok
3.5 Námety s využitím
interaktívnych testov
3.6 Námety s využitím
videokonferencie
3.7 Kombinované vyučovacie
hodiny
KONFERENCIA MVP 2010
Banská Bystrica
Námety na interaktívnu tabuľu
KONFERENCIA MVP 2010
Banská Bystrica
Námety v Power Point
KONFERENCIA MVP 2010
Banská Bystrica
Námety s využitím webových stránok
KONFERENCIA MVP 2010
Banská Bystrica
Štruktúra učebného materiálu
• Teoretická
časť
• Praktická
časť
• Podporné
materiály
KONFERENCIA MVP 2010
Banská Bystrica
Teoretická časť
• Odkiaľ program
získame
• Ako s ním pracovať
• Kde ho môžeme
využiť
• Čo je potrebné si
uchovať
• Metodické pokyny
• On-line knižnica
KONFERENCIA MVP 2010
Banská Bystrica
Praktická časť
•
•
•
•
Px: Precvičte si – obsahom sú zadania úloh na praktické vyskúšanie si pracovných
postupov, nástrojov, prostredia grafických programov, možností práce s nimi, ich
využitia
Tx: Takto to pôjde – pod zadaním cvičenia sú účastníkom vysvetlené základné
kroky vedúce k úspešnému zrealizovaniu cvičenia, podporené odkazom na
videonávody, ktoré s danou témou súvisia alebo manuály, ktoré s danou témou
súvisia
Zx: Zamyslite sa – úlohy, ktoré sú zamerané na vedenie priamej diskusie k danej
problematike, prípadne on-line diskusií skupín účastníkov vzdelávania
Ax: On-line aktivita – úloha na dištančné vzdelávanie - cieľom je aplikácia
získaných poznatkov a praktických zručností
KONFERENCIA MVP 2010
Banská Bystrica
Podporné materiály
• Videonávody
• Námety vyučovacích hodín
(ukážka, pracovné listy,
didaktické hry, diplomy,
pochvalné listy...)
• Manuály k programom, ktoré
nie sú obsiahnuté v učebnici
• Interaktívne cvičenia
• Videonávody k interaktívnej
tabuli
• e-obsah a jeho využitie
• Adresár zdrojov e-učiva
• Animácie...
KONFERENCIA MVP 2010
Banská Bystrica
Charakteristika on-line zadaní
• A1: Pripravte námet na projektové vyučovanie s využitím rôznych
digitálnych technológií.
• A2: Vytvorte v jednom z grafických programov (Tux Paint, Drawing
for Children, RNA, LogoMotion) pohľadnicu alebo pozdrav
z dovolenky. Upravte fotografiu alebo obrázok tak, aby tam bola
fotka vašej tváre a dopíšte text.
• A3: Vytvorte ľubovoľné interaktívne cvičenie v programe Hot
Potatoes, v ktorom využijete čo najviac možností nástrojov tvorby
takéhoto cvičenia.
• A4: Vytvorte námet na vyučovaciu hodinu vytvorený v prostredí
programu Microsoft PowerPoint alebo interaktívnej tabule.
Vytvorená prezentácia musí mať najmenej tri snímky alebo
stránky. Na každej vytvorenej snímke alebo stránke predvádzaného
zošita využite aspoň jeden druh akcie objektu alebo textu.
• A5: Vyberte si jednu z možností prezentovaných námetov v tejto
časti učebnice. Pripravte námet na vyučovaciu hodinu s ľubovoľnou
tematikou tak, že využijete jednu z týchto možností.
KONFERENCIA MVP 2010
Banská Bystrica
Témy záverečných prác
•
•
•
•
•
využitie grafických editorov
s využitím ďalších digitálnych
technológií
tvorba interaktívnych cvičení,
diplomov, pochvalných listov,
pracovných listov, didaktických
hier, námetov na vyučovacie
hodiny a pod.
tvorba a využitie edukačných
programov
tvorba multimediálnych
didaktických modelov,
multimediálnych CD alebo DVD
nosičov
výskumná práca v oblasti
zavádzania a využívania
digitálnych technológií v praxi
KONFERENCIA MVP 2010
Banská Bystrica
Profil absolventa
•
•
•
•
Po ukončení vzdelávania využije
rôzne digitálne technológie na
modernizáciu vyučovacieho
procesu
Svoje vedomosti a zručnosti
odovzdá svojim žiakom a
kolegom
Aj naďalej vyhľadáva nové
metódy a formy využívania
digitálnych technológií vo svojej
praxi
po ukončení vzdelávania 3.
modulu samostatne vytvorí
a odprezentuje didaktický
model s využitím digitálnych
technológií, s ktorými sa
oboznámil v priebehu celého
vzdelávania
KONFERENCIA MVP 2010
Banská Bystrica
Zoznam autorov
• Mgr. Miriam Bencová,
ZŠ P. J. Šafárika 3, 971 01 Prievidza
• PaedDr. Martina Chalachánová,
EDEA PARTNERS, a. s., Kalinčiakova
27, 831 04 Bratislava
• Mgr. Slávka Kalakayová,
ZŠ Hroncova 23, Košice
• PaedDr. Jana Lacková,
ZŠ Kežmarská 28, 040 11 Košice
• Mgr. Dagmar Sedileková,
ZŠ Moskovská 2, 974 04 Banská
Bystrica
• Mgr. Danica Slašťanová,
ZŠ Ul. Jána Pavla II. 1, 040 23 Košice
• Mgr. Ivana Sobotová,
ZŠ P. J. Šafárika 3, 971 01 Prievidza
•
[email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected]
KONFERENCIA MVP 2010
Banská Bystrica