Preventívne pracovné lekárstvo

download report

Transcript Preventívne pracovné lekárstvo

Preventívne
pracovné lekárstvo
{
Bc. Lucia Godová
Bc. Marta Klimová




Úvod
Čo je preventívne pracovné lekárstvo (PPL)
Pôsobnosť ÚVZ SR v oblasti PPL
Pôsobnosť RÚVZ v oblasti PPL
Projekty v oblasti PPL
Nadstavbový medicínsky odbor, ktorý sa
zaoberá:
 sledovaním a hodnotením vzťahov medzi
prácou, pracovným prostredím, podmienkami
práce a zdravím
 usmerňovaním prevencie ochorení a poškodení
zdravia v súvislosti s výkonom práce
 ovplyvňovaním rozvoja a podpory zdravia
pracovníkov
 výkonom štátneho zdravotného dozoru nad
ochranou zdravia pri práci
Preventívne pracovné
lekárstvo
sledovanie:
 bionegatívne a biopozitívne vplyvy faktorov
pracovného prostredia
 podmienky práce vybraných skupín
pracovníkov:
rizikové práce
 mladiství
 ženy
 osoby so zmenenou pracovnou schopnosťou

Náplň práce odboru
analyzovanie a hodnotenie príčin,
vedúcich k poškodeniam zdravia
 konzultačná a expertízna činnosť
 návrhy a opatrenia primárnej prevencie

Náplň práce odboru
návrh opatrení na optimalizáciu pracovných
podmienok a prispôsobovanie podmienok práce
telesným a duševným schopnostiam
pracovníkov
 odborné usmerňovanie fyzických a právnických
osôb pri vytváraní podmienok na pozitívny
rozvoj zdravia pracovníkov
 výchova a vzdelávanie zamestnávateľov
a pracovníkov v oblasti vytvárania zdravých
pracovných podmienok a starostlivosti o zdravie
pracovníkov

Náplň práce odboru



určovanie kritérií zdravých pracovných podmienok
kontrola dodržiavania legislatívnych úprav na ochranu
zdravia človeka pri práci
represívne opatrenia pri zistení situácií ohrozujúcich
zdravie a pri neplnení opatrení uložených pri výkone
štátneho zdravotného dozoru
Náplň práce odboru

objektivizácia fyziologických, psychologických, sociologických
ukazovateľov a pracovnej záťaže

odhad rizika:
1.
2.
3.
4.



identifikácie nebezpečenstva
vzťah dávka-odpoveď
hodnotenie expozície
kvalitatívny a kvantitatívny odhad zdravotného rizika
epidemiologické štúdie
zdravotno–štatistické analýzy a matematické modelovanie
individuálna a skupinová výchova ku zdraviu, konzultácie,
poradenstvo, školenia publikačné a prednáškové aktivity
Metódy práce
ÚVZ SR
{
Odbor PPL a T

Pracovná zdravotná služba:






Odborná spôsobilosť:




vydáva a odoberá oprávnenia na výkon PZS
kontroluje plnenie podmienok na výkon PZS
vedie evidenciu vydaných oprávnení na výkon PZS
zverejňuje zoznam fyzických osôb - podnikateľov a právnických
osôb, ktorým bolo vydané oprávnenie na výkon PZS
vedie evidenciu lekárov a verejných zdravotníkov, ktorí vykonávajú
úlohy PZS a zverejňuje ich zoznam
zriaďuje komisie na preskúšanie
vydáva osvedčenia
vedie register
vedie centrálny register rizikových prác





s Národným inšpektorátom práce:
 v rámci Dohody o spolupráci a koordinácii činnosti medzi
ÚVZ SR a NIP v oblasti ochrany zdravia pri práci a
bezpečnosti pri práci
 ako Národným kontaktným miestom Európskej agentúry pre
bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci
 pri realizácii projektu Bezpečný podnik
 pri realizácii európskej kampane SLIC „Posúdenie
psychosociálnych rizík pri práci“
so zainteresovanými orgánmi štátnej správy - spoločné dozorné
aktivity vo vybraných podnikoch v SR
so ŠÚ SR v rámci projektu Implementácia základného
Európskeho zisťovania o zdraví (Europen Care Health Interview
Survey)
s KOZ SR v rámci Dohody o spolupráci v oblasti ochrany
zdravia pri práci
so SOI pri výmene informácií o presadzovaní nariadenia
REACH v SR
Spolupráca











Medzirezortná komisia chemickej bezpečnosti v SR
Medzirezortná koordinačná skupina na výkon kontroly podľa zákona č.
261/2002 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií
Rezortná koordinačná skupina MŽP SR pre oblasť súvisiacu s
manažmentom chemických látok
Medzirezortná pracovná skupina pre výmenu informácií o
presadzovaní nariadenia ES č. 1907/2006 (REACH) v rámci EÚ
Technická komisia SÚTN TK 29 Bezpečnosť strojov a ergonómia
Technická komisia SÚTN TK 91 Osobné ochranné prostriedky
Technická komisia SÚTN TK 117 Bezpečnosť spoločnosti a občana
Koordinačná rada výskumu BOZP v SR
Medzirezortná pracovná skupina pre prípravu a aktualizáciu Akčného
plánu pre životné prostredie a zdravie obyvateľov SR
Riadiaca komisia programu Bezpečný podnik
Medzirezortná pracovná skupina pre sporné otázky v oblasti trvalo
udržateľnej chémie
Činnosť v komisiách

zasiela v určených intervaloch správu o praktickom
uplatňovaní minimálnych zdravotných a
bezpečnostných požiadaviek na ochranu
zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou
faktorom práce a pracovného prostredia spolu so
stanoviskami sociálnych partnerov;

správa obsahuje opis najlepšej praxe na zabezpečenie
prevencie pred škodlivými účinkami týchto faktorov
práce a pracovného prostredia na verejné zdravie a
ostatných foriem organizácie práce spolu s opatreniami,
ktoré štát prijal, aby oboznámil ostatné členské štáty s
poznatkami o tejto najlepšej praxi
Európskej komisii

Dotazník pre Európsku komisiu, týkajúci sa
predpisov v oblasti chemickej bezpečnosti
priemyslu

Stanovisko pre Radu EÚ v rámci pozície SR k
potrebe zavedenia legislatívy zameranej na
zníženie negatívnych dopadov chemických
látok používaných v textilnom priemysle
Národné kontaktné miesto
chemickej bezpečnosti v SR

Odpovede na otázky v rámci medzinárodného výmenného
informačného systému (siete) SLIC – KSS (Knowledge Sharing
Site)






Bulharsko – počty chorôb z povolania v automobilovom priemysle
Slovinsko – biologické monitorovanie zamestnancov nadmerne
exponovaných olovu
Francúzsko – osobné ochranné pracovné prostriedky pre
inšpektorov práce pred expozíciou azbestu
Cyprus – súčasná situácia v ergonómii v Slovenskej republike
Grécko – pracovní lekári v oblasti ochrany zdravia pri práci
Vyplnenie dotazníka pre WHO týkajúceho sa prevencie ochorení
v dôsledku účinkov nebezpečných chemických látok, chemickej
bezpečnosti a manažmentu chemických látok
Ďalšie činnosti pre
medzinárodné inštitúcie:
RÚVZ
{
Odbor PPL a T
▪ štátny zdravotný dozor v organizáciách
výrobného charakteru
▪ odbery a posudzovanie vzoriek vody
Oddelenie ochrany zdravia
pri práci
Zdroj: RÚVZ SR
Zdroj: ÚVZ SR

dodržiavanie povinností zamestnávateľov
v ochrane zdravia pri práci, zdravých
pracovných podmienok ustanovených:




v zákone NR SR č. 355/2007 Z.Z.
nariadení vlády, vyhlášok a všeobecne
záväzných právnych predpisov
pracovísk s vyhlásenými rizikovými prácami
plnenie opatrení a rozhodnutí vydaných
orgánmi verejného zdravotníctva
Kontrolná činnosť
Zdroj: ÚVZ SR
Zdroj: RÚVZ SR
Zdroj: RÚVZ SR



priestory pre občanov so zdravotným
postihnutím
práca a pracovné prostredie
návrhy na zaradenie prác do kategórií rizika
Posudková činnosť


pri zriaďovaní výrobných prevádzok
pri práci s nebezpečnými faktormi:




chemickými
karcinogénnymi a mutagénnymi
biologickými
fyzikálnymi
Poradenstvo
▪ poradenstvo a konzultácie o vhodných pracovných podmienkach
z hľadiska fyziológie a psychológie práce
▪ zaoberá sa hodnotením psychickej pracovnej záťaže
zamestnancov vyplývajúcej z vplyvov pracovného prostredia
Oddelenie sledovania
zdravotného stavu zamestnancov,
fyziológie a psychológie práce.
Zdroj: ÚVZ SR
Projekty
{
v oblasti PPL



Realizácia: Inšpektoráty práce a RÚVZ
Cieľ: Poukázať na psychosociálne riziká pri
práci a upozorniť zamestnávateľov na
povinnosť venovať pravidelnú pozornosť
posudzovaniu a eliminácii faktorov
spôsobujúcich psychosociálne zaťaženie pri
práci
Charakter kampane: informatívny, nie sankčný
Európska kampaň SLIC
2012



Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci
(EU-OSHA)
r. 2012-2013
Cieľ: podpora spolupráce manažérov, zamestnancov a ďalších
zúčastnených na zlepšovaní BOZP

poukázať na význam vedenia na riadiacej úrovni a účasti
zamestnancov pri zlepšovaní bezpečnosti a ochrany zdravia na
pracovisku
Európska kampaň Zdravé
pracoviská – Spolupráca pri
prevencii rizík
Deň otvorených dverí odboru preventívneho pracovného
lekárstva ÚVZ SR :

konzultácie k otázkam






ochrany zdravia pri práci,
faktorov práce a pracovného prostredia,
hodnotenia rizík,
kategorizácie prác z hľadiska zdravotných rizík
vykonávania preventívnych opatrení na elimináciu vplyvov
škodlivých faktorov na zdravie zamestnancov.
tlačová konferencia - prezentovanie spolupráce orgánov dozoru
pri prevencii rizík
Európsky týždeň bezpečnosti
a ochrany zdravia pri práci 21. 27. októbra 2013
PPL je nadstavbový medicínsky odbor
 ÚVZ SR – oprávnenia na výkon PZS, odborná
spôsobilosť, centrálny register rizikových prác
 Národné kontaktné miesto chemickej
bezpečnosti v SR
 RÚVZ – Oddelenie ochrany zdravia pri práci
 Štátny zdravotný dozor v organizáciách
výrobného charakteru
 Odbery a posudzovanie vzoriek vody
 Kontrolná, posudková činnosť a poradenstvo

Záver







RÚVZ Michalovce. 2014. Náplň práce oddelenia PPLaT. [online]. 2014. [citované dňa 14-032014]. Dostupné na: <http://www.ruvzmi.sk/index.php/preventivne-pracovne-lekarstvo-atoxikologia/108-napln-prace-odd-pplat/176-napln-prace-oddelenia-pplat>
RÚVZ so sídlom v Trnave. 2007. Odbor preventívneho pracovného lekárstva [online]. 2007.
[citované dňa 14-03-2014]. Dostupné na: <http://www.slovanet.sk/ruvztt/old/ppl.htm>
ÚVZ SR. 2013. Európsky týždeň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 21.-27. októbra
2013. [online]. 2013. [citované dňa 14-03-2014]. Dostupné na:
<http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=2076:europskytyde-bezpenosti-anochrany-zdravia-pri-praci-21-27-oktobra-2013&catid=64:preventivnepracovne-lekarstvo&Itemid=73>
ÚVZ SR. 2013. Programy a projekty úradov verejného zdravotníctva v Slovenskej republike
na rok 2013 a na ďalšie roky . [online]. 2013. [citované dňa 14-03-2014 ]. Dostupné na
<http://www.uvzsr.sk/docs/info/ppl/PaP_2013_PPL.pdf>
ÚVZ SR, RÚVZ v SR. 2012. Európska kampaň SLIC 2012. [online]. 2012. [citované dňa 1403-2014]. Dostupné na:
<http://www.uvzsr.sk/docs/info/ppl/slic/Kampan_SLIC_vysledky_SR.pdf>
ÚVZ SR. 2012. Výročná správa o činnosti Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej
republiky. 2012.
ÚVZ SR. 2012. Výročná správa o činnosti Regionálnych úradov verejného zdravotníctva v
Slovenskej republike. 2012.
Zdroje