Ho* geldiniz! - Nurhak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

download report

Transcript Ho* geldiniz! - Nurhak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

NURHAK İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
1
İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ
Hüseyin MARANGOZ
2
MİSYONUMUZ-VİZYONUMUZ
Misyonumuz:
•
Milli Eğitim Temel Kanunu ve diğer mevzuatı, ulusal ve evrensel hukuk ve etik ilkeleri, İnsan hakları ve Çocuk Hakları
Sözleşmesini, tüm kurumlarda hakim kılmak. Her seviyede ve farklılıkları olan çocukların eğitim ve öğretim ihtiyaçlarına
cevap vermek. Eğitim çevremizdeki bireylerin ve grupların eğitim ve öğretim ihtiyaçlarını sezinlemek, bunları
programlamak ve karşılamak. Bağlı kurumlarda yönetim, teknoloji işgören ve hizmet üretim standartlarını en yüksek
seviyeye çıkarmak. Eğitim çevremizdeki öğretim kurumları arasındaki (müfredat hariç) her türlü standart farklılıklarını en
aza indirgemek. Her tür ve kurumlar arasındaki yatay ve dikey ” bilgi-iş akımını “ en hızlı ve en az hata ile yapabilmek.
Yine iletişim, işbirliği, takım çalışmasını hızlı ve amacına uygun olarak gerçekleştirmek. Çalışma ve öğrenme ortamlarında
olumlu bir iklim yaratılmasını sağlayarak “çalışmaktan mutlu olan işgören ” kimliklerini yaygınlaştırmak. Öğrencilerin,
işgörenlerin kişisel ve kurumsal gelişimlerinin nihai hedefi olan “olabileceklerinin en iyisi olma” yolundaki engelleri
kaldırmak , bireysel ve kurumsal vizyon geliştirmelerine örnek ve destek olmak. Öğrencilerin, işgörenlerin, kurumların
sorun çözme, değişimi planlama, farklı düşünme becerilerini geliştirme ve sinerji yaratabilmelerine örnek ve destek
olmak. Hizmet sunumunu etkili hale getirmek için işgörenlerin performansını arttıracak maddi ve manevi ödülleştirme
araçlarını geliştirerek işgörenleri motive etmek. Harcanan beyin ve beden gücünün karşılığı olan maddi doyumun elde
edilmesi için çaba harcamak. Her türlü eğitsel ve yönetsel duygu ve davranışı Atatürk İlke ve İnkılapları´ nın nihai hedefi
olan “çağdaşlaşma vizyonu” ile bağdaştırabilmek.
•
Vizyonumuz:
•
Milli Eğitim Bakanlığı´nın, Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü´nün ve Nurhak Kaymakamlığı´nın benimsediği
vizyonu paylaşarak, gelişimine katkıda bulunmak,“ Bilgi ve Teknoloji Çağı” nın gerektirdiği; ufuk, bilgi, beceri,değer
,duygu ve davranışları en üst düzeye çıkarmak, ülkemizdeki gelişmeye paralel olarak Kahramanmaraş İl düzeyinde
yürütülen ve çağdaş medeniyetin gereği olan eğitim-öğretim faaliyetlerine Nurhak İlçesi ölçeğinde destek vermek,
çağdaş dünya ile yarışabilecek nesilleri yetiştiren kurumlarımızı çabalarında cesaretlendirmek, eğitim ve öğrenme
süreçlerine yenilikçi ve kolektif aklın sonucu olan değerler katmak, paydaşlarımıza sunulabilecek hizmetin en iyisini
sunarak, öğrenci ve yetişkinlerin “olabileceklerinin en iyisi olmalarında” model ve lider bir kurum olmaktır.
3
İLÇEMİZİ TANIYALIM
•
•
. Tarih
Adını eteklerinde kurulduğu 3090 m. yüksekliğindeki Nurhak
dağından almış olan Nurhak ilçesi çok eski bir yerleşim yeridir.
Tarihi İpek Yolu'nun içerisinden geçtiği İlçede eski tarihi
harabeler halen görülmekte ve ayrıca bu yoldan geçmiş
dönemlerde Bağdat Postası’nın işlediği yaşlılar tarafından
ifade edilmektedir. Bölge 15 Nisan 1277 yılına kadar İlhanlı
İmparatorluğu hakimiyeti altında kalmış, bu tarihte Elbistan
Ovası'nda Memluklular ile İlhanlılar arasında yapılan savaşta
İlhanlıların mağlup olmasıyla İlhanlı hakimiyeti son bulmuştur.
İlhanlı İmparatorluğu bünyesindeki tüm beylikler
bağımsızlıklarını ilan etmiştir. Sonuç olarak bölgeye yerleşen
Moğolların Taraklı oymağından gelen Halil Beyliği 60 yıl
bölgeye hakim olmuştur. 1336-1337 yıllarında Anadolu
Selçuklu Devleti'nin zayıflamasından yararlanan Halil Beyliği,
Elbistan'ı zaptederek kendisine bağlamıştır. Ancak bu durum
uzun sürmemiş, 1338 yılında daha sonra Osmanlı egemenliği
altına girecek olan Dulkadiroğlu Beyliği bölgenin hakimiyetini
almıştır. Bölgede 180 yıl hüküm süren Dulkadiroğlu Beyliği 13
Haziran 1515'te Osmanlılar ile yapılan savaşta yenilerek,
Osmanlıların Anadolu'da sınırlarına kattıkları son beylik olarak
fiilen sona ermiş ve bölge bu tarihten itibaren Osmanlı
İmparatorluğu hakimiyetine girmiştir.
Cumhuriyet döneminde,önceleri Elbistan İlçesine bağlı bir köy
olan Nurhak, 16.05.1971 tarihinde kurulan belediye teşkilatı ile
belde statüsünü, 20 Mayıs 1990 tarih ve 20523 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan 3644 sayılı kanunla da, ilçe statüsünü
kazanmıştır.
4
COĞRAFİ KONUMU
• 1-COĞRAFİ DURUM:
•
• İlçemiz Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin
kuzeyinde, bağlı olduğu Kahramanmaraş
İlinin kuzeydoğusunda, Toros Dağları’nın bir
uzantısı olan 3090 m. yüksekliğindeki Nurhak
Dağı’nın eteğinde kurulmuştur. Kuzeyinde
Elbistan, güneyinde Çağlayancerit, batısında
Ekinözü, doğusunda Malatya’nın Doğanşehir
ve Adıyaman’ın Gölbaşı İlçeleri bulunur.
Nurhak İlçesinin yüzölçümü 634 km2’dir.
Nurhak İlçe sınırları içinden Göksu Çayı,
Değirmen deresi ve Tatlar Deresi akarsuları
geçmektedir. Ortalama 1500 m. rakıma sahip
olan ilçenin çevresi ardıç ve meşe
ormanlarıyla kaplıdır.
Akdeniz Bölgesi’nin Adana Bölümünde
yer almasına rağmen karasal iklim hakimdir.
Yazları sıcak ve kurak, kışları soğuk ve kar
yağışlıdır. Yağışlar daha çok ilkbaharda MartNisan, sonbaharda Ekim-Kasım aylarında
görülür.
•
5
NÜFUS VE DEMOGRAFİK YAPI
• Nufüs
: 13.733
• Yüzölçüm : 634 km2
• Köy Sayısı : 3
6
İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
MÜDÜRLÜĞÜMÜZ PERSONEL DURUMU
NORM
MEVCUT
İhtiyaç
Müdür
1
1
0
Şube Müdürü
2
2
0
Şef
3
2
1
VHKİ
9
1
8
Memur
13
2
11
Teknisyen
3
0
3
Şoför
1
0
1
Hizmetli
13
4
9
Formatör
Grv.
2
0
35
14
33
ÜNVANLAR
Toplam
7
OKUL /KURUM YÖNETİCİ SAYILARI
ÜNVANLAR
NORM
Müdür
MEVCUT
İHTİYAÇ
14
7
7
Müdür Baş Yardımcısı
0
0
0
Müdür Yardımcısı
13
9
5
27
16
12
TOPLAM
8
İLÇEMİZİN OKUL DURUMU
9
ÖĞRENCİ SAYIMIZ
10
NURHAK İLÇESİ DERSLİK VE ÖĞRENCİ SAYILARI
OKUL
ÖCESİ
DERSLİK
SAYISI
ÖĞRENCİ
SAYISI
ŞUBE
SAYISI
ORTA
ÖĞRETİM
TOPLAM
76
17
113
10
K
E
124
TOPLAM
ÖĞRENCİ
SAYISI
İLKOKUL VE
ORTAOKUL
K
E
126 816
814
K
E
239 188
K
E
1179
1128
250
1630
427
2307
10
76
17
113
11
İLÇE ÖĞRETMEN NORM DURUMU
NORM
TOPLAMI
164
MEVCUT
TOPLAM
MEVCUT
İHTİYAÇ
FAZLA
113
113
51
0
12
İLÇE ÜCRETLİ NORM DURUMU
SINIF
8
BRANŞ
8
OKUL ÖNCESİ
3
TOPLAM
19
13
ÖĞRETMEN İHTİYACI
14
ÖĞRENCİLERE SAĞLANAN BURSLAR
15
2012-2013 ÖĞRETİM YILI TAŞIMALI TEMEL EĞİTİM BİLGİLERİ
YERLEŞİM TAŞIT
BİRİMİ
SAYISI
ÖĞRENCİ
SAYISI
MUAMMEL BEDELİ
Taşınan Yerleşim
Birimi
10
18
248
188.450,00 TL
Yemek Gideri
10
18
248
108,475,20 TL
Taşıt Gideri
10
18
248
188.450,00 TL
TOPLAM
10
18
248
296.925,20 TL
Nurhak genelinde 248 İlköğretim öğrencisi taşınmaktadır.
16
2012-2013 ÖĞRETİM YILI TAŞIMALI ORTAÖĞRETİM BİLGİLERİ
YERLEŞİM
BİRİMİ
Yerleşim
Birimi
6
TAŞIT
SAYISI
19
ÖĞRENCİ
SAYISI
315
MUAMMEL BEDELİ
248,527,00 TL
114,052,05 TL
Yemek
Gideri
6
19
315
Taşıt Gideri
6
19
315
TOPLAM
6
19
315
248,527,00 TL
362.579,05 TL
Nurhak geneli toplam taşınan Ortaöğretim öğrenci Sayısı
315 dir.
17
Kurs Sayısı
Kursiyer Sayısı
Okuma Yazma Kursu
5
26
Mesleki ve Teknik Kurslar
36
610
SBS LYS Kursları
7
171
Sosyal Kültürel Kurslar
8
115
Toplam
56
922
18
YATIRIM PROGRAMI
19
2012 YILI BİTEN VE DEVAM EDEN YATIRIMLAR
BAŞLAMA
BİTİŞ
MUAMMEL
BEDELİ
Atatürk İlköğretim Okulu
Binasının Yeniden Yapılması
13/07/2013
28/06/2014
Devam Ediyor
981.000+KDV
Karaçar İlk ve ortaokulu
Müdürlüğü Ek bina
18/10/2012
Teslim Alındı
185.000 TL
05/11/2012
20/11/2012
Nurhak
Belediyesince
Yapıldı
8.500 TL
OKULUN ADI
Hüyük İlk Okulu bahçe
düzenlemesi ve WC
yenilenmesi
20
İNŞAAT İŞLERİ – Yeni Yapılan Okullar Derslikler
Atatürk İlk ve orta okulunun binasının 8 derslik olarak
yeniden yapımı
21
KARAÇAR ORTAOKULU ESKİ VE YENİ BİNASI
22
HÜYÜK İLKOKULU ESKİ VE YENİ HALİ
23
PROJELER
NURHAK İLÇE MİLLİ EĞİTİM
MÜDÜRLÜĞÜ PROJELERİ
24
AB PROJELERİ
• . Müdürlüğümüzce Sodes Projesi kapsamında 3 Projemiz kabul
edilmiştir.
• 1-“Sodesle Dershaneye” Projesi Muammen bedeli 123.160 TL
olarak kabul edilmiş olup ihalesi yapılmıştır.60 Öğrencimiz
dershaneye gidip gelmektedir.
•
• 2-“Engelli Rampası” Projemiz 10 okulumuza yapılmaktadır. İhale
muammen bedeli 26.500 TL dir.
•
• 3-“Çocuk Parkı” Projemiz 3 okulumuza yapılmıştır. İhale
muammen bedeli 34.500 TL dir.
25
2012 YILI SODES PROJELERİ
PROJE İSMİ
BAŞVURU SAHİBİ
KURUM
PROJE İÇERİĞİ
BAŞLAMA BİTİŞ
Ağustos
2012
Ağustos
2013
SODESLE
DERSHANEYE
İlçe Milli
Eğitim
Müdürlüğü
60 Çocuğumuz Sodesle
Dershaneye gitmektedir
Devletimle
Gururluyum
Parkımla
Mutluyum
İlçe Milli
Eğitim
Müdürlüğü
3 tane İlköğretim okuluna
oyun parkı kurulmuştur
Ağustos
2012
Şubat 2013
Engelli Olmak
Eğitime Engel
değildir
İlçe Milli
Eğitim
Müdürlüğü
9 Okula engelli rampa ve Wc
kurulması
Ağustos
2012
Mayıs 2013
TOPLAM BÜTÇE
BÜTÇESİ
123. 160TL
34.500 TL
26.500 TL
184.160TL
SODESLE DERSHANEYE
27
OYUN PARKI YAPILAN NURHAK İLK VE ORTAOKULU
28
KARAÇAR İLK VE ORTAOKULU
29
ATAÜRK İLK VE ORTAOKULU
30
ENGELLİ OLMAK EĞİTİME ENGEL DEĞİL PROJESİ
31
YEREL PROJELER
•
•
•
•
•
•
OGP Projesi
Nurhak Okuyor Kültür Etkinlikleri
«Biz Başardık Sizde Başarabilirsiniz» Projesi
İstihdam Garantili Hazır Giyim Kursu
Okullar Hayat Olsun
Bu Benim Eserim TÜBİTAK Projesi
Isıtıcı Ve Pişirici Ev Aletleri Bakım Onarımcısı Kursu Belge Töreni
Nurhak Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve K.Maraş İŞKUR il müdürlüğü
işbirliğinde “Isıtıcı Ve Pişirici Ev Aletleri Bakım Onarımcısı” kursunun belge
töreni yapıldı.
Nurhak Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve K.Maraş İŞKUR il müdürlüğü
işbirliğinde “Isıtıcı Ve Pişirici Ev
32
NURHAKTA OKULLAR HAYAT OLSUNPROJESİ
33
«KENDİMLE YARIŞIYORUM» PROJESİ
İlçe genelinde yapılan deneme sınavları sonunda öğrencilerin ve
öğretmenlerin denemeler arasındaki performansları değerlendirilip
öğretmenlerin kendileri ile yarışması sağlanmaktadır
34
GENEL PROBLEMLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
 Şu anda hizmet vermekte olduğumuz binamız
Müdürlüğümüzün gereksinimlerini karşılamayıp İlçe Milli
Eğitim Müdürlüğümüze müstakil bir hizmet binası
gerekmektedir.
 Memur ve Hizmetli ihtiyacı Bulunmaktadır.
 İlçemiz genelinde farklı branşta 51öğretmene ihtiyacımız
bulunmaktadır.
 Müdürlüğümüze hizmet aracı ihtiyacı bulunmaktadır.
 Müdürlüğümüz ve Okullarımıza Bilgisayar, Tarayıcı, Masa
ve Koltuk takımına ihtiyaç vardır.
 Okullarımızın boyanması için ödeneğe ihtiyaç vardır.
 Okullarımızın küçük onarımlar adı altında çatı, sıva, wc
lavabo vb. ihtiyaçların giderilmesi için ödenek ihtiyacı
vardır.
35
Teşekkür Ederim
Hüseyin MARANGOZ
İlçe Milli Eğitim Müdürü
36