İl Turizm Konseyi - Kahramanmaraş Valiliği

Download Report

Transcript İl Turizm Konseyi - Kahramanmaraş Valiliği

TC
KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ
İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ
HOŞGELDİNİZ
1
T.C.
KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
İL TURİZM KONSEYİ
28 HAZİRAN 2013
“ VI. TOPLANTI ”
2
T.C.
KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın “İl Kültür ve Turizm
Müdürlüklerinin Görev, Yetki ve Sorumluluklarına Dair Esaslar
Hakkında Yönetmelik” çerçevesinde yayımladığı 14.06.2004/5
sayılı Genelge(si) doğrultusunda;
2007 yılı Mayıs ayında,
“İLTURİZMKONSEYİ”
kurulmuştur.
3
T.C.
KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
İl Turizm Konseyi; 2007 yılı Mayıs ayında ilk
toplantısını yapmış olup, İl Kültür ve Turizm Müdürü Seydihan
Küçükdağlı tarafından “Türkiye Turizm Stratejisi-2023”
doğrultusunda, İlimiz alternatif turizm değerlerini içeren bir
sunum yapılmıştır.
Iİl Turizm Eylem Planı’nın hazırlanması,
IIKültür-Turizm Rehberi’nin yaptırılması,
IIIİlimiz Kültür ve Turizm Envanteri’nin
hazırlanması, kararlarını almıştır.
4
T.C.
KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
2007 yılı Haziran ayında; İl Turizm Eylem Planı
Komisyonu oluşturulmuş, Kasım ayında ise hazırlanan Eylem
Planı taslağının Turizm Konseyi (ikinci toplantısı) ’ne sunumu
yapılmıştır.
5
T.C.
KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
2008 yılı Temmuz ayında; İl Turizm Eylem Planı
Valilik Makamı’nın onayı ile yürürlüğe girmiş, Ağustos ayında
da sorumlu olan ve işbirliği yapılacak kurum ve kuruluşlara
gönderilmiştir.
2008 yılı Kasım ayında ise Sorumlu
Kuruluşlardan faaliyet raporları istenmiştir.
Kurum
ve
6
T.C.
KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
2009 yılı Mayıs ayında, İl Turizm Eylem Planı Sorumlu
Kurum ve Kuruluş Amirlerine bilgilendirme toplantısı yapılmıştır.
2009 yılı Haziran ayında, İl Turizm Konseyi’nin üçüncü
toplantısı gerçekleştirilmiş ve İl Turizm Eylem Planı’nı
güncelleme kararı alınmış, Kasım ayında Eylem Planı
Komisyonu güncelleme çalışmalarını tamamlamıştır.
7
T.C.
KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
2010 yılı Şubat ayında, revize edilerek güncellenen
Turizm Eylem Planı sorumlu olan ve işbirliği yapılacak kurum
ve kuruluşlara gönderilmiştir.
8
T.C.
KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
2011 yılı Ocak ayında, sorumlu kurum ve kuruluşlardan
yapılan faaliyetlerle ilgili rapor istenmiştir.
2011 yılı Şubat ayında, İl Turizm Konseyi dördüncü
toplantısı gerçekleştirilmiş olup, İlimizin kültür ve turizm
alanında geldiği nokta itibariyle; tamamlanan ve ihtiyaç
duyulan eylemlerin tespit edilerek Turizm Eylem Planının
güncellenmesi kararı alınmıştır.
9
T.C.
KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
2012 yılında, Eylem Planı Komisyonu
güncelleme
çalışmalarını tamamlamış olup, İl Turizm Eylem Planında
tamamlanan (9 proje) ve değerlendirmeler doğrultusunda
kabul gören yeni eylemler (8 proje) Eylül ayında Valilik
Makamı’nın onayı ile yürürlüğe girerek sorumlu olan ve
işbirliği yapılacak kurum ve kuruluşlara gönderilmiştir.
10
T.C.
KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
İl Turizm Eylem Planında yer alan 3 (adet) kültür, 6
(adet) turizm ve 9 (adet) tanıtım projesi olmak üzere toplam
18 (adet) eylemin “sürekliliği olan” çalışmalar olduğu
kanaatine varılmıştır.
11
T.C.
KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
2013 yılı Mart ayında, sorumlu kurum ve kuruluşlardan
yapılan faaliyetlerle ilgili rapor istenmiştir.
Gelen Raporlar doğrultusunda yapılan değerlendirme
neticesinde; 2 (adet) kültür ve 2 (adet) turizm projesi olmak
üzere 4 (adet) eylemin daha tamamlandığı tespit edilmiştir.
12
T.C.
KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
Eylem Planı Komisyonunun güncelleme çalışmaları
doğrultusunda ve bugün itibari ile ;
TURİZM EYLEM PLANI (56 PROJE)
GENEL
DURUM
Tamamlanan
Devam Eden
Sürekliliği Olan
Yeni
KÜLTÜR
PROJELERİ
(20 EYLEM)
TURİZM
PROJELERİ
(22 EYLEM)
TANITIM
PROJELERİ
(14 EYLEM)
SONUÇ
6
6
1
13
6
8
3
17
3
6
9
18
5
2
1
8
13
T.C.
KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
2012 yılında yapılan çalışmalarda;
İl Turizm Konseyi Eylem Planı doğrultusunda
gerçekleştirilen projeler; 2012 yılında Valiliğimiz koordinesinde
Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı ve Kurumumuz işbirliği ile
hazırlanarak bastırılan “Kahramanmaraş Turizm Stratejisi
ve Eylem Planı (2012-2015)” na önemli ölçüde altyapı
oluşturmuştur.
Kahramanmaraş Turizm Stratejisi ve Eylem Planı
Bakanlığımız birimlerine ve İlimiz Kamu Kurum ve Kuruluşları
ile turizm alanında faaliyet gösteren STK temsilciliklerine
gönderilmiştir.
14
T.C.
KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
15
T.C.
KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
İl Turizm Konseyi Eylem Planı projeleri; 2012 yılında
Valiliğimiz tarafından bastırılan “Kahramanmaraş Gelişim
Eylem Planı”nda da büyük oranda yer almıştır.
16
T.C.
KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
17
T.C.
KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
“KÜLTÜR PROJELERİ”
20 EYLEM
Tamamlanan : 6
Devam Eden : 6
Sürekliliği Olan: 3
Yeni : 5
18
T.C.
KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
“İL TURİZM EYLEM PLANI”
KÜLTÜR PROJELERİ ( TAMAMLANAN )
EYLEM
“PROJE VE FAALİYET”
STRATEJİK
AMAÇ
SORUMLU KURULUŞ
İŞBİRLİĞİ YAPILACAK
KURULUŞLAR
AÇIKLAMA
 KSÜ,
İlimiz kültür
mirası içinde
Mahmut Arifi Paşa
yer alan
Konağının “Etnografya
 K.Maraş
etnografik
Müzesi” olarak
değerlerin
Belediye Başkanlığı
projelendirilerek
yaşatılabilmesi
restore edilmesi.
için, tanıtımını
yapmak.
 Vakıflar Bölge Müd.
 İl Özel İdaresi,
 İl Kültür & Turizm
Müd.,
 Mimarlar Odası
Başkanlığı,
Proje tamamlanmıştır.
 Basın Kuruluşları,
 İlgili
Kurum&Kuruluşlar
19
T.C.
KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
“İL TURİZM EYLEM PLANI”
KÜLTÜR PROJELERİ ( TAMAMLANAN )
EYLEM
“PROJE VE FAALİYET”
STRATEJİK AMAÇ
SORUMLU KURULUŞ
İŞBİRLİĞİ YAPILACAK
KURULUŞLAR
AÇIKLAMA
 Belediye
Başkanlığı,
 KSÜ,
Tarihi kültür
mirası olan
“Kocabaş Konağı”nın
mimari yapıların
kamulaştırılmak
onarılarak
suretiyle
kurtarılması,
 İl Özel İdaresi
“Maraş Kültür Evi”
korunması ve
olarak
çeşitli işlevler
projelendirilerek
vererek
restore edilmesi.
yaşatılmasını
sağlamak.
 Rölöve ve Anıtlar
Müdürlüğü,
 İl Kültür & Turizm
Müd.,
 KMTSO,
Proje tamamlanmıştır.
 KMESOB,
 Mimarlar Odası
Başkanlığı,
 Basın Kuruluşları,
 Sivil Toplum
Kuruluşları,
20
T.C.
KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
“İL TURİZM EYLEM PLANI”
KÜLTÜR PROJELERİ ( TAMAMLANAN )
EYLEM
“PROJE VE FAALİYET”
STRATEJİK AMAÇ SORUMLU KURULUŞ
İŞBİRLİĞİ YAPILACAK
KURULUŞLAR
AÇIKLAMA
 KSÜ,
Kurtuluş
mücadelesinin
başlangıcında
Tarihi Uzunoluk
tarihi önemi
Hamamı ve çevresinin
olan Uzunoluk  K.Maraş
projelendirilerek aslına
hamamını
Belediye Başkanlığı
uygun olarak yeniden
yeniden
yaptırılması.
yaptırarak
kültür turizmine
kazandırmak.
 Vakıflar Bölge Md.
 KMTSO,
 KMESOB,
Proje tamamlanmıştır.
 Mimarlar Odası
Başkanlığı,
 Basın Kuruluşları,
 Sivil Toplum
Kuruluşları,
21
T.C.
KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
“İL TURİZM EYLEM PLANI”
KÜLTÜR PROJELERİ ( TAMAMLANAN )
EYLEM
“PROJE VE FAALİYET”
STRATEJİK AMAÇ
SORUMLU KURULUŞ
 K.Maraş Belediye
Başkanlığı
 KSÜ
İlimize ait olan; Türk
İlimizin musiki
Halk Müziği eserlerinin
eserlerini ve
araştırılıp derlenerek
araştırmak, tescil
tespit ve tescillerinin
etmek suretiyle
yapılması ve
kayıt altına almak.
yayınlanması.
İŞBİRLİĞİ YAPILACAK
KURULUŞLAR
AÇIKLAMA
 İl Özel İdaresi,
 İl Kültür &
Turizm Md.,
 Musiki
Dernekleri,
Proje tamamlanmıştır.
 Basın
Kuruluşları,
 Sivil Toplum
Kuruluşları,
22
T.C.
KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
“İL TURİZM EYLEM PLANI”
KÜLTÜR PROJELERİ (TAMAMLANAN)
EYLEM
“PROJE VE FAALİYET”
STRATEJİK
AMAÇ
SORUMLU KURULUŞ
İŞBİRLİĞİ YAPILACAK
KURULUŞLAR
AÇIKLAMA
ü KSÜ,
İstiklal
madalyalı
İlimizin
Kurtuluş
“Kurtuluş Müzesi” nin Mücadelesi
oluşturularak İlimiz değerlerini ü K.Maraş Belediye
Kültür Turizmine
derlemek Başkanlığı
kazandırılması.
suretiyle
kültür
turizmine
katkı
sağlamak.
ü Rölöve ve Anıtlar
Müd.
ü İl Özel İdaresi,
ü İl Kültür & Turizm
Müd.,
Proje tamamlanmıştıır.
ü KMTSO,
ü Mimarlar Odası
Başkanlığı,
ü Basın Kuruluşları,
ü İlgili
Kurum&Kuruluşlar
23
T.C.
KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
“İL TURİZM EYLEM PLANI”
KÜLTÜR PROJELERİ (TAMAMLANAN)
EYLEM
“PROJE VE FAALİYET”
STRATEJİK
AMAÇ
SORUMLU KURULUŞ
ü K.Maraş Belediye
Başkanlığı
Katip Han’ın;
Kamulaştırılarak
projelendirilmesi ve
İlimiz Kültür
Turizmine
kazandırılması için
restore edilmesi.
ü İl Kültür & Turizm
İlimizin
Müd.,
tarihi
eserlerini ü İl Özel İdaresi
restore
ederek
yaşatmak ve
İlimiz
kültür
turizmine
kazandırıl
masını
sağlamak.
İŞBİRLİĞİ YAPILACAK
KURULUŞLAR
AÇIKLAMA
Vakıflar Bölge Müd.
KSÜ
KMTSO,
KMESOB,
Mimarlar Odası
Başkanlığı,
Proje tamamlanmıştır.
Basın Kuruluşları,
Sivil Toplum
Kuruluşları,
24
T.C.
KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
“İL TURİZM EYLEM PLANI”
KÜLTÜR PROJELERİ (DEVAM EDEN)
EYLEM
“PROJE VE FAALİYET”
STRATEJİK AMAÇ SORUMLU KURULUŞ
İŞBİRLİĞİ YAPILACAK
KURULUŞLAR
AÇIKLAMA
 Belediye
Başkanlığı,
 KSÜ,
Kültür ve Turizm
Envanterinin
Hazırlanması.
İlimizin kültür
ve turizmi için
altyapı teşkil
eden kaynakları
 İl Kültür &
tespit ederek
kayıt altına
Turizm Müd.
almak suretiyle
kültür ve turizm
potansiyelini
tanıtmak.
 Adana Bölge Kurulu Prof.Dr. Mehmet Özkarcı’ nın
hazırladığı Kahramanmaraş
Md.,
 Vakıflar Bölge Müd. Kültür Envanteri, 2008 yılında
Türk Tarih Kurumu tarafından
bastırılmıştır. Ayrıca Kültür İl Özel İdaresi,
Turizm Envanteri için; İçerik
 İl Milli Eğitim Müd. dizaynı ve şartname
 İl Çevre&Şehircilik komisyonu çalışmaları
tamamlanmış ve hazırlatılıp
Müd.,
bastırılması için İl Genel
 KMTSO,
Meclisi kararı çıkarılmıştır.
 Basın Kuruluşları,
 İlgili
Kurum&Kuruluşlar
25
T.C.
KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
“İL TURİZM EYLEM PLANI”
KÜLTÜR PROJELERİ (DEVAM EDEN)
EYLEM
“PROJE VE FAALİYET”
STRATEJİK
AMAÇ
SORUMLU KURULUŞ
İŞBİRLİĞİ YAPILACAK
KURULUŞLAR
AÇIKLAMA
 Belediye Başkanlığı
İlimizin
tarihi olan
İlimizde bulunan ve
kültür
Mülkiyeti Vakıflar
varlıklarını
Genel Müdürlüğüne
restore
ait olan tarihi ve
ederek
kültürel eserlerin proje
kültür ve
ve restorasyon
inanç
çalışmalarının
turizmine
yapılması.
katkı
sağlamak.
 KSÜ,
 Vakıflar Bölge
Müdürlüğü
2006 yılında başlatılan
restorasyon çalışmaları, her yıl
 İl Özel İdaresi,
 İl Kültür & Turizm belirlenen bir program
dahilinde devam etmektedir.
Müd.,
Ayrıca Eshab-ı Kehf Külliyesi
 İl Müftülüğü,
bünyesinde Sosyal Tesis
yapılmasına esas proje kurul
 KMTSO,
onayından geçmiştir. 2012
 Mimarlar Odası
yılında Sosyal Tesis için ihaleye
Başkanlığı,
çıkılmıştır.
 Basın Kuruluşları, Proje devam ediyor.
 Sivil Toplum
Kuruluşları,
26
T.C.
KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
“İL TURİZM EYLEM PLANI”
KÜLTÜR PROJELERİ (DEVAM EDEN)
EYLEM
“PROJE VE FAALİYET”
STRATEJİK
AMAÇ
SORUMLU KURULUŞ
İŞBİRLİĞİ YAPILACAK
KURULUŞLAR
AÇIKLAMA
 İl Kültür & Turizm  Belediye
Müd.
Başkanlığı,
İlimizin
tarihi
İlimizde bulunan
kalelerinin
tarihi Kalelerin tespit restorasyon
ve tescillerinin
larının
tamamlanarak
yapılarak
destinasyon
kültür
çalışmalarının
turizmine
yapılması.
kazandırılm
asını
sağlamak.
 İl Özel İdaresi
 KSÜ,
İlimizdeki tescilli kalelere ek
olarak; 2009 yılı sonunda
oluşturulan komisyon
çalışmaları neticesinde Andırın
ilçesi sınırları içerisinde 27 adet
 İl Milli Eğitim Müd. kale tespit edilmiştir. Kaleler
Güzergâhını belirleme
 İl Çevre ve
çalışmaları kapsamında
Şehircilik Md.,
hazırlanan rapor, Kültür ve
 KMTSO,
Turizm Bakanlığı ile İl Özel
İdaresine gönderilmiştir.
 Basın Kuruluşları,
 Adana Böl. Kurulu
Müdürlüğü,
 Vakıflar Bölge
Müd.
 İlgili
Kurum&Kuruluşlar
27
T.C.
KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
“İL TURİZM EYLEM PLANI”
KÜLTÜR PROJELERİ (DEVAM EDEN)
EYLEM
“PROJE VE FAALİYET”
STRATEJİK
AMAÇ
SORUMLU KURULUŞ
İlimizdeki
arkeolojik
kültür
varlıklarımız
İlimizde bulunan
ın, bilimsel
arkeolojik kültür
yüzey
varlıklarından
araştırmalar
Höyükler, Ören Yerleri,
 İl Kültür &
ının ve
Harabeler, Kalıntılar
kurtarma Turizm Müd.,
vb. yerlerin Bilimsel
kazılarının
Yüzey Araştırmalarının
yapılarak
ve Kurtarma
Ulusal ve
Kazılarının yapılması.
Uluslararası
alanda
tanıtımını
yapmak.
İŞBİRLİĞİ YAPILACAK
KURULUŞLAR
AÇIKLAMA
 Belediye
Başkanlığı,
 KSÜ,
İstanbul Üniversitesi ile Gazi
Üniversitesi Fen Edebiyat
 Vakıflar Bölge Müd.
Fakülteleri Arkeoloji Bölümleri
tarafından 2006 yılında
 İl Özel İdaresi,
başlatılan Bilimsel Yüzey
 Mimarlar Odası
Araştırmaları ve Kurtarma
Başkanlığı,
Kazılarına, her yıl Kültür ve
 Basın Kuruluşları, Turizm Bakanlığı tarafından
onaylanan program dâhilinde
devam edilmektedir.
 İlgili
Proje devam ediyor.
Kurum&Kuruluşlar
28
T.C.
KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
“İL TURİZM EYLEM PLANI”
KÜLTÜR PROJELERİ (DEVAM EDEN)
EYLEM
“PROJE VE FAALİYET”
STRATEJİK
AMAÇ
SORUMLU KURULUŞ
 İl Özel İdaresi
Tarihi kervan  İl Kültür &
Hanobası kalıntılarının yolunun
Turizm Müd.
önemli kervan
üzerinde yer
yolunda yer alması
alan
nedeniyle, kurtarma Hanobasını,
çalışmalarının
İlimiz kültür
yapılması.
turizmine
kazandırmak.
İŞBİRLİĞİ YAPILACAK
KURULUŞLAR
AÇIKLAMA
 KSÜ,
 Rölöve ve Anıtlar
Müd.
 KMTSO,
 Mimarlar Odası
Başkanlığı,
Hanobası kalıntılarının, tespit
ve tescil çalışmaları yapılmıştır.
Bakanlığımız nezdinde Mülkiyet
çalışmaları devam etmektedir.
 Basın Kuruluşları,
 İlgili
Kurum&Kuruluşlar
29
T.C.
KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
“İL TURİZM EYLEM PLANI”
KÜLTÜR PROJELERİ (DEVAM EDEN)
EYLEM
“PROJE VE FAALİYET”
STRATEJİK
AMAÇ
SORUMLU KURULUŞ
 K.Maraş Belediye
İlimizin
Başkanlığı
Halk oyunlarımızın
folklorunu
araştırılıp
araştırmak,  KSÜ
derlenerek tespit ve
tescil etmek
 İl Milli Eğitim
tescillerinin
suretiyle
yapılması ve
Müdürlüğü
kayıt altına
yayınlanması.
almak.
İŞBİRLİĞİ YAPILACAK
KURULUŞLAR
AÇIKLAMA
 İl Özel İdaresi,
Yöresel Halk Oyunlarımızdan
 İl Kültür & Turizm “Cenderme” adlı oyun, İl Milli
Eğitim Müdürlüğü tarafından
Müd.,
derlenmiştir. Yöresel halk
 Basın Kuruluşları, oyunlarının figür görselleri
tanıtım videosu çekilmiştir.
 Sivil Toplum
Proje devam ediyor.
Kuruluşları,
30
T.C.
KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
“İL TURİZM EYLEM PLANI”
KÜLTÜR PROJELERİ (SÜREKLİLİĞİ OLAN)
EYLEM
“PROJE VE
FAALİYET”
STRATEJİK AMAÇ
İlimizdeki
arkeolojik
İlimizde bulunan kültür
mozaik
varlıklarımızın,
kalıntılarının gün bilimsel yüzey
yüzüne
araştırmalarını
çıkarılması.
ve kurtarma
kazılarını
yapmak.
SORUMLU
KURULUŞ
 İl Özel
İdaresi
 K.Maraş
Belediye
Başkanlığı
 İl Kültür
& Turizm
Müd.
İŞBİRLİĞİ YAPILACAK
KURULUŞLAR
AÇIKLAMA
 KSÜ,
İlimiz Germanicia Mozaikleri çalışmaları
kapsamında; 25 parsel 1. Derece, 4 Mahalle
 Rölöve ve
de 3. Derece Sit Alanı olarak tescil edilmiş,
Anıtlar Müd.,
yapılan kazı çalışmaları neticesinde ilk
mozaik tabakası tümüyle ortaya
çıkarılmıştır. Kültür ve Turizm Bakanlığı
 KMESOB,
ödeneği ile 11, KMTSO tarafından 2 parsel
 Mimarlar Odası olmak üzere toplam 13 parsel
kamulaştırılmıştır. Ayrıca 14 parselin
Başkanlığı,
kamulaştırılması çalışmaları devam
 Basın
etmektedir.
Kuruluşları,
Göksun İlçesindeki Temurağa Mozaikli
alanında Kaymakamlık ile DOĞAKA
tarafından verilen destek ile kazı yapılmış
olup, mozaikli alan ve yapı tamamen ortaya
 Sivil Toplum
çıkarılmıştır. Ayrıca, Merkez Güzelyurt,
Kuruluşları.
Çokyaşar, Öksüzlü mevkii ile Afşin İlçesinde
bulunan mozaik alanları da tescillenmiştir.
Proje devam ediyor.
31
T.C.
KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
GERMANİCİA MOZAİKLERİ VE ÇEVRESİ (III. DERECE SİT ALANI TESCİL 26.01.2010/5729 – 3662 PARSEL/146 HEKTAR)
TARİH
2006 Yılı
SAYI
MAHALLE
Bağlarbaşı
ADA NO
2879
PARSEL NO
2-5-6-7.p
DERECE
YAPI TÜRÜ
II. Der.
Kalıntı
DURUM
AÇIKLAMA
Kamulaştırıldı.
24.09.2007
3061
Bağlarbaşı
(Eski 2401) 374
14.p
I. Der.
Mozaikli Alan
Kamulaştırıldı.
24.09.2007
3054
Dulkadiroğlu
(Eski 2525) 461
4-5.p
I. Der.
Mozaikli Alan
26.01.2010
5729
Dulkadiroğlu,
Eski (2525) 461
18-22.p
III. Der.
Tüm Ada
Kamulaştırıldı.
30.07.2009
5207
Namık Kemal (Şyh.)
445
20.p
I. Der.
Mozaikli Alan
Kamulaştırıldı.
08.07.2010
6179
Namık Kemal
614
6.p
I. Der.
Mozaikli Alan
Kamulaştırıldı.
24.11.2008
4405
Bağlarbaşı (Şeyhadil)
2424
2-3.p
I. Der.
Mozaikli Alan
23.03.2011
6916
Dulkadiroğlu
Eski (2525) 461
3.p
I. Der.
Mozaikli Alan
Kamulaştırma Davası Açıldı.
26.01.2010
5729
Dulkadiroğlu,
Eski (2525) 461
19-20-21.p
III. Der.
Tüm Ada
Kamulaştırma Davası Açıldı.
21.10.2009
5414
Bağlarbaşı (Şeyhadil)
4316
5.p
I. Der.
Mozaikli Alan
Kamulaştırma Davası Açıldı.
30.04.2010
6001
Bağlarbaşı
(Eski 2412) 385
13-14.p
I. Der.
Mozaikli Alan
Kamulaştırma Davası Açıldı.
26.01.2010
5729
Dulkadiroğlu,
Eski (2525) 461
1-2.p
III. Der.
Tüm Ada
26.01.2010
5729
Dulkadiroğlu,
Eski (2525) 461
III. Der.
Tüm Ada
24.09.2007
3058
Namık Kemal
1461
6-7-8-9-10-11-12-1314-15-16-17.p
112-124.p
I. Der.
Yapı Kalıntısı
24.09.2007
3058
Namık Kemal
1461
125-126-127.p
I. Der.
Yapı Kalıntısı
26.02.2010
01.08.200826.03.2009
30.07.2009
5812
4146 4792
5207
Bağlarbaşı
2424
1.p
I. Der.
Namık Kemal
663
95.p
I. Der.
Namık Kemal (Şyh.)
445
3.p
I. Der.
Mozaikli Alan
Su Kuyusu Yapı
Kalıntısı
Mozaikli Alan
21.10.2009
5414
Bağlarbaşı (Şeyhadil)
4316
3-4-6-7-8-9-11.p
I. Der.
Mozaikli Alan
31.03.2010
5904
Namık Kemal
2884
5.p
I. Der.
Mozaikli Alan
15.06.2010
6126
Bağlarbaşı
2272
2-3.p
I. Der.
Mozaikli Alan
16.09.2010
6363
Şeyhadil
435
90.p
I. Der.
Mozaikli Alan
23.03.2011
6920
Bağlarbaşı
2262
9.p
I. Der.
Mozaikli Alan
30.05.2011
7157
Dulkadiroğlu
325
3.p
I. Der.
Su Sarnıcı
Kazı Yapıldı.
KMTSO
İl Özel İdaresi
Kamulaştırıldı.
Kamulaştırıldı.
Kamulaştırma Sonuçlanamadı.
Teklif Edildi. Süreç Beklenmektedir.
Uzlaşma Sağlandı. Bakanlıktan Bedeli
Beklenmektedir.
Teklif Edildi.
Sondaj Yapıldı.
Teklif Edildi. Süreç Devam
Edilmektedir.
Teklif Edilmiş olup, Olumsuz Cevap
Gelmiştir.
Teklif Edilmiş olup,
Olumsuz Cevap Gelmiştir.
Teklif Edildi.
Teklif Edilmiş olup, Olumsuz Cevap
32
Gelmiştir.
T.C.
KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
“İL TURİZM EYLEM PLANI”
KÜLTÜR PROJELERİ (SÜREKLİLİĞİ OLAN)
EYLEM
“PROJE VE FAALİYET”
STRATEJİK
AMAÇ
SORUMLU KURULUŞ
İŞBİRLİĞİ YAPILACAK
KURULUŞLAR
AÇIKLAMA
 K.Maraş Belediye
Şairler Antolojisi, Yazarlar Şehri
 KSÜ,
Başkanlığı
Kahramanmaraş, Şiirli Şehir
 İl Kültür & Turizm
İlimizin
Kahramanmaraş, Maraş
 İl Özel İdaresi
İlimizin şairlerinin,
Müd.,
yazarlar,
Meşhurları, Maraş Ağzı ve Halk
ozanlarının ve

İl Milli Eğitim Müd. Şairlerinden Seçmeler I-II adlı
şairler ve
yazarlarının
ozanlar
eserler bastırıldı… Necip Fazıl
antolojilerinin
 KMTSO,
şehri olarak
Kısakürek, Adil Erdem Beyazıt,
hazırlanması ve anma
da
Sezai Karakoç, Nuri Pakdil,
 KMESOB,
etkinliklerinin
tanıtımını
Rasim Özdenören
düzenlenmesi.
 Basın Kuruluşları, sempozyumları düzenlendi ve
yapmak.
Aşık Mahzuni Şerif anıldı.
 Sivil Toplum
Proje devam ediyor.
Kuruluşları,
33
T.C.
KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
“İL TURİZM EYLEM PLANI”
KÜLTÜR PROJELERİ (SÜREKLİLİĞİ OLAN)
EYLEM
“PROJE VE FAALİYET”
STRATEJİK
AMAÇ
SORUMLU KURULUŞ
Geleneksel 
İl Kültür & Turizm
ve yöresel
Md.
el
sanatlarımız İl Milli Eğitim
İlimiz geleneksel ve
ı yaşatmak Müdürlüğü
yöresel el
ve
sanatlarının
geliştirmek
yaşatılması için,
suretiyle
Mesleki Eğitim
alternatif
Kurslarının açılması.
turizm
değerleri
içerisinde
tanıtmak.
İŞBİRLİĞİ YAPILACAK
KURULUŞLAR
 K.Maraş Belediye
Başkanlığı,
 KSÜ,
 İl Özel İdaresi,
 Basın Kuruluşları,
İlgili Kurum ve
Kuruluşlar,
AÇIKLAMA
Her yıl belirlenen takvim
doğrultusunda; İl Kültür ve
Turizm Müdürlüğü, Halk Eğitim
Merkezi ve Belediye Başkanlığı
tarafından Geleneksel El
Sanatları, Türk Süsleme
Sanatları ve Mesleki Kurslar
açılmaktadır. Ayrıca kırsal
turizm kapsamında Ilıca
beldesinde kırsal turizm kursu
açılmıştır.
Proje devam ediyor.
34
T.C.
KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
“İL TURİZM EYLEM PLANI”
KÜLTÜR PROJELERİ (YENİ)
EYLEM “PROJE VE
FAALİYET”
STRATEJİK
AMAÇ
SORUMLU KURULUŞ
 İl Özel İdaresi
Germanicia Antik
Kentinin ortaya
çıkarılması.
İlimizdeki
 K.Maraş
arkeolojik
Belediye Başkanlığı
kültür
 İl Kültür &
varlıklarımızın,
Turizm Müd.
bilimsel yüzey
araştırmalarını
ve kurtarma
kazılarını
yapmak.
İŞBİRLİĞİ YAPILACAK
KURULUŞLAR
AÇIKLAMA
 KSÜ,
 Rölöve ve Anıtlar Sit alanı ilan edilen Germanicia
Müd.
Mozaikleri’nin bulunduğu
alanda Belediye ve diğer kamu
 KMESOB,
kuruluşlarına ait olan
 Mimarlar Odası
parsellerin Kültür ve Turizm
Bakanlığına tahsis edilmesi
Başkanlığı,
 Basın Kuruluşları, karara bağlanmıştır.
Yeni Proje.
 Sivil Toplum
Kuruluşları,
35
T.C.
KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
“İL TURİZM EYLEM PLANI”
KÜLTÜR PROJELERİ (YENİ)
EYLEM
STRATEJİK AMAÇ
“PROJE VE FAALİYET”
İlimizin UNESCO
tarafından
“Edebiyat Şehri”
ilan edilmesi.
SORUMLU KURULUŞ
İŞBİRLİĞİ YAPILACAK
KURULUŞLAR
 K.Maraş Belediye
Başkanlığı
 İl Özel İdaresi,
 KSÜ
 İl Kültür & Turizm
Müd.,
İlimizin
edebiyat şehri  İl Milli Eğitim
 KMTSO,
Müdürlüğü
olarak da
tanıtımını
 İl Kültür & Turizm Müd.  KMESOB,
yapmak.
 Basın Kuruluşları,
AÇIKLAMA
Yeni Proje.
 İlgili
Kurum&Kuruluşlar
36
T.C.
KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
“İL TURİZM EYLEM PLANI”
KÜLTÜR PROJELERİ (YENİ)
EYLEM
STRATEJİK AMAÇ
“PROJE VE FAALİYET”
SORUMLU KURULUŞ
 K.Maraş Belediye
Başkanlığı
Tarihi Taşhan’ ın
geleneksel el
sanatlarının teşhir
edildiği çarşı haline
getirilmesi.
İŞBİRLİĞİ YAPILACAK
KURULUŞLAR
AÇIKLAMA
 İl Özel İdaresi,
 İl Kültür & Turizm Belediye Başkanlığı veya İl
 Hatay Vakıflar Bölge
Müd.,
Turizm Konseyi Üyeleri
Müd.
tarafından kiracılarla
birebir görüşülüp el
 Rölöve ve Anıtlar sanatları ürünlerinin teşhir
İlimizin önemli
Müdürlüğü,
edildiği satışı yapılan iş
turistik
yerlerine dönüştürülmesi
 KMTSO,
çarşısının el
çalışmaları kapsamında,
sanatları
 KMESOB,
Vakıflar Bölge Md.
dalında
tarafından el sanatları
tanıtımını
ürünlerine dönüşümü
yapmak.
yapılacak olan iş yerlerinin
kira sözleşmelerinde
 Basın Kuruluşları, değişiklik yapılması
mümkün olabilmektedir.
Yeni Proje.
37
T.C.
KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
“İL TURİZM EYLEM PLANI”
KÜLTÜR PROJELERİ (YENİ)
EYLEM
“PROJE VE FAALİYET”
STRATEJİK AMAÇ
SORUMLU KURULUŞ
Geleneksel ve  K.Maraş Belediye
yöresel el
Başkanlığı
Her yıl İl ve İlçeler
 İl Milli Eğitim
sanatlarımızı
bazında KAFUM Fuar
yaşatmak ve
Müdürlüğü
Merkezinde
geliştirmek
“Geleneksel El
suretiyle
Sanatları Sergisi”
alternatif turizm
açılması ve
değerleri
sergilenmesi.
içerisinde
tanıtmak.
İŞBİRLİĞİ YAPILACAK
KURULUŞLAR
AÇIKLAMA
 İl Özel İdaresi,
 İl Kültür & Turizm Müd.,
 Basın Kuruluşları,
Yeni Proje.
 İlgili Kurum&Kuruluşlar
38
T.C.
KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
“İL TURİZM EYLEM PLANI”
KÜLTÜR PROJELERİ (YENİ)
EYLEM
“PROJE VE FAALİYET”
STRATEJİK AMAÇ
SORUMLU KURULUŞ
 İl Özel İdaresi
Direkli Mağarası
kazılarına destek
verilmesi.
 İl Kültür &
İlimizin Mağara Turizm Müd.
turizmi açısından
önemli bir yeri
olan mağaranın
tanıtımını
yapmak.
İŞBİRLİĞİ YAPILACAK
KURULUŞLAR
AÇIKLAMA
 Belediye Başkanlığı,
 KMTSO,
 KMESOB,
 Basın Kuruluşları,
Yeni Proje.
 İlgili
Kurum&Kuruluşlar
39
T.C.
KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
“TURİZM PROJELERİ”
22 EYLEM
Tamamlanan : 6
Devam Eden : 8
Sürekliliği Olan: 6
Yeni : 2
40
T.C.
KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
“İL TURİZM EYLEM PLANI”
TURİZM PROJELERİ (TAMAMLANAN)
EYLEM
“PROJE VE FAALİYET”
STRATEJİK
AMAÇ
SORUMLU KURULUŞ
İŞBİRLİĞİ YAPILACAK
KURULUŞLAR
AÇIKLAMA
 Doğa Koruma ve
 Belediye
Milli Parklar K.Maraş
Başkanlığı,
Şube Müdürlüğü
Yavşan Yaylasının
tabiat parkı olarak
projelendirilerek
İlimiz turizmine
kazandırılması.
İlimizin
endemik
yaylalarının,
korunmak
suretiyle
yayla
turizmine
kazandırılm
asını
sağlamak.
 İl Özel İdaresi,
 İl Kültür & Turizm
Müd.,
Orman Bölge
Müdürlüğü
2009 yılı sonunda Çevre ve
Orman Bakanlığı tarafından
Türkiye’nin “39.Tabiat Parkı”
olarak ilan edilmiştir.
 KMTSO,
 TURBAB/Seyahat Proje tamamlanmıştır.
Acentaları,
 Basın Kuruluşları,
 İlgili
Kurum&Kuruluşlar
41
T.C.
KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
“İL TURİZM EYLEM PLANI”
TURİZM PROJELERİ ( TAMAMLANAN )
EYLEM
“PROJE VE FAALİYET”
STRATEJİK
AMAÇ
SORUMLU KURULUŞ
İŞBİRLİĞİ YAPILACAK
KURULUŞLAR
AÇIKLAMA
 KSÜ,
 DSİ XX. Bölge
Müdürlüğü,
 Orman Bölge
İnsanların
Müdürlüğü,
Tarihi Ceyhan Köprüsü tarihi
 İl Kültür & Turizm
ve çevresinin
yapılarla iç  K.Maraş
projelendirilerek
içe
Belediye Başkanlığı Müd.,
 İl Çevre&Şehircilik
turizme açılması.
yaşamaların
ı sağlamak.
Müd.,
Proje tamamlanmıştır.
 Basın Kuruluşları,
 İlgili
Kurum&Kuruluşlar
42
T.C.
KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
“İL TURİZM EYLEM PLANI”
TURİZM PROJELERİ ( TAMAMLANAN )
EYLEM
“PROJE VE FAALİYET”
STRATEJİK
AMAÇ
SORUMLU KURULUŞ
İlimizin
tarihi,
Beyoğlu Kasabası
kültürel ve
Bababurnu Mevkii
doğal
Şehitlik ve Kültür Parkı değerlerinin  Beyoğlu
Projesinin hazırlanarak kültür
Belediye Başkanlığı
çevre düzenlemesinin turizmine
yapılması.
kazandırılm
asını
sağlamak.
İŞBİRLİĞİ YAPILACAK
KURULUŞLAR
AÇIKLAMA
KSÜ,
İl Özel İdaresi,
 İl Kültür & Turizm
Müd.,
 İl Çevre ve
Şehircilik Md.,
Proje tamamlanmıştır.
 Basın Kuruluşları,
 İlgili
Kurum&Kuruluşlar
43
T.C.
KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
“İL TURİZM EYLEM PLANI”
TURİZM PROJELERİ ( TAMAMLANAN )
EYLEM
“PROJE VE FAALİYET”
Kapıçam Botanik
Bahçesinin çevre
düzeninin yapılarak
tanıtım katalogunun
basılması.
STRATEJİK
AMAÇ
Bitki
türlerini
tanıtarak,
doğa
koruma
bilincini
geliştirilmek
ve turizme
açmak.
SORUMLU KURULUŞ
İŞBİRLİĞİ YAPILACAK
KURULUŞLAR
AÇIKLAMA
 Doğa Koruma
 Belediye Başkanlığı,
ve Milli Parklar
Şube Md.,
 KSÜ,
 İl Özel İdaresi,
 İl Kültür & Turizm
Müd.,
Proje tamamlanmıştır.
 KMTSO,
 Basın Kuruluşları, İlgili
Kurum&Kuruluşlar
44
T.C.
KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
“İL TURİZM EYLEM PLANI”
TURİZM PROJELERİ (TAMAMLANAN)
EYLEM
“PROJE VE FAALİYET”
STRATEJİK
AMAÇ
SORUMLU KURULUŞ
İŞBİRLİĞİ YAPILACAK
KURULUŞLAR
AÇIKLAMA
 KSÜ,
Beyoğlu Su
Değirmeninin
kamulaştırılarak
çevre düzeni
yapılmak suretiyle
turizme açılması.
 İl Özel İdaresi,
İlimiz Kültür
 İl Kültür & Turizm
eserlerini,
 Beyoğlu
Müd.,
kültür
Belediye Başkanlığı
turizmine
 Basın Kuruluşları,
kazandırmak.
Proje tamamlanmıştır.
 İlgili
Kurum&Kuruluşlar
45
T.C.
KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
“İL TURİZM EYLEM PLANI”
TURİZM PROJELERİ (TAMAMLANAN)
EYLEM “PROJE VE
FAALİYET”
STRATEJİK
AMAÇ
SORUMLU KURULUŞ
 İl Özel İdaresi
 Orman Bölge
Müdürlüğü
İlimizin
 Doğa Koruma ve
doğal
Yeşilgöz ve çevresinin
güzelliklerin Milli Parklar K.Maraş
projelendirilerek
Şube Müdürlüğü
in eko
mesire alanı olarak
turizme
çevre düzeninin
kazandırılm
yapılması.
asını
sağlamak.
İŞBİRLİĞİ YAPILACAK
KURULUŞLAR
AÇIKLAMA
 Belediye
Başkanlığı,
 KSÜ,
 İl Kültür & Turizm
Müd.,
 DSİ XX. Bölge
Müdürlüğü,
Proje tamamlanmıştır.
 Köy Muhtarları,
 Basın Kuruluşları,
 İlgili
Kurum&Kuruluşlar
46
T.C.
KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
“İL TURİZM EYLEM PLANI”
TURİZM PROJELERİ (DEVAM EDEN)
EYLEM
“PROJE VE FAALİYET”
Kumaşır Gölü ile
Ejder Tepesi ve
çevresinin
projelendirilerek
İlimiz turizmine
kazandırılması.
STRATEJİK
AMAÇ
Doğal
hayatın
içerisinde
bulunan
İslam
Malik
tarihinin
önemli
şahsiyetine
ait türbeyi,
bölgesel
inanç
turizmi
koridoruna
kazandırma
k.
SORUMLU KURULUŞ
 K.Maraş Belediye
Başkanlığı,
 Orman Bölge
Müdürlüğü,
 Doğa Koruma ve
Milli Parklar Şube
Müdürlüğü,
İŞBİRLİĞİ YAPILACAK
KURULUŞLAR
 KSÜ,
 İl Özel İdaresi,
 İl Kültür & Turizm
Müd.,
AÇIKLAMA
Kumaşır Gölü proje çalışmaları
kapsamında, uluslararası
statüde sulak alan olarak tescil
edilmesi amacıyla çalışmalar
yürütülmektedir.
Belediye Başkanlığına tahsisi
 DSİ XX. Bölge
yapılan Malik Ejder Tepesi ve
2010 yılında Restorasyonu
Müdürlüğü,
tamamlanan Türbe
 KMTSO,
Kahramanmaraş Belediye
 Basın Kuruluşları, Başkanlığı tarafından yeniden
projelendirilerek düzenlenmiş
olup, Kumaşır gölü ıslah ve
 İlgili
peyzaj çalışmaları için ilgili
Kurum&Kuruluşlar
Toprak Koruma Kurulu Kararı
çıkarılmıştır.
47
T.C.
KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
“İL TURİZM EYLEM PLANI”
TURİZM PROJELERİ (DEVAM EDEN)
EYLEM
“PROJE VE FAALİYET”
STRATEJİK
AMAÇ
İlimizin
Türkiye
Ilıca Kaplıcalarının,
Turizm
Turizm Teşvik Kanunu Stratejisi
kapsamına alınması Termal
için “Turizm Merkezi” Turizmi
ilan edilmesi.
kapsamına
alınmasını
sağlamak.
SORUMLU KURULUŞ
İŞBİRLİĞİ YAPILACAK
KURULUŞLAR
AÇIKLAMA
 İl Kültür & Turizm
 KSÜ,
Müd.
 İl Sağlık
 İl Özel İdaresi
Müdürlüğü,
 Ilıca Belediye
 KMTSO,
Başkanlığı
Ilıca Kaplıcası’nın Turizm
Merkezi ilan edilmesi
kapsamında; 2005 yılında
Kültür ve Turizm Bakanlığı’na
müracaat edilmiştir. Yeni imar
planı haritasının hazırlanması
 Basın Kuruluşları, için Belediye Başkanlığı
tarafından yetki verilerek, 2008
yılında İller Bankası ile
protokol imzalanmıştır.
Bakanlığımızca termal turizmin
geliştirilmesi amacıyla öncelikli
belirlenen termal turizm
 Sivil Toplum
merkezlerinde yürütülen
Kuruluşları,
çalışmalar sürdürülmekte olup,
ikinci etap çalışmaları
kapsamında talebimiz
değerlendirilmeye alınacaktır.
Proje devam ediyor.
48
T.C.
KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
“İL TURİZM EYLEM PLANI”
TURİZM PROJELERİ (DEVAM EDEN)
EYLEM
“PROJE VE FAALİYET”
STRATEJİK
AMAÇ
İlimizin
Ekinözü
Türkiye
İçmelerinin,
Turizm
Turizm Teşvik
Stratejisi
Kanunu kapsamına
Sağlık Turizmi
alınması için,
kapsamına
“turizm merkezi”
alınmasını
ilan edilmesi.
sağlamak.
SORUMLU KURULUŞ
İŞBİRLİĞİ
YAPILACAK
KURULUŞLAR
 İl Kültür &
Turizm Müd.
 KSÜ,
 İl Özel İdaresi
 İl Sağlık
Müdürlüğü,
 Ekinözü
 KMTSO,
Belediye Başkanlığı
 Ekinözü
Kaymakamlığı,
 Basın
Kuruluşları,
 Sivil Toplum
Kuruluşları,
AÇIKLAMA
Ekinözü İçmeleri’nin Turizm Merkezi
ilan edilmesi kapsamında; 2005
yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı’na
müracaat edilmiştir. 2008 yılı
içerisinde İlçenin Turizm
Potansiyelinin tespiti ile 1/25.000
ölçekli harita üzerinde hazine ve
orman arazilerinin tespiti yapılarak,
2009 yılında Belediye Başkanlığı
tarafından İller Bankası’na, yeni imar
planı haritasının hazırlanması için
yetki verilmiştir. 2012 yılı Mart ayında
Bakanlığımıza çalışmaların yapılması
ile ilgili yeni talep yazısı yazılmıştır.
Bakanlığımızca termal turizmin
geliştirilmesi amacıyla öncelikli
belirlenen termal turizm
merkezlerinde yürütülen çalışmalar
sürdürülmekte olup, ikinci etap
çalışmaları kapsamında talebimiz
değerlendirilmeye alınacaktır.
49
Proje devam ediyor.
T.C.
KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
“İL TURİZM EYLEM PLANI”
TURİZM PROJELERİ (DEVAM EDEN)
EYLEM
“PROJE VE FAALİYET”
STRATEJİK
AMAÇ
SORUMLU KURULUŞ
İŞBİRLİĞİ YAPILACAK
KURULUŞLAR
AÇIKLAMA
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
tarafından, DOĞAKA’ ya
 İl Kültür & Turizm
sunulan “Kahramanmaraş’ta
 KMTSO,
Müd.
İlimizin tarihi ve
Turizm Enformasyon Hizmetleri
 b) Belediye
kültürel mekânlarının
Kalitesinin Arttırılması” projesi
 KMESOB,
İlimizin
Başkanlıkları
tespit edilerek;
kabul edilmiş olup, proje
tarihinde ve
a) Kitabe
kapsamında turizm açısından
 Basın Kuruluşları,
kültüründe
metinlerinin
önem arz eden doğal, tarihi,
önemli rolü
hazırlanması ve
kültürel yer ve eserler üzerine
olan
turizm gezi
bilgi tabelaları ile yol
mekânların
güzergâhı
güzergâhlarına ait alt yapı
tanıtımını
oluşturulması,
çalışmaları hazırlanmakta olup
yaparak
b) b) Kitabelerin
yönlendirme tabelaları
turizme

Sivil
Toplum
yaptırılarak ilgili
yerleştirilecektir.
açmak.
Kuruluşları,
mekânlara
Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile
yerleştirilmesi.
Belediye Başkanlığı tarafından
Taşınmaz Kültür Varlıklarına
Kitabeler yerleştirilmiştir.
Proje devam ediyor.
 a) KSÜ
 İl Özel İdaresi,
50
T.C.
KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
“İL TURİZM EYLEM PLANI”
TURİZM PROJELERİ (DEVAM EDEN)
EYLEM
“PROJE VE FAALİYET”
STRATEJİK
AMAÇ
SORUMLU KURULUŞ
İŞBİRLİĞİ YAPILACAK
KURULUŞLAR
 a) İl Kültür ve
 Belediye
İlimizin
Turizm Müdürlüğü
Başkanlığı,
tabiat
İlimizde bulunan;
 b) İl Özel İdaresi
varlıklarınd
a) Savruk,
an
 KSÜ,
Gümüşkaya, Tekir
Doğa Koruma ve
mağaraları
Ardıçsuyu, Döngel,
Milli Parklar Şube Md.,
tespit ve
Cancık ve Ayranpınarı
 MTA Genel
tescil
Subatan
Müdürlüğü,
ettirerek,
Mağaralarının tespit
 Rölöve ve Anıtlar
turizm
ve tescillerinin
Müd.
destinasyon
yapılması,
 DSİ XX. Bölge
u
b) Turizm destinasyon
Müdürlüğü,
kapsamında
çalışmalarının
projelendiril
 Basın Kuruluşları,
başlatılması.
melerini
 İlgili
sağlamak.
Kurum&Kuruluşlar
AÇIKLAMA
2007 yılında MTA Genel
Müdürlüğüne müracaat
edilmiş, 2008 yılında tetkik
raporu teknik çalışmaları
tamamlanarak hazırlanan
araştırma raporu kitap haline
getirilmiş ve tescillenmeleri
talep edilmiştir.
Proje devam ediyor.
51
T.C.
KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
“İL TURİZM EYLEM PLANI”
TURİZM PROJELERİ (DEVAM EDEN)
EYLEM “PROJE VE
FAALİYET”
STRATEJİK
AMAÇ
SORUMLU KURULUŞ
 İl Özel İdaresi
İŞBİRLİĞİ YAPILACAK
KURULUŞLAR
AÇIKLAMA
 Belediye
Başkanlığı,
 Doğa Koruma ve
 KSÜ,
Milli Parklar Şube Md.,
İlimizin
tabiat
Döngel Mağaralarının
varlıklarının
projelendirilerek
eko turizme
turizme
kazandırılm
kazandırılması.
asını
sağlamak.
2007 yılında Döngel’de
bulunan şelale suyu için, DSİ
 MTA Genel
Bölge Müdürlüğüne müracaat
Müdürlüğü,
 Rölöve ve Anıtlar edilmiştir. 2008 yılında Döngel
Mağaraları ve Şelalesi MTA
Müdürlüğü,
tarafından incelenerek tetkik
 DSİ XX. Bölge
raporu çıkarılmıştır. Ayrıca
Müdürlüğü,
Gençlik ve Spor Genel
 Orman Bölge Md., Müdürlüğü’ne, Döngel’ de Spor
 Gençlik Hizmetleri Eğitim Kamp Merkezi
ve Spor İl Müdürlüğü, kurulması projesi teklifi
yapılmıştır.
 Köy Muhtarlığı,
Proje devam ediyor.
 Basın Kuruluşları,
 İlgili
Kurum&Kuruluşlar
52
T.C.
KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
“İL TURİZM EYLEM PLANI”
TURİZM PROJELERİ (DEVAM EDEN)
EYLEM
“PROJE VE FAALİYET”
STRATEJİK
AMAÇ
SORUMLU KURULUŞ
İŞBİRLİĞİ YAPILACAK
KURULUŞLAR
 DSİ XX. Bölge
 Belediye
Müdürlüğü,
Başkanlığı,
 Doğa Koruma ve
Milli Parklar K.Maraş  KSÜ,
Doğal
Şube Müdürlüğü
hayatı
Gâvur Gölünün kuş
 Orman Bölge
korumak,
cenneti haline
Müdürlüğü
kurtarmak
getirilmesi için altyapı
suretiyle
 İl Özel İdaresi,
projelerinin
turizmin
 İl Kültür & Turizm
hazırlanması.
hizmetine
Müd.,
sunmak.
 Basın Kuruluşları,
AÇIKLAMA
Alanın uluslararası statüde
sulak alan tampon bölge
haritası hazırlanmıştır.
Çalışmalar devam etmektedir.
Proje devam ediyor.
 İlgili
Kurum&Kuruluşlar
53
T.C.
KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
“İL TURİZM EYLEM PLANI”
TURİZM PROJELERİ (DEVAM EDEN)
EYLEM
“PROJE VE FAALİYET”
STRATEJİK
AMAÇ
SORUMLU KURULUŞ
 İl Özel İdaresi
Çöçelli Bağlama
Gölü ile Mizmilli
Gölünün
projelendirilerek
turizme açılması.
İŞBİRLİĞİ YAPILACAK
KURULUŞLAR
AÇIKLAMA
 Belediye
Başkanlığı,
 Doğa Koruma ve
Doğal hayatı Milli Parklar K.Maraş  KSÜ,
Şube Müdürlüğü
korumak
 İl Kültür & Turizm
suretiyle,
Müd.,
İlimiz
DSİ XX. Bölge
turizmine
Md.,
kazandırmak.
 Basın Kuruluşları,
Bağlama ve Mizmilli Göllerinin
uluslararası statüde sulak alan
ilan edilmesi çalışmaları devam
etmektedir. (Ayrıca; tanıtım
tabelaları için ödenek talebinde
bulunulmuştur.)
Proje devam ediyor.
 İlgili
Kurum&Kuruluşlar
54
T.C.
KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
“İL TURİZM EYLEM PLANI”
TURİZM PROJELERİ (SÜREKLİLİĞİ OLAN)
EYLEM
“PROJE VE FAALİYET”
Uluslararası Maraş
Dondurması
Festivalinin
gerçekleştirilmesi.
STRATEJİK
AMAÇ
SORUMLU KURULUŞ
İlimiz ile adı
bütünleşen
Maraş
dondurması
nı kültürel
etkinlikler  K.Maraş Ticaret
ile
ve Sanayi Odası
destekleme Başkanlığı
k suretiyle
festival
formatında
tanıtım
yapmak.
İŞBİRLİĞİ YAPILACAK
KURULUŞLAR
AÇIKLAMA
 Belediye
Başkanlığı,
 KSÜ,
 İl Özel İdaresi,
2009 yılında TÜRSAB Başkanı
 İl Kültür & Turizm Sayın Başaran Ulusoy ve
beraberinde yer alan heyet’in
Müd.,
ilimizi ziyaretlerinde mutlaka
 KMESOB,
Maraş Dondurması Festivali’nin
 TURSAB / Seyahat gerçekleştirilmesini
Ac.,
önermişlerdir.
 TÜROB / Oteller, Proje devam ediyor.
 İlimiz Dondurma
Firmaları,
 Basın.,
55
T.C.
KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
“İL TURİZM EYLEM PLANI”
TURİZM PROJELERİ (SÜREKLİLİĞİ OLAN)
EYLEM
“PROJE VE FAALİYET”
STRATEJİK
AMAÇ
SORUMLU KURULUŞ
İŞBİRLİĞİ YAPILACAK
KURULUŞLAR
 a) İl Kültür ve  Belediye
Turizm Müdürlüğü Başkanlığı,
 b) İl Milli
 KSÜ,
Eğitim Müdürlüğü
Yaygın Turizm
Eğitimi
Turizm
kapsamında turizm sektörüne
sektörü
nitelikli
çalışanlarına;
eleman
a) Hizmet İçi
yetiştirmek
Eğitim
suretiyle
Seminerlerinin
kaliteli
verilmesi,
hizmet
b) Mesleki Eğitim verilmesini
Kurslarının
sağlamak.
düzenlenmesi.
 İl Özel İdaresi,
 KMTSO,
 KMESOB,
 Basın
Kuruluşları,
 Sivil Toplum
Kuruluşları,
AÇIKLAMA
Bakanlık, Ulusal ve Yerel düzeyde
uzman eğitmenler ile yaygın temel
turizmi üzerine hizmet içi eğitim
seminerleri verilmektedir.
2011 yılında Boğaziçi Üniversitesi
Yaşam Boyu Eğitim Merkezi ile işbirliği
içerisinde başlatılan “Turizm Elçileri”
Sertifika Programı düzenlenmiştir.
Program kapsamında 94 katılımcıya
“Sertifika” verilmiştir.
2012 yılında DOĞAKA Teknik Destek
Projesi kapsamında ilimizdeki turizm
tesisi çalışanlarına “Hijyen Eğitimi”
verilmiştir. Proje kapsamında 15
Kuruluş ile 225 katılımcıya “Katılım
Belgesi” verilmiştir.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İŞKUR İl
Müdürlüğü arasında, İstihdam için
Mesleki Eğitim Projesi (İMEP)
kapsamında yapılan protokolle kurslar
açılmaktadır.
Proje devam ediyor.
56
T.C.
KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
“İL TURİZM EYLEM PLANI”
TURİZM PROJELERİ (SÜREKLİLİĞİ OLAN)
EYLEM
“PROJE VE FAALİYET”
STRATEJİK
AMAÇ
SORUMLU KURULUŞ
 Orman Bölge
Müdürlüğü
İŞBİRLİĞİ YAPILACAK
KURULUŞLAR
AÇIKLAMA
 Belediye
Başkanlığı,
 İl Özel İdaresi,
Başkonuş Yaylasının
Kamp ve Karavan
turizmi kapsamında
değerlendirilmesi.
İlimizin
nadide
yaylalarının,
korunmak
suretiyle
eko turizme
kazandırılm
asını
sağlamak.
Mesire Alanı Haritası, Gelişme
Planı ve Plan Raporu
yapılmıştır.
Gelişme Planında 40 çadırlık
kamp alanı ile 10 karavanlı
kamp yeri öngörülmüştür.
 KMTSO,
2012 yılında (bir bölümü) özel
 TURBAB/Seyahat sektöre kiralanmış olup,
çalışmalar devam etmektedir.
Acentaları,
Proje devam ediyor.
 Basın Kuruluşları,
 İl Kültür & Turizm
Müd.,
 Doğa Koruma ve
Milli Parklar K.Maraş
Şube Md.,
 İlgili
Kurum&Kuruluşlar
57
T.C.
KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
“İL TURİZM EYLEM PLANI”
TURİZM PROJELERİ (SÜREKLİLİĞİ OLAN)
EYLEM
“PROJE VE FAALİYET”
STRATEJİK
AMAÇ
SORUMLU KURULUŞ
İŞBİRLİĞİ YAPILACAK
KURULUŞLAR
AÇIKLAMA
 Belediye
Başkanlığı,
Bulutoğlu Köyü yakınlarında
bulunan 13.177 m2’lik alan Su
 Gençlik
Sporları Merkezi yapımı için, İl
 KSÜ,
Hizmetleri
ve
Spor
İl
İlimiz baraj
Özel İdaresi 2013 yılı
Baraj göllerimizden,
Müdürlüğü
göllerini ve
performans bütçesinden
Kılavuzlu Barajında

DSİ
XX.
Bölge
doğasını, su
600.000 TL ödenek ayrılmıştır.
Su Sporları yapılması
Müdürlüğü,
sporları ile
Tesis yapılacak alanının yol
için, gerekli alt yapı

İl
Kültür
&
Turizm
değerlendirere
çalışması kısmen
projelerinin
Müd.,
k eko
tamamlanarak halihazır harita
hazırlanarak turizme

İl
Çevre&Şehircilik
turizmine
çalışmaları bitirilmiştir. Jeolojik
açılması.
Müd.,
kazandırmak.
zemin etüt raporu ve imar
 Basın Kuruluşları, planı yapım çalışmaları devam
etmektedir.
 İlgili
Proje devam ediyor.
Kurum&Kuruluşlar
 İl Özel İdaresi
58
T.C.
KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
“İL TURİZM EYLEM PLANI”
TURİZM PROJELERİ (SÜREKLİLİĞİ OLAN)
EYLEM
“PROJE VE FAALİYET”
STRATEJİK
AMAÇ
SORUMLU KURULUŞ
 KSÜ
 Doğa Koruma
ve Milli Parklar
K.Maraş Şube
Uludaz Tepesi Müdürlüğü
ve doğal
Çimen Dağı Uludaz hayatın
zirvesi Uğur Böcekleri uzantısı olan
Kolonilerinin;
uğur
Projelendirilmek
böceklerinin
suretiyle korunarak tanıtımını
turizme açılması.
yaparak İlimiz
eko turizmine
kazandırmak.
İŞBİRLİĞİ YAPILACAK
KURULUŞLAR
AÇIKLAMA
 Belediye
Başkanlığı,
İl Özel İdaresinden sağlanan
finans ile KSÜ tarafından
yapılan Bilimsel Araştırma
 İl Özel İdaresi,
çalışmaları ile flora ve fauna
tespiti çalışmaları da devam
 İl Kültür ve Turizm etmektedir.
Geçtiğimiz yıllarda bölgenin
Müdürlüğü
tanıtımı amacıyla Uludaz
 İl Çevre&Şehircilik zirvesinde etkinlikler de
gerçekleştirilmiştir.
Müd.,
Ayrıca; Alanın Doğal sit alanı
 Orman Bölge
olarak ilan edilmesi için Adana
Müdürlüğü
Bölge Müdürlüğünün talebi
doğrultusunda, Doğa Koruma
 KMTSO,
ve Milli Parklar Genel
 Basın Kuruluşları, Müdürlüğünün görüşlerine
sunulmuştur.
 İlgili
Proje devam ediyor.
Kurum&Kuruluşlar
59
T.C.
KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
“İL TURİZM EYLEM PLANI”
TURİZM PROJELERİ (SÜREKLİLİĞİ OLAN)
EYLEM
“PROJE VE FAALİYET”
STRATEJİK
AMAÇ
SORUMLU KURULUŞ
 EÜAŞ İşletmeleri
Müdürlüğü
 AEL İşletmeleri
Müdürlüğü
Ülkemizin
önemli
Afşin-Elbistan Termik
maden
Santrali ve Kömür
yatağı ve
sahasının turizme
enerji
açılması.
tesislerini
tanıtmak.
İŞBİRLİĞİ YAPILACAK
KURULUŞLAR
AÇIKLAMA
 Belediyeler,
 KSÜ,
 İl Özel İdaresi,
Çeşitli Üniversite ve Yüksek
 İl Kültür & Turizm Okullardan santrale yapılan
teknik geziler aracılığıyla
Müd.,
tanıtım yapılmaktadır. Ayrıca,
 KMTSO,
İşletme Müdürlüğü Web
 Elbistan TSO
sayfası oluşturulmuş,Santrali
Başkanlığı,
tanıtım CD’si yaptırılmıştır.
 Afşin TSO
Proje devam ediyor.
Başkanlığı,
 Basın Kuruluşları,
 İlgili
Kurum&Kuruluşlar
60
T.C.
KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
“İL TURİZM EYLEM PLANI”
TURİZM PROJELERİ (YENİ)
EYLEM
“PROJE VE FAALİYET”
STRATEJİK
AMAÇ
SORUMLU KURULUŞ
İŞBİRLİĞİ YAPILACAK
KURULUŞLAR
 K.Maraş Belediye  Belediye
Başkanlığı
Başkanlığı,
 İl Özel İdaresi
AÇIKLAMA
Yeni Proje.
 KSÜ,
Yedi Kuyulara Kayak Merkezi
 Gençlik Hizmetleri  İl Kültür & Turizm yapımı için, Spor Genel
İlimizin kış ve Spor İl Müdürlüğü Müd.,
Müdürlüğünden teknik eleman
İlimizin Kış Turizmi
turizmi
görevlendirilerek 2009 yılında
 Orman Bölge Md.,  KMESOB,
Açısından Önemli Bir açısından
rapor tanzim edilmiştir.
Merkez Olan Yedi
önemli olan  Doğa koruma ve
 TURSAB / Seyahat Alanın Spor Genel
Kuyulara Kayak
kayak
Milli Parklar K.Maraş
Müdürlüğüne tahsisi için
Acentaları,
Merkezinin Yapılması. merkezini Şube Müdürlüğü,
çalışmalar devam etmektedir.
tanıtmak.
 TÜROB/Oteller,
2013 yılı içerisinde yapılan
çalışmalarda projenin
 Basın Kuruluşları,
uygulanması için olumlu görüş
 İlgili
kararı çıkmıştır.
Kurum&Kuruluşlar
61
T.C.
KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
“İL TURİZM EYLEM PLANI”
TURİZM PROJELERİ (YENİ)
EYLEM
“PROJE VE FAALİYET”
STRATEJİK
AMAÇ
SORUMLU KURULUŞ
 İl Özel İdaresi
İŞBİRLİĞİ YAPILACAK
KURULUŞLAR
AÇIKLAMA
 Belediye Başkanlığı,
 Gençlik Hizmetleri
 KSÜ,
İlimiz baraj ve Spor İl Müdürlüğü
 DSİ XX. Bölge
Menzelet ve Sır Baraj göllerini ve
Müdürlüğü,
Göllerine Tekne
doğasını, su
 İl Kültür & Turizm
Gezileri Yapılmak
sporları ile
Üzere
değerlendirer
Müd.,
 İl Çevre&Şehircilik
Projelendirilerek
ek eko
İskele Konulması.
turizmine
Müd.,
kazandırmak.
 Basın Kuruluşları,
2010 yılında Valilik
Makamı talimatıyla
Oluşturulan Komisyon
tarafından Menzelet Baraj
Gölünde İnceleme
çalışmaları yapılmıştır.
Yeni Proje.
 İlgili
Kurum&Kuruluşlar
62
T.C.
KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
“TANITIM PROJELERİ”
14 EYLEM
Tamamlanan : 1
Devam Eden : 3
Sürekliliği Olan: 9
Yeni : 1
63
T.C.B
KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
“İL TURİZM EYLEM PLANI”
TANITIM PROJELERİ ( TAMAMLANAN )
EYLEM
“PROJE VE FAALİYET”
STRATEJİK AMAÇ SORUMLU KURULUŞ
İŞBİRLİĞİ YAPILACAK
KURULUŞLAR
AÇIKLAMA
 Belediye Başkanlığı,
 KSÜ,
İlimizin Ulusal
İlimizin kültür ve turizm ve Uluslararası
tanıtımını kapsayan
platformlarda  İl Kültür &
Web sayfası
sanal olarak
Turizm Müd.
çalışmasının yapılması. tanıtımını
sağlamak.
 İl Özel İdaresi,
 KMTSO,
Proje tamamlanmıştır.
 KMESOB,
 Basın Kuruluşları,
 Sivil Toplum
Kuruluşları,
64
T.C.
KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
“İL TURİZM EYLEM PLANI”
TANITIM PROJELERİ (DEVAM EDEN)
EYLEM
“PROJE VE FAALİYET”
STRATEJİK
AMAÇ
SORUMLU KURULUŞ
İŞBİRLİĞİ YAPILACAK
KURULUŞLAR
AÇIKLAMA
 Belediye
Başkanlığı,
 İl Özel İdaresi,
Maraş
dondurması
Kentin kültür
nın
perspektifi
geçmişten 
çerçevesinde Maraş
KSÜ
günümüze
dondurmasının
gelişimini
öyküsünün yazılması.
öykü olarak
tanıtmak.
 İl Kültür & Turizm Ulusal ve Uluslararası Bildiri ve
Makaleler ile “Salep ve bazı
Müd.,
stabilizatörlerin Maraş
 İl Milli Eğitim Müd.
Dondurmasının çeşitli nitelikleri
üzerine etkilerinin belirlenmesi”
 KMTSO,
konulu tez, proje ve çalışmalar
 İlimiz Dondurma yapılmaktadır.
Firmaları,
Proje devam ediyor.
 Basın Kuruluşları,
 İlgili Kurum ve
Kuruluşlar
65
T.C.
KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
“İL TURİZM EYLEM PLANI”
TANITIM PROJELERİ (DEVAM EDEN)
EYLEM
“PROJE VE FAALİYET”
İlimiz otogarında ve
havaalanında turizm
danışma bürosunun
açılması.
STRATEJİK
AMAÇ
SORUMLU KURULUŞ
Yerli ve
yabancı
 K.Maraş
ziyaretçilere Belediye Başkanlığı
İlimize
intikal
ettikleri ilk
andan
itibaren
rehberlik
hizmetlerini
sunmak.
İŞBİRLİĞİ YAPILACAK
KURULUŞLAR
AÇIKLAMA
 KSÜ,
2008 yılında Valilik bahçesinde
 İl Kültür & Turizm bulunan “Turizm Danışma
Bürosu” yeniden
Müd.,
 Devlet Havaalanı projelendirilerek hizmete
açılmıştır.
Müdürlüğü,
İlimiz Otogarına Belediye
 KMTSO,
Başkanlığın tarafından turizm
danışma bürosu açılmıştır.
 Basın Kuruluşları,
Proje devam ediyor.
 Sivil Toplum
Kuruluşları,
 İl Özel İdaresi,
66
T.C.
KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
“İL TURİZM EYLEM PLANI”
TANITIM PROJELERİ (DEVAM EDEN)
EYLEM
“PROJE VE FAALİYET”
İlimizin önemli
yerlerine ışıklı kent
planlarının
yaptırılması.
STRATEJİK
AMAÇ
SORUMLU KURULUŞ
İlimizi; tarihi
doku, kültürel
miras, doğal
güzellikler,
alternatif
turizm
değerleri ile  K.Maraş
görsel olarak Belediye
tanıtmak
Başkanlığı
suretiyle
turizmde
cazibe
merkezi
haline
getirmek.
İŞBİRLİĞİ YAPILACAK
KURULUŞLAR
AÇIKLAMA
 İl Özel İdaresi,
 İl Kültür & Turizm
Müd.,
 Basın Kuruluşları,
 Sivil Toplum
Kuruluşları,
Turizm Altyapı Hizmet Birliği
tarafından yapım çalışmaları
devam etmektedir.
Proje devam ediyor.
67
T.C.
KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
“İL TURİZM EYLEM PLANI”
TANITIM PROJELERİ (SÜREKLİLİĞİ OLAN)
EYLEM
STRATEJİK AMAÇ
“PROJE VE FAALİYET”
İlimizi; tarihi
doku, kültürel
Kültür Turizm
miras, doğal
Rehberi, Kent-Planı güzellikler,
İl Haritası, Broşür, alternatif turizm
Poster, Kartpostal değerleri ile
ve CD, VCD, DVD görsel olarak
gibi tanıtım
tanıtmak
çalışmalarının
suretiyle
yapılması.
turizmde cazibe
merkezi haline
getirmek.
SORUMLU KURULUŞ
İŞBİRLİĞİ YAPILACAK
KURULUŞLAR
 İl Kültür & Turizm  K.Maraş belediye
Müd.,
Başkanlığı,
 İl Özel İdaresi
 KSÜ,
 Milli Eğitim Md.,
 KMTSO
 KMESOB,
 Basın Kuruluşları,
AÇIKLAMA
Kültür Turizm Rehberi,
Eshab-ı Kehf Broşürü,
Germanicia Taban
Mozaikleri Broşürü, TurizmTanıtım Broşürü, İl HaritasıKent Planı, Afiş, Gravür gibi
tanıtım çalışmalar
hazırlanarak bastırılmıştır.
Proje devam ediyor.
 Sivil Toplum
Kuruluşları,
68
T.C.
KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
“İL TURİZM EYLEM PLANI”
TANITIM PROJELERİ (SÜREKLİLİĞİ OLAN)
EYLEM
“PROJE VE FAALİYET”
STRATEJİK AMAÇ
SORUMLU KURULUŞ
İŞBİRLİĞİ YAPILACAK
KURULUŞLAR
 K.Maraş
 KSÜ,
Belediye Başkanlığı
 İl Kültür & Turizm
 İl Özel İdaresi
Müd.,
 K.Maraş Ticaret
 Sanayi Ticaret İl
İlimizin Ulusal ve ve Sanayi Odası
Müdürlüğü,
Başkanlığı
Uluslararası
platformlarda
 KMESOB,
Yerel, Ulusal ve
sanayi, ticaret,
 Mimarlar Odası
Uluslararası Fuar ve
kültür ve turizm
Festivallere katılınması.
Başkanlığı,
gibi alanlarda
 Ticaret Borsası
tanıtımını
Başkanlığı,
sağlamak
 Turizm Altyapı Hizmet
Birliği Başkanlığı,
AÇIKLAMA
Ulusal ve Uluslar arası
Fuarlara katılımlar
sağlanmaktadır.
Kültür ve Turizm
Bakanlığı_Ankara
Atatürk Kültür
Merkezinde düzenlenen
“Kahramanmaraş
Tanıtım Günleri” etkili
bir organizasyon
olmuştur.
 Basın Kuruluşları,
 Sivil Toplum
Kuruluşları,
69
T.C.
KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
FUAR, FESTİVALLER VE SERGİLER
ORGANİZASYON ADI
YERİ
TARİHİ
Suriye_İpek Yolu Festivali
Halep_Şam / SURİYE
2007
Madrid_Fiture Turizm Fuarı
Madrid / İSPANYA
2008-2009
Arabian Travel Market
Dubai / BAE
2010
Şam_ATB Turizm Fuarı
Şam / SURİYE
2007-2008-2010
Şikago Türk Festivali
Şikago / ABD
EMİTT_Doğu Akdeniz Turizm ve Seyahat Fuarı
Beylikdüzü / İSTANBUL
Travel Turkey_Turizm Fuarı
Anadolu Kültür Fuarı
Kültür Park / İZMİR
Feshane / İSTANBUL
Altın Eller_Geleneksel El Sanatları Festivali
Taksim / İSTANBUL
Ticaret ve Sanayi Fuarı
Doğu Akdeniz Tarım Fuarı
İnanç ve Alternatif Turizm Fuarı
Yöresel Ürünler Fuarı (YÖREX)
Yöresel Ürünler Fuarı ve Sempozyumu
KAFUM / KAHRAMANMARAŞ
KAFUM / KAHRAMANMARAŞ
Feshane / İSTANBUL
Expo Center / ANTALYA
Cam Piramit / ANTALYA
2012-2013
2008-2009-2010-2011-2012
Ocak_2013
2008-2009-2010-2011-2012
2008
2005-2006-2007-2008-2009
2010-2011-2012
2008-2009
2009-2010
2011-2012
2011-2012
2012
Renk Renk Türkiye_İller Kültür ve Turizm Fuarı
ANFA Altınpark / ANKARA
2011
Trabzon Tanıtım Günleri_(Kardeş Şehir Kapsamında) AKM / ANKARA
Şubat_2013
Kahramanmaraş Günleri _MARAŞ-DER
Kadın El Emeği Ürünleri Fuarı
Kahramanmaraş Tanıtım Günleri
Mayıs_2013
Mayıs_2013
Haziran_2013
Beşiktaş / İSTANBUL
ATO / ANKARA
AKM / ANKARA
70
T.C.
KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
“İL TURİZM EYLEM PLANI”
TANITIM PROJELERİ (SÜREKLİLİĞİ OLAN)
EYLEM
STRATEJİK AMAÇ SORUMLU KURULUŞ
“PROJE VE FAALİYET”
Yerel ve Ulusal TV
Kanallarına tanıtım
amaçlı;
a) Belgesel
programların
yaptırılması,
b) b) Kısa Metrajlı
Film ile Dizi
Çekimleri için
yapımcılar ile
görüşülmesi.
 a) İl Özel İdaresi
Görsel medya
 b) K.Maraş
programları ile
Ticaret ve Sanayi
değişik
Odası Başkanlığı
formatlarda
çalışmalar
yaparak
İlimizin
tanıtımını
sağlamak.
İŞBİRLİĞİ YAPILACAK
KURULUŞLAR
AÇIKLAMA
 Belediye
Başkanlığı,
TRT Kanalları başta olmak
üzere ilimizin kültür, sanat ve
turizm değerlerini tanıtım
 KSÜ,
programları ve Belgesel
çalışmaları yapılmaktadır.
 İl Kültür & Turizm DOĞAKA finansı ile
“Kahramanmaraş Tanıtım
Müd.,
 Basın Kuruluşları, Filmi” hazırlanmış olup,
KMTSO tarafından da 3 dilde
“Kahramanmaraş Tanıtım
 Sivil Toplum
Filmi” yaptırılmıştır.
Kuruluşları
Proje devam ediyor.
71
T.C.
KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
“İL TURİZM EYLEM PLANI”
TANITIM PROJELERİ (SÜREKLİLİĞİ OLAN)
EYLEM
STRATEJİK AMAÇ SORUMLU KURULUŞ
“PROJE VE FAALİYET”
İŞBİRLİĞİ YAPILACAK
KURULUŞLAR
 Afşin
 Belediye
Kaymakamlığı
Başkanlığı,
 Afşin Belediye
 KSÜ,
Tarihte önemli Başkanlığı
rolü olan
 İl Özel İdaresi,
Eshab-ı Kehf
Afşin Eshab-ı Kehf ve
 İl Kültür & Turizm
ve Külliyesinin,
Külliyesinin kültür ve
Müd.,
Türkiye Turizm
inanç turizmi
 TÜRSAB/Seyahat
Stratejisi inanç
açısından Ulusal ve
Acentaları,
turizmi
Uluslararası alanda
koridoruna
 KMTSO,
tanıtımının yapılması.
dâhil
 KMESOB,
edilmesini
sağlamak.
 Basın Kuruluşları,
 İlgili
Kurum&Kuruluşlar
AÇIKLAMA
Eshab-ı Kehf Külliyesi başta
olmak üzere Afşin tanıtım
kitabı ve broşürü hazırlanmıştır.
2010 İzmir Travel Turkey, 2011
İstanbul EMİTT ve Feshane
Hac-Umre Turizm fuarlarında
ilimiz standında tanıtım
yapılmıştır.
Eshab-ı Kehf Kültür, Sanat ve
Güreş festivali yapılmaktadır.
2012 yılı Eylül ayında
“Uluslararası Eshab-ı Kehf
Sempozyumu”
gerçekleştirilmiştir.
Proje devam ediyor.
72
T.C.
KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
“İL TURİZM EYLEM PLANI”
TANITIM PROJELERİ (SÜREKLİLİĞİ OLAN)
EYLEM
“PROJE VE FAALİYET”
İl içi ve İl dışında
kültürel ve sanatsal
sergilerin açılması.
STRATEJİK
AMAÇ
SORUMLU KURULUŞ
İlimizin tarihi,
kültürel ve
sanatsal
değerlerinin 
İl Kültür &
yerel ve
Turizm Müd.
ulusal alanda
tanıtımını
gerçekleştirm
ek.
İŞBİRLİĞİ YAPILACAK
KURULUŞLAR
AÇIKLAMA
 Belediye
Başkanlığı,
İl içi ve İl dışı gerçekleştirilen
organizasyonlarda İlimiz
Geleneksel El Sanatları, Türk
 İl Özel İdaresi,
Süsleme Sanatları ile Gravür ve
 İl Milli Eğitim Müd. Fotoğraflarla tanıtım sergileri
açılmaktadır.
 Basın Kuruluşları,
Proje devam ediyor.
 Sivil Toplum
Kuruluşları,
 KSÜ,
73
T.C.
KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
“İL TURİZM EYLEM PLANI”
TANITIM PROJELERİ (SÜREKLİLİĞİ OLAN)
EYLEM
İŞBİRLİĞİ YAPILACAK
STRATEJİK AMAÇ SORUMLU KURULUŞ
“PROJE VE FAALİYET”
KURULUŞLAR
AÇIKLAMA
 Belediye
Başkanlığı,
Ulusal ve
Uluslararası Medya
ile ünlü kişilerin
İlimize davet
edilmesi.
Birçok yerel ve ulusal gazete ve
dergide ilimiz adına dosyalar
açılmakta, tanıtım ekleri
 KSÜ,
Ünlü kişiler
çıkarılmaktadır.
 İl Özel İdaresi,
tarafından
Ünlü siyasetçi, sanayici, sanatçı
yapılacak olan
 İl Kültür & Turizm ve STK temsilcileri ilimize davet
inceleme,
edilmektedir.
Müd.,
 K.Maraş
araştırma, gezi
(2010 yılı Haziran ayında
Ticaret ve Sanayi  KMESOB,
ve gözlemler
“Architon Dünya Offshore
Odası Başkanlığı
neticesinde
 TÜRSAB/Seyahat Şampiyonası” Menzelet Baraj
İlimizin
Gölünde gerçekleştirilmiştir.
Acentaları,
tanıtımını
 Basın Kuruluşları, 2012 ve 2013 yılında “I. ve II.
sağlamak.
Geleneksel Offroad Yarışları”
Kılavuzlu Mesire Alanı yanında
 Sivil Toplum
gerçekleştirilmiştir.)
Kuruluşları,
Proje devam ediyor.
74
T.C.
KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
“İL TURİZM EYLEM PLANI”
TANITIM PROJELERİ (SÜREKLİLİĞİ OLAN)
EYLEM
“PROJE VE FAALİYET”
STRATEJİK
AMAÇ
SORUMLU KURULUŞ
 a) İl Kültür ve
Turizm Müd.
İŞBİRLİĞİ YAPILACAK
KURULUŞLAR
 Belediye
Başkanlığı,
AÇIKLAMA
a)
2008 yılında
“Kahramanmaraş’ta
Damak Tatları” adlı Ulusal
 b) İl Özel İdaresi  KSÜ,
katılımlı bir festival ve
İlimizi tanıtım
 KMTSO,
panel organizasyonu
kapsamında;
gerçekleştirilmiş, İstanbul,
a) Yöresel ve
İlimizin
 KMESOB,
Ankara ve İzmir’’de
geleneksel
geleneksel
“Kahramanmaraş Mutfağı
 Basın Kuruluşları,
yemeklerini
damak
Tanıtım Günleri”
tanıtım
tatlarını,
yapılmıştır.
organizasyonların yöresel
b) 2005 yılında İl Özel İdaresi
ın düzenlenmesi, yemek
finansı ile Kurumumuz
b) b) Maraş mutfağı kültürümüzle
tarafından, 2013 yılında da
yemek kitabının tanıtmak.
 İlgili
DOĞAKA finansı ile Ticaret
hazırlanarak
Kurum&Kuruluşlar
Borsası tarafından “Maraş
bastırılması.
Mutfağı” yemek kitabı
bastırılmıştır.
Proje devam ediyor.
75
T.C.
KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
“İL TURİZM EYLEM PLANI”
TANITIM PROJELERİ (SÜREKLİLİĞİ OLAN)
EYLEM
“PROJE VE FAALİYET”
STRATEJİK
AMAÇ
Turizmin
temel
birimlerini
oluşturan
turizm
Turizm sektörü
sektörü
profesyonellerinin,
çalışanlarına
(TÜRSAB, TÜROB ve
İlimizi
Tur Operatörleri)
tanıtarak,
İlimize davet
yerli ve
edilmesi.
yabancı
turist
sayısının
artmasını
sağlamak.
SORUMLU KURULUŞ
İŞBİRLİĞİ YAPILACAK
KURULUŞLAR
AÇIKLAMA
 K.Maraş Ticaret ve
 Belediye
Sanayi Odası
Başkanlığı,
Başkanlığı
 K.Maraş Esnaf ve
Sanatkârlar Odaları  KSÜ,
Birliği Başkanlığı
Oldways Vakfı tarafından
düzenlenen Kahramanmaraş
Turu ile ABD’de restoran
 İl Özel İdaresi,
işleten yaklaşık 50 kişilik
 İl Kültür & Turizm
gurme grubuna İlimizin yöresel
Müd.,
tatları ikram edilerek
 TÜRSAB/Seyahat yemeklerimizin tanıtımı
Acentaları,
yapılmıştır.
 TÜROB/Oteller,
Proje devam ediyor.
 Basın Kuruluşları,
 İlgili
Kurum&Kuruluşlar
76
T.C.
KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
“İL TURİZM EYLEM PLANI”
TANITIM PROJELERİ (SÜREKLİLİĞİ OLAN)
EYLEM
“PROJE VE FAALİYET”
STRATEJİK
AMAÇ
SORUMLU KURULUŞ
 a) Elbistan
Belediye Bşk.
 b) Andırın Geben
a) Elbistan Pınarbaşı
Ceyhan Nehri Su
Bld. Bşk.
İlimizin
 c) Afşin Tanır
kaynağı,
doğal,
b) b) Andırın Geben
Belediye Bşk.
kültürel ve
 d) Nurhak
Yaylası,
tarihi
c) c) Afşin Tanır
Kullartatlar Bld. Bşk.
yerlerinin
Ayrandede,
tanıtılarak
d) d) Nurhak
turizme
Kullartatlar Vadisi
kazandırılm
ve çevresinin;
asını
Tanıtımının
sağlamak.
yapılarak turizme
kazandırılması.
İŞBİRLİĞİ YAPILACAK
KURULUŞLAR
AÇIKLAMA
-Pınarbaşı mevkii, spor ve
mesire yeri olarak
düzenlenmek suretiyle halkın
 İl Özel İdaresi,
hizmetine açılmıştır. Ayrıca göl
 DSİ XX. Bölge
havzası içerisinde Ceyhan
nehrinin kaynak noktalarından
Müdürlüğü,
 İl Kültür & Turizm Kaynarca mevkiinde bulunan
üç tabii göl’ün ıslahı ve çevre
Müd.,
 İl Çevre&Şehircilik düzenlenmesi ile nehrin
projeleri hazırlanmış, kullanıma
Müd.,
 Basın Kuruluşları, açılan mevcut alanla ilgili
tanıtım broşürü bastırılmıştır.Andırın Platformu Geben
Yaylası Kırk Su mevkiinde
 İlgili
tanıtım amacıyla etkinlikler
Kurum&Kuruluşlar
düzenlemektedir.
-Proje devam ediyor.
 KSÜ,
77
T.C.
KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
“İL TURİZM EYLEM PLANI”
TANITIM PROJELERİ (YENİ)
EYLEM
STRATEJİK AMAÇ
“PROJE VE FAALİYET”
SORUMLU KURULUŞ
 Orman Bölge
Müdürlüğü
 DSİ XX. Bölge
İlimizin orman Müdürlüğü
ve su
İlimizin, Orman ve Su varlıklarının
Varlığı Potansiyelinin tanıtılarak
Tanıtılması.
turizme
kazandırılması
nı sağlamak.
İŞBİRLİĞİ YAPILACAK
KURULUŞLAR
AÇIKLAMA
 Belediye Başkanlığı,
 KSÜ,
 İl Özel İdaresi,
 İl Kültür & Turizm
Müd.,
 İl Çevre&Şehircilik
Müd.,
Yeni Proje.
 Basın Kuruluşları,
 İlgili
Kurum&Kuruluşlar
78