Bilişim Teknolojileri ve Muhasebe TMUD sunumunu indirmek için

Download Report

Transcript Bilişim Teknolojileri ve Muhasebe TMUD sunumunu indirmek için

Muhasebe ve Bilişim
Teknolojileri
Ülkemizdeki Güncel Gelişmeler
Sunum Planı
2

Muhasebe Bilgi Sistemi Tanımı (Accounting Information System)

Elektronik Muhasebeye Doğru
 e-Defter Uygulaması (XBRL GL case-c-b)
 Kayıt Saklama Gereksinimleri (431 Sıra No’lu VUK G.T.)

Genişletilebilir İşletme Raporlama Dili
 Tanım
 Tamamlanan ve Devam Eden Çalışmalar
 KGK bünyesinde XBRL Türkiye Temsilciliğin Oluşturulması
 IFRS 2013 (XBRL FR) Taksonomisi Türkçeleştirme Çalışmaları
 Standart Denetim Dosyası Tanımı (XBRL GL case c-b-t-a)
Sunum Planı
3

Orta Vadeli Perspektif
 Sürekli Gözetim ve Denetim
 Önemli Konu Başlıkları
4
Muhasebe Bilgi Sistemi
Muhasebe Bilgi Sistemi - Tanım
5
İşletmelere ait finansal verilerin toplanması, saklanması ile
analiz edilmesi için kullanılan ve genellikle bilgisayar tabanlı
sistemlerdir.
 Muhasebe bilgi sistemi;
 Operasyonel veya stratejik karar verme süreçlerinde
kullanmak üzere işletme yönetimine,
 Ortaklar, kreditörler, çalışanlar veya ilgili diğer kişi ve
kuruluşlara ve
 Vergi idareleri gibi düzenleyici otoritelere
ihtiyaç duydukları bilginin doğru ve zamanında sunulması
amacına hizmet eder.

Muhasebe Bilgi Sistemi - Genel
6
James A. Hall, Accounting Information Systems, 7th, p.11
Temel Teknolojiler
7
Muhasebe bilgi sistemi kavramının gelişimini etkileyen bazı
temel unsurlar:
 Veri Tabanı Yönetim Sistemleri (Database Management
Systems)
 Kurumsal Kaynak Planlama Sistemleri (Enterprise Resource
Planning Systems)
 Elektronik Ticaret Sistemleri (Electronic Commerce
Systems)
 ….
8
Elektronik Muhasebeye Doğru
•
•
e-Defter Uygulaması
Kayıt Saklama Gereksinimleri
e-Defter Uygulaması
9




Gerçek ve tüzel kişi mükelleflerin elektronik defter
(yevmiye ve büyük defter) oluşturabilmeleri amacı ile
getirilen uygulamanın adı.
13 Aralık 2011 Tarih ve 28141 Sayılı Resmi Gazete’de Maliye
Bakanlığı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından
yayımlanan tebliğ ile uygulamaya konuldu.
Yevmiye ve büyük defter için elektronik defter formatı
olarak XBRL-GL (eXtensible Business Reporting LanguageGlobal Ledger) taxonomisi esas alındı.
XBRL’in ülkemizde uygulanması ile ilgili, kamu otoritesi
tarafından yapılmış genel nitelikli ilk düzenlemedir.
Elektronik Defter - Tanım
10
Şekil hükümlerinden bağımsız olarak Vergi Usul Kanununa
ve/veya Türk Ticaret Kanununa göre tutulması zorunlu olan
defterlerde yer alması gereken bilgileri kapsayan elektronik
kayıtlar bütünüdür.
Örnek Büyük Defter
Örnek Büyük Defter-XML
Yapısal Dosya Formatı
Örnek Yevmiye Defteri
Örnek Yevmiye Defteri-XML
Yapısal Dosya Formatı
Teknik Kurallar - e-Defter Paketi
15






Açıklama ve örneklere
ilişkin kılavuzlar,
Yevmiye ve Büyük defter
oluşturma kuralları,
Schematron kuralları,
Örnek defter ve berat
dosyaları (xml),
Uygulamada kullanılan
XBRL-GL taksonomisi ve
diğer şemalar (xsd),
Örnek xslt dosyaları
Teknik Kurallar- XBRL GL Kılavuzları
16




Teknik Kılavuz,
XBRL GL Genel
Açıklamalar,
XBRL-GL Büyük Defter
Kılavuzu,
XBRL-GL Yevmiye Defteri
Kılavuzu
17
Kayıt Saklama Gereksinimleri
•
431 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği
Temel Sorun
18





Vergi incelemelerin temelini oluşturan yasal defterler, (eDefter dahil) inceleme sürecine yeterli bilgi
sunamamaktadır.
Vergi mükelleflerinin konular itibari ile elektronik ortamda
veri muhafaza ve ibrazına ilişkin bir yükümlülükleri
bulunmamaktadır.
Bu nedenle mükelleflere ait temel veriler VUK 148’inci
maddesi (Bilgi verme) uyarınca isteniyor.
148’inci madde uygulaması ise gerek bilgilerin hazırlanması
gerekse cezai müeyyide nedeni ile etkin değildir.
Bazı mükelleflere yönelik kayıt saklama gereksinimi
belirleyen 431 Sıra No’lu VUK G.T. 01.07.2014 tarihinden
itibaren yürürlüğe girecektir.
Kayıt Saklama Gereksinimi





Herhangi bir raporlama süreci tanımlamamaktadır.
Kapsamdaki mükellefler açısından herhangi bir format,
standart veya teknoloji belirlenmemiştir.
Mükellefler, belirlenen içerikte kayıtları saklamak koşulu ile
istedikleri yazılımları ve donanımları kullanabilirler.
Saklama yükümlülüğü Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde ve
mükellef bilgi sisteminde yapılmak zorundadır.
Kayıtların istendiğinde yaygın formatlardan birisi ile
verilebilmesi yeterlidir.
 .xls, .xlsx, .txt, .csv, .xml
Konular
20







Satış Kayıtları,
Alış Kayıtları,
Envanter Kayıtları,
İthalat Kayıtları,
İhracat Kayıtları,
Üretim Kayıtları,
Diğer Kayıtlar (G.T.İ.P. Numaraları)
Kayıt Saklama, e-Fatura ve e-Defter
21





e-Fatura ve e-Defter uygulamaları, kayıt saklama
gereksinimi ihtiyacını ortadan kaldırmaz.
e-Fatura uygulamasında dolaşıma konu olan UBL-TR fatura
dokümanı, muhasebeye yönelik bir bilgi taşımamaktadır.
e-Defter uygulamasında benimsenen XBRL-GL (case c-b)
taksonomisi, tasarlanan raporun verisini taşımak
amacındadır.
Bir verinin taşınması için onun öncelikle mükellef veri
tabanında oluşturulması gerekir.
Kayıt saklama gereksinimi, verinin (muhasebe dışı veriler
dahil) taşınması ile değil oluşturulması ile ilgilenir.
Kayıt Saklama Gereksinimleri
Sürekli
Gözetim &
Denetim
Denetim
Sürecine Etkin
Veri Sunumu
Bilgisayar
Destekli
Denetim
İşgücü ve Zaman Kayıpları
Denetimde Standartlaşma
Kayıt Saklama
Gereksinimleri
Australian Taxation Office
Australian Taxation Office
Australian Taxation Office
26
Genişletilebilir İşletme Raporlama Dili
•
•
Genel Açıklamalar
Yapılan ve Devam Eden Çalışmalar
XBRL
27





Açılımı: Genişletilebilir İşletme Raporlama Dili
İşletme bilgilerinin elektronik değişimini sağlamak amacı ile
oluşturulmuş XML tabanlı evrensel bir standarttır.
Kullanımı lisans gerektirmemektedir.
Finansal veri alışverişine ilişkin süreçlerde birlikte işlerliğin
(interoperability) sağlanması açısından oldukça önemli rol
oynamaktadır.
İhtiyaçlara göre özelleştirilebilir veya genişletilebilir.
Temel Sorun
28
Rapor Hazırlayanlar
Rapor Kullananlar
A
Maliye B
B
TUIK
C
TCMB
…
…
…
…
XBRL’in Fonksiyonu
29
Rapor Hazırlayanlar
Rapor Kullananlar
A
Maliye B
B
TUIK
C
XBRL
TCMB
…
…
…
…
Farklı veri kaynaklarındaki bilginin tüm kullanıcıların ihtiyacını karşılayacak tek bir
veri değişim formatı
XBRL ve Raporlama Süreçleri
30
http://www.xbrl.org/Business/Regulators/FFIEC-White-Paper-31Jan06.pdf
Örnek Kullanım Alanları
31





Her türlü düzenleyici kurumlara yapılan işletme
raporlamaları (Maliye, Finansal Otoriteler, Merkez Bankası,
İstatistik Kurumları)
Kamu kurumları ile diğer kuruluşlar arasındaki bilgi değişimi
Şirketlerin iç ve dış finansal raporlamaları
Kredi başvuruları ve risk değerlendirmesi
….
Taksonomi
32



Veri elemanlarının
etiketleri, özellikleri ve
diğer elemanlar ile olan
ilişkileri gibi tanımların
(doküman içeriklerinin)
yapıldığı dosyalardır.
Değişik raporlama ihtiyacı
için değişik taksonomilere
ihtiyaç duyulmaktadır.
Düzenleyici otorite, belirli
endüstriler veya şirketler
gibi bir çok organizasyon
tarafından tanımlanabilir.
http://www.ifrs.org/XBRL/Resources/Fundamentals.htm
XBRL Taksonomileri
33

XBRL Taksonomileri iki temel gruba ayrılmaktadır.
 XBRL-FR (Financial Reporting-Finansal Raporlama)
 XBRL-GL (Global Ledger-Büyük Defter-XII tarafından
geliştiriliyor)
XBRL-FR (Financial Reporting)
34



Finansal raporlama süreçlerinde kullanılan finansal bilgilere
ilişkin raporların standart hale getirilmesini sağlamak amacı
ile kullanılmaktadır.
Finansal raporlar diğer bir ifade ile sonuç bilgileri ile
ilgilenmektedir.
Standart formatları sayesinde, raporların otomatik
işlenmesi, analiz edilmesi ve transferi mümkün hale
gelmektedir.
Önemli Taksonomiler
35






IFRS: IASB ve IFRS tarafından hazırlanmış taksonomi
US-GAAP: FASB tarafından hazırlanmış taksonomi
COREP/FINREP: European Banking Authority tarafından
bankacılık sektörü için hazırlanmış taksonomiler
 COREP = Common Reporting
 FINREP= Financial Reporting
GRI : Finansal olmayan bilgiler için hazırlanmış taksonomi
xEBR (Taslak) XBRL Europe Company Registers Çalışma
Grubu tarafından hazırlandı.
GL: XII tarafından hazırlanmış Global Ledger Taksonomisi
Call Report Modernization Project
36

Projenin temel paydaşları : FFIEC üyeleri
 FDIC (Federal Deposit Insurance Corporation)
 FRS (Federal Reserve System)
 OCC (Office of the Comptroller of the Currency (OCC)

Kapsamı : Üçer aylık periyotlarla, yaklaşık 7300 mali kurumdan
alınan raporların XBRL formatında alınması ve ilgililerine tek bir
merkezden sunulması.

Call Report = Consolidated Reports of Condition and Income

Proje kapsamında ayrıca, söz konusu raporların saklanması ve
ilgili kurumların paylaşımına açılması amacı ile bir Merkezi Veri
Deposu (Centralized Data Repository) oluşturuldu.
Eski Süreç
37
Yeni Süreç
38
Projenin Temel Sonuçları
39





Daha temiz veri
Veri tutarlılığında artış
Daha hızlı veri akışı
Verimlilik Artışı
Daha hızlı veri erişimi
http://www.xbrl.org/us/us/FFIEC%20White%20Paper%2002Feb2006.pdf
40
Ülkemizde XBRL Çalışmaları
•
•
•
XBRL Türkiye Temsilciliği
IFRS 2013 Taksonomi Çevirisi
Standart Denetim Dosya Tanımı
Genel

KGK bünyesinde XBRL-TR
Yerel Temsilciliği oluşturuldu.

IFRS 2013 Taksonomi setinin
Türkçeleştirilmesi
tamamlanarak IASB’nin
görüşüne sunuldu.

Vergi Denetim Kurulu
bünyesinde Standart Denetim
Dosyası tanımı taslağı
tamamlandı.

Standart Denetim Dosyası
tanımı XBRL GL case c-b-t-a
modül bileşenini kullanıyor.
TMS Taksonomisi (IFRS 2013)
42
Örnek Finansal Durum Tablosu (XBRL)
43
44
Orta Vadeli Perspektif
•
•
Sürekli Gözetim ve Denetim
Önemli Konu Başlıkları
Temel Amaç
ÖTV kanunu ekinde yer alan (I) sayılı listelerdeki
mallara ilişkin tedarik zincirinin, sürekli gözetim ve
denetimine ilişkin bir bilgi sistemi oluşturmak
Tedarik Zinciri

Tedarik zinciri ya da Lojistik
ağı, ürün(ler) ya da
hizmet(ler) in tedarikçiden
müşteriye doğru
hareket(ler)ini kapsayan ve
bu süreç içerisindeki
örgütler, insanlar,
teknoloji, faaliyetler ve
kaynaklar sisteminin
bütününe verilen isimdir.*
http://tr.wikipedia.org/wiki/Tedarik_zinciri
Geleneksel Denetim & Sürekli Denetim
* David Y. Chan, Miklos A. Vasarhelyi. Innovation and practice of continuous auditing
Kavramsal Tasarım
Sürekli Gözetim ve Denetim
49

ÖTV (I) Sayılı liste
kapsamındaki mallara
ilişkin tedarik zincirinin
temelinde yer alan
mükelleflerden, 2014 yılı
içerisinde Standart
Denetim Dosyası
formatında veri alımına
başlanması
planlanmaktadır.
Önemli Konu Başlıkları
50





Sürekli gözetimden sürekli denetime geçiş sürecinin
tanımlanması,
İşbirliği Uyum Modelinin (Co-operation Compliance Model)
uygulanabilirliği,
Vergi Kontrol Çerçevesi (Tax Control Framework)
alternatifinin değerlendirilmesi,
Teknoloji ile gelen yeni denetim imkanları;
 Uzaktan Erişim (Remote Access),
 Uzaktan Denetim (Remote Audit)
Diğer
51
Teşekkürler
Arif YILDIRIM
[email protected]
Muhasebe ve Bilişim
Teknolojileri
Ülkemizdeki Güncel Gelişmeler
Sunum Planı
53

Muhasebe Bilgi Sistemi Tanımı (Accounting Information System)

Elektronik Muhasebeye Doğru
 e-Defter Uygulaması (XBRL GL case-c-b)
 Kayıt Saklama Gereksinimleri (431 Sıra No’lu VUK G.T.)

Genişletilebilir İşletme Raporlama Dili
 Tanım
 Tamamlanan ve Devam Eden Çalışmalar
 KGK bünyesinde XBRL Türkiye Temsilciliğin Oluşturulması
 IFRS 2013 (XBRL FR) Taksonomisi Türkçeleştirme Çalışmaları
 Standart Denetim Dosyası Tanımı (XBRL GL case c-b-t-a)
Sunum Planı
54

Orta Vadeli Perspektif
 Sürekli Gözetim ve Denetim
 Önemli Konu Başlıkları
55
Muhasebe Bilgi Sistemi
Muhasebe Bilgi Sistemi - Tanım
56
İşletmelere ait finansal verilerin toplanması, saklanması ile
analiz edilmesi için kullanılan ve genellikle bilgisayar tabanlı
sistemlerdir.
 Muhasebe bilgi sistemi;
 Operasyonel veya stratejik karar verme süreçlerinde
kullanmak üzere işletme yönetimine,
 Ortaklar, kreditörler, çalışanlar veya ilgili diğer kişi ve
kuruluşlara ve
 Vergi idareleri gibi düzenleyici otoritelere
ihtiyaç duydukları bilginin doğru ve zamanında sunulması
amacına hizmet eder.

Muhasebe Bilgi Sistemi - Genel
57
James A. Hall, Accounting Information Systems, 7th, p.11
Temel Teknolojiler
58
Muhasebe bilgi sistemi kavramının gelişimini etkileyen bazı
temel unsurlar:
 Veri Tabanı Yönetim Sistemleri (Database Management
Systems)
 Kurumsal Kaynak Planlama Sistemleri (Enterprise Resource
Planning Systems)
 Elektronik Ticaret Sistemleri (Electronic Commerce
Systems)
 ….
59
Elektronik Muhasebeye Doğru
•
•
e-Defter Uygulaması
Kayıt Saklama Gereksinimleri
e-Defter Uygulaması
60




Gerçek ve tüzel kişi mükelleflerin elektronik defter
(yevmiye ve büyük defter) oluşturabilmeleri amacı ile
getirilen uygulamanın adı.
13 Aralık 2011 Tarih ve 28141 Sayılı Resmi Gazete’de Maliye
Bakanlığı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından
yayımlanan tebliğ ile uygulamaya konuldu.
Yevmiye ve büyük defter için elektronik defter formatı
olarak XBRL-GL (eXtensible Business Reporting LanguageGlobal Ledger) taxonomisi esas alındı.
XBRL’in ülkemizde uygulanması ile ilgili, kamu otoritesi
tarafından yapılmış genel nitelikli ilk düzenlemedir.
Elektronik Defter - Tanım
61
Şekil hükümlerinden bağımsız olarak Vergi Usul Kanununa
ve/veya Türk Ticaret Kanununa göre tutulması zorunlu olan
defterlerde yer alması gereken bilgileri kapsayan elektronik
kayıtlar bütünüdür.
Örnek Büyük Defter
Örnek Büyük Defter-XML
Yapısal Dosya Formatı
Örnek Yevmiye Defteri
Örnek Yevmiye Defteri-XML
Yapısal Dosya Formatı
Teknik Kurallar - e-Defter Paketi
66






Açıklama ve örneklere
ilişkin kılavuzlar,
Yevmiye ve Büyük defter
oluşturma kuralları,
Schematron kuralları,
Örnek defter ve berat
dosyaları (xml),
Uygulamada kullanılan
XBRL-GL taksonomisi ve
diğer şemalar (xsd),
Örnek xslt dosyaları
Teknik Kurallar- XBRL GL Kılavuzları
67




Teknik Kılavuz,
XBRL GL Genel
Açıklamalar,
XBRL-GL Büyük Defter
Kılavuzu,
XBRL-GL Yevmiye Defteri
Kılavuzu
68
Kayıt Saklama Gereksinimleri
•
431 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği
Temel Sorun
69





Vergi incelemelerin temelini oluşturan yasal defterler, (eDefter dahil) inceleme sürecine yeterli bilgi
sunamamaktadır.
Vergi mükelleflerinin konular itibari ile elektronik ortamda
veri muhafaza ve ibrazına ilişkin bir yükümlülükleri
bulunmamaktadır.
Bu nedenle mükelleflere ait temel veriler VUK 148’inci
maddesi (Bilgi verme) uyarınca isteniyor.
148’inci madde uygulaması ise gerek bilgilerin hazırlanması
gerekse cezai müeyyide nedeni ile etkin değildir.
Bazı mükelleflere yönelik kayıt saklama gereksinimi
belirleyen 431 Sıra No’lu VUK G.T. 01.07.2014 tarihinden
itibaren yürürlüğe girecektir.
Kayıt Saklama Gereksinimi





Herhangi bir raporlama süreci tanımlamamaktadır.
Kapsamdaki mükellefler açısından herhangi bir format,
standart veya teknoloji belirlenmemiştir.
Mükellefler, belirlenen içerikte kayıtları saklamak koşulu ile
istedikleri yazılımları ve donanımları kullanabilirler.
Saklama yükümlülüğü Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde ve
mükellef bilgi sisteminde yapılmak zorundadır.
Kayıtların istendiğinde yaygın formatlardan birisi ile
verilebilmesi yeterlidir.
 .xls, .xlsx, .txt, .csv, .xml
Konular
71







Satış Kayıtları,
Alış Kayıtları,
Envanter Kayıtları,
İthalat Kayıtları,
İhracat Kayıtları,
Üretim Kayıtları,
Diğer Kayıtlar (G.T.İ.P. Numaraları)
Kayıt Saklama, e-Fatura ve e-Defter
72





e-Fatura ve e-Defter uygulamaları, kayıt saklama
gereksinimi ihtiyacını ortadan kaldırmaz.
e-Fatura uygulamasında dolaşıma konu olan UBL-TR fatura
dokümanı, muhasebeye yönelik bir bilgi taşımamaktadır.
e-Defter uygulamasında benimsenen XBRL-GL (case c-b)
taksonomisi, tasarlanan raporun verisini taşımak
amacındadır.
Bir verinin taşınması için onun öncelikle mükellef veri
tabanında oluşturulması gerekir.
Kayıt saklama gereksinimi, verinin (muhasebe dışı veriler
dahil) taşınması ile değil oluşturulması ile ilgilenir.
Kayıt Saklama Gereksinimleri
Sürekli
Gözetim &
Denetim
Denetim
Sürecine Etkin
Veri Sunumu
Bilgisayar
Destekli
Denetim
İşgücü ve Zaman Kayıpları
Denetimde Standartlaşma
Kayıt Saklama
Gereksinimleri
Australian Taxation Office
Australian Taxation Office
Australian Taxation Office
77
Genişletilebilir İşletme Raporlama Dili
•
•
Genel Açıklamalar
Yapılan ve Devam Eden Çalışmalar
XBRL
78





Açılımı: Genişletilebilir İşletme Raporlama Dili
İşletme bilgilerinin elektronik değişimini sağlamak amacı ile
oluşturulmuş XML tabanlı evrensel bir standarttır.
Kullanımı lisans gerektirmemektedir.
Finansal veri alışverişine ilişkin süreçlerde birlikte işlerliğin
(interoperability) sağlanması açısından oldukça önemli rol
oynamaktadır.
İhtiyaçlara göre özelleştirilebilir veya genişletilebilir.
Temel Sorun
79
Rapor Hazırlayanlar
Rapor Kullananlar
A
Maliye B
B
TUIK
C
TCMB
…
…
…
…
XBRL’in Fonksiyonu
80
Rapor Hazırlayanlar
Rapor Kullananlar
A
Maliye B
B
TUIK
C
XBRL
TCMB
…
…
…
…
Farklı veri kaynaklarındaki bilginin tüm kullanıcıların ihtiyacını karşılayacak tek bir
veri değişim formatı
XBRL ve Raporlama Süreçleri
81
http://www.xbrl.org/Business/Regulators/FFIEC-White-Paper-31Jan06.pdf
Örnek Kullanım Alanları
82





Her türlü düzenleyici kurumlara yapılan işletme
raporlamaları (Maliye, Finansal Otoriteler, Merkez Bankası,
İstatistik Kurumları)
Kamu kurumları ile diğer kuruluşlar arasındaki bilgi değişimi
Şirketlerin iç ve dış finansal raporlamaları
Kredi başvuruları ve risk değerlendirmesi
….
Taksonomi
83



Veri elemanlarının
etiketleri, özellikleri ve
diğer elemanlar ile olan
ilişkileri gibi tanımların
(doküman içeriklerinin)
yapıldığı dosyalardır.
Değişik raporlama ihtiyacı
için değişik taksonomilere
ihtiyaç duyulmaktadır.
Düzenleyici otorite, belirli
endüstriler veya şirketler
gibi bir çok organizasyon
tarafından tanımlanabilir.
http://www.ifrs.org/XBRL/Resources/Fundamentals.htm
XBRL Taksonomileri
84

XBRL Taksonomileri iki temel gruba ayrılmaktadır.
 XBRL-FR (Financial Reporting-Finansal Raporlama)
 XBRL-GL (Global Ledger-Büyük Defter-XII tarafından
geliştiriliyor)
XBRL-FR (Financial Reporting)
85



Finansal raporlama süreçlerinde kullanılan finansal bilgilere
ilişkin raporların standart hale getirilmesini sağlamak amacı
ile kullanılmaktadır.
Finansal raporlar diğer bir ifade ile sonuç bilgileri ile
ilgilenmektedir.
Standart formatları sayesinde, raporların otomatik
işlenmesi, analiz edilmesi ve transferi mümkün hale
gelmektedir.
Önemli Taksonomiler
86






IFRS: IASB ve IFRS tarafından hazırlanmış taksonomi
US-GAAP: FASB tarafından hazırlanmış taksonomi
COREP/FINREP: European Banking Authority tarafından
bankacılık sektörü için hazırlanmış taksonomiler
 COREP = Common Reporting
 FINREP= Financial Reporting
GRI : Finansal olmayan bilgiler için hazırlanmış taksonomi
xEBR (Taslak) XBRL Europe Company Registers Çalışma
Grubu tarafından hazırlandı.
GL: XII tarafından hazırlanmış Global Ledger Taksonomisi
Call Report Modernization Project
87

Projenin temel paydaşları : FFIEC üyeleri
 FDIC (Federal Deposit Insurance Corporation)
 FRS (Federal Reserve System)
 OCC (Office of the Comptroller of the Currency (OCC)

Kapsamı : Üçer aylık periyotlarla, yaklaşık 7300 mali kurumdan
alınan raporların XBRL formatında alınması ve ilgililerine tek bir
merkezden sunulması.

Call Report = Consolidated Reports of Condition and Income

Proje kapsamında ayrıca, söz konusu raporların saklanması ve
ilgili kurumların paylaşımına açılması amacı ile bir Merkezi Veri
Deposu (Centralized Data Repository) oluşturuldu.
Eski Süreç
88
Yeni Süreç
89
Projenin Temel Sonuçları
90





Daha temiz veri
Veri tutarlılığında artış
Daha hızlı veri akışı
Verimlilik Artışı
Daha hızlı veri erişimi
http://www.xbrl.org/us/us/FFIEC%20White%20Paper%2002Feb2006.pdf
91
Ülkemizde XBRL Çalışmaları
•
•
•
XBRL Türkiye Temsilciliği
IFRS 2013 Taksonomi Çevirisi
Standart Denetim Dosya Tanımı
Genel

KGK bünyesinde XBRL-TR
Yerel Temsilciliği oluşturuldu.

IFRS 2013 Taksonomi setinin
Türkçeleştirilmesi
tamamlanarak IASB’nin
görüşüne sunuldu.

Vergi Denetim Kurulu
bünyesinde Standart Denetim
Dosyası tanımı taslağı
tamamlandı.

Standart Denetim Dosyası
tanımı XBRL GL case c-b-t-a
modül bileşenini kullanıyor.
TMS Taksonomisi (IFRS 2013)
93
Örnek Finansal Durum Tablosu (XBRL)
94
95
Orta Vadeli Perspektif
•
•
Sürekli Gözetim ve Denetim
Önemli Konu Başlıkları
Temel Amaç
ÖTV kanunu ekinde yer alan (I) sayılı listelerdeki
mallara ilişkin tedarik zincirinin, sürekli gözetim ve
denetimine ilişkin bir bilgi sistemi oluşturmak
Tedarik Zinciri

Tedarik zinciri ya da Lojistik
ağı, ürün(ler) ya da
hizmet(ler) in tedarikçiden
müşteriye doğru
hareket(ler)ini kapsayan ve
bu süreç içerisindeki
örgütler, insanlar,
teknoloji, faaliyetler ve
kaynaklar sisteminin
bütününe verilen isimdir.*
http://tr.wikipedia.org/wiki/Tedarik_zinciri
Geleneksel Denetim & Sürekli Denetim
* David Y. Chan, Miklos A. Vasarhelyi. Innovation and practice of continuous auditing
Kavramsal Tasarım
Sürekli Gözetim ve Denetim
100

ÖTV (I) Sayılı liste
kapsamındaki mallara
ilişkin tedarik zincirinin
temelinde yer alan
mükelleflerden, 2014 yılı
içerisinde Standart
Denetim Dosyası
formatında veri alımına
başlanması
planlanmaktadır.
Önemli Konu Başlıkları
101





Sürekli gözetimden sürekli denetime geçiş sürecinin
tanımlanması,
İşbirliği Uyum Modelinin (Co-operation Compliance Model)
uygulanabilirliği,
Vergi Kontrol Çerçevesi (Tax Control Framework)
alternatifinin değerlendirilmesi,
Teknoloji ile gelen yeni denetim imkanları;
 Uzaktan Erişim (Remote Access),
 Uzaktan Denetim (Remote Audit)
Diğer
102
Teşekkürler
Arif YILDIRIM
[email protected]