Transcript parsisiusti

IKT diegimas į ugdymą
Ingrida Peskovienė
Pagrindinė informacinių technologijų
paskirtis bendrojo lavinimo mokyklose –
ugdyti moksleivio informacinę kultūrą bei
informacinį išprusimą akcentuojant
kompiuterinių technologijų taikymą.
Mokyklose informacinis ugdymas skirtas
tenkinti moksleivių saviraiškos, kūrybos
reikmėms. Tačiau ir namuose moksleiviai
naudoja IT. Tai tampa neatsiejama jų
laisvalaikio praleidimo dalimi. Jie žaidžia
žaidimus, dalyvauja virtualiuose
pokalbiuose, bendrauja socialiniuose
tinkluose. IT daro didžiulę įtaką moksleivių
socialiniam gyvenimui.
Sparčiai keičiantis pačioms
informacinėms technologijoms,
svarbiausias uždavinys yra ne išmokyti
naudotis vienokia ar kitokia programa, o
išugdyti saugiai besijaučiantį
šiuolaikiniame pasaulyje žmogų, lankstų,
logiškai mąstantį informacijos naudotoją ir
teikėją.
Informacinių komunikacinių technologijų
panaudojimas ugdymo procese –
aktualiausia šiandienos švietimo problema.
Svarbiausias klausimas kas domina
pedagogus tai – kaip efektyviai panaudoti
novatoriškas IKT ugdymo procese?
Ir svarbu yra, kad mokytojas,
dalykininkas rinkdamasis mokomąją
programą atsižvelgtų į mokomosios
programos kokybę ir jos pritaikymą.
Šių metų rugsėjį atliktas tyrimas, kurio
tikslas buvo išsiaiškinti, kokią vietą mokinių
gyvenime užima kompiuteris, ką jie
dažniausiai veikia kompiuteriu, ar mano,
kad mokomosios kompiuterinės programos
yra jiems naudingos, kokią IKT įtaką daro
moksleivių socialiniam gyvenimui.
Kaip dažnai dirbate kompiuteriu?
8 klasė
7 klasė
6 klasė
5 klasė
63
55
50
50
42
40
27
13
10
6
Kasdien
2-3 kartus savaitėje
8
5
Kartą per savaitę
6 klasė
55 58
33
19
15 17
3
3
Dirbu su "office" programomis.
7
7 klasė
Lankausi socialiniuose tinkluose.
8 klasė
Dirbu su įvairiomis taikomosiomis
programomis.
72
Rašau elektroninius laiškus.
Naršau internete.
Žaidžiu žaidimus.
Ką dažniausiai veikiate kompiuteriu?
5 klasė
90 90
71 72
63 60
44
33
20 17
25
7
17
0
Ar mokykloje naudojamos mokomosios programos?
8 klasė
95
7 klasė
6 klasė
5 klasė
99
98
95
5
Taip
5
2
1
Ne
Ar jums naudingos kompiuterinės mokomosios programos?
8 klasė
7 klasė
6 klasė
5 klasė
91
71
70
50
48
30
20
9
9
2
0
Taip
Ne
0
Nežinau
Ar dažnai lankotės socialiniuose tinkluose?
8 klasė
7 klasė
6 klasė
5 klasė
63
60
46
44
25
27
21
20
22
20
15
13
7
Kekvieną dieną
2-3 kartus per savaitę
9
5
Kartą per savaitę
3
Visai nesilankau
Klaipėdos Simono Dacho progimnazijos
dalyvavimas ir vadovaujantis vaidmuo
svarbiausiuose EUN (Europos mokyklų
tinklo) projektuose:
iTEC projektas
2010 metų rugsėjo mėnesį prasidėjęs projektas
siekia išbandyti žinomų ir naujai atsirandančių
technologijų efektyvų taikymą pamokose. iTEC
komanda tiria, kaip žinomos ir naujai
atsirandančios technologijos gali būti efektyviai
taikomos pamokose per ateinančius penkerius ar
dešimt metų. Šio projekto mokymo scenarijus ir
technologijas jau išbandė 2000 Europos mokyklų,
100 iš jų yra Lietuvos mokyklos. Galime
pasidžiaugti, kad daugiau negu 20 mūsų mokyklos
mokytojų su savo mokiniais jau 4 metus dalyvauja
šiame pilotiniame tyrime.
LSL Living School LAB projektas.
Gyvoji mokyklų laboratorija (angl. Living Schools
Lab, LSL) yra dviejų metų projektas, prasidėjęs 2012
metų spalį, finansuojamas Europos komisijos bei
koordinuojamas Europos mokyklų tinklo. Jis apima 12
Švietimo ministerijų (Austrijos, Belgijos, Kipro, Čekijos
Respublikos, Suomijos, Prancūzijos, Italijos, Airijos,
Lietuvos,
Norvegijos,
Portugalijos,
Jungtinės
Karalystės), o jo tikslas yra sukurti ilgalaikį ir
besiplečiantį pradinių ir vidurinių mokyklų tinklą,
juosiantį regionų grupes, demonstruojančias ir
besidalinančias geriausiomis praktikomis ir būdais,
kaip sėkmingai įtvirtinti informacinių ir komunikacinių
technologijų (IKT) panaudojimą mokyme ir mokymesi
(M&M) visoje mokykloje.
Iš Lietuvos mokyklų kaip pažengusios IT mokyklos buvo atrinktos dvi
mokyklos, tarp jų ir Simono Dacho progimnazija. Mūsų mokykla yra
vadovaujanti mokykla šiam projektui Lietuvoje. 2013 m. kovo 26 d.
mūsų mokyklos mokytojai parengė programą ir vedė seminarą „Antros
kartos saitynas. Ugdymas, vertinimas, bendradarbiavimas“, kuriame
įvairių dalykų mokytojai dalinosi patirtimi, rodė kaip jie dirba pamokose
su IT programomis. Buvo pristatomos ClassDojo – kaupiamojo
vertinimo, gero elgesio skatinimo ir tėvų informavimo priemonė –
pranešėja informacinių technologijų mokytoja Danutė Sebeckytė, Vikis –
mokinių ir mokytojų bendravimo ir bendradarbiavimo priemonė –
pranešėjos istorijos mokytoja Loreta Vaivadienė ir informacinių
technologijų mokytoja Ingrida Peskovienė, pradinių klasių mokytoja
Edita Teslenko pristatė šiuolaikinės pamokos planavimas įrankį
ActivInspire, geografijos mokytoja Vilma Norvaišienė – interaktyvios
lentos taikymo galimybes ugdyme. Projektas tęsiamas ir šiais metais.
Projektas CCL Creative Classroom LAB
– mobilių įrenginių diegimas ugdyme.
Nuo šių metų mokykla pradėjo diegti ugdyme mobiliuosius
įrenginius. Šio projekto tikslas – 1:1 (vienas kompiuteris
vienam mokiniui). Per ateinančius 2–3 metus šios strategijos
kūrėjams teks padaryti keletą sudėtingų sprendimų: kaip
efektyviau investuoti į nacionalines 1:1 kompiuterių
naudojimo mokykloje programas; kokių patarimų duoti
mokykloms, kurios į savo praktiką diegia planšetinius
kompiuterius?
Šiems iššūkiams išspręsti, Kūrybiškų laboratorijų projekto
rėmuose bus atlikta serija eksperimentų, skirtų išbandyti šią
strategiją ir surinkti duomenis apie 1:1 pedagoginės praktikos
naudojant planšetinius kompiuterius įgyvendinimą, poveikį ir
diegimą platesniu mastu.