Mediacijos organizavimas ir administravimas kaip viena iš

Download Report

Transcript Mediacijos organizavimas ir administravimas kaip viena iš

Mediacija kaip teisinės
kultūros tobulinimo instrumentas
Mediacijos organizavimas ir
administravimas kaip viena iš
nuolatinės arbitražo
institucijos funkcijų
Pranešėja: Agnė Tvaronavičienė
Nuolatinės arbitražo institucijos
statusas ir pagrindinės funkcijos
Nuolatinė arbitražo institucija – nuolatos arbitražą organizuojantis
ir administruojantis viešasis juridinis asmuo. Tai savarankiškas
ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo
Steigėjai - Lietuvos Respublikos asociacijos, atstovaujančios
Lietuvos Respublikos gamybos, verslo ir teisinės veiklos ūkio
subjektams.
Nuolatinės arbitražo institucijos pagrindinė funkcija - organizuoti ir
administruoti arbitražą, vykdyti kitas ginčo šalių suteiktas ir su
nuolatinės arbitražo institucijos veikla susijusias funkcijas.
Pagal Lietuvos Respublikos komercinio arbitražo įstatymą
Mediacija kaip viena iš kitų
nuolatinės arbitražo institucijos
siūlomų paslaugų
Analizuojant užsienio
ir Lietuvos institucinį arbitražą
organizuojančių ir administruojančių institucijų veiklą,
akivaizdi tendencija, kad greta arbitražo administravimo yra
siūlomos ir mediacijos paslaugos.
Prielaidos ginčų sprendimo
mediacijos būdu administravimui
•
•
•
•
Turima infrastruktūra ginčų sprendimui;
Žinios apie ginčų sprendimo alternatyvas;
Žinomumas visuomenėje;
Teisinių kliūčių nebuvimas.
Formos, kuriomis nuolatinė
arbitražo institucija gali teikti
mediacijos paslaugas
Mediacija arbitraže
Klasikinė mediacija
Hibridiniai alternatyvaus
ginčų sprendimo būdai
Mediacija - Arbitražas
Arbitražas - Mediacija
Mediacija - arbitražas
MED-ARB – alternatyvus ginčų sprendimo būdas, kurio metu
ginčo sprendimo procesas pradedamas taikant mediaciją, o jai
nepavykus, mediatorius ima vykdyti arbitro funkcijas ir turi
galią priimti šalims privalomą sprendimą.
Galimos šio alternatyvaus ginčų sprendimo būdo variacijos:
• Mediatoriaus ir arbitro vaidmenį tame pačiame ginče
užima tas pats asmuo;
• Mediatoriaus ir arbitro vaidmenį tame pačiame ginče
užima skirtingi asmenys, bet jie sprendimo procedūroje
abu dalyvauja nuo jos pradžios;
• Mediatoriaus ir arbitro vaidmenis tame pačiame ginče
užima skirtingi asmenys. Mediacijai nepavykus, ginčas
perduodamas spręsti arbitrui, kuris į procedūrą įsijungia tik
šiame etape.
Arbitražas - Mediacija
ARB – MED - procedūros, kurių metu ginčas pradedamas
spręsti arbitražu, tačiau jo eigoje, šalių susitarimu, arbitro
rekomendacija ar net sprendimu, vykdoma mediacija. Esminis
šio tipo procesų bruožas yra tas, kad mediacijai nepavykus,
arbitras priima šalims privalomą sprendimą.
Galimos šio alternatyvaus ginčų sprendimo būdo variacijos:
 Arbitro ir mediatoriaus vaidmenį tame pačiame ginče
užima tas pats asmuo;
 Arbitro ir mediatoriaus vaidmuo tame pačiame ginče yra
skiriamas skirtingiems asmenims.
Svarbiausi mediacijos ir arbitražo
mišrių alternatyvaus ginčų
sprendimo būdų privalumai
•
•
•
•
Baigtinumas;
Galimybės pasiekti maksimaliai abipusiai priimtiną sprendimą;
Mažesni finansiniai kaštai;
Proceso operatyvumas.
Svarbiausi mediacijos ir arbitražo
mišrių alternatyvaus ginčų
sprendimo būdų trūkumai
• Grėsmė šalių apsisprendimo (anglų k. self – determination)
mediacijoje principui;
• Grėsmė arbitro/mediatoriaus nešališkumui;
• Grėsmė mediacijos metu sužinotos informacijos
konfidencialumui;
• Mažesnis šalių derybinis lankstumas mediacijos procese.
Apibendrinimas
Nuolatinės arbitražo institucijos turi potencialą prisidėti prie
mediacijos skatinimo ir platesnio taikymo.
Būdamos orientuotos į komercinius ginčus, nuolatinės
arbitražo institucijos siūlomas ginčų sprendimo paslaugas
turėtų pristatyti atsižvelgiant į rinkos poreikius, kurie dažnai
nėra atspindintys moksle ir teisėkūroje vyraujančių
preferencijų.
Pristatytas platus spektras mediacijos formų, įgalina ginčų
sprendimą administruojančią instituciją pasirinkti labiausiai
rinkos poreikius atitinkančias procedūras.
Mišrūs procesai, kaip perėmę geriausias grynųjų procedūrų
savybes, laikytini viena iš svarbiausių strateginių krypčių
plėtojant alternatyvų ginčų sprendimą Lietuvoje.
Dėkoju už dėmesį!