Mokytojų ir tėvų bendradarbiavimas padedant vaikams mokytis

Download Report

Transcript Mokytojų ir tėvų bendradarbiavimas padedant vaikams mokytis

PAGALBA MOKINIUI
Tyrime dalyvavo 186 respondentai: 51 (1-4 pradinių
klasių tėvai), 49 ( 5-8 klasių tėvai), 36 (I-IV klasių
tėvai) ir 50 mokytojų.
Tyrimo tikslas: Mokytojų ir tėvų bendradarbiavimas
padedant vaikams mokytis.
Tyrimo uždaviniai:
 Atskleisti tėvų (globėjų) ir gimnazijos pedagogų
bendradarbiavimo ypatumus.
 Ištirti tėvų (globėjų) ir gimnazijos pedagogų
bendradarbiavimo privalumus ir trūkumus.
 Pateikti tyrimo išvadas ir pasiūlymus.
Išsikeltam tikslui pasiekti pasirinktas kiekybinis
tyrimo metodas- anketinė apklausa. Anoniminė
anketa tėvams sudaryta iš 16 uždaro tipo
klausimų, mokytojams-iš 14 klausimų.
ANKETOS TĖVAMS ANALIZĖ
1. AR DAŽNAI BENDRAUJATE SU PEDAGOGAIS
DIRBANČIAIS SU JŪSŲ VAIKU?
1-4 klasės
nebendrauju
3%
labai dažnai
6%
retai
27%
I-IV klasės
dažnai
64%
5-8 klasės
2. KOKIA BENDRAVIMO SU GIMNAZIJOS
PEDAGOGAIS FORMA JUMS PRIIMTINIAUSIA?
1-4 klasės
I-IV klasės
5-8 klasės
3. KAIP DAŽNAI GAUNATE INFORMACIJĄ APIE
VAIKO MOKYMOSI PASIEKIMUS?
1-4 klasės
kartą per metus
visai negaunate
0%
1%
kas pusmetį
2%
kas mėnesį
22%
kasdien
37%
I-IV klasės
kas savaitę
38%
5-8 klasės
4. KOKIĄ INFORMACIJĄ APIE VAIKO MOKYMĄSI
GAUNATE IŠ GIMNAZIJOS PEDAGOGŲ?
1-4 klasės
I-IV klasės
5-8 klasės
5.KOKIU BŪDU ŠI INFORMACIJA JUMS YRA
PATEIKIAMA?
1-4 klasės
I-IV klasės
5-8 klasės
6. AR JUMS PAKANKA INFORMACIJOS APIE JŪSŲ
VAIKO MOKYMOSI REZULTATUS?
1-4 klasės
nepakanka
5%
kita
3%
pakanka
92%
I-IV klasės
5-8 klasės
7. KURIE IŠ ŠIŲ TEIGINIŲ GERIAUSIAI APIBŪDINA
TĖVŲ, MOKYTOJŲ, MOKINIŲ BENDRADARBIAVIMĄ?
1-4 klasės
tik su kai kuriais
mokytojais, tėvais,
mokiniais lengva
bendrauti, galima
jais pasitikėti
29%
I-IV klasės
dažnai mokytojai,
tėvai, mokiniai
negerbia vieni kitų
6%
visi ir visada
pasiruošę vienas
kitam padėti
65%
5-8 klasės
8. AR DAŽNAI PER MOKSLO METUS SAVO INICIATYVA
LANKOTĖS GIMNAZIJOJE DĖL SAVO VAIKO MOKYMOSI IR
ELGESIO?
1-4 klasės
nesilankau
10%
tik 1 kartą
4%
daugiau nei 4 kartus
per mokslo metus
49%
2-3 kartus per mokslo
metus
37%
I-IV klasės
5-8 klasės
9. KAS, JŪSŲ NUOMONE, TURI RODYTI
BENDRADARBIAVIMO INICIATYVĄ?
1-4 klasės
tėvai
14%
gimnazija
6%
tėvai ir gimnazija
80%
I-IV klasės
5-8 klasės
10. UŽ VAIKO AUKLĖJIMĄ IR MOKYMĄSI VISADA LABIAU
ATSAKINGI:
1-4 klasės
tėvai ir gimnazija
50%
I-IV klasės
tėvai
50%
5-8 klasės
11. KAIP DAŽNAI KALBATĖS SU VAIKU APIE
PASIEKIMUS GIMNAZIJOJE?
1-4 klasės
keletą kartų per
savaitę
20%
kasdien
80%
I-IV klasės
5-8 klasės
12. KOKIOS PAPILDOMOS PAGALBOS DĖL
MOKYMOSI TIKITĖS GAUTI SAVO VAIKUI IŠ
GIMNAZIJOS PEDAGOGŲ? 1-4 klasės
jokios papildomos
informacijos nereikia
16%
individualių
konsultacijų
46%
norimo dalyko
neformalaus ugdymo
užsiėmimų
38%
I-IV klasės
5-8 klasės
13. AR VAIKAS NAUDOJASI JŪSŲ PAGALBA,
RUOŠDAMAS PAMOKAS NAMUOSE?
1-4 klasės
paprastai jis
susitvarko pats
13%
manau, kad jam
reikia pagalbos,
bet jis neturi į ką
kreiptis
2%
kita
4%
kartais jam
padedu
49%
dažniausiai jam
padedu
32%
I-IV klasės
5-8 klasės
14. KIEK LAIKO PER DIENĄ SKIRIATE PAGALBAI,
POKALBIUI SU VAIKU?
1-4 klasės
daugiau kaip 2h.
21%
mažiau kaip 30
minučių
14%
mažiau kaip 1h
20%
2h
25%
I-IV klasės
1h
20%
5-8 klasės
15. KOKIUS MOKOMUOSIUS DALYKUS PADEDATE
MOKYTIS SAVO VAIKUI? 1-4 klasės
lenkų kalbą
5%
pasaulio pažinimą
dailę
5%
5%
matematiką
32%
anglų kalbą
18%
I-IV klasės
lietuvių kalbą
35%
5-8 klasės
16. KAIP VERTINATE GIMNAZIJOS TEIKIAMŲ
PEDAGOGINIŲ PASLAUGŲ KOKYBĘ?
1-4 klasės
neturiu nuomonės
2%
patenkinamai
4%
I-IV klasės
gerai
70%
labai gerai
24%
5-8 klasės
ANKETOS MOKYTOJAMS ANALIZĖ
1. AR DAŽNAI BENDRAUJATE SU MOKINIŲ
TĖVAIS (GLOBĖJAIS)?
6%
0%
22%
Labai dažnai
Dažnai
Retai
Nebendrauju
72%
2. KOKIA BENDRAVIMO SU MOKINIŲ TĖVAIS
(GLOBĖJAIS) FORMA JUMS PRIIMTINIAUSIA?
3. KAIP DAŽNAI TEIKIATE INFORMACIJĄ APIE
VAIKO MOKYMOSI PASIEKIMUS?
0%
0%
14%
6%
24%
Kartą per metus
Kas pusmetį
Kas mėnesį
Kas savaitę
Kasdien
56%
Visai neteikiu
4. KOKIĄ INFORMACIJĄ APIE VAIKO
MOKYMĄSI TEIKIATE TĖVAMS (GLOBĖJAMS)?
5. KOKIU BŪDU ŠIĄ INFORMACIJĄ
PATEIKIATE?
6. KURIE IŠ ŠIŲ TEIGINIŲ GERIAUSIAI
APIBŪDINA TĖVŲ, MOKYTOJŲ, MOKINIŲ
BENDRADARBIAVIMĄ? (PAŽYMĖKITE VIENĄ
JUMS TINKAMĄ ATSAKYMĄ)
Visi ir visada pasiruošę vienas
kitam padėti
4%
2%
Tik su kai kuriais mokytojais,
tėvais, mokiniais lengva
bendrauti, galima jais pasitikėti
42%
52%
Dažnai mokytojai, tėvai,
mokiniai negerbia vieni kitų
Kita (įrašyti)
7. KAS TURI RODYTI BENDRADARBIAVIMO
INICIATYVĄ?
6%
2%
Tėvai
Gimnazija
Tėvai ir gimnazija
92%
8. UŽ VAIKO AUKLĖJIMĄ IR MOKYMĄSI VISADA
LABIAU ATSAKINGI:
22%
4%
Tėvai
Gimnazija
Tėvai ir gimnazija
74%
9. KAIP DAŽNAI KALBATĖS SU MOKINIAIS APIE
JŲ MOKYMOSI PASIEKIMUS?
10. AR DAŽNAI MOKINIAI KREIPIASI Į JUS
PAGALBOS DĖL MOKYMOSI?
6%
18%
14%
Labai dažnai
Dažnai
Retai
Nesikreipia
62%
11. KOKIOS PAGALBOS NORĖTUMĖTE GAUTI
IŠ TĖVŲ (GLOBĖJŲ) DĖL VAIKO MOKYMOSI?
12. JŪSŲ MANYMU, TĖVAI (GLOBĖJAI) PADEDA
SAVO VAIKAMS RUOŠTI PAMOKAS NAMUOSE?
13. JŪSŲ MANYMU, TĖVŲ (GLOBĖJŲ) PAGALBA
VAIKUI MOKANTIS YRA VEIKSMINGA?
14. KAIP VERTINATE GIMNAZIJOS TEIKIAMŲ
PEDAGOGINIŲ PASLAUGŲ KOKYBĘ?
10%
0%
30%
Labai gerai
Gerai
Patenkinamai
Nepatenkinamai
60%
IŠVADOS
Tyrimo rezultatai leidžia teigti, kad gimnazijoje tėvų
ir pedagogų bendradarbiavimas, padedant vaikams
mokytis, vyksta kryptingai: turi daugiau privalumų
nei trūkumų.
 Remiantis apklausos duomenimis nustatyta, kad
tėvai reguliariai informuojami apie jų vaikų
mokymosi pasiekimus.
 Tyrimo rezultatai rodo, kad vyresnėse klasėse tėvų
domėjimasis jų vaikų mokymosi pasiekimais mažėja,
tėvai vis rečiau apsilanko gimnazijoje savo iniciatyva.
 Daugumai tėvų pakanka informacijos iš gimnazijos
pedagogų apie jų vaikų mokymosi pasiekimus.

IŠVADOS
Gimnazijos pedagogai taiko įvairias bendravimo
formas su tėvais, tačiau dauguma tėvų ir pedagogų
pasisakė už tradicinius bendravimo būdus – įrašus
pažymių knygelėse ir pokalbius telefonu.
 Kaip rodo tyrimo rezultatai tėvai dažniausiai
informuojami apie savo vaiko mokymosi pasiekimus,
vaiko elgesį ir lankomumą. Tėvai per mažai gauna
informacijos apie mokymo turinį ir būdus.
 Tėvai stokoja papildomos pagalbos savo vaikui iš
gimnazijos pedagogų dėl mokymosi: individualių
konsultacijų, neformalaus ugdymo užsiėmimų
norimo dalyko.

IŠVADOS
Apklausos rezultatai rodo, kad dauguma tėvų
skiria pakankamai laiko pagalbai ruošiant
pamokas ir pokalbiams su savo vaiku. Tik
nedidelė dalis to nedaro dėl laiko ar žinių stokos.
 Dauguma apklaustų tėvų gimnazijos pedagogų
teikiamų paslaugų kokybę vertina gerai.

REKOMENDACIJOS
Raginti tėvus domėtis savo vaikų mokymosi
pasiekimais. Glaudžiau bendradarbiauti su vyresnių
klasių tėvais, aptariant jų vaikų mokymosi
pasiekimus ir skatinant tėvų iniciatyvą domėtis
gimnazijoje vykdoma veikla, joje dalyvauti.
 Informuoti tėvus ne tik apie jų vaikų mokymosi
pasiekimus, bet ir apie mokymo turinį ir būdus.
 Tradicines bendravimo formas su tėvais būtina
papildyti netradicinėmis – įvesti elektroninį dienyną.
 Sudaryti galimybes teikti papildomą pagalbą
mokiniams dėl mokymosi: individualias
konsultacijas, neformalaus ugdymo užsiėmimus
norimo dalyko.

AČIŪ UŽ DĖMESĮ