PILIEČIŲ INICIATYVA

Download Report

Transcript PILIEČIŲ INICIATYVA

Piliečių iniciatyva- nauja galimybė piliečiams formuoti ES politiką

2013 m. kovo 27 d.

1 Europos Parlamento Informacijos biuras Lietuvoje

PILIEČIŲ INICIATYVA – kas tai?

• Piliečių iniciatyva – naujas ES demokratijos elementas įtvirtintas Lisabonos sutartimi • 11 straipsnis (4 pastraipa)

«Ne mažiau kaip milijonas reikšmingos valstybių narių dalies piliečių, manydami, kad Sutartims įgyvendinti reikalingas Sąjungos teisės aktas, gali imtis iniciatyvos raginti Europos Komisiją, kad ji, neviršydama savo įgaliojimų, pateiktų tuo klausimu atitinkamą pasiūlymą.»

2

Piliečių iniciatyvos konstitucinė reikšmė 1

Europos S ąjungos sprendimų priėmimo proceso institucinis trikampis: • ES teisėkūros iniciatyvos teisė priklauso Komisijai • ES teisės aktų priėmimo teisė priklauso Europos Parlamentui ir Europos Tarybai kartu • Taryba ir Europos Parlamentas gali prašyti Komisijos pateikti teisės akto pasiūlymą, kuris, jų nuomone, yra reikalingas Sutartims įgyvendinti 3 3

Piliečių iniciatyvos konstitucinė reikšmė 2

Piliečių iniciatyvos teisė: • Sumažina demokratini deficitą suteikdama piliečiams visuomeninėms organizacijoms teisę tiesiogiai įtakoti ES politiką ir • Įveda tiesioginės demokratijos elementų, piliečiai įgyja tokias pat teisėkūros iniciatyvos teises kaip ir Europos Parlamentas bei Taryba • Tuo pačiu Komisija nepraranda savo iniciatyvos teisės monopolio, nes galutinis sprendimas teikti ar ne teisės akto pasiūlymą priklauso jai.

4

Ką numato Reglamentas dėl piliečių iniciatyvos?

Kas gali inicijuoti: • 1 milijonas valstybės).

piliečių iš bent ketvirtadalio visų valstybių narių (min. 7 • Reikalaujamas minimalus atitinka valstybę pasirašiusiųjų valstybėje narėje skaičius atstovaujančių europarlamentarų skaičiui padaugintam iš 750. (Pvz.: Lietuvai reikia surinkti 12 x 750 = 9000 piliečių parašų) 5

Ką numato Reglamentas dėl piliečių iniciatyvos?

Kokie taikomi apribojimai: • Pasiūlyta iniciatyva akivaizdžiai neįeina į Komisijos kompetenciją • Iniciatyva nepagrįsta aiškiai siekiama piktnaudžiauti, ji akivaizdžiai tuščia ar • Iniciatyva akivaizdžiai nustatytoms pagal Europos prieštarauja Sąjungos Sąjungos sutarties 2 straipsnį.

vertybėms, 6

Procedūros piliečių iniciatyvai įgyvendinti:

1-as etapas pasiruošimas iniciatyvai 7

Organizatoriai Piliečių komitetą (min 7 nariai iš 7 valstybių narių) Kontaktinius asmenis:

palaiko ryšius tarp

piliečių komiteto ir ES institucijų

kalba ir veikia

piliečių komiteto vardu

2-as etapas - iniciatyvos registravimas

Organizatoriai

Perduoda Komisijai informaciją apie iniciatyvos objektą ir tikslus. Komisija per 2 mėn.: Užregistruoja iniciatyvą Atmeta iniciatyvą pateikdama motyvus Surenka iš piliečių pritarimo iniciatyvai pareiškimus 8

3-ias etapas – pritarimų pareiškimų tikrinimas ir vertinimas (jei surenkama pakankamai piliečių parašų)

Organizatoriai

Perduoda piliečių pritarimo iniciatyvai pareiškimus atitinkamos valstybės narės atsakingoms institucijoms Išduoda sertifikatą nurodantį galiojančių pritarimo pareiškimų skaičių 9

4-as etapas – iniciatyvos pristatymas Komisijai Organizatoriai perduoda iniciatyvą informacija apie iniciatyvos finansavimą) Komisijai (kartu su Paskelbia piliečių iniciatyvą savo svetainėje ir priima organizatorius, sudarydama jiems galimybes išsamiai paaiškinti iniciatyvoje keliamus klausimus Per 3 mėn. pateikia išvadas dėl piliečių iniciatyvos, nurodo, kokių veiksmų ketina imtis ir kodėl Komisija informuoja Europos organizatorius apie priimta sprendimą Parlamentą, Tarybą, Suteikiama galimybė pristatyti iniciatyvą viešajame klausyme Europos Parlamente 10

Kokie tolesni žingsniai?

• Reglamentas įsigaliojo 2011 metų vasario mėnesį.

• Valstybės narės iki 2012m. turėjo pritaikyti savo nacionalinius įstatymus reglamento reikalavimams: pavyzdžiui paskirti kompetetingą instituciją tvirtinančią pritarimo pareiškimus ir i šduodančią internetinių pritarimo pareiškimų sertifikatus (LT Vyriausioji rinkimų komisija).

• Nuo 2012m balandžio 1-osios piliečių iniciatyva gali būti inicijuota.

11

Pradėtų iniciatyvų pavyzdžiai

: •

Teisės į gyvenimą

iniciatyva - pasisako įtvirtinimą ES teisės aktuose už teisės į gyvybę • Iniciatyva

pliuralistinė žiniasklaida

prašo koncentracijų žiniasklaidos sektoriuje draudimą užtikrinti ES • Iniciatyva

teisė į vandenį

– siekia teisę į vandenį įtvirtinti kaip žmogaus teisę, kuri taptų užtikrinta teikiamų viešųjų paslaugų dalis 12

Europos piliečių iniciatyvos svetainė

13