EURES - Lietuvos darbo birža

Download Report

Transcript EURES - Lietuvos darbo birža

Užimtumo rėmimo priemonės
jaunimui ir dalyvavimo jose galimybės
Plungės teritorinės darbo biržos
Užimtumo rėmimo skyriaus vedėjo
pavaduotoja Daiva Strikaitė
TIKSLAS
Aptarti aktyvios darbo rinkos politikos
priemonių įgyvendinimo sąlygas, tvarką ir
galimybes aktualias jaunimui
Aktyvios darbo rinkos politikos priemonės - apibrėžiamos kaip programos,
įgyvendinamos valstybės mastu, siekiant sumažinti nedarbą ir sušvelninti jo
neigiamas pasekmes; priemonės, kuriomis siekiama padėti ieškantiems
darbo asmenims padidinti užimtumo galimybes.
Papildomai remiami bedarbiai - bedarbiai, turintys arba galintys turėti
sunkumų susirasti darbą dėl nepakankamos kvalifikacijos ar darbo patirties
stokos, ilgalaikio nedarbo ar darbingumo praradimo, gali būti papildomai
remiami priimant juos į darbą ( asmenys iki 29 metų, absolventai, pirmą
kartą pradedantys darbinę veiklą pagal įgytą profesiją, neįgalieji, ilgalaikiai
bedarbiai, vyresni negu 50 metų, iki registracijos 2 metus nedirbę,
auginantys vaikus iki 8 metų, grįžę iš įkalinimo asmenys ir pan.)
Aktyvios darbo rinkos politikos priemonės
Remiamas
įdarbinimas
Parama darbo
vietoms steigti
Įdarbinimas
subsidijuojant
Darbo vietų steigimo
subsidijavimas
Darbo įgūdžių įgijimo
rėmimas
Vietinių užimtumo
iniciatyvų projektų
įgyvendinimas
Savarankiško
užimtumo rėmimas
Viešieji darbai
Darbo rotacija
Bedarbių ir įspėtų
apie atleidimą
profesinis
mokymas
Bedarbių
teritorinio
judumo rėmimas
Vykdomi ESF projektai aktualūs jaunimui iki 29
metų:
•
ESF PROJEKTAS „PAGALBA
ĮSIDARBINANT“
Projekto tikslas – Europos socialinio fondo
finansuojamame projekte „Pagalba
įsidarbinant“. Žmonės galės įgyti darbo
praktikos, trūkstamų žinių ir įgūdžių,
atitinkančių darbo rinkos poreikius, tiesiogiai
darbo vietose ir greičiau integruotis į darbo
rinką.
Projekto pradžia – 2013 liepos 1 d.
Projekto pabaiga – 2014 rugsėjo 30 d.
Bendra projekto vertė – ESF projekto
„Pagalba įsidarbinant“ įgyvendinimo
laikotarpiui įdarbinimo subsidijuojant
priemonei skirta – 1.550.426,67 Lt., darbo
įgūdžių įgijimo rėmimo priemonei skirta –
361.200 Lt.
Plungės TDB dalyvaus 400 bedarbių – tai jaunimas
iki 29 metų, ilgalaikiai bedarbiai ir bedarbiai,
kuriems gresia ilgalaikis nedarbas, iš kurių 70
dalyvaus darbo įgūdžių įgijimo rėmimo priemonėje
ir 330 bedarbių – įdarbinimo subsidijuojant
priemonėje.
•
ESF PROJEKTAS „JAUNIMO
UŽIMTUMO DIDINIMAS“
Projekto tikslas – padidinti jaunų žmonių
konkurencines galimybes, sudarant
sąlygas įgyti trūkstamų darbo įgūdžių
tiesiogiai darbo vietoje, ir padėti įsitvirtinti
darbo rinkoje. Projekto vykdomomis
remiamo įdarbinimo priemonėmis
pasinaudojo jau daugiau kaip 6 tūkst. jaunų
iki 29 m. bedarbių visoje Lietuvoje.
Plungės TDB jau nukreipta iki 2013 rugpjūčio
1d. 321 bedarbis.
Projektas pratęstas nuo 2013 rugpjūčio 1 d.
iki 2013 lapkričio 30 d.
Pratęstų veiklų vertė – 15.000 Lt. (projekto
vertė nuo pradžios daugiau nei 1 mln. Lt)
Plungės TDB papildomai dalyvaus 11
bedarbių iki 29 metų įdarbinimo
subsidijuojant priemonėje.
Įgyvendinamos priemonės
aktualios jaunimui iki 29 metų
Darbo įgūdžių įgijimo
rėmimas
Įdarbinimas
subsidijuojant
Subsidijos darbo užmokesčiui
mokėjimas nuolatinę privalomąją
pradinę karo tarnybą atlikusiems ar
bazinius karinius mokymus
baigusiems karo prievolininkams
Įdarbinimas subsidijuojant
Skirtas padėti darbo rinkoje papildomai remiamiems bedarbiams įsitvirtinti darbo rinkoje arba
sudaryti specialias sąlygas joje išlikti labiausiai socialiai pažeidžiamiems bedarbiams
Naudinga darbdaviui
•
Įdarbinus asmenį, iki 12 mėn. gali būti
mokama subsidija darbo užmokesčiui ir
darbdavio privalomoms socialinio
draudimo įmokoms kompensuoti (ne
daugiau 2 Vyriausybės patvirtintos MMA).
Kompensuojama suma ir laikotarpis
priklauso nuo to kokį papildomo rėmimo
požymį turi įdarbinamas asmuo
Pasiūlymus gali teikti nebankrutuojantys, nevykdantys
restruktūrizacijos, nelikviduojami darbdaviai
Naudinga bedarbiui
•
Suteikiama galimybė atnaujinti ar
tobulinti darbo įgūdžius
•
Suteikiama galimybė įsidarbinti pagal
neterminuotas darbo sutartis, įsitvirtinti
neįgalies bei kitiems pažeidžiamiems
darbo rinkoje asmenims
Darbo įgūdžių įgijimo rėmimas
Suteikti galimybes ieškantiems darbo asmenims trūkstamus
darbo įgūdžius įgyti tiesiogiai darbo vietoje, apmokyti asmenis
darbo vietoje
Naudinga darbdaviui
Naudinga bedarbiui
•Padeda rasti reikiamos specialybės
darbuotojus, apsimokyti pagal įmonės poreikius
• Įdarbinus asmenį darbdaviui iki 12 mėn.
gali būti mokama subsidija darbo užmokesčiui,
ne daugiau 2 Vyriausybės patvirtintos MMA.
Kompensuojama suma ir laikotarpis priklauso
nuo to kokį papildomo rėmimo požymį turi
įdarbinamas asmuo
• Kompensuojamos darbo įgūdžių įgijimo
darbo vietoje organizavimo išlaido
apmokančiam asmeniui,
bet ne daugiau kaip 20 proc. visos
mokamos subsidijos (pateikus aprašymą)
Pasiūlymus gali teikti nebankrutuojantys,
nevykdantys restrukturizacijos,
nelikviduojami darbdaviai.
• Suteikiama galimybė pradedantiems
darbo veiklą pagal įgytą specialybę
ar profesiją, arba baigusiems
profesinės reabilitacijos programas
asmenims įtvirtinti žinias ir įgyti
trūkstamus darbo įgūdžius tiesiogiai
darbo vietoje, ilgai nedirbusiems atstatyti
darbinius įgūdžius pagal turimą profesiją
• Suteikiama galimybė užsirekomenduoti
darbdaviui ir įsitvirtinti nuolatiniame
darbe
Profesinis mokymas (I)
Skirtas parengti darbdaviams reikiamos kvalifikacijos darbuotojus bei suteikti aukštesnę
kvalifikaciją ar perkvalifikuoti įspėtus apie atleidimą iš darbo darbuotojus ar bedarbius, siekiant
užpildyti laisvas darbo vietas, padėti pradėti savarankišką veiklą ar persikvalifikavus pasilikti
esamose darbovietėse
Nauda bedarbiui ir įspėtam apie
atleidimą iš darbo darbuotojui
Nauda darbdaviui
Suteiks galimybę
•
Vykdant struktūrinius pokyčius
įmonėje ir atsiradus poreikiui
naujų ar papildomų kvalifikacijų,
darbuotojams bus suteiktos
trūkstamos profesinės žinios
•
Finansuojamos įspėtų apie
atleidimą iš darbo darbuotojų
mokymo programos įgyvendinimo,
apgyvendinimo, kelionės ir
sveikatos patikrinimo išlaidos.
•
Bedarbiams įgyti naują ar papildomą,
atitinkančią darbo rinkos poreikius
kvalifikaciją bei padidinti galimybes
konkuruoti darbo rinkoje
•
Įspėtiems apie atleidimą iš darbo
darbuotojams, įgyti aukštesnę arba
naują kvalifikaciją ir išlikti darbo vietose
toje pačioje ar įsidarbinti kitoje įmonėje
Profesinis mokymas (II)
Profesinis mokymas skirstomas į FORMALŲJĮ ir NEFORMALŲJĮ mokymą
Mokymo kuponas – bedarbiui ar įspėtam apie atleidimą iš darbo darbingo amžiaus darbuotojui
išduotas dokumentas, kuriuo teritorinė darbo birža įsipareigoja, neviršydama kupone nurodytos
vertės, pasirinktam profesinio mokymo teikėjui apmokėti už bedarbiui ar įspėtam apie atleidimą iš
darbo darbuotojui suteiktas profesinio mokymo paslaugas pagal nurodytą profesinio mokymo
programą. Darbo birža bedarbio ar įspėto apie atleidimą iš darbo darbingo amžiaus darbuotojo
profesiniam mokymui gali skirti ne daugiau kaip 6 Vyriausybės patvirtintos minimaliosios
mėnesinės algos (toliau – MMA) arba 6000 Lt dydžių kvalifikacijai įgyti ir 3 MMA arba 3000 Lt
kvalifikacijai tobulinti ar kompetencijai įgyti.
Asmuo, gavęs mokymo kuponą per 15 dienų nuo jo išdavimo datos, turi pasirinkti profesinio
mokymo teikėją iš profesinio mokymo teikėjų sąrašo ir grąžinti darbo biržai užpildytą mokymo
kupono II dalį. Negrąžinus mokymo kupono per minėtą terminą, mokymo kuponas laikomas
negaliojančiu.
Profesinio mokymo teikėjų sąrašus surasite Lietuvos darbo biržos internetinėje svetainėje
www.ldb.lt
Mažeikių skyrius Vyr. specialistė Ilona Rumšienė, tel. (8 443) 65 169, Ventos g. 27, Mažeikiai,
211 kab.
Plungės skyrius Vyr. specialistė Aušra Pakalniškienė, tel. (8 448) 71 174, A.Jucio g.9, Plungė,
105 kab.
Telšių
skyrius Vyr.spacialistė Vida Ramonienė, tel. (8 444) 53 436, S.Daukanto g. 64, Telšiai,
302 kab.
Bedarbių teritorinio judumo
rėmimas
Siekiama skatinti bedarbius įsidarbinti ir dirbti darbo vietose, nutolusiose nuo jų
gyvenamosios vietos, kai darbo birža negali pasiūlyti jiems tinkamo darbo.
Priemonė organizuojama registruotiems bedarbiams, kuriems negalima pasiūlyti
tinkamo darbo ar bedarbiams įsidarbinusiems vietovėse nutolusiose nuo jų gyvenamosios
vietos ( išskyrus komandiruotes).
Kompensuojamos kelionės ar (ir) apgyvendinimo (jei į darbą vykstama 1 kartą per
savaitę) išlaidos iki 3 mėn., kai vykstama tolimojo ir (ar) vietinio (priemiestinio)
susisiekimo transportu, traukiniu ar nuosavu transportu ir šios išlaidos per mėnesį viršija
20 procentų įsidarbinusio buvusio bedarbio gaunamo atlyginimo ir jei šis atlyginimas
mažesnis už 2 Vyriausybės patvirtintas MMA.
Kompensuojamos išlaidos per mėn neturi viršyti 0,5 Vyriausybės patvirtintos MMA.
EURES tinklo veikla – jaunimo
įsidarbinimo galimybės Europoje
„EURES“ - kas tai?
Bendradarbiavimo tinklas, jungiantis visų
Europos Sąjungos valstybių, Norvegijos,
Islandijos ir Šveicarijos valstybines
užimtumo tarnybas bei jų partnerius:
profesines sąjungas ir darbdavių asociacijas
(EURopean Employment Services).
Bendradarbiavimą koordinuoja Europos
komisija.
Jaunimo EUROPOJE portalas
http://europa.eu/youth/lt informacija apie:
• Studijas ES šalyse.
• Darbo paiešką ES šalyse.
• Savanorišką darbą, jaunimo mainų
programas.
• ES šalių piliečių teises.
• Įvairius jaunimo portalus ES ir pasaulyje.
Kaip ieškoti darbo
“per EURES”?
Pradėkite nuo:
http://www.ldb.lt/eures/
http://ec.europa.eu/eures/
EURES Europa darbo mobilumo portalas
http://eures.europa.eu.
Laisvų darbo vietų duomenų bazė – tai galimybė
patiems susirasti laisvą darbo vietą Europos
Sąjungose šalyse.
Gyvenimo aprašymų duomenų bazė – tai galimybė
palikti savo gyvenimo aprašymą bei galimybė
darbdaviams ieškoti sau tinkamų darbuotojų.
Darbo ir gyvenimo sąlygų duomenų bazė – tai informacija
apie darbo rinkas, gyvenimo ir darbo sąlygas sąlygas ES
šalyse ir t.t. Čia esanti informacija leidžia priimti pagrįstus
sprendimus išvykstant į kitą šalį.
Mokymosi galimybių duomenų bazė – tai informacija
apie studijų ir mokymosi galimybes Europos Sąjungoje.
Kvalifikacijos vertinimas
(pripažinimas)
Kvalifikuotą pagalbą, susijusią su kvalifikacijų
pripažinimu rasite internetinėse svetainėse:
• www.enic-naric.net
• www.skvc.lt
• www.profesijos.lt .
Kontaktai. Studijų kokybės vertinimo centras:
A. Goštauto g. 12, LT–01108 Vilnius, Lietuva, telefonai: diplomų
vertinimas (8 5) 210 47 72, studijų programų vertinimas (8 5)
210 77 83, kiti klausimai (8 5) 211 36 89, faksas: (8 5) 213 25 53,
el. paštas: [email protected] . Daugiau informacijos:
www.smm.lt.
Jei galvojate vykti per privačią
įdarbinimo agentūrą
1. Privatūs tarpininkavimo įdarbinant paslaugų teikėjai
(sąrašas puslapyje www.ldb.lt)
http://www.ldb.lt/Informacija/DarboRinka/Puslapiai/tarpininka
vimopaslauguteikejai.aspx
2. Patikrinkite tarpininkavimo įdarbinant paslaugų teikėją
registrų centre http://www.registrucentras.lt/jar/p/
3. Paskaitykite atsiliepimus, skundus apie įmonę, jei yra
galimybė susisiekite su jau vykusiais
4. Jei nutarėte darbintis per privačią agentūrą atkreipkite
dėmesį į susitarimą, kurį pasirašote: ar yra įdarbinimo
terminas, ką įsipareigoja agentūra ir pan.
Kad darbo paieška ES/EEE šalyse
būtų sėkminga, reikalinga:
• Pakankamai gerai mokėti užsienio kalbą, kad:
• bendravimas su aplinkiniais nebūtų problematiškas;
• būtų užkirstas kelias galimam nesąžiningumui
darbuotojo ir darbdavio santykiuose.
• Turėti profesiją.
• Gerai parengti savo CV (gyvenimo aprašymą).
Europinio lygio CV pavyzdžiai su pildymo
instrukcijomis: http://europass.cedefop.eu.int/ ;
www.europass.lt .
• Atminkite: užsienio šalis yra ne tam, kad būtų
patogu atvykusiems, bet tam, kad būtų patogu tos
šalies piliečiams.
Nuorodos aktualios jaunimui
• Europos jaunimo portalas:
http://europa.eu/youth/index.cfm?l_id=LT
• Darbo programos Europoje:
http://www.lwc.lt/render/lt/europa.htm
• Jaunimo politika ir programos ES: http://www.eurodesk.lt/
• Gyvenimo aprašymo rengimas pagal Europass:
http://www.europass.cedefop.eu.int/
• Informacija gyvenimo užsienyje klausimais:
http://www.lietuvauzsienyje.comhttp://www.aarhus.dk/yfej projekto Your first EURES job tinklapis
• specializuotas Europos Komisijos portalas:
http://europa.eu/youth/index.cfm
• Iniciatyva „Judus jaunimas“:
http://ec.europa.eu/youthonthemove
Sezoninis darbas Europoje
•Vokietijos studentų įdarbinimo programa;
•Sezoninis darbas Danijoje www.seasonalwork.dk
•Sezoninis darbas Nyderlanduose
www.seasonalwork.nl
•Sezoninis darbas Islandijoje:
www.vinnumalastofnun.is/eures
•Sezoninis darbas Belgijoje
http://vdab.be/seizoenarbeid
Projektas “Tavo pirmasis EURES
darbas”
Tai projektas, kurio paskirtis – padėti Europos
jaunimui rasti darbą kitose ES šalyse
„Tavo pirmasis EURES darbas“ – tai Europos Komisijos inicijuota darbo mobilumo programa,
skirta padėti jauniems žmonėms rasti darbą, o darbdaviams – darbuotojų bet kurioje iš 27 ES
valstybių narių.
2012 m. programą „Tavo pirmasis EURES darbas“ įgyvendina Danija, Vokietija, Italija ir Ispanija,
kitos šalys narės teiks informaciją apie darbo rinką.
Ši programa skirta jauniems žmonėms (18-30 m.) – jiems bus teikiami darbo užsienyje
pasiūlymai, ir darbdaviams, ieškantiems darbo jėgos – bus pasiūlytos mobilių ir kvalifikuotų jaunų
darbuotojų kandidatūros.
Programa siekiama suvesti jaunus žmones, ieškančius darbo kitoje ES valstybėje narėje, su
įmone, ieškančia jauno, novatoriško darbuotojo.
Platesnės informacijos galite rasti čia:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=993&langId=lt
Veiklus Jaunimas
Programa suteikia jauniems žmonėms
neformalaus ugdymo(-si) galimybes bei
finansines subsidijas jų inicijuotiems bei
įgyvendinamiems projektams, skatina
Europos šalių jaunimo bendradarbiavimą.
JTBA:
http://www.jtba.lt/veiklus_jaunimas
Papildoma informacija
• Plungės EURES biuras 102/210 kab.
A.Jucio g. 9, Plungės teritorinė darbo birža
tel.: 8 44871087
el. paštas [email protected]
• EURES Lietuva tinklalapis http://www.ldb.lt/eures/
• Europos darbo mobil.portalas www.eures.europa.eu
• Facebook: Eures Lietuva
Maloniai kviečiame dalyvauti ir domėtis bei
dėkojame už dėmesį