INSTRUMENTY FINANSOWE FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Download Report

Transcript INSTRUMENTY FINANSOWE FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

INSTRUMENTY FINANSOWE FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

JAKUB GARUS MARCIN KUBIK

PLAN PREZENTACJI

• Czym są fundusze inwestycyjne?

• Instrumenty funduszy inwestycyjnych • Rodzaje funduszy inwestycyjnych • Porównanie z funduszami kapitałowymi ubezpieczycieli

FUNDUSZE INWESTYCYJNE

• • • • Fundusz inwestycyjny to osoba prawna mająca na celu inwestowanie majątku osób trzecich • • • Przechowywanie wartości majątku Zwiększanie wartości majątku Osiąganie dochodów FI mogą inwestować gotówkę oraz akcje FI są zarządzane przez TFI FI są pod nadzorem KNF

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA

• • • • • • • • • W formie potwierdzenia powierzenia majątku Charakter niezbywalny Podzielne Nie są papierami wartościowymi Są wydawane przy OFI Umarzalne na życzenie Wydawane przez dystrybutorów Nadzorowane przez agentów Depozytowane w Bankach Depozytowych (funkcja egzekwowania praw związanych z JU)

CERTYFIKATY INWESTYCYJNE

• • • • • Zbywalne • Rynek pierwotny – nabyte w drodze subskrypcji • Rynek wtórny – zakup od innych inwestorów • O ograniczonej i nieograniczonej zbywalności W formie papieru wartościowego Niepodzielne Emitowane przez ZFI Publiczne i niepubliczne • Publiczne notowane na rynku regulowanym bądź alternatywnym • • Papier wartościowy na okaziciela Wymagany prospekt emisyjny oraz powiadomienie KNF • Podobne do akcji (przywileje i prawa) • Bardziej ryzykowne i skierowane na LR

Tytuły uczestnictwa w portfelu zbiorczym • • Portfel jest zarządzany przez TFI TFI nabywa aktywa na własny rachunek za środki uzyskane od inwestorów • Tytuły uczestnictwa są niezbywalne, ale dają prawo do żądania sprzedaży części aktywów

KLASYFIKACJA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH • • • • Ze względu na rodzaj inwestorów • FUNDUSZE OTWARTE • • FUNDUSZE SPECJALISTYCZNE OTWARTE FUNDUSZE ZAMKNIĘTE Uelastyczniające politykę inwestycyjno-cenową • FUNDUSZE O RÓŻNYCH TYPACH JEDNOSTEK UCZESTNICTWA • FUNDUSZE Z SUBFUNDUSZAMI • FUNDUSZE PODSTAWOWE I POWIĄZANE Ze względu na rodzaj posiadanych aktywów • FUNDUSZE RYNKU PIENIĘŻNEGO • • FUNDUSZE PORTFELOWE FUNDUSZE SEKURYTYZACYJNE • FUNDUSZE AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Inne

ZE WZGLĘDU NA RODZAJ INWESTORÓW • • • FUNDUSZE OTWARTE • Asekuracyjne • Niespekulacyjne • O nieograniczonej liczbie uczestników FUNDUSZE SPECJALISTYCZNE OTWARTE • FO skierowane do danej grupy osób (prawnych, o danym dochodzie, itd.) • Bardziej stabilne FUNDUSZE ZAMKNIĘTE • Emitujące ograniczoną liczbę certyfikatów • • Wymiana na podstawie wartości rynkowej Spekulacyjne • O określonej liczbie uczestników

UELASTYCZNIAJĄCE POLITYKĘ INWESTYCYJNO-CENOWĄ • • • FUNDUSZE O RÓŻNYCH TYPACH JEDNOSTEK UCZESTNICTWA • Dyskryminacja cenowa inwestorów • Bodźce do zwiększania inwestycji FUNDUSZE Z SUBFUNDUSZAMI (umbrella funds) • • Chroniące przed opodatkowaniem Oferują dywersyfikację geograficzną i branżową FUNDUSZE PODSTAWOWE I POWIĄZANE • Podstawowe master – kupuje ryzykowne aktywa • Powiązane feeder – kupuje JU i CI od podstawowego • Inwestowanie pośrednie w ryzykowne aktywa

ZE WZGLĘDU NA RODZAJ POSIADANYCH AKTYWÓW • • • • • FUNDUSZE RYNKU PIENIĘŻNEGO • Tylko rynek pieniężny i krótkoterminowe depozyty • Zapadalność 90 dni Bezpieczne Płynne W walucie krajowej FUNDUSZE PORTFELOWE • • • • Zamknięte Emitujące publiczne CI Nie posiadają subfunduszy Oparte na indeksach – portfele indeksowe • Oparte na grupach aktywów – portfele bazowe

ZE WZGLĘDU NA RODZAJ POSIADANYCH AKTYWÓW C.D.

• • FUNDUSZE SEKURYTYZACYJNE • Zamknięte • Standaryzowane – działalność jednego rodzaju • Niestandaryzowane – oparte na wierzytelnościach FUNDUSZE AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH • Nie inwestują w akcje na rynku reg.

• • • • • Nie inwestują na rynku pieniężnym Otwarte lub zamknięte Ograniczona płynność Sprzedaż LR

Private Equity

Fundusze inwestycyjne a fundusze kapitałowe ubezpieczycieli Jednostki Ubezpieczeniowe (JU) nie są odrębnym instrumentem finansowym.

JU charakteryzują się: • Niezbywalnością • • Brakiem możliwości dziedziczenia Brakiem oprocentowania • • Podleganiem umorzeniu Mniejszym ograniczeniem inwestycyjnym niż FI • Inwestowaniem tylko części składki

Dane dotyczące funduszy inwestycyjnych

Stopy zwrotu z funduszy inwestycyjnych

Struktura aktywów funduszy zagranicznych w Polsce

Porównanie zmian % PKO stabilnego wzrostu FIO i parasolowego FIO

Porównanie zmian % PKO stabilnego wzrostu FIO i PKO Akcji FIO

Porównanie zmian % PKO stabilnego wzrostu FIO i PKO Akcji FIO

Dziękujemy za uwagę