การ ใช้ งาน ระบบ Haims

Download Report

Transcript การ ใช้ งาน ระบบ Haims

การใช้งาน
ระบบ HAIMS
การเข้าสู่ระบบ HAIMS
โดยใช้เบาว์เซอร์ ดังนี้
1. Internet Exploer (Version 8)
2. Mozilla Firefox
3. Chrome
ถ้าไม่มีในเครื่ องที่ใช้งาน สามารถดาวน์โหลด จากหน้า Web
HAIMS ได้
เริ่ มการใช้งานระบบ Haims
1. เข้ าไปยังเว็บ http://haims.doh.go.th (การปฎิบัติงานปกติ)
สาหรับการอบรมครั้งนีใ้ ห้ ใช้ http://haims.longdo.com
2. ใส่ Username และ Password แล้ ว กดปุ่ ม
3. เมือ่ Log in สาเร็จ
เว็บจะเข้ าไปที่ หน้ าหลัก
หน้ าหลักของระบบ HAIMS
การกรอกข้อมูล
• แขวงการทาง / สน.บท. จะกรอกได้เฉพาะสายทางที่อยูใ่ น
ความรับผิดชอบ
• สานักทางหลวงจะกรอกข้อมูลไม่ได้ แต่สามารถดูขอ้ มูล
ของสายทางในความรับผิดชองของ สทล.นั้น ๆ
นาเข้ าข้ อมูล
นาเข้าข้อมูลอุบตั ิเหตุใหม่
นำเข้ ำข้ อมูล : แบบฟอร์ มแบ่ งออกเป็ น 4 ส่ วน
1
3
2
4
แบบฟอร์ มจะถูกแบ่ งเป็ น 4 ส่ วน
ส่ วนที่ 1 เวลาและข้ อมูลทางหลวง
(ข้ อ 1-2 บางส่ วน, ต้ องกรอก
ให้ ถูกต้ องก่ อน จึงจะกรอก
ส่ วนต่ อไปได้ )
ส่ วนที่ 2 แบบฟอร์ มทีเ่ หลือในฝั่ง
ซ้ าย (ข้ อ 2 ทีเ่ หลือ – ข้ อ 9)
ส่ วนที่ 3 แผนผังการเกิดเหตุ
ส่ วนที่ 4 รหัสการชน และ อืน่ ๆ
8
นำเข้ ำข้ อมูล : ส่ วนที่ 1
1
9
กำรกรอกข้ อมูล : เวลำ และ วันที่เกิดเหตุ
เปลี่ยนเดือน
10
กำรกรอกข้ อมูล : ข้ อมูลทำงหลวงเบือ้ งต้ น
11
ระบบจะแสดงแผนที่
หลังจำกป้อนข้ อมูลทำงหลวง จะได้ ตำแหน่ งโดยที่ระบบคำนวณได้
กำกบำทสีแดงหมำยถึง
ตำแหน่ งจุดเกิดเหตุ
(0031) 8+000
(0031)
8+000
หลักกิโลเมตร
เลขทำงหลวง
หลักกิโลเมตร
14
นำเข้ ำข้ อมูล : ส่ วนที่ 2
2
กดเพื่อเลือกจำก
choices
กำรกรอกข้ อมูล : เลือก 1 อันจำกตัวเลือก
กดเพื่อเลือกจำก
choices
16
กำรกรอกข้ อมูล : เลือกหลำยอันจำกตัวเลือก
ไม่มี
ระบบจะระบุไว้ ท่ ี
ไม่ มี เสมอ
ให้ เลือกกำรควบคุม
โดย กดเลือกจำก
choices
17
กำรกรอกข้ อมูล : ข้ อ 2 ที่เหลือ - ข้ อ 9
กรอกบำงอัน ไม่ ครบทุกอันที่มี
ดอกจันทน์ *  บันทึกร่ ำง
กรอกทุกอันที่มี ดอกจันทน์ *
 บันทึกได้ (แต่ ไม่ ครบ)
กรอกทุกอันครบ  เสร็จ
18
นำเข้ ำข้ อมูล : ส่ วนที่ 3 แผนผังกำรเกิดเหตุ
3
19
หำกตำแหน่ งไม่ ตรง สำมำรถเลื่อนเองได้
ต้ องปลดล็อก
20
กำรเลื่อนแผนที่
ซูมปั จจุบนั
ซูมเข้ ำ
กดเม้ าส์ค้าง แล้ วลากเพื่อ
เลื่อนแผนที่
ซูมออก
สเกล
21
กำรเลื่อนแผนที่
เมื่อย้ ำยตำแหน่ งของ
ไป ณ จุดเกิดเหตุแล้ ว ให้ เลือก
เครื่ องหมำยถูกกลับอีกครั ง้
เพื่อล็อคตำแหน่ ง
22
ระบุตำแหน่ งและทิศทำงของรถที่ประสบเหตุ
หลังจำกกรอกข้ อมูลรถยนต์
ที่เกิดเหตุในข้ อ 6 แล้ ว
ระบบจะสร้ ำงรถยนต์ ให้ ตำม
จำนวนคันที่ใส่ ท่ ีมุมบนซ้ ำย
ของแผนที่
ให้ เลื่อนตำแหน่ งและหมุนรถ
จนได้ ท่ำกำรชนที่ต้องกำร
23
กำรหมุนรถ
1.คลิกที่รถ 2.คลิกคำว่ ำ
3. เมื่อเสร็จ
หมุนซ้ ำย แต่ ละ คลิกที่พืน้
ครัง้ รถจะหมุน แผนที่
ไปทีละนิด
24
กำรเลื่อนรถ
1.กดเมำส์
ค้ ำงไว้ ท่ ีรูป
2. ลำกไปยัง
ตำแหน่ งที่
ต้ องกำร
3. ปล่ อยเมำส์
25
กำรใส่ รูปก่ อนและหลังชน
หลังชน
ขณะชน
ก่ อนชน
26
กำรใส่ รูปก่ อนและหลังชน
หลังชน
ก่ อนชน
1.คลิกที่รถ
2. เลือกก่ อนชน 3. รูปรถอีกคันจะถูกเพิ่มเข้ ำมำ พร้ อมเส้ น
4. เลื่อนรถแต่ ละคัน
27
เครื่องมือเพิ่มเติมอื่นๆ
กล่ องข้ อควำม
ต้ นไม้
เกำะกลำง
สิ่งก่ อสร้ ำง
คลิกที่ไอค่ อน
เครื่องมือแต่ ละอัน
เพื่อเพิ่มลงไปใน
แผนผัง
เสำ
ลูกศร
เพิ่มชื่อทำงหลวง
28
ตัวอย่ ำงกำรเพิ่มเสำไฟ และ หมำยเลขทำงหลวง
เสำไฟ
29
นำเข้ ำข้ อมูล : ส่ วนที่ 4 รหัสกำรชน และ อื่นๆ
4
30
เลือกรูปแบบกำรชน
31
ใส่ ไฟล์ รูป
1. คลิก Browse เพื่อเลือกไฟล์
2.เลือกไฟล์
32
บรรยายเหตุการณ์ โดยย่ อ
33
นำเข้ ำข้ อมูล : บันทึก
1.
2.
3.
บันทึกฉบับร่ ำง
บันทึกแบบไม่ ครบ
(ต้ องกรอกข้ อมูลที่มี * สีแดง
อยู่ด้ำนหลังทัง้ หมด )
บันทึกแบบครบ ต้ องตอบทุกข้ อ
34
ดูรายการอบุ ัตเิ หตุ
ดูรำยกำรอุบัตเิ หตุ
อุบัตเิ หตุ
แสดงรายการอุบตั ิเหตุ
ที่กรอกเข้ าไป
36
ดูรำยกำรอุบัตเิ หตุ
ดูรำยกำรอุบัตเิ หตุ
|<
ไปหน้ ำแรก
< ไปหน้ ำก่ อนหน้ ำ
ไปหน้ ำสุดท้ ำย >|
ไปหน้ ำถัดไป >
38
ดูรำยกำรอุบัตเิ หตุ : กรองข้ อมูล
พิมพ์ ข้อควำม หรื อ ตัวเลข
ลงไปในกล่ องข้ อควำม
บนหัวข้ อที่ต้องกำร
39
ดูรำยกำรอุบัตเิ หตุ : กรองข้ อมูล
เลือกจำกตัวเลือก
40
ดรู ำยกำรอุบตั เิ หตุ
บนแผนที่
ดูรำยกำรอุบัตเิ หตุบนแผนที่
แผนที่
แสดงรำยกำรอุบัตเิ หตุบนแผนที่
42
ดูรำยกำรอุบัตเิ หตุบนแผนที่ : วิธีใช้ แผนที่
43
ระบบสามารถลบข้ อมูลจากการแสดงแผนทีไ่ ด้
แต่ ไม่ ควรลบจากหน้ านี้
ดูรำยกำรอุบัตเิ หตุบนแผนที่ : วิธีใช้ แผนที่
ปุ่ ม Full Screen
45
ดูรำยงำน
รำยงำน
ดูรำยงำนเป็ นไฟล์ ต่ำงๆ
46
ดูรายงาน
ตั้งค่ า
สนทนำ
กระดานสนทนา
50
สนทนำ
51
52
53
สาหรับ DOWNLOAD
คู่มอื การกรอกข้ อมูลระบบ HAIMS
ปัญหาที่พบ
1. แผนที่ไม่ ขนึ ้
1
2
ใส่ ข้อมูลทำงหลวง, ตอน,
กม. แล้ วแผนที่ไม่ ขึน้
(ตรงแผนผัง)
สำเหตุ
หำข้ อมูล GIS ของถนนนัน้ ๆ ไม่ ได้
วิธีแก้ ไข
1. ให้ กดเลื่อนแผนที่มำตำแหน่ งนี ้
ระบบจะเลื่อนให้
หำกไม่ แสดงแผนที่
2. ให้ ผ้ ูใช้ ระบุตำแหน่ งที่เกิดเหตุเอง
โดยติก๊ checkbox ทัง้ สองออก แล้ ว
เลื่อนกำกบำทแดงไปยังจุดเกิดเหตุ
56
2. ระบบทางานไม่ ปกติ
ตรวจสอบให้ แน่ ใจว่ าใช้ เว็บเบราเซอร์ ทแี่ นะนา
57
3. บันทึกข้ อมูลครบถ้วนแต่ สถานะเป็ น ร่ าง
ไม่ กด บันทึก ไป กด ร่ าง
สถานะจะเป็ น ร่ าง เสมอ แม้ ข้อมูลครบถ้ วน
4. หัวข้ อที่ 2.9 การจราจร
การจราจร หมายถึง การจราจรทั้งระบบของถนนนั้น ถนนของกรม
ทางหลวง ส่ วนมากเป็ น รถเดินสวนทาง รถเดินทางเดียว หมายถึง
ถนนที่เป็ น Oneway
5. รหัสการชน
กรณี ระบุเป็ นอุบตั ิเหตุ
ชนคนเดินเท้า แต่ไม่มี
คนเดินเท้าในข้อมูล
ประเภทผูใ้ ช้ถนน
6. มูลเหตุทสี่ ั นนิษฐาน
หากขับรถ
ด้วยความประมาท
ถือว่า
ขับรถเร็ ว
เกินอัตราที่กาหนด
7. ผูบ้ นั ทึกข้อมูลสับสน
ระหว่าง รถจักรยานและ
รถจักรยานยนต์
มักบันทึกสลับกันบ่อยครั้ง
8. กรณีรถบรรทุกมากกว่ า 10 ล้อ (รถพ่วง)
ให้บนั ทึกเพียง 1 คัน คือคันหัวลาก ส่ วนตัวพ่วงให้ไปใส่ รายละเอียด
ไว้ในรายละเอียดอุบตั ิเหตุ
9. กรณี พิมพ์แบบฟอร์ม Haims แล้วไม่มีแผนที่ ให้
แก้ไขโดย Save ข้อมูลนั้นเป็ น PDF ก่อน แล้วสัง่ พิมพ์
จาก PDF
• กรณีใช้ เบาว์เซอร์ Mozilla Firefox ให้เลือกพิมพ์ไฟล์
PDF ที่นี่
• กรณีใช้ เบาว์เซอร์ IE ให้เลือกพิมพ์ไฟล์ PDF ที่นี่
• กรณี ใช้ เบาว์เซอร์ Google Chrome ให้เลือกพิมพ์ไฟล์ PDF ที่นี่
ทางหลวงตัดกัน
ทางหลวงตัดกัน
ทางหลวงตัดกัน
ทางหลวงตัดกัน
ความเสี ยหายจากอุบตั ิเหตุ
• ตาย ณ โรงพยาบาล หมายถึง ผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ ดังกล่าว
เสี ยชีวติ ภายใน 48 ชั่วโมง นับแต่ เกิดเหตุ
• บาดเจ็บสาหัส หมายถึง ผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุดังกล่าว ไม่
สามารถรักษาได้ ภายใน 3 สั ปดาห์
• บาดเจ็บเล็กน้ อย หมายถึง ผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุดังกล่าว
สามารถรักษาให้ หายได้ ภายในเวลาอันสั้ นหรือไม่ นานนัก
คาถาม
อืน่ ๆ
จบการนาเสนอ
การใช้ งาน
ระบบสารสนเทศอุบัตเิ หตุบนทางหลวง (HAIMS)
78
สาหรับการอบรมครั้งนีใ้ ห้ ใช้
http://haims.longdo.com