kavram bilgi haritası

download report

Transcript kavram bilgi haritası

KAVRAM VE BİLGİ HARİTASI
HAZIRLAMA
• 7. SINIF
• 4. ÜNİTE :İSLAM DÜŞÜNCESİNDE
YORUMLAR
• ÖĞRENME ALANI: KURAN VE
YORUMU
pedagojiformasyon.com
7. SINIF
4. ÜNİTE :İSLAM DÜŞÜNCESİNDE YORUMLAR
Öğrenme Alanı: Kuran ve Yorumu
KAZANIMLAR:
•
•
•
•
•
•
1.Din ve din anlayışı arasındaki farklılığı ayırt eder.
2.Din anlayışındaki yorum farklılıklarını fark eder.
3.İslam düşüncesindeki yorum biçimlerini sınıflandırır.
4.İslam düşüncesindeki tasavvufi yorum biçimlerini tanır.
5.Alevi Bektaşi geleneğindeki temel kavramları açıklar.
6.Din anlayışındaki farklılıkların niçin birer zenginlik
olduğunu açıklar.
• 7.Din anlayışındaki yorumların vukufla olabileceğinin
farkında olur.
• 8.Dinde zorlama olmadığını ayet ve hadislerden örneklerle
açıklar.
1.Kazanım:Din ve din anlayışı
arasındaki farklılığı ayırt eder.
DİN
Din, Allah tarafından
konulmuş bir kanundur.
İnsanlara, yaratılış gayesini
ve varoluş hikmetini
bildirir. Yüce Rablerine
karşı ne şekilde ibâdette
bulunacaklarını öğretir.
6. Din anlayışı hiçbir
zaman dinin özüne ters
düşmemelidir.
5. Din değişmez iken
Din anlayışı kişilere ve
zamana göre
değişebilir.
4. Dini benimsemekte
manevi bir zorunluluk var
iken din anlayışını
benimsemek de bu
zorunluluk yoktur.
DİN VE DİN
ANLAYIŞI
ARASINDAKİ
FARKLAR
3. Din tek ve değişmez iken ,
din anlayışları farklı olabilir.
1. Din, vahye; dinin
anlaşılması ise insanların
düşünce ve
yorumlarına(akla) dayanır.
2. Din, bütün insanlara
hitap ettiğinden evrensel;
din anlayışı ise
bireyseldir.
2.Kazanım:Din anlayışındaki yorum farklılıklarını
fark eder.
İTİKADİ
YORUMLAR
İSLAM
DÜŞÜNCESİNDEKİ
YORUM BİÇİMLERİ
FIKIH
YORUMLARI
TASAVVUFÎ
YORUMLAR
3.İslam düşüncesindeki yorum
biçimlerini sınıflandırır.
İSLAM
DÜŞÜNCESİNDEKİ
YORUM BİÇİMLERİ
FIKHİ
YORUMLAR
Allah ve peygamber
sevgisiyle insanlara
maneviyat
kazandırma ve
insanları ahlaki
olgunluğa
ulaştırmaya calışan
yorumlardır.
Müslümanları özellikle ibadetler ve
toplumsal nedenlerle ilgili
bilgilendiren, bunları yaparken
Kuran ve sünnetten faydalanan
yorum biçimleridir.
İslam inanç
esaslarını
açıklamak,yanlış
anlaşılmaları
gidermek,Müslü
man olmayanlara
karşı islam dinini
savunmak
amacıyla olusan
yorum
biçimleridir.
4.İslam düşüncesindeki tasavvufi
yorum biçimlerini tanır.
YESEVİLİK
KADİRİLİK
NAKŞİBENDİLİK
TASAVVUFİ
YORUM
BİÇİMLERİ
MEVLEVİLİK
BEKTAŞİLİK
/ALEVİLİK
YESEVİLİK
Kurucusu Hoca
Ahmet Yesevi’dir.
Ahmet Yesevi
Türkistan’ın Yesi
şehrinde doğmuştur.
Orta Asya’da ve
Balkanlar’da etkili
olmuştur.
DİVAN-I HİKMET adlı
bir eseri vardır.
KADİRİLİK
İran Geylan
bölgesinde
doğmuştur.
Allah’ın ismi ve
sıfatları açıktan
zikredilir.
Orta Doğu ve Asya
, Balkanlar ve
Afrika’da etkili
olmuştur.
Fütühu’l Gayb,El fethu’r
rabbani,Günyetüt talibin
adlı eserleri vardır.
BEKTAŞİLİK
Hz. Ali'ye bağlılık noktasında birleşen
çeşitli dini ve siyasi gruplar için kullanılan
bir terimdir. Sözlükte "Hz. Ali'ye mensup"
onun soyundan gelen, onu seven, sayan ve
bağlılığını ifade eden kimse demektir
Tarih içinde Alevi nisbesi; İran, Irak, Mısır
(Fatımiler), Fas ve Yemen gibi farklı
coğrafyada yaşayanlar arasında da
kullanılmıştır.
Bektaşiliğin felsefesini
‘’Eline beline diline
hakim ol’’cümlesi
özetler.
İslam tarihinde Alevilik anlayışı; inanç,
ibadet ve ahlak bakımından Kur'an ve
Sünnetin ışığında gelişmiştir
MEVLEVİLİK
Bektaşilik gibi Türk kökenli bir tarikat olan
Mevlevilik, Mevlana Celaleddin Rumi tarafından
kurulmuştur.
Bu tarikata girenlere "Mevlevi",toplantı
ve ayinlerin yapıldığı yerlere de
"Mevlevihane" denilirdi.
Mevlana Belh ‘te doğmuş
Konya’ya yerleşmiştir.
Felsefesi topluma yayılarak bir
derviş önderliğinde sınırsız sevgi
tasavvufudur.
5.Alevi Bektaşi geleneğindeki temel
kavramları açıklar.
Cem yapılırken
yerine getirilmesi
gereken bazı
hizmetler vardır.
İşte bunların
tümüne 12 hizmet
denir.
Cem; sözlükte
toplanmak, bir
araya gelmek,
bütünleşmek gibi
anlamlara gelir.
CEM
ONİKİ
HİZMET
Semah, AlevilikBektaşilikte ceme
katılanların, manevi
coşku hâlinde
kendilerinden
geçerek
ilahî bir aşkla ayakta
dönmeleridir.
ALEVİ
BEKTAŞİ
KAVRAMLARI
SEMAH
CEMEVİ
Cemevi
Alevilerin
ibadet
ettiği,ayinler
ini yaptığı
yerdir.
6.Din anlayışındaki farklılıkların niçin
birer zenginlik olduğunu açıklar.
• Din anlayışındaki
farklılıkları gökkuşağına
benzetebiliriz.
• Gökkuşağının tek renk
olduğunu düşünelim,
gökkuşağı artık gökkuşağı
olmazdı.
• İşte dindeki yorum farkları
da böyledir,ne kadar renk
varsa o kadar güzellik olur.
8.Dinde zorlama olmadığını ayet ve
hadislerden örneklerle açıklar.
• Dinde zorlama yoktur. Artık doğrulukla
eğrilik birbirinden ayrılmıştır. O halde kim
tâğutu reddedip Allah'a inanırsa, kopmayan
sağlam kulpa yapışmıştır. Allah işitir ve bilir.
(Bakara suresi 256. ayet)
TAĞATU: ALLAH’IN SINIRLARI DEMEKTİR.
AYET:
MÜMİN:İMAN EDEN KİMSELERE MÜMİN DENİR.
HADİS:
• Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız;
müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz.
• (Buhari, İlim, 11. hadis.)