Hz. Muhammed`in Hayatından Örnek Davranışlar Konular

download report

Transcript Hz. Muhammed`in Hayatından Örnek Davranışlar Konular

İlköğretim DKAB Dersi 8. Sınıf 3. Ünite
Hz. Muhammed’in Hayatından Örnek
Davranışlar
pedagojiformasyon.com
Hz. Muhammed’in Hayatından Örnek
Davranışlar Konular
•
•
•
•
•
•
Hz. Muhammed İnsanlara Değer Verirdi
Hz. Muhammed Güvenilir Bir İnsandı
Hz. Muhammed Bilgiye önem Verirdi
Hz. Muhammed Danışarak İş Yapardı
Hz. Muhammed Merhametli, Hoşgörülü ve Affediciydi
Hz. Muhammed Çalışmayı Sever Ve Zamanı İyi
Değerlendirirdi
• Hz. Muhammed Sabırlı Ve Cesaretliydi
• Hz. Muhammed Hakkı Gözetirdi
• Hz. Muhammed Doğayı Ve Hayvanları Severdi
Hz. Muhammed’in Hayatındaki Örnek
Davranışlar/ Kazanımlar
1. Güzel davranışlara Hz. Muhammed’in hayatından
örnekler verir.
2. Hz. Muhammed’in örnek davranışlarının toplumsal
hayattaki önemini kavrar.
3. Hz. Muhammed’in olaylar karşısındaki tutumlarından
hareketle örnek davranışlarına yönelik çıkarımlarda
bulunur.
4. Hz. Muhammed’in hikmetli sözleriyle insanları iyiye ve
güzele yönlendirdiğine örnekler verir.
5. Hz. Muhammed’in doğa ve hayvan sevgisiyle ilgili
davranışlarına örnekler vererek doğayı ve hayvanları
koruma konusunda duyarlı olur.
Hz. Muhammed İnsanlara Değer
Verirdi
Bir kimsenin size değer verdiğini
nasıl anlarsınız ?
Hz. Muhammed İnsanlara Değer
Verirdi
• Peygamberimiz Hz.
Muhammed (sallallahu
aleyhi ve sellem)
insanlara ırk,
cinsiyet, zenginlik ve
makam ayrımı
yapmaksızın değer
vermiştir. Çünkü
evrende var olan her
şey Allah’ın eseridir.
Bunların saygıya en
layık olanı da
insandır.
-a içten
davranırdı.
insanlar
Akraba ve
komşularına
değer verirdi.
-ın konuşmasını
kesmeden sonuna
kadar dinlerdi.
-a hal ve hatırını
sorardı.
İle yakından
ilgilenirdi.
SELAMLAŞMAK
DAVETE
KATILMAK
CENAZEYE
KATILMAK
HASTAYI ZİYARET
ETMEK
ÖĞÜT İSTEYENE
ÖĞÜT VERMEK
Gibi bir çok güzel
davranışı
Peygamber
Efendimiz
Müslüman'ın
Müslüman’a karşı
görevi olarak
belirtmiştir.
.
Hz. Muhammed’in güzel bir ahlaka
sahip oluşu ile ilgili örnekler verelim.
Elbette sen yüce bir ahlaka sahipsin.
Kalem sûresi 4. Ayet
O’nun Ahlak’ı Kur’an’dı.
Hz. Aişe (r.a)
Peygamberimiz, aile fertleri ile iyi
geçinir, ev işlerinde yol gösterir ve
onlara yardım ederdi Bu konuda şöyle
buyururdu: "En hayırlınız, ahlâkı
güzel olanınız ve aile fertlerine en çok
faydalı olanınızdır."
Buhari
Hz. Muhammed Güvenilir bir
insandı
Bir kimsenin
güvenilir olduğunu
nasıl anlarsınız???
Hz. Muhammed
(a.s)
çocukluğunda ve
gençliğinde
güvenilir bir
kimse olarak
biliniyordu.
Mekkeliler onu
dürüst ve
güvenilir
anlamına gelen
“Muhammed’ül Emin” diye
çağırıyorlardı.
Peygamberimiz, verdiği sözleri
mutlaka yerine getirmiş,
kendine verilen emanetleri
zamanında sahiplerine teslim
etmiştir.
Özü sözü bir olan Hz.
Muhammed (a.s) asla yalan
söylememiş ve yaşamı
boyunca doğruluk ve
dürüstlükten ayrılmamıştır.
Zeyd bin
Haris, küçük
yaşlarda esir
düşer. Hz.
Hatice onu
alır ve Hz.
Muhammed’le
evlendikten
sonra Zeyd’i
onun
hizmetine
verir.
Zeyd’in babası, oğlunu uzun
süre aradıktan sonra onu
Peygamberimizin yanında
olduğunu öğrenir ve gelip
geri almak ister.
Peygamberimiz köle
muamelesi hiç yapmadığı
Zeyd’i serbest bırakarak
babasıyla gitmesine izin
verir.
BEYİN FIRTINASI
YAPALIM
Okuduğumuz olay da “zeyd bin
Haris, neden babasıyla gitmeyip
Peygamberin yanında kalmayı
tercih etmiş olabilir?”
LİSTELEYELİM
Sizce örnek bir insanda hangi özellikler
bulunmalıdır?
 Güvenilir olmalıdır.
…………………………………………..…. .
……………………………………………… .
………………………………………………. .
Hz. Muhammed Bilgiye Önem Verirdi
“İlim ilim bilmektir
İlim kendin
bilmektir
Sen kendin bilmez
isen
Bu nice okumaktır.”
Mısralarıyla anlatılmak istenen
şey nedir ???
Hz. Muhammed Medine’ye hicret ettiğinde burada bir mescit
yaptırmıştır. Bu mescidin bir bölümünü de eğitim faaliyetlerine
ayırmıştır. Hz. Peygamber, nerede ve kimde olursa olsun faydalı
ilimlerin öğrenilmesini teşvik etmişti.
“İlim öğreniniz ve onu insanlara öğretiniz.”
Âlimler gökteki yıldızlar gibidir. Yıldızlar nasıl
karanlıkta yol gösterirse Âlimler de yer yüzünde
rehberdirler.
Kim ilim öğrenmek için (evinden) çıkarsa geri
dönünceye kadar Allah yolundadır.”
“Allah’ım, bana öğrettiklerinle beni faydalandır;
bana fayda sağlayacak ilim öğret, ilmimi artır.”
Yukarıdaki hadisleri Peygamberimizin bilgiye verdiği
önem açısından değerlendiriniz.
Hz. Muhammed Danışarak iş
Yapardı
Hz. Muhammed bir konuda
karar vermeden önce konuyu iyi
bilen kimselerle fikir
alışverişinde bulunurdu.
Âl-i İmrân
suresi 159.
ayetinde
“Ey Peygamber
işlerinde onlarla fikir
alışverişinde bulun.”
Müslümanların bir işe karar
verirken fikir alışverişinde
bulunmalılar.
Şûrâ suresinin
38. ayetinde
“...Onların
(müminlerin) işleri
aralarında danışma
iledir...”
Müslümanların bilinmeyen
konuların bilenlere sorulması
istenmiştir
Enbiya suresi
7. ayetinde
“...Eğer bilmiyorsanız
bilenlere sorunuz.
Hz. Peygamberin hayatında istişare ile
ilgili pek çok örnek vardır.
Kızlarını
evlendirme
konusunda
Ailesiyle
istişare
ederek karar
vermiştir.
Bedir ve Uhud
harbinde taktik
hususunda
Arkadaşlarına
danışmış ve onları
dikkate almıştır.
Kendisine
ilk vahiy
geldiğinde
Önce eşi Hz.
Hatice’ye sonra
önerisiyle bilge bir
kişi olan
Varaka’ya
gitmiştir.
Bütün bu örnekler, Hz. Muhammed’in
danışarak iş yapmaya çok önem verdiğini
göstermektedir.
EŞLEŞTİRELİM
Aşağıdaki kutularda uygun karakter özelliği gösteren
davranışları eşleştirelim.
1. Hz. Muhammed hata yapan birini gördüğünde yanlışını
güzel bir üslupla düzeltmiştir.
2. Aldatan bizden değildir.
3. Peygamberimiz yaşlıları ziyaret eder, kimsesizlerle
ilgilenirdi.
4. Hayvanlarınız hususunda Allah’tan korkunuz.
5. Hz. Muhammed ne kimsenin hakkını yerdi ne de kimseye
hakkını yedirirdi.
ÜNİTEMİZİ DEĞERLENDİRELİM
Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru seçeneklerini işaretleyiniz.
1. Peygamberimizin aşağıdaki özelliklerinden hangisi bizim için örnek değildir?
A) İnsanlara değer vermesi
B) Verdiği sözde durması
C) Güvenilir olması
D) Yetim olması
2. “...Verdiğiniz sözü yerine getirin. Çünkü verilen söz sorumluluk gerektirir.”
(İsrâ suresi, 34. ayet.) ayetinde hangi örnek davranışa işaret edilmektedir?
A) Sözünde durmaya
B) Sabırlı olmaya
C) Yardımsever olmaya
D) Zamanı iyi kullanmaya
3. Hz. Muhammed’e niçin “Muhammedü’l- Emin” denilmiştir?
A) Sabırlı olduğu için
B) Dürüst ve güvenilir olduğu için
C) Hoşgörülü olduğu için
D) Kimseyi küçümsemediği için
4. Kur’an-ı Kerim’in önerdiği yardım etme biçiminde aşağıdakilerden hangisi
yoktur?
A) Karşılık beklemeden yapılmalıdır. B) Gösterişten uzak olarak yapılmalıdır.
C) Kimseyi incitmeden yapılmalıdır. D) Herkese ilan ederek yapılmalıdır