बार्षिक प्रगति समीक्षा

download report

Transcript बार्षिक प्रगति समीक्षा

नेपाल सरकार
भमू िसध
ु ार तथा व्यवस्था िन्त्रालय
आ.व. ०६९/०७० को
वार्षिक प्रगतत सिीक्षा तथा
िन्त्रालय स्तरीय र्वकास सिस्या सिाधान
समिततको बैठक
२०७०/०५/०४
योजना, अनग
ु िन तथा िल
ू याांकन िहाशाखा
1
िन्त्रालय अन्त्तगित सञ्चामलत आयोजना/कायिक्रमहिह
जम्मा कार्यक्रम संख्र्ा: ८
P1 कार्यक्रम अन्तर्यत : ७
१.
२.
३.
४.
भू-सूचना तथा अभभलेख कार्यक्रम
मालपोत अभभलेख सुरक्षा तथा सुदृढीकरण कार्यक्रम
राष्ट्रिर् भू-उपर्ोर् आर्ोजना
भूभमसुधार कार्यक्रम, मुक्त कमैर्ा तथा मुक्त हभलर्ा पन
ु ःस्थापना
कार्यक्रम
५. ककत्ता नापी तथा नापी कार्ायलर् सदृ
ु ढीकरण कार्यक्रम
६. स्थलरुप नापी तथा राष्ट्रिर् भौर्ोभलक सूचना पूर्ायधार आर्ोजना
७. खर्ोल तथा भू-मापन कार्यक्रम
P2 कार्यक्रम : १
 भूभम व्र्र्स्थापन प्रभिक्षण कार्यक्रम
2
प्रर्तत प्रततर्ेदन प्राप्त भमतत
क्र.स.
कार्यक्रमको नाम
१
राष्ट्रिर् भू-उपर्ोर् आर्ोजना
२
भूभमव्र्र्स्थापन प्रभिक्षण कार्यक्रम
२
मुक्त कमैर्ा तथा मुक्त हभलर्ा
पन
ु ःस्थापन कार्यक्रम
३
भू-सूचना तथा अभभलेख कार्यक्रम
५
खर्ोल तथा भू मापन कार्यक्रम
प्राप्त हुनु पने भमतत
प्राप्त भमतत
०६/०४/२०७०
०६/०४/२०७०
११/०४/२०७०
११/०४/२०७०
०७/०४/२०७०
१८/०४/२०७०
६
ककत्ता नापी, नापी कार्ायलर् सुदृढीकरण
कार्यक्रम
७
स्थलरुप नापी तथा राष्ट्रिर् भौर्ोभलक
सूचना पूर्ायधार आर्ोजना
१८/०४/२०७०
८
मालपोत अभभलेख सुरक्षा तथा सुदृढीकरण
कार्यक्रम
२७/४/२०७०
प्रततर्ेदन प्राप्त हनुपने भमतत भन्दा ढढला प्राप्त
१८/०४/२०७०
प्रततर्ेदन प्राप्त हुनुपने भमततमा प्राप्त
3
कार्यक्रमर्त बजेट वर्र्रण
र्वषयक बजेट ८८७९५५(रु हजारमा)
250000
212027
200000
204724
र्ावषयक बजेट
192546
150000
100000
79226
57519
50000
0
lsQfgfkL
sfo{qmd
dfnkf]t clen]v e"ld;'wf/ sfo{qmd e"–;'rgf tyf
;'/Iff tyf
tyf d'Qm sd}of / clen]v sfo{qmd
;'b[9Ls/0f
d'Qm xlnof
sfo{qmd
k'g:yf{kg
:yn?k gfkL
sfo{qmd
56448
52115
33350
/fli6«o e"–pkof]u e"ld Joj:yfkg vuf]n tyf e"–dfkg
k|lzIf0f sfo{{qmd sfo{qmd
cfof]hgf
4
कायिक्रमहिगत बजेट र्ववरण (%)
वार्षिक बजेट ८८७९५५
हजारिा
vuf]n tyf e"–dfkg sfo{qmd
4%
lsQfgfkL sfo{qmd
24%
dfnkf]t clen]v ;'/Iff tyf
;'b[9Ls/0f sfo{qmd
23%
e"ld;'wf/ sfo{qmd tyf d'Qm
sd}of / d'Qm xlnof k'g:yf{kg
22%
/fli6«o e"–pkof]u cfof]hgf
6%
:yn?k gfkL sfo{qmd
6%
e"ld Joj:yfkg k|lzIf0f sfo{{qmd
6%
e"–;'rgf tyf clen]v sfo{qmd
9%
5
कायिक्रमहिगत बजेट र खचिको स्स्थतत
हजारिा)
jflif{s vr{
156473
161800
204724
192546
200000
212027
250000
209752
jflif{s ah]6
(
71089
56627
57519
55587
56448
50715
52115
33330
50000
33350
100000
79226
150000
0
vuf]n tyf e"–dfkg e"ld Joj:yfkg k|lzIf0f /fli6«o e"–pkof]u :yn?k gfkL sfo{qmd e"–;'rgf tyf clen]v e"ld;'wf/ sfo{qmd dfnkf]t clen]v ;'/Iff lsQfgfkL sfo{qmd
sfo{{qmd
tyf d'Qm sd}of /
tyf ;'b[9Ls/0f
sfo{qmd
cfof]hgf
sfo{qmd
d'Qm xlnof
sfo{qmd
6
k'g:yf{kg
वार्षिक कायिक्रमहिगत भौततक प्रगतत %
jflif{s ef}lts k|utL
;du| jflif{s ef}lts k|ult
99.15
100
99.37
99.79
100.00
lsQfgfkL
sfo{qmd
e"ld Joj:yfkg
k|lzIf0f sfo{{qmd
95.52
92.55
92.65
93.09
93.51
80
dfnkf]t clen]v e"ld;'wf/ sfo{qmd e"–;'rgf tyf
;'/Iff tyf tyf d'Qm sd}of / clen]v sfo{qmd
;'b[9Ls/0f
d'Qm xlnof
sfo{qmd
k'g:yf{kg
:yn?k gfkL
sfo{qmd
/fli6«o e"–
vuf]n tyf e"–
pkof]u cfof]hgf dfkg sfo{qmd
7
कायिक्रमहिगत र्वत्तीय प्रगतत (%)
jflif{s vr{ k|ltzt
100
80
90
79.03
89.73
dGqfnosf] ;du| ljlQo k|ult
97.31
98.45
98.47
98.93
99.94
:yn?k gfkL
sfo{qmd
/fli6«o e"–pkof]u
cfof]hgf
lsQfgfkL
sfo{qmd
vuf]n tyf e"–
dfkg sfo{qmd
81.27
60
40
20
0
dfnkf]t clen]v e"ld;'wf/ sfo{qmd e"–;'rgf tyf
e"ld Joj:yfkg
;'/Iff tyf tyf d'Qm sd}of / clen]v sfo{qmd k|lzIf0f sfo{{qmd
;'b[9Ls/0f
d'Qm xlnof
sfo{qmd
k'g:yf{kg
8
कायिक्रमहिगत भौततक र र्वत्तीय प्रगततको तल
ु ना (%)
120
jflif{s ef}lts k|utL
100
80
jflif{s ljQLo k|utL
100.00
93.09
92.65
92.55
79.03
89.73
97.31
98.45
99.15 98.47
99.79 98.93
99.37 99.94
93.51
81.27
60
40
20
0
dfnkf]t clen]v ;'/Iff e"ld;'wf/ sfo{qmd e"–;'rgf tyf clen]v e"ld Joj:yfkg k|lzIf0f :yn?k gfkL sfo{qmd /fli6«o e"–pkof]u lsQfgfkL sfo{qmd vuf]n tyf e"–dfkg
tyf ;'b[9Ls/0f
tyf d'Qm sd}of /
sfo{{qmd
sfo{qmd
cfof]hgf
sfo{qmd
sfo{qmd
d'Qm xlnof
k'g:yf{kg
9
भौततक तथा र्वत्तीय प्रगततको तल
ु नात्िक अवस्था
र्ावषयक प्रर्ततको अर्स्था
भस नं
१
कार्यक्रमको नाम
भू-सच
ु ना तथा अभभलेख कार्यक्रम
भौततक प्रर्तत (समग्र प्रर्तत
९५.५२)
वर्त्तीर् प्रर्तत (समग्र प्रर्तत
८९.५७%)
९३.०९
८९.७
२
मालपोत अभभलेख सुरक्षा तथा
सुदृढीकरण कार्यक्रम
९२.५५
७९.०३
३
राष्ट्रिर् भ-ू उपर्ोर् आर्ोजना
९९.१५
९८.४७
४
मक्
ु त कमैर्ा तथा मुक्त हभलर्ा
पुनःस्थापन कार्यक्रम
९२.६५
८१.२७
५
भूभम व्र्र्स्थापन प्रभिक्षण कार्यक्रम
१००
९७.३१
६
ककत्ता नापी तथा नापी कार्ायलर्
सुदृढीकरण कार्यक्रम
९९.७९
९८.३३
७
स्थलरुप नापी तथा राष्ट्रिर् भौर्ोभलक
सच
ू ना पर्
ू ायधार आर्ोजना
९३.५१
९८.४५
८
खर्ोल तथा भ-ू मापन कार्यक्रम
९९.३७
९९.९४
10
कार्यक्रमर्त
मख्
ु र् मख्
ु र् प्रर्तत
वर्र्रण
11
१. भ-ू सच
ू ना तथा अमभलेख कायिक्रमहि
भस+
=न.
१
कार्यक्रम
नापी कार्ायलर्हरुमा रहे को
नक्सा भसटहरुको digitize र्री
geo-database तर्ार र्ने
नापी तथा मालपोत
कार्ायलर्हरुमा कार्यरत
२ जनिष्ट्क्तहरुलाई आधारभत
ू
कम्प्र्ुटर ताभलम
नापी कार्ायलर्हरुमा रहे को प्लट
३ रष्ट्जरटरहरुको इमेज तर्ार र्री
वर्र्रणहरु इन्िी र्ने ।
भू-सूचना प्रणाली लार्ु हुने नापी
कार्ायलर्हरु तथा मालपोत
कार्ायलर्हरुको लागर् कम्प्र्ुटर,
४
ल्र्ापटप आदी उपकरणहरु खररद
र्ने ।
इकाई र्ावषयक लक्ष्र्
तेस्रो
चौमाभसक
लक्ष्र्
तेस्रो
र्ावषयक
चौमाभसक र्ावषयक प्रर्तत प्रर्तत
प्रर्ती
प्रततित
ककत्ता
५८लाख
९ लाख
९० हजार
५१ लाख
११ हजार
८८
जना
६०
-
२५
८९
१००
ककत्ता
२१ लाख
-
-
२२ लाख
१००
र्टा
२००
१२०
१२०
२००
१००
12
१. भ-ू सच
ु ना तथा अमभलेख कायिक्रमहि ...
प्रर्ततः- भौततक प्रर्ततः ९३.०९%
वर्त्तीर् प्रर्तत ८९.७३%
प्रगतत कि हुनका सिस्या तथा कारणह ुः
 दोस्रो चौमाभसकमा बजेट घटे र आएकोले
लक्ष्र्
कटौती
र्ररर्ो‚
तेस्रो
चौमाभसकमा बजेट परु ै आर्ो तर परामिय सेर्ा खररद र्री काम सम्पन्न र्नय
समर् नरहे को ।
 दक्ष जनिष्ट्क्तको कभम ।
 समन्र्र्को कभम ।
13
२. िालपोत अमभलेख सरु क्षा तथा सदृ
ु ढीकरण कायिक्रमहि
कार्यक्रम
भस+=न.
१
२
३
४
५
६
७
८
९
१०
११
१२
१३
तेस्रो चौमाभसक
र्ावषयक लक्ष्र्
लक्ष्र्
मालपोत
कार्ायलर्को
तनमायण (प्रततित)
तेस्रो
चौमाभसक
प्रर्ती
र्ावषयक प्रर्तत
र्ावषयक
प्रर्तत
प्रततित
भर्न
उदर्परु
१००
२०
२०
१००
१००
कलंकी
१००
४९
४५
८५
८५
८०
८०
भसन्धुली
भक्तपुर
कार्ासोती
डडेलधरु ा
झापा
चार्ढहल
र्ढदय र्ा
र्ारा
कञ्चनपरु
पर्यत
१००
१००
१००
३४
२९
-
३०
२९
-
९०
९०
९८
९८
१००
३४
३४
१००
१००
१००
२५
२५
९५
९५
८०
८०
१००
१००
१००
१००
१००
१००
१००
२०
२०
२०
८०
-
२०
२०
१०
८०
-
९०
९०
९५
९५
९०
९०
14
२. मालपोत अभभलेख सरु क्षा तथा सदृ
ु ढीकरण कार्यक्रम .....
मस+=
न.
कायिक्रमहि
इकाई
वार्षिक लक्ष्य
तेस्रो
चौिामसक
लक्ष्य
तेस्रो
चौिामसक
प्रगती
वार्षिक
प्रगतत
वार्षिक
प्रगतत
प्रततशत
१
मेभसनरी औजार र्न्र उपकरण
कार्ायलर्
खररद
१२
१२
१२
१२
१००
२
कार्ायलर्हरुमा ADSL इन्टरनेट
कार्ायलर्
सञ्चालन
३०
-
-
२९
९७
३
श्रेस्ता बाइष्ट्डडङ्र् तथा तामेली कार्ायलर्
व्र्र्स्थापन
२९
२९
२९
२९
१००
४
मालपोत कार्ायलर् (चैनपरु ,मर्
ु ु
र जुम्ला) को क्षततग्रस्त
कार्ायलर्
जग्र्ाधनी श्रेस्ता स्थलर्त
रुपमा लर्त तर्ार र्ने
३
२
२
३
१००
१०४
३०
३२
८७
८४
५
कार्ायलर्को
तनरीक्षण
अनुर्मन
तथा
६
मालपोत कार्ायलर् संखुर्ासभा‚ महोत्तरी‚ रुकुम‚ दै लेख‚ बझाङ‚ ओखलढुङ्र्ा‚ धनकुटा‚ भोजपुर
र उदर्पुरमा कम्पाउन्ड र्ाल तनमायण कार्य १०० प्रततित सम्पन्न भएको र दाचल
ुय ा र बााँकेमा
प्रर्तत िन्
ु र् रहे को ।
कार्ायलर्
-
15
२. मालपोत अभभलेख सरु क्षा तथा सदृ
ु ढीकरण कार्यक्रम....
भौततक प्रर्ततः ९२.५५%
वर्त्तीर् प्रर्तत ७९.०३%)
प्रगतत कि हुनका कारणुः
 भर्न तनमायणको लागर् पतिल्लो अष्ट्ख्तर्ारी ढीला प्राप्त हुनु ।
 दाचुल
य ा र बााँके को कम्पाउडड र्ाल कार्यस्थल बाढी तथा डुर्ानमा पनुय ।
 ठे कदारबाट कार्य सम्पादनमा ढढलाई र्नुय ।
 बहुर्वषयर् ठे क्का हरुमा काम भएको तर केढहको भक्
ू तानी र्नय बााँकी
रहे कोले पतन वर्त्तीर् प्रर्तत कम हुन र्एको ।
16
३. राष्ट्रिर् भ-ू उपर्ोर् आर्ोजना
मस+
=
न.
१
२
३
४
५
कायिक्रमहि
र्ा.वर्.स. स्तरीर् भ-ू उपर्ोर्
नक्सा/डाटा तर्ार र्ने ।
वार्षिक
इकाई लक्ष्य
र्ा.वर्
स.
बहुर्षीर् सम्झौता र्री र्ा.वर्.स.
स्तरीर् भ-ू उपर्ोर् नक्सा/डाटा तर्ार र्ा.वर्.स
र्ने ।
भ-ू उपर्ोर् तनदे भिका तर्ार र्ने
भभू म सम्बष्ट्न्ध तनर्मार्लीमा
संिोधन र O&M Survey तर्ार
र्ने समेत
भ-ू उपर्ोर् सम्बन्धी जनचेतना
जर्ाउने कार्यक्रम तर्ार र्री
रे डडर्ो ढट भभ आढदबाट प्रसारण
र्ने
६
उपर्ोगर्ताको आधारमा जभमनको
र्गर्यकरण र्ने
७
ष्ट्जल्ला/र्ा.वर्.स. स्तरमा भ-ू उपर्ोर्
सम्बन्धी प्रचार प्रसार
३०
९६
तेस्रो चौिामसक
लक्ष्य
३०
१
१
र्टा
२
२
र्टा
१
-
र्ा.वर्.
स.
१
१०
वार्षिक
प्रगतत
वार्षिक
प्रगतत
प्रततशत
३०
३०
१००
९६ र्ा.वर्.स.
९६ र्ा.वर्.स.
९६ र्ा.वर्.स.
नक्सा डाटा
नक्सा डाटा
नक्सा डाटा तर्ारीका ड्राफ्ट तर्ारी ड्राफ्ट तर्ारी
लागर् सम्झौता र्ने कार्य अष्ट्न्तम कार्य अष्ट्न्तम
र्टा
पटक
तेस्रो
चौिामसक
प्रगती
१
३
चरण रहे को
१
१००
चरण रहे को
१
१००
१
१
७५
-
१
१००
१ र्ा. वर्. स. १ र्ा. वर्. स.
को सगू च तर्ार
को सगू च
भएको
तर्ार भएको
४
८०
१०
१००
17
३. राष्ट्रिर् भ-ू उपर्ोर् आर्ोजना...
भौततक प्रर्ततः ९९.१५%
वर्त्तीर् प्रर्तत ९८.४७%
प्रगतत कि हुनका कारणह
 भ-ू उपर्ोर् नीतत कार्ायन्र्र्न र्नय भूभम सम्बन्धी तनर्मार्ली संिोधन मस्र्ौदा
तर्ार भएको तर स्र्ीकृत नभएको ।
 आर्ोजनामा वर्भभन्न क्षेरर्त जनिक्तीको कमी रहे को ।
 भू उपर्ोर् नीतत अनरु
ु प भू उपर्ोर् र्गर्यकरण भएता पतन तनर्ममा संिोधन
नभएकाले जग्र्ा धतन प्रमाण पुजाय श्रेस्तामा उल्लेख हुन नसकेको।
 O&M सभे का लागर् सभमतत र्ठन भएता पतन काम हुन नसकेको ।
18
४. भभू मसध
ु ार कार्यक्रम‚ मक्
ु त कमैर्ा तथा मक्
ु त हभलर्ा पुनस्थापन
कार्यक्रम
मस+
=न.
तेस्रो चौिामसक
तेस्रो
लक्ष्य
चौिामसक वार्षिक प्रगतत
प्रगती
वार्षिक
प्रगतत
प्रततशत
इकाई
वार्षिक
लक्ष्य
र्टा
४
-
१
४
१००
- ऋण लर्ानी
पररर्ार
११२
२५
४९
१०४
९२
- ऋण असुली
पररर्ार
१०९
२५
४८
१०९
१००
३) नमुना तरकारी खेती
संख्र्ा
५
-
-
५
१००
४) रोजर्ार सम्पकय केन्र
सुदृढीकरण
ष्ट्जल्ला
५
-
-
५
१००
५) सीप वर्कास तथा दक्षता र्वृ र्द् र्टा
५२
१०
१८
५२
१००
६) कार्यक्रम अनुर्मन
१९
६
५
१९
१००
कायिक्रमहि
िुक्त किैया वस्ृ त्त र्वकास
क कायिक्रमहि
१) उद्र्मी वर्कास ताभलम
२) आर् आजयन प्रर्र्द्यन कार्यक्रम
पटक
19
४. भभू मसध
ु ार कार्यक्रम‚ मक्
ु त कमैर्ा तथा मक्
ु त हभलर्ा पुनस्थापन
कार्यक्रम...
भस=नं.
तेस्रो
तेस्रो
चौमाभसक चौमाभसक
लक्ष्र्
प्रर्ती
र्ावषयक
प्रर्तत
र्ावषयक
प्रर्तत
प्रततित
इकाई
र्ावषयक
लक्ष्र्
पररर्ार
९९१
४५०
५१७
८६६
८७
पररर्ार
९८८
५५८
६९०
९२६
९३
१) भसप वर्कास तथा दक्षता र्वृ र्द्
र्टा
२२
-
-
२२
१००
२) कार्यक्रम अनर्
ु मन
पटक
२१
७
१०
२१
१००
कार्यक्रम
ख िुक्त किैया पुनुःस्थापना कायिक्रमहि
१) मुक्त कमैर्ाहरुलाई घर तनमायण
सहर्ोर्
२) मुक्त कमैर्ाहरुलाई जग्र्ा खररद र्नय
अनुदान
ग
िुक्त हमलया पुनुःस्थापन कायिक्रमहि
20
४. भभू मसध
ु ार कार्यक्रम‚ मक्
ु त कमैर्ा तथा मक्
ु त हभलर्ा पुनस्थापन
कार्यक्रम...
भौततक प्रगततुः ९२.६५%
र्वत्तीय प्रगतत ८१.२७%
प्रगतत कि हुनका कारणह ुः
• २२३२ पररर्ारलाई वर्भभन्न कारणले सट्टा भनाय ढदनुपनेमा सोका लागर् सरकारी ऐलानी पततय
जग्र्ा उपलब्ध नहुनु ।
• श्रीपुर हरै र्ामा कररर् १००० जना मुक्त कमैर्ालाई पुनस्थापन र्राउन ष्ट्जल्ला पुनस्थापन
सभमततबाट तनणयर् भै सकेपति उक्त जग्र्ा ष्ट्जल्ला र्न कार्ायलर्ले सामुदातर्क र्नलाई
हस्तान्तरण र्रे को कारण ती पररर्ारलाई समेत जग्र्ा खररद र्नय अनद
ु ान रकम प्राप्त हुन
नसक्नु ।
• कोषमा रकमको अभार् र ऋण किताय र्ने क्षमताको कभमले ऋण लर्ानी कम हुनु ।
• मुक्त हभलर्ा िररएर रहे काले कार्यक्रम अनर्
ु मन र्नय प्रर्ाप्त स्रोत साधन समर् र जनिष्ट्क्तको
अभार् भएकाले प्रमाणणकरण र पररचर् पर वर्तरण कम हुनु ।
• मुक्त हभलर्ा पुनस्थापनको मोडाभलटी स्र्ीकृत र्नय सहमततका लागर् अथय मन्रालर्मा पठाएको
तर सहमतत प्राप्त भै नसकेको ।
21
५. भभू म व्र्र्स्थापन प्रभिक्षण कार्यक्रम
मस=
नां.
कायिक्रमहि
१
आ.र्. ०६८।६९ को िैक्षक्षक तथा तालीम
कार्यक्रम
२
वार्षिक
इकाई लक्ष्य
तेस्रो
तेस्रो चौिामसक
चौिामसक
प्रगती
लक्ष्य
वार्षिक
प्रगतत
वार्षिक प्रगतत
प्रततशत
-
भसतनर्र नापी ताभलम
जना
३१
-
-
३१
१००
जुतनर्र नापी ताभलम वर्भार्ीर् समूह
जना
२०
-
-
२०
१००
जुतनर्र नापी ताभलम खुल्ला समूह
जना
२०
-
-
२०
१००
BE in Geometrics Engineering सभे
कोषय
जना
२४
२४
२४
२४
चालु तेस्रो व्र्ाच चौथो
र्षयमा
BE in Geometrics Engineering सभे
कोषय
जना
२४
२४
२४
२४
चालु चौथो व्र्ाच तेस्रो
र्षयमा
BE in Geometrics Engineering सभे
कोषय
जना
२०
२०
२०
२०
चालु पढहलो व्र्ाच दोस्रो
र्षयमा
BE in Geometrics Engineering सभे
कोषय
जना
२०
२०
२०
२०
चालु दोस्रो व्र्ाच पढहलो
र्षयमा
आधारभूत नापी ताभलम पढहलो
जना
२८
२८
२८
२८
२०६९ भदौ १७ दे णख िुरु
आधारभूत नापी ताभलम दोस्रो समूह
जना
२८
२८
२८
२८
“
आ.र्. ०६९।७० को िैक्षक्षक तथा तालीम
कार्यक्रमः
22
६. ककत्तानापी कार्यक्रम
मस+
=नां.
कायिक्रमहि
क) ककत्तानापी
१
२
३
पुनः नापी र्ने
र्ााँउ ब्लक नापी र्ने
डडजीटल क्र्ाड्रस्िल,
इकाई
वार्षिक
लक्ष्य
तेस्रो चौिामसक
लक्ष्य
तेस्रो
चौिामसक
प्रगती
वार्षिक
प्रगतत
वार्षिक
प्रगतत
प्रततशत
हे क्टर
१०००
५००
१५००
७५०
२३१२
१००
हे क्टर
१९५३
९४५
१०४३
६९.५३
५०७
१००
१००
१२०
१००
हे क्टर
४ थप वर्न्द ु स्थापना र भसट प्लढटङ
५००
२५०
३२३
भसट
१००
१००
संख्र्ा
१०
१० तनरन्तर
संख्र्ा
१०००
३५०
३५०
१०००
१००
संख्र्ा
१००००
३०००
३०००
१००००
१००
र्ा.वर्.स
१०
-
-
१०
१०
ख) नापी कायािलय सदृ
ु ढीकरण कायिक्रमहि
१ भर्न तनमायण
२
३
वर्भभन्न नापी कार्ायलर्हरुमा ष्ट्जणय
अर्स्थामा रहे का नक्सा तथा
किल्डर्क
ु हरुको पन
ु ःस्थापन
नक्सा श्रेस्ता सध
ु ार तथा सेर्ा
प्रर्ाह( ककत्ता नक्सा, नक्सा िे स,
किल्डर्क
ु उतार आदी)
अछाि अर्ािखााँची स्जललाको ककत्ता
ग) नापी
१० तनरन्तर १० तनरन्तर
१००
23
६. ककत्तानापी कार्यक्रम...
भौततक प्रर्ततः ९९.८%
वर्त्तीर् प्रर्तत ९८.९३%
समस्र्ाहरु तथा कारणहरुः
 कार्ायलर्मा दरर्न्दी अनस
ु ार कमयचारीको कमी ।
 कार्ायलर्मा कार्यरत अगधकांि कमयचारीहरु ५० र्षय उमेर नाघेका र्ा िारीररक
रुपमा तन्दरु
ु स्त नभएकाले किल्ड खटाउन तथा अन्र् िुक्ष्म ककभसमका प्रावर्गधक
कार्यमा खटाउन समस्र्ा रहे को ।
 किल्ड कार्यका लागर् आर्श्र्क बजेटको कमी ।
 नापी कार्ायलर्मा भौततक सवु र्धाको कमी ।
 अगधकािं नापी कार्ायलर्हरुको आफ्नो भर्न नभई सरररहनु पदाय वर्वर्ध समस्र्ा
हुनु ।
24
७. स्थलरुप नापी कार्यक्रम
मस+
=नां
इकाई
वार्षिक
लक्ष्य
तेस्रो चौिामसक
लक्ष्य
तेस्रो
चौिामसक
प्रगती
भसट
१०
२
०
८
८०
स्थलरुप नक्साको field verification
भसट
१०
५
८
८०
नक्सा पन
ु ः िपाई
भसट
२०
८
३
८
२०
१००
भसट
१०
४
४
१०
१००
भसट
१
१
१
१
१००
५
२
२
५
१००
१
१
१
१
१००
१
१
१
१
१००
१२
४
४
१२
१००
१००
५०
५०
१००
१००
१
१
१
१
१००
कायिक्रमहि
क) स्थल प नापी
दरु सम्र्ेदन वर्धीर्ाट नक्सा
१ अध्र्ार्गधक कार्य
२
३
५
१: ५००० माननापको नक्सा
कम्पाईलेसन
६
Image data खररद
ख) रास्रिय भौगोमलक सच
ू ना पव
ू ािधार आयोजना
वर्कास क्षेरको डाटर्ेि तथा नक्सा
भसट
१ तर्ार र्ने
सेट
२ १: १०००००० को डाटाबेि पररमाजयन
बह
ृ त एटलसको लागर् डाटा संकलन प्रततर्ेदन
३ र्ने
मेटाडाटा clearing house system
मढहना
४ संचालन
Topographical database लाई नर्ााँ
भसट
५
national standard मा पररमाजयन
६
NSDI Policy तनमायण।
प्रततर्ेदन
वार्षिक
वार्षिक प्रगतत प्रगतत
प्रततशत
25
७. स्थलरुप नापी कार्यक्रम...
भौततक प्रर्ततः ९३.५१.%
वर्त्तीर् प्रर्तत ९८.४५%
प्रमख
ु समस्र्ाहरुः
 दक्ष जनिष्ट्क्तको कमी ।
 किल्ड कार्य संचालनको लागर् आर्श्र्क मारामा सर्ारी साधनको अभार् भएका कारण
कमयचारी पररचालनलाई चुस्त बनाउन नसककएको ।
 दरू सम्र्ेदन वर्गधबाट स्थलरुप नक्सा अद्र्ार्गधक र्ने सन्दभयमा कढहले काहीं मापदडड
अनरु
ु पको इमेज डाटा प्राप्त नहुनु ।
 नक्सा अध्र्ार्गधकको लागर् पर्ायप्त मारामा बजेट व्र्र्स्था नहुनु ।
 कमयचारीहरुका किल्डकाजमा खटाउाँ दा ७ ढदनभन्दा बढी खटाउन नसककने र्री कानन
ू ी
व्र्र्स्था भएको ।
 ष्ट्जल्लास्तरमा ज्र्ालादारी कामदार पाउन कढठन भएको ।
 ष्ट्जल्ला दररे टमा काम र्ने कामदारहरु पाउन नसककएको ।
26
८. खर्ोल तथा भ-ू मापन कार्यक्रम
वार्षिक
लक्ष्य
तेस्रो चौिामसक
लक्ष्य
१
ष्ट्जर्ोडेढटक नेटर्कय सदृ
ु ढीकरण
अन्तर्यत बालाजु सोमदाङ खडडको
वर्न्द ु
लेभल वर्न्दम
ु ा ष्ट्ज. वप. एस
सर्ेक्षण
तेस्रो
चौिामसक
प्रगती
४६
-
४४
४४
९५.६५
२
भ-ू आकषयण नापी अन्तर्यत भू
आकषयण वर्न्द ु मोनम
ु ेन्टे िन
ु ेत‚ जम्
ु ला)
(नेपालर्ञ्ज, सख
वर्न्द ु
४२
-
-
४२
१००
३
समतलन नापी अन्तर्यत मालढुंर्ा
कक.मी.
बेनी सडक खडड सर्ेक्षण कार्य
१८
-
१७.४
१७.४
९६.६७
४
नर्रकोट र्ेधिालामा ष्ट्ज. वप. एस
सर्ेक्षण कार्य
ढदन
२८५
९६
१०२
३०७
१००
५
प्रणाली वर्कास अन्तर्यत
ष्ट्जर्ोडेढटक डाटा इन्िी कार्य
संख्र्ा
१००००
३०००
६७००
१००००
१००
६
र्न्र उपकरण र पाटय पज
ु ाय खररद
सेट
२
२
२
२
१००
मस+=नां
कायिक्रमहि
इकाई
वार्षिक प्रगतत प्रततशत
27
८. खर्ोल तथा भ-ू मापन कार्यक्रम...
भौततक प्रर्ततः ९९.३७%
वर्त्तीर् प्रर्ततः ९९.९४%
प्रमुख समस्र्ाहरुः
 भ-ू आकषयण नापीको लागर् आर्श्र्क ग्राभभभमटर उपकरणको अभार् रहे को ।
 सभेक्षणका लागर् आर्श्र्क मारामा बजेट न्र्ून हुनु ।
 वर्ज्ञ एर्ं दक्ष प्रावर्गधक जनिष्ट्क्तको कभम हुनु ।
28
जनर्न
ु ासो व्र्र्स्थापन िाखामा वर्भभन्न तनकार्बाट प्राप्त जनर्न
ु ासोको
वर्र्रण
मस.
न.
तनकाय/कायािलय
१
प्रधानमन्री तथा
मष्ट्न्रपररषदको
कार्ायलर् हे लो
सरकार onlineबाट
प्राप्त र्ुनासो
२
आ व ०६८
०६९ िा
फछयौट हुन
बााँकी गुनासो
सांख्या
मितत ०६९
/७०सम्ि
प्राप्त भएका
गुनासो
सांख्या
जम्िा
प्राप्त
गुनासो
आ .व ०६९
०७० को फागुन
सम्ि फछयौट
भएका
गन
ु ासोह को
सांख्या
प्रकक्रमहयािा
रहे का र
फछयौट हुन
बााँकी
गन
ु ासो
सांख्या
फछयौट
प्रततशत
६०
१५६
२१६
२१६
०
१००
वर्भभन्न
तनकार्हरुबाट
(प्र.म. तथा म.प.
को कार्ायलर्,
अ.द.ु अ .आ,
व्र्ष्ट्त्तर्त,
संस्थार्त, राष्ट्रटर्
सतकयता केन्र)
१३
१३१
१४४
१३७
७
९५.१४
जम्मा
७३
२८७
३६०
३५३
७
९८.०५
29
जनर्ुनासो व्र्र्स्थापनका समस्र्ाहरु
जनर्न
ु ासो ििय र्ौट ९८.५ प्रततित
सिस्या तथा कारणह ुः
•
•
•
•
•
एकै तनकार्का र्ुनासो तथा उजरु ीहरु वर्भभन्न तनकार् तथा व्र्ष्ट्क्तहरुबाट आउने
र्रे को ।
अगधकांि र्ुनासो/ उजरु ीहरुमा र्ुनासोकताय तथा र्ुनासोका वर्षर् स्परट भै नआउने
र्रे को ।
ष्ट्जम्मेर्ार पदागधकारको िेरबदल र अभभलेख प्रणाली भर पदो नहुदा पुराना पुराना
र्ुनासोहरुका सम्बन्धमा कार्य ििय र्ौटका लागर् थप जढटलता सज
ृ ना हुनु ।
कततपर् र्ुनसोहरु एक तनकार् साँर्मार सम्बष्ट्न्धत नभई वर्भभन्न तनकार्/ व्र्ष्ट्क्त
साँर् सम्बष्ट्न्धत हुदा अन्तरतनकार्र्त समन्र्र् र तत्परता भरपदो बनाउन
नसककएकाले कार्य ििय र्ौटमा कढठनाई भएको ।
र्ुनासो व्र्र्स्थापनमा संलग्न कमयचारीहरुमा उत्प्रेरणाको कभम ।
30
बे जु सम्वन्त्धी र्ववरण
भमू िसध
ु ार
तथा
ु ार तथा
मस. र्ववरण (हजारिा) भमू िसध
व्यवस्था िन्त्रालय व्यवस्थापन
नां.
र्वभाग
नापी
र्वभाग
(
हजारिा)
भमू ि
व्यवस्थापन
प्रमशक्षण
केन्त्र
रास्रिय-भू
उपयोग
आयोजना
भ-ू सच
ु ना तथा कल जम्िा
अमभलेख र्वभाग ू
जम्मा बेरुजु
१५,६५,१५
६८,०४,४३ ३,०९,६४
२१,२३
११,९३
१५,१०
८७,२७,४८
२
जम्मा
ििय र्ौट
१२,२२,७६
३४,१४,३९ १,९१,४८
१५,७९
११,८०
१२,१९
४८,६८,४१
३
ििय र्ौट हुन
बााँकी
३,४२,३९
३३,९०,०४ १,१८,१६
५,४४
१३
२,९१
३८,५९,०७
१
२०७०असार मसान्त सम्मको ििय र्ौट
५५.७८
प्रततित
31
आ र् ०६९/०७० बेरुजक
ु ो अर्स्था
(कुल जम्मा ८७२७४८)
भूमि व्यवस्थापन
भ-ू सच
ु ना तथा अमभलेख
र्वभाग
भमू िसध
ु ार तथा
१५१०
व्यवस्था िन्त्रालय
०.२ %
१५६५१५
प्रमशक्षण केन्त्र
२१२३
०.३ %
१७.९ %
रास्रिय भू उपयोग
आयोजना
११९३
नापी र्वभाग
३०९६४
३.५ %
भमू िसध
ु ार तथा
०.१ %
व्यवस्थापन र्वभाग
६८०४४३
७८ %
32
बेरुजु ििय र्ौट(%)
१२०.
प्रततित
औषत
९८.९१
१००.
७४.३७
८०.
६०.
५०.१७
७८.१२
८०.७२
६१.८३
५५.७८
४०.
२०.
०.
भूभमसुधार तथा
व्र्र्स्थापन
वर्भार्
नापी वर्भार्
भूभम व्र्र्स्थापन भूभमसुधार तथा
प्रभिक्षण केन्र
व्र्र्स्था
मन्रालर्
भू-सुचना तथा
अभभलेख वर्भार्
राष्ट्रिर्-भू
उपर्ोर्
आर्ोजना
33
बेरुजु ििय र्ौटका समस्र्ाहरु
प्रर्तत ५५.७८(%)

घर जग्र्ा रष्ट्जस्िे िन राजश्र् बााँडिााँड (५%) का सम्बन्धमा स्थानीर् स्र्ार्त्त
िासन ऐन,तनर्म र भभू मसध
ु ार तथा व्र्स्थापन वर्भार्को पररपरको व्र्ाख्र्ामा
म.ले.प. सन्तुरट नहुनाले बढी बेरुजु कार्म हुनु(कररब२३ करोड) ।

पाँज
ू ीर्त लाभ कर र्ापतको राजश्र् असुली प्रकृर्ा प्रभार्कारी नहुनाले बढी बेरुजु
उठ्नु ।

बेरुजु ििय र्ौट संर् सम्बष्ट्न्धत इकाई संख्र्ा बढी हुनाले ििय र्ौटमा वर्वर्ध समस्र्ा
हुनु ।

खचय रकम बेरुजु कार्म भई ििय र्ौटको क्रममा पुग्दा खचय र्ने कमयचारी पदागधकारी
सरुर्ा भई सक्नु ।
34
आ. व. ०६९/०७० को िालपोत तफिको मिमसल/तनवेदनको प्रगतत र्ववरण
६००००
५१४३२
जम्मा मुद्दा
बााँकी
ििय र्ौट
५००००
४००००
३०७३६
३००००
२०६९६
२००००
१००००
०
११४७३ १००३०
१०१०७
८०८८
२०१९
१४४३
िुट जग्र्ा दताय
१४२४०
नामसारी
संिोधन
११३७८
२८६२
दा खा
१६९
१०५
६४
हकसिी
35
कार्यसम्पादनको प्रर्तत वर्र्रण
मख्
ु र्
क्र.
कल
कृर्ाकला ू
सं.
भार
प
१ भभू म
प्रिासन
सम्बन्धी
सहार्क कृर्ाकलाप
४० क) ककत्तानापी र्ने
असार
मढहना
सम्मको
प्रर्तत
लक्ष्र्को
तुलनामा भाररत सम्र्ष्ट्न्धत
प्रर्तत
प्रर्तत तनकार्
प्रततित
एकाइ
र्ावषयक
भार
लक्ष्र्
हे क्टर
२५००
४
३३३९
१३३
४.००
DOS
ख) जग्र्ाधनी प्रमाणपज
ु ाय वर्तरण र्ने
संख्र्ा
२००००
३
२००००
१००
३.००
DOS
र्) समतलन वर्न्दहु रुको वर्स्तार एर्ं
सदृ
ु ढीकरण
कक.भम
१०९
३
१०८.४
९९.४४
२.९८
DOS
घ) क्षेरीर् नक्िा तथा डाटार्ेि तर्ार
क्षेर
५
५
५
१००
५.००
DOS
ङ) नक्िा कम्पाईलेिन तथा पन
ु ः
िपाइ
भसट
३०
५
३०
१००
५.००
DOS
च) र्ा.वर्.स. स्तरीर् भ-ू उपर्ोर् नक्सा र्ा.वर्.स
तर्ार र्ने
३०
५
३०
१००
५.००
NLUP
ि) उपर्ोर्को आधारमा जभमनको
र्गर्यकरण र्ने
र्ा.वर्.स
१
३
१
१००
३.००
NLUP
ज) नापी तथा मालपोतबाट पण
य पमा
ू रु
डडष्ट्जटल प्रणालीमाियत सेर्ा प्रर्ाह
कार्ायलर्
संख्र्ा®
११
७
११
१००
७.००
DOLIA
संख्र्ा
७५०००
५
१२६१६५
१६८
५.००
DOLRM
झ) भभू म सम्बन्धी मद्द
ु ाको ििय र्ौट
36
कार्यसम्पादनको प्रर्तत वर्र्रण .... ......
क्रमह.
िख्
कूल
ु य
सां. कृयाकलाप भार
२ भभू ममा
पहुाँच र्वृ र्द्
३०
सहायक कृयाकलाप
क) मक्
ु त कमैर्ा पररर्ारहरुलाई
जग्र्ा खररद / पन
ु स्थापना
एकाइ
वार्षिक
लक्ष्य
भार
असार
िहहना
सम्िको
प्रगतत
संख्र्ा
९८८
१०
९२६
९३.७२
९.७२
SMS
१४८७५
१०
६०५८
४०.७२
४.०७
SMS
७५०००
१०
१०८९६४
१४५
१०
DOLRM
९५
५
७१
७४.७३
३.७४
LMTC
रु.
४१९८४००
हजारमा
५
५८९५८७०
१४०
५.००
DOLRM
प्रततित
८०
१०
५५.७८
६९.७३
६.७९
AC molrm
प्रततित
८०
१०
१००
१००
१०
GH-molrm
ख) मक्
पररर्ार
ु त हभलर्ाहरुलाई पररचर्पर
वर्तरण
र्) मढहलाको नाममा स्र्ाभमत्र् र्वृ र्द् संख्र्ा
३ श्रोत
पररचालन
१०
क) भभू म व्र्र्स्थापन सम्र्न्धी
िैक्षक्षक तथा ताभलम
ख) राजस्र् असल
ू ी
४ बेरुज
ु
१० क) र्ेरुजु ििय र्ौट
ििय र्ौट
५ र्नासो
ु
१० क) र्ुनासोहरु व्र्र्स्थापन
व्र्र्स्थापन
नोटुः िामसक
जना
लक्ष्यको
तुलनािा भाररत सम्वस्न्त्धत
प्रगतत
प्रगतत तनकाय
प्रततशत
पिा अनलाईन िाफित प्र.ि तथा ि.प.को कायािलयिा प्रगतत पठाउने गरे को ।
37
कार्यसम्पादन सच
ू कको कार्यक्षेर अनस
ु ार प्रर्तत वर्र्रण ...
१२०.००
१००.००
१००.००
९९.९६
८७.३७
८०.००
७८.१५
८९.१४
६९.७३
६०.००
४०.००
२०.००
०.००
र्ुनासो व्र्र्स्थापन
भभू म प्रिासन
सम्बन्धी
श्रोत पररचालन
भभू ममा पहुाँच र्वृ र्द्
बेरुजु ििय र्ौट
38
कार्यसम्पादन सच
ू कको कार्यसम्पादन एकाई अनस
ु ार प्रर्तत वर्र्रण ...
१२०
१००
१००
१००
१००
१००
८५
८०
७५
८९.१४
६७
६०
४०
२०
०
भभू मसध
ु ार तथा
व्र्र्स्थापन
वर्भार्
भस
ू च
ू ना तथा
अभभलेख वर्भार्
राष्ट्रिर् भू
उपर्ोर्
आर्ोजना
नापी वर्भार्
भभू मसध
ु ार तथा भभू म व्र्र्स्थापन
व्र्र्स्था
मन्रालर्
प्रभिक्षण केन्र
मक्
ु त कमैर्ा
तथा हभलर्ा
पन
ु स्थापन
कार्यक्रकम
39
समीक्षा अर्गधमा भएका प्रमुख कार्यहरु
१. िासकीर् तथा आगथयक सुधारको तत्कालीन कार्यर्ोजना २०६९ तथा कार्य सम्पादन
सच
ू कहरुको माभसक प्रर्तत online portal माियत पठाउने र्रे को।
२. १२ र्टा मालपोत कार्ायलर् र १० र्टा नापी कार्ायलर्हरुको आफ्नै कार्ायलर् भर्न तनमायणको
क्रममा रहे को ।
३. २० र्टा मालपोत तथा नापी कार्ायलर्हरुमा क्षततपूततय सढहतको नार्ररक र्डापर लार्ु र्री
स्र्च्ि, सरल, पारदभिय र प्रभार्कारी सेर्ा प्रर्ाहको सतु नष्ट्श्चतता प्रदान र्रे को ।
४. २९ ष्ट्जल्लाका ५१ लाख ११ हजार ककत्ता नक्साको digitize र्री geo- database तर्ार र्ने
कार्य सम्पन्न भएको ।
५. ८२ र्टा मालपोत र ५३ र्टा नापी कार्ायलर्हरुमा भ-ू सच
ू ना सम्बन्धी वर्र्रणहरु डडष्ट्जटाईज
र्ने कार्य सम्पन्न र्री भवर्रर्मा अनलाईन सेर्ा प्रर्ाहको लागर् आधार तर्ार भइरहे को ।
६. नाप नक्सा सम्बन्धी र्रु
ु र्ोजनाको मस्र्ौदा तर्ार भै पररमाजयन र्ने कार्य भैरहे को ।
७. र्स मन्रालर्साँर् सम्बष्ट्न्धत मष्ट्न्रपररषदबाट भएका तनणयर्हरु digitalize र्ने प्रणाली वर्कास
भई data entry कार्य अष्ट्न्तम चरणमा रहे को ।
८. जनर्ुनासो कार्य प्रभार्कारी हुनुको साथै बेरुजु ििय र्ौटको प्रर्तत पतन सन्तोषजनक
दे णखएको।
९. र्स मन्रालर् अन्तर्यत तन.से.ऐन २०४९ को दिा २४ घ १ अनुसार बढुर्ा भएका
कमयचारीहरुको व्र्र्स्थापनका लागर् O&M survey र्री दरर्न्दी सज
ृ ना र्ने कार्य सम्पन्न
भएको ।
40
समीक्षा अर्गधमा भएका प्रमुख कार्यहरु ...
१०. आ. र्. २०६९/७० मा राजश्र् असल
ु ी लक्ष्र् ४,१९,८४,००,००० रहे कोमा लक्ष्र्भन्दा कररब ४० %
बढी ५,८९,५८,७०,००० राजश्र् असुली भएको ।
११. राष्ट्रिर् भूभम नीततको मस्र्ौदा तर्ार भई िलिलको क्रममा रहे को ।
१२. अनुर्मनकार्यलाई व्र्र्ष्ट्स्थत, प्रभार्कारी, भमतव्र्र्ी र नततजामुलक बनाउन मन्रालर् र
वर्भार्हरुबाट र्ररने अनुर्मन तनरीक्षणलाई एकककृत रुपमा र्ने व्र्र्स्था भमलाइएको ।
१३. मभसक ,चौमाभसक र र्ावषयक प्रर्तत प्रततर्ेदनका लागर् हालको परम्परार्त ररपोढटङ system
लाई आधतु नकककरण र्दै Online Progress Reporting system वर्कास र्ररएको ।
१४. मुक्त हभलर्ा पन
ु ःस्थापनको ढााँचा स्र्ीकृततका लागर् अथय मन्रालर्मा पठाइएको । हाल सम्म
सहमतत प्राप्त भई नसकेको।
१५. ९२६ मुक्त कमैर्ा पररर्ारलाइ जग्र्ा खररद अनद
ु ान र ८६६ पररर्ारलाई घर तनमायण सहर्ोर्
उपलब्ध र्राईएको।
१६. राष्ट्रिर् भू- उपर्ोर् नीतत कार्ायन्र्नका लागर् भूभम सम्बन्धी तनर्महरुमा पररमाजयन र्ने
कार्यको मस्र्ौदा तर्ार भएको ।
41
समस्र्ा/चन
ु ौततहरु
१. समीक्षा अर्गधमा र्ावषयक बजेट तथा अष्ट्ख्तर्ारी एकमुरट रुपमा प्राप्त नभइ पटक पटक र्री प्राप्त भएको
हुनाले सार्यजतनक तनमायण र अन्र् कार्यक्रमहरु संचालन र्नय कढठनाई भएको,
२. अगधकािं मालपोत, नापी र भूमसुधार कार्ायलर्को आफ्नो भर्न नभएका कारण भाडामा रहे का कार्ायलर्हरु
सरीरहनु पने हुाँदा कार्ायलर्मा रहे का महत्र्पण
ू य कार्जातहरुको संरक्षण र्नय र तिटो िररतो एर्ं प्रभार्कारी
सेर्ा प्रर्ाह र्नय कढठनाई भएको ।
३. डडष्ट्जटल प्रवर्गध माियत सेर्ा प्रर्ाह िुरु र्ररएका कार्ायलर्हरुमा डाटा िुर्द्ताको कभम, स्रोत साधनको
कभम र प्रवर्गध मैरी जनिष्ट्क्तको अभार्मा कम्प्र्ट
ु र प्रणाली व्र्र्ष्ट्स्थत र्नय कढठनाई भइ रहे को
र सेर्ाग्राहीलाई कम्र्ट
ू र प्रणालीबाट सेर्ा प्रर्ाह भएको अनभ
ु ूतत ढदलाउन नसककएको ।
४. सेर्ाग्राहीले पेि र्ने कार्जातहरुको आगधकारीकताको जााँच र्ने कार्य र नार्ररक र्डापर बमोष्ट्जम
तिटो, िररतो र सरल रुपमा सेर्ा प्रर्ाह र्ने कार्यहरु बीच तादाम्र्ता भमलाउन नसककएको ।
५. परम्परार्त र जटील कार्य प्रकक्रर्ाका कारण सेर्ा प्रर्ाहमा कढठनाई भएको ।
•
परम्परार्त र झडझढटला िारामहरु
•
धेरै ऐन तनर्महरु
•
एउटा सेर्ा प्रर्ाहमा धेरै कमयचारी संलग्न हुनप
ु ने (input-process-output)
42
समस्र्ा/चन
ु ौततहरु ...
६. कररर् २९८५ मक्
ु त कमैर्ालाई पुनस्थापन र्नय, लक्ष्र् अनुसारको ऋण प्रर्ाह र्नय र
जग्र्ा खररद अनद
ु ान उपलब्ध र्राउन अझै बााँकी ।
७. पररचर्पर प्राप्त र्रे का मक्
ु त हभलर्ाहरुलाई पुनस्थापन र्ने कार्य Modality स्र्ीकृत
भै नआएकाले कढठनाई भएको ।
८. भभू म प्रभिक्षण कार्यक्रम तिय पर्ायप्त बजेट अभार्का कारण मार् अनस
ु ार िोटो
अर्गधका ताभलमहरु संचालन र्नय र लामो अर्गध ताभलमको किल्ड कार्य संचालन
र्नय नककएको ।
९. Diploma in Geomatics Engineering Course
उत्पन्न भएको ।
सञ्चालन र्नय व्र्र्हाररक कढठनाई
१०. तर्ार भएका भ-ू उपर्ोर् नक्साहरु कानूनको अभार्मा भू-उपर्ोर् नीतत अनरु
ु प
र्गर्यकरण हुन नसकेको र तर्ार भएका नक्िा तथा डाटाहरु उद्देश्र् अनुरुप
कार्ायन्र्र्नमा आउन नसकेको।
११. नेपाल भरको स्थलरुप नक्सा डाटा अद्र्ार्गधक र्नयका लागर् पर्ायप्त मारामा बजेट
व्र्र्स्था नहुनु ।
43
समस्र्ा/चन
ु ौततहरु ...
१२. र्ााँउ ब्लक क्षेर तथा अिाम र अघायखााँची ष्ट्जल्लाको नाप नक्सा कार्यको बजेट र प्रावर्गधक कमयचारीको
अभार्मा अपेक्षाकृत रुपमा प्रर्तत हाभसल हुन नसक्नु ।
१३. ष्ट्जर्ोडेढटक नापीको अध्र्र्न, अनुसन्धान तथा उत्पन्न प्रावर्गधक समस्र्ाहरुको लागर् आर्श्र्क पने
वर्ज्ञ एर्ं वर्भभन्न तहका दक्ष प्रावर्गधक जनिष्ट्क्तको ज्र्ादै अभार् भएको
१४. सबै कार्ायलर्हरुमा load shedding को तनरन्तर असर ।
१५. दातर्त्र् सस्थार्त हुने तर ष्ट्जम्मेर्ारी तथा उत्तरदातर्त्र् र्तयमानका पदागधकारीमा हुाँदा र्न
ु ासो
ििय र्ौटमा कढठनाइ ।
१६. स्थलरुप नापी‚ सीमा सम्बन्धी तथा ष्ट्जर्ोडेढटक नापी सम्बन्धी किल्ड कार्यमा खढटने
कमयचारीलाई किल्डमा खढटएको पुरा अर्गधको भत्ता उपलब्ध र्राउन कढठनाई ।
१७. दर्
य क्षेरमा काम लर्ाउाँ दा ष्ट्जल्ला दररे टमा कामदार पाउन कढठनाई ।
ू म
44
मन्रालर्स्तरीर् वर्कास समस्र्ा समाधान सभमततमा िलिलका लागर्
प्रस्तावर्त बाँद
ु ाहरु

राष्ट्रिर् भू-उपर्ोर् नीतत २०६९ अनरु
ु प भू-उपर्ोर् र्र्ीकरणको कार्ायन्र्नका लागर् भूभम सम्बन्धी
तनर्महरुमा तत्काल पररमाजयन तथा संिोधन आर्श्र्क ।

मालपोत‚ भूभमसुधार तथा नापी कार्ायलर्हरुबाट सम्पादन र्ररने अगधकािं कार्यहरु कानूनी
परृ ठभूभममा आधाररत भएर र्नप
ुय ने कार्य भएको तर कार्यरत जनिष्ट्क्त कानूनी परृ ठभूभम नै
नभएका हुाँदा तनणयर् प्रकक्रर्ामा जढटलता उत्पन्न भएको सन्दभयमा सम्मातनत अदालतबाट समेत
ध्र्ानषयण र्राएकोले र्स क्षेरमा
कार्यरत ष्ट्जम्मेर्ार पदागधकारीलाई न्र्ार् प्रिासन सम्बन्धी
ताभलमको व्र्र्स्था र्ररनु पने ।

सार्यजतनक सेर्ा प्रर्ाहको क्रममा सेर्ाग्राहीले पेि र्ने कार्जातहरुको आगधकाररकता र त्र्सको
प्रमाणको भार पर्ु र्ाउने दातर्त्र् सेर्ाग्राही स्र्र्ंले भलनु पने र्री प्रचभलत ऐन, तनर्महरुमा संिोधन
तथा पररमाजयन र्नुय पने ।

सार्यजतनक सेर्ा प्रर्ाहलाई प्रभार्कारी बनाउन Hardware र software दर्
ु ै तिय सुधारको खााँचो पने।
संर्ठनको आन्तररक सुदृढीकरण र भौततक पर्
ू ायधारको वर्कास बबना सुधार संभर् दे णखदै न, त्र्सैले
नीततर्त एर् कानूनी सुधारको अततररक्त ष्ट्जल्ला ष्ट्स्थत प्रत्र्ेक कार्ायलर्मा कष्ट्म्तमा एक र्टा
सर्ारी साधन र मन्रालर् तथा वर्भार्का अनुर्मन तनरीक्षण, जनर्ुनासो सम्बोधन र बेरुजु ििय र्ौट
समेतका लागर् सर्ारी साधन लर्ार्त आर्श्र्क पूर्ायधार/सुवर्धाको व्र्र्स्था र्नुय पने ।

अिाम‚ अघायखााँची र र्ाउाँ ब्लक नापीको लागर् प्रावर्गधक कमयचारी करारमा भनाय र्ने व्र्र्स्था
भमलाउनु पने ।
45
रास्रिय र्वकास सिस्या सिाधान समिततिा प्रस्तार्वत र्वषयह
१. मुक्त हभलर्ा पन
ु ःस्थापनको ढााँचा स्र्ीकृतत र्नय सहमततका लागर् अथय मन्रालर्मा
पठाइएको तर हालसम्म सहमतत प्राप्त नभएको हुाँदा उक्त ढााँचा स्र्ीकृततका लागर् पहल
हुनप
ु ने ।
२. भूभम सम्बन्धी ऐन २०२१ (संिोधन अध्र्ादे ि) स्र्ीकृततको लागर् प्रधानमन्री तथा
मष्ट्न्रपररषद्को कार्ायलर्मा पठाईएको,
पहल हुनप
ु ने ।
स्र्ीकृत भई नआएकाले सो को स्र्ीकृततको लागर्
३. र्स मन्रालर् अन्तर्यतका सेर्ाप्रर्ाह र्ररने अगधकांि कार्ायलर्हरु भाडामा रहे का हुाँदा
प्रभार्कारी सेर्ा प्रर्ाहमा कार्ायलर्को layout नभमल्ने, अभभलेख व्र्र्स्थापनमा कढठनाई
उत्पन्न हुने र भौततक पर्
ू ायधारको व्र्र्स्था र्नय समेत कढठनाई भएकोले आर्ामी ५ र्षय
भभरमा सबै मातहतका कार्ायलर्हरुले आफ्नै सरकारी भर्नबाट सेर्ा प्रर्ाह र्ने व्र्र्स्था
भमलाउन अत्र्ार्श्र्क भएकाले सो कार्यलाई प्राथाभमकतामा राखी बजेट व्र्र्स्था र्ने तिय
पहल हुनप
ु ने ।
46
wGojfb
47