اینجا

download report

Transcript اینجا

تیفیک تیریدم رد اه شور و اهرازبا

سودبع سابع یمیرک دمحا یلشوا نسحم یردنکسا دمحم

: امنهارداتسا

یمیحر دآدریت یاق آ بانج

1393 راهب

: هئارا ناونع : ناگدنهد هئارا

تیفیک درکلمع شرتسگ (QFD)

تیفیک درکلمع شرتسگ موهفم 1

ریا س زا ار ت قبس یوگ، نایرتشم یاه هتساوخ و اه زاین ندرو ا رب رد هک دوب دنهاوخ رت قفوم هصرع رد ی یاه نامزاس هزورما د ید زا و هدو ب نایرت شم ، ه اوت ز کرم،ی یارگ یرت شم ی نیی یبا ی رازا ب د یدا هف سلف رد ر رید ر یبیت ه ب .

د نیابرب رازا ب یا بقر ی م رییغت نایرت شم تا راظتنا و اه زاین، اه هتساوخ هک تسا ریذپ ان راکنا تییقاو کی نیا .

دوشیم هارن لءاسم هب نایرتشم نی مه ه ب .

د م ا ر ب ن ا ق قحت هلی سو ا ی ی ووت سا رد تس س د هاوخ ی م ه م یرت شم ه ک دو ش صخشم دیاب ادتبا نیا رب انب .

دبای .

دنو ش ی م ه ض رع یرو حم یرت شم هاگ دید یتباقر یاه تیزم بسک یاتسار رد یدیدا یتیریدم یاه کینکت هزور ره، لیلد هدرو ا مهار ف ار شور ف و یبا ی رازاب و یدیلوت یاه شخب نیب لمایت ناکما هک یتیفیک و یتیریدم یاه کینکت نیرت مهم زا یکی .

تسا ) QFD ( تیفیک درکلمع شرتسگ کینکت،تسا •

رد راز با ن یا .

د شا ب ی م یرت شم تیا ضر ب لا قیرط زا رازاب مهس شیازفا ن ا فده هک تسا هتفرشیپ یتیفیک رازبا کی QFD عقاو رد .

دشاب یم نایرتشم یاه یدنمزاین زا هتسد ن ا نیییت و ی یاسانش ،د نیامن ی م مهار ف ار ا ب قر هب تبسن نامزاس نتفر یشیپ تاباوم هک نایرتشم یاهیدنمزاین زا هتسد ن ا نیییت و ی یاسانش رد رازبا نیا ا ه ن ا ندر ک ا ح ل و ه مارت ه ب تبسن، نایرتشم یاه یدنمزاین نیییت و ی یاسانش زا تپ .

تسا رادروخرب یرایسب رونام تردق زا .

دوش یم لیدب ت و همارت یسدنهم نابز هب نایرشم ینهذ یاه هتساوخ دنیارف نیا یحارط رد و هدش مادقا یحارط یاهیدنمزاین رد

QFD

یایآزم و اه ی یانآوت

ل باق دیاوف نیرت مهم، لوصحم کی یحارط رد ن ا زا هدافتسا رامش یب یایازم و QFD درف هب رصحنم یاه هصخشم یمامت دواو اب : زا دنترابع نامزاس حطس رد ن ا زا بسانم هدافتسا تروص رد، راظتنا لوصحم هیسوت رت هاتوک نامز یسدنهم یاه ح رط رد رییغت تایفد دادیت شهاک رازاب هب لوصحم یفریم هیلوا یاه هنیزه شهاک ناشیاه زاین و اه زاین و یاه هتساوخ نیمات زا نایرتشم تیاضر لوصحم تخاس یاه تیلباق دوبهب نامزاس فلتخم یاه دحاو نیب کرتشم نابز کی داویا یت ا یاهدربراک و هدافتسا یارب یتاعلاطا کناب کی داویا -

ر رید ا ی د نیار ف تااایتحا،لو صحم ب یکرت هرا برد ریسفت رد تافلاتخا ریظن یلیاسم تارثا ندرک لقا دح رد QFD زا هدافتسا ناز ی م ناونع هب ات دنک یم کمک کیتامتسیس رازبا کی ناونع هب QFD عقاو رد .

دیامن یم ینایاش یاه کمک هیسوت یاه هبنا یدیلک هیحان نیدنم رب ار دوخ یاه تراهم و نامز دناوتب نامزاس هک یا هنوگ هب درک یبایزرا ار ن ا یابقر و دوخ زا نامزاس تخانش .

دنک زکرمتم، دش دهاوخ ای هدش شیابقر و وا نایم کیدزن تباقر کی ندم ا دواو هب ثعاب هک

QFD کمک هب یحآزط دنیآرف و یتنس یحآرط دنیآرف هسیاقم

QFD کمک هب یحآرط و یتنس یحآرط شور ود عبانم صیصخت هسیاقم

وا یاه هتساوخ و یرتشم کرد 2

ی م QFD ه ور پ ما ونا ل حارم نیر ت م هم ه لما زا، نایرت شم یا ه ید نم زا ین و تارا ظتنا، هت ساوخ م هف و ی یا سانش .

دشاب یم یسررب دروم ) تمدخ ( لوصحم نایرتشم ی یاسانش QFD ه ورپ کی رد یسررب دروم موهفم نیلوا .

دشاب • ؟دنراد لوصحم یفیک یاه یگژیو زا یاه هتساوخ هم کی ره یاراخ نایرتشم و نامزاس یلخاد یاهدحاو • • ر یمیت، ناگدن ش ورف، ی عرف نارا ک نا میپ، ناگد ننک ع یزوت، ) ناگد ننک فر صم ( نایرت شم ف لتخم یا ه هور گ رو ظنم ن یا یار ب ی م لو صحم ی فیک یا ه ی گژیو زا رثا تم یعو ن ه ب ه ک نامزا س یا ه د حاو ریا س و شور ف زا ت پ تامد خ نا نک را ک، نارا ک .

تسا هدش هداد ناشن 3 4 لکش رد تمسق نیا رد هدش هراشا لحارم .

دنریگ یم رارق ی یاسانش دروم،ُ،دنشاب

نایرتشم یاه هتسآوخ کرد یآرب لولعم و تلع رآدومن کی زآ یآ هنومن

ه ور پ ه لحر م نیمرا هم، نایرت شم یا ه هت ساوخ ل یلحت رو ظنم ه ب هدافت سا درو م یا ه راز با نو ماریپ ی سررب و ث حب زا د یب ر ب QFD نو م .

دزادر پ ی م ه ور پ ل حارم زا ک ی ر ه ا ب اا بترا رد ف لتخم یا ه د حاو یا ه تیلو سم نی ییت ه ب QFD تا یقوت ن ی ییت ت ها رد ق یقحت فر ص ا ه سلا ت زا یا ه ظح لا م ل باق راد قم، د نک ی م ز کرمت یرت شم یا ه زا ین و تارا ظتنا نا مز شها ک ث عاب ، ل ک رد ا ما د نک ی م ینلاوط ار ه ورپ فیریت زاف رد یزیر همانرب ی یادتباهلحرم،دنیارف نیا .

دوش یم یرتشم یتا ملک زا یرت شم تارا ظتنا حی ضوت یاز ب ب لزا، ت سا یرت شم هد ننک ی ضار ه ک یلوصحم، دوش یم رازاب هب لوصحم ندیسر و ه یزوت یرت شم یا ه زا ین زا یدا یز یا ه ه صخشم هب ار تایقوت نیا QFD میت .

دوش یم هدافتسا هتفر راک هب یو طسوت هک .

دنیامن یم کیکفت .

دوشیم همارت، تسا نامزاس زاین دروم هک هچن ا هب طلز نودب و قارزا یب دیاب یرتشم یاه هتساوخ • •

یرتشم یآدن لودج

تاعلاطآ یهد نامزاس

ار تاعلاطا QFD میت هک دسریم ن ا نامز، دندش تفایرد و هتخانش یرتشم تاراظتنا و اه زاین هکن ا زا تپ لوا ل ص ف ر س ن یا .

در ک ید نب ه قبط ر یز یا ه ل صف ر س زا ی کی رد ناو ت ی م ار روکذ م تا علاطا .

د نک شزادر پ ) : دنا هدش هداد حرش ؟دهد ماونا ار رظن دروم هفیظو دناوت یم لوصحم ای ا ( درکلمع 1.

) ؟دوش یم بارخ لوصحم رابکی تقو دنم ره ( نانیمطا تیلباق .

2 ) ؟درو ا یم ماود لوصحم تدم هم ( ماود تیلباق 3.

) ؟درک ریمیت ار لوصحم ناوت یم یگداس هم هب ( یریذپ ریمیت تیلباق 4.

) ؟ دسر یم رظن هب هنورم لوصحم ( ی یابیز 5.

) ؟دهد یم ماونا یراک هم لوصحم ( اه یگژیو .

6 اه درادناتسا اب قابطنا 7.

) ؟تسا رادروخرب یترهش هم زا تکرش ای لوصحم ( هدش کرد تیفیک .

8

لمآوع نیب یگتسبآو رآدومن کی زآ یآ هنومن

ریگ باتف آ یفیک یاه هصخشم دروم رد یتخرد رآدومن کی زآ یآ هنومن

وناک لدم

یترا بع ه ب ا ی و نایرت شم یا ه ید نم زا ین، دو خ لد م رد یو .

د شاب ی م تیرید م ثحبم نارظن بحاص نیرت هتسارب زا وناک یکای رون رت کد .

دهد یم شیامن یدیب ود لدم کی زذ اه ن ا هس ره و دی امن یم میسقت هدمع هورگ هس هب ار تلاوصحم یفیک تایصوصخ، ررید ر ظن در و م ی فیک ماز لا ه ئارا ناز یم، ی قفا رو حم و یرت شم یدون شخ و تیا ضر ناز یم، یدو ع رو حم .

دهد یم شیامن ار وناک لدم 7 4 لکش نایرت شم تیا ضر م د ع وو تیا ضر ت یاهن ر گ نایب بیترت هب، رادومن یدمع روحم زا هطقن نیرت نییاپ و نیرت لااب .

دهد یم ناشن ار یرتشم .

تسا تم س .

درا د رار ق تیا ضر مد ع و تیا ضر ر ظن زا ) لا مرن ( لدا یتم یتلا ح رد یرت شم ه ک ت سا ی یا ا ر گ نا یب، یدو مع و ی قفا رو حم ی قلات ل حم ه ئارا ه ط قن، ی قفا رو حم و م تم س .

ت سا هد ش ه ضرع ل ماک رو ط ه ب ر ظن درو م ی فیک ماز لا ه ک ت سا ی یا ا ر گ نا یب، ی قفا رو حم ت سار .

تسا هدشن احل تمدخ ای لوصحم رد ناونع چیه هب رظن دروم یفیک مازلا و درادن ار راظتنا دروم یفیک تایصوصخ هک تسا یلوصحم • •

) وناك لدم ( يدنمتياضر تاجرد

: دنوش یم میسقت هتسد هس هب یرتشم یاهزاین و تامآزلآ، وناک لدم قبط رب Delight

Excitement

یساسآ تامآزلآ 1 یدرکلمع تامآزلآ 2 یشزیگنآ تامآزلآ 3

Performance Basic

Disgust

تیفیک هناخ 3

ی حارط تا اایتحا ه ب ار یرت شم یاد ص ت یفیک ه ناخ .

ت سا تیفیک هناخ، دوش یم هدافتسا QFD رد هک یزیر همانرب هیلوا رازبا تا اایتحا ن ا د ناوتب نامزا س ه ک د نک ی م بترم مه لباقم ار اه ن ا یا هنوگ و درو ارب ار فده هصخشم هزادنا هک دنک یم همارت ت سا ی فیک یز یر ه م انرب یار ب ه یلوا راز با ک ی ت یفیک ه ناخ هک دنتسه رواب نیا رب ناسدنهم و ناریدم زا یرایسب .

دهد خساپ ار ه ناخ .

ت سا ه ناخ ک ی بومرا م هیب ش ن ا راتخا س ه ک ار م ت سا ن ا یرها ظ لک ش، تیفیک هناخ هب رازبا نیا یراذگ مان تلع .

و حن ه ب ه ک د ش اب ی م ی مک تا مازلا ه ب لو صحم زا وا ی فیک یا ه هت ساوخ و یرت شم یاد ن ه مارت یار ب ید نمناوت راز با .

ت یفیک .

درب یم لااب نامزاس فرط زا لوصحم رد اه ن ا ندومن احل و یریریپ تیلباق یریرمشم رایسب

و ) ا ه ه م ( WHATS زا ی سیرتام ترو ص ه ب د ناوت ی م، سو ملم و هدا س رای سب یا ه نوگ ه ب تیفیک هناخ : دوش هتفرگ رظن رد، دنشاب یم ریز میهافم هدننک نییبت هک ) اه هنورم ( hows تا مازلا ( دن شاب ی م تامد خ ا ی تلا و صحم زا نایرت شم ی ا ه زا ین و ا ه هت ساوخ لما ش ) یرت شم یاد ن ا ی ا ه ه م ( -whats .) یرتشم ی نف تا مازلا ( دن شاب ی م تلاو صحم رد نایرت شم یا ه هت ساوخ ه ئارا یرنو رم نی بم ) نامزا س یاد ن ا ی ا ه ه نورم ( -hows .) لوصحم .

ددرگ صخشم ) اه هنورم ( hows و ) اه هم ( whats نایم هطبار ن ا رد هک تسا یسیرتام، تیفیک هناخ .

تسا هدش هداد شیامن تیفیک هناخ تیرتام زا یا هنومن 8 4 لکش رد

تیفیک هناخ تیرتام کی زا یا هنومن

تیفیک هناخ کی نتخاس لحارم

) whats اه هم ( یرتشم یاهزاین ندرک تسیل – لوا هلحرم ) hows اه روطم ( ینف تاحیضوت ندرک تسیل مود هلحرم HOWS اه روطمو WHATS اه هم نایم تاطابترا تیرتام هیسوت موس هلحرم ) HOWS ( اه روطم نایم تیرتام یلخاد اابترا هیسوت مراهم هلحرم ابقر یبایزرا – مونپ هلحرم نایرتشم یفیک تامازلا و اه هتساوخ دوبهب هیسوت _ مشش هلحرم لوصحم ینف یاه هصخشم یدنب تیولوا _ متفه هلحرم ینف تایصوصخ یارب فده ریداقم نیییت _ متشه هلحرم

• • • • Appreciation for a system Understanding variation Theory of knowledge Psychology

گنيمد فر شناد متسيس

متسيس هب تيمها یريذپ رييغت کرد شناد یروئت یسانشناور

گنيمد هناگ هدراهم لوصا

, تامدخ وديلوت دوبهب يآربرآدياپ يفدهورمتسم هدآرآو مزع كي داجيآ 1 , تيريدمديدج هفسلف يريگراكب 2

,

هوبنآ ياهيسرزابزآ يرآددوخ 3 , دهد يمرآرق باختنآ كلامآر تميق اهنت هكديرخ شور هب ندآد همتاخ 4

,

تامدخوديلوت متسيس يگشيمهو يمئآددوبهب 5

,

شزوم آ ماظن يرآرقرب

,

يربهر شوررآرقتسآو باختنآ 7 6

ينابزاب تيريدم و ينابش تيريدم هسياقم يناپوم تيريدم

هراداونادنفسوگو نا پومزا هك ي ياهيگژيو همهاب , دنك يمافياار ناپوم كي شقن ن اردر يدم هك تسا يتيريدم ينابش تيريدم : ميسانش يمدنفسوگ هلگ كي ندرك

يب او يفلعوارحص هبدنفسوگ هلگ كي ندرك تياده نديرم هب نادنفسوگ ندركاهرو يكبل ينو يتخرد هياسريزرد نتسشن

..

و ينابهرن گس تيبرتو هيهت ناپوم تلاخدو شقن نودبدلوودازو ندش يتشوگو نادنفسوگ ندش هبرف

ينابزاب تيريدم

لاح هبو ندركاهر هظحل كياونيارد .

دنك يمافيا تيريدمار هدمع شقن ينابزاب تيريدمرد دشاب حرطمدناوت يمن اوه ب ااب بسانتم يلصفرهرد اهلگ ي ياوبااو يرادهرن هايگو لگ عونره يارب بسانم ترارحورون نيمات عقوم هب يناسر ب ا عقوم هب يناسردوك عقوم هبريث كتو ندز هملق دراد مزلا هايگو لگ هكرريد يشرورپ ياهتيلایفزا يرايسبو يناور تذلو يداش مه ن ا , نديشخب يداشو نداد تذل , ندشابيزاتياهنو

, نامزاسزا سرت ندركرود 8 , نانكراك نايم عناوم نتشادرب نايمزا 9 یلاخ وت یاهرایش زا زيهرپ 10 فده یاوب دوبهب رب زکرمت 11 , دوش يم نانكراك راختفا و رورز ساسحا عنام هك يیناومو اهدس نتشادرب نايمزا 12 , دوخ تامولیمو گنهرف ندربلااب تهارد شلات روظنمب ينارمه قيوشت 13 , ينوگرگد يارب مادقا 14

مادقا Action

گينمد هخرم رادومن

يزير همانرب و يحارط Plan يسررب Check ا رجا DO

تيفيك هچخيرات

يرو هرهب شي ازفا يارب تيفيك حطس درادناتسا نييیت , يونس نامز , يونس تكرح , راك ميسقت ) 1856 – 1915 ( روليت ديلوت شيازفا و ديلوت رد يرام ا شور دربراك ) 1924 ( تراهوش رتلاو يرام ا لر تنك شور زا هدافتسا اب / تيفيك تيريدم ردپ / ينپا تلاوصحم تيفيك ءاقترا ) 1900 – 1993 ( گينمد هناگ 14 لوصا / ) PDCA ( هلئسم لح هب كيتامتسيس شررن / دشرا ناريدم شزوم ا / ربارب 6 هب يرو هرهب شيازفا .

تسا ندیم رد لاط لثم تيفيك هنيزه / تيفيك لرتنك عماا يامنهار ) 1988 ( ناروا ) رمتسم دوبهب , تيفيك لرتنك , يزير همانرب ( تيلثت هشيدنا • • • •

Q.F.D

سيرتام ب يترت هب دياب هك درآد دوجو يلصآ هلحرم راهچ

QFD

بسانم متسيس كي يآرجآ يآرب : دوش ماجنآ لوصحم يزير حرط لوصحم يحآرط دني آرف يحآرط ديلوت يزير همانرب

Start with the Voice of the Customer – Customer needs

QFD Flowdown

Functional Requirements (HOW ’s)

House of Quality # 1

Key Functional Requirements Part Characteristics (HOW ’s)

House of Quality # 2

Key Part Characteristics Manufacturing Processes (HOW ’s)

House of Quality # 3

Process Variables (HOW ’s)

House of Quality # 4

Key Manufacturing Processes

CTQ: Critical to Quality A product feature or process step that must be controlled to guarantee that you deliver what the customer wants.

Key Process Variables

) تيفيك هناخ ( لوصحم يزير حرط : لوآ هلحرم

: زآ دنترا بع ،دنوش يم هدافتسآ لوصحم ياه يگژيو و يرتشم تاعلاطآ يهد لكش يآرب هك يفيك رآزبآ لمآوع نيب يگتسبآو رآدومن يتخرد رآدومن وناك لدم .

يرتشم يآدن لودج يمك تامآزلآ ه ب لوصحم زآ وآ يفيك ياه هتسآوخ و يرتشم يآدن همجرت يآرب دنمنآوت يرآزبآ ،تيفيك هناخ .

تسآ

تيفيک هناخ .

1 سيرتام : فده يرتشم ياه يدنمزاين يبايزرآ / فيرعت )

PTR

( لوصحم ينف ياه يدنمزاين اب يرتشم ياه يدنمزاين هطبآر فيرعت )

PTR

( لوصحم ينف ياهزاين يبايزرآ : اه يجورخ يرتشم هدش دنتسم ياه يدنمزاين ينف ياه يدنمزاين و فده يريگ هزآدنآ

Planning, Tracking and Reporting

ه ب ه جوت ا ب ه ك د يامن ي م لو صحم ر ب ترا ظن ا ي و ي سرزاب ه ب مآد قآ يرت شم عفا نم ت هج رد ررزا ب س پ و د يلوت ن ي ح ، ) هد ننك نيمات يفيك تيحلاص يبايزرآ ( ديلوت زآ شيپ لحآرم رد يرتشم تسآوخرد و " تامد خ ه ئآرآ " مو هفم ود ر ه هب دنآوت يم اجنيآ رد لوصحم .

ددرگ ماجنآ دنآوت يم لوصحم ديلوت زآ ددرگ قلاطآ " ديلوت " اي

هعطق يزير حرط : مود هلحرم

تاراظتن ا هب يبايتسد رد ار ام هك لوصحم هدنهد ليكشت تایطق و ازاا زا ي ياه هصخشم ،هلحرم نيا رد .

دنوش يم يسررب ،درك دهاوخ كمك نايرتشم ي ياه يگژيو و اه هصخشم هب تيفيك هناخ زا لوصحم يفيك ياه هصخشم همارت ،هلحرم نيا رد يلصا فده هك دنتسه يسوسحم ملاقا ،هلحرم نيا رد ازاا زا روظنم .

دنشاب هتشاد دياب لوصحم تایطق و ازاا هك تسا .

دي ا يم تسد هب ي ياهن لوصحم اهن ا بيكرت زا

تاعطق شرتسگ .

2 سيرتام : فده ينآرحب تاعطق نييعت هعطق ياه يگژيو ريداقم نييعت هژيو تيمهآ يآرآد درآوم ي ياسانش : اه يجورخ ينآرحب يآزجآ و تاعطق هب طوبرم تآدنتسم

دنيآرف يزير حرط .

3 سيرتام

: فده مينك يبايزرا و هدرک نييیت ار دنيارف / تخاس تايلمع مينك يبايزرا قيبطت نيرتهب يارب ار اه تايلمع م ينک نييیت ،دراد د دوم يحارط اي دوبهب هب زاين دنيارف بيترت رد هک ار هچن ا ،تخاس لباق موهفم داويا روظنم هب م يهد صيخشت ار دنيارف ندوب بسانم م يزاس نيیم ار تيمها نيرتشيب ياراد تايلمع : اه ياورخ · يديلک دنيارف / تخاس تايلمع ينارحب دنيارف يازاا

ديلوت يزير حرط .

4 سيرتام

: فده م ينک هسياقم لوصحم يکيزيف ياه يگژيو اب آر دنيآرف تايلمع دوش يم يسررب يرتشم کي اب زيچره تيمهآ هک م يباي نانيمطآ درآد يرتشيب هجوت هب زاين اهن آ زآ کي مآدک و هدوب دئآز ،تيفيک ياه يسرزاب زآ کي مآدک م يزاس نيعم م ينک نييعت اه يگژيو يآرب آر فده ريداقم م ييامن فيرعت ،دنک يم لمع حيحص تروص هب دنيآرف اي آ هک هت کن نيآ مهف يآرب آر يلخآد ياه يسررب : اه يجورخ · يديلک لوصحم يکيزيف ياه يگژيو يديلک لوصحم ياه يگژيو فده ريداقم تيفيک نيمضت روظنم هب يلخآد يديلک ياه يسررب اه سيرتام رياس و تيفيک هناخ رتشيب طسب

تلااوس

یاهزاین و تامازلا وناک لدم رد 1 حرش دوش یم میسقت هتسد دنچ هب یرتشم .

دیهد ار qfd یا هلحرمراهچ هاگدید حیرشت 2 .

دیهد حرش .

دیسیونب ار qfd یایازمو اه ییاناوت 3 مان ار تیفیک هناخ تخاس لحارم 4 .

دیهد حرش ار دروم 2 و دییربب

: یحیرشت تلاآئوس

؟ دوشیم میسقت هتسد دنم هب یرتشم یاهزاین و تامازلا وناک لدم قبط .

1 یشزیرنا تامازلا 3 یدرکلمع تامازلا 2 یساسا تامازلا 1 ؟ تسا تروص دنم هب و فیریت ار تیفیک هناخ .

2 هک دنکیم .

همارت یحارط تااایتحا هب ار یرتشم یادص تیفیک هناخ دهد .

تسا تیفیک هناخ دوشیم هدافتسا Qfd رد هک یزیر همانرب هیلوا رازبا خساپ ار تااایتحا ن ا دناوتب نامزاس هک دنکیم بترم مه لباقم ار اهن ا یا هنوگ هب ودروارب ار فده یاه هصخشم هزادنا .

دنشاب یم تامدخ ای تلاوصحم زا نایرتشم یاهزاین و اه هتساوخ لماش ) یرتشم یادن ای اه هم ( Whats .

دنشاب یم تلاوصحم رد نایرتشم یاه هتساوخ هئارا یرنورم نیبم ) نامزاس یادن ای اه هنورم ( Hows .

ددرگ یم صخشم اه هنورم و اه هم نایم ن ا رد هک تسا یسیرتام تیفیک هناخ

؟دينك فيریت ار QFD تيفيك دركلمع شرتسگ .

دشاب يم نايرتشم تياضر بلا قيرط زا رازاب مهس شيازفا ، ن ا فده هك تسا هتفرشيپ يتيفيك رازبا كي QFD عقاو رد 3.

؟ديسيونب ار QFD يايازم و اه ي ياناوت لوصحم هیسوت رت هاتوك نامز .

4 يسدنهم ياه حرط رد رييغت تایفد دادیت شهاك رازاب هب لوصحم يفریم هيلوا ياه هنيزه شهاك ناشياهزاين و اه هتساوخ نيم ات زا نايرتشم تياضر لوصحم تخاس ياه تيلباق دوبهب نامزاس فلتخم ياهدحاو نيب كرتشم نابز كي داويا يت ا ياهدربراك و هدافتسا يارب يتاعلاطا كناب كي داويا ؟ديسيونب ار QFD يا هلحرم راهم شررن .

5 لوصحم يزير همانرب 1 لوصحم يحارط 2 دنيارف يزير حرط 3 ديلوت يزير حرط 4