شکستگی ها

download report

Transcript شکستگی ها

‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫اسکلت بدن از ‪ 206‬فطعه استخوان تشکیل شده است‪.‬‬
‫از نظر شکل به کوتاه‪ ،‬بلند‪ ،‬پهن و نامنظم تقسیم می شوند‪.‬‬
‫لیگامان‪ :‬بافت پیوندی فیبری که استخوانها را به استخوان‬
‫دیگر متصل می کند‪.‬‬
‫تاندون‪ :‬بافت پیوندی فیبری که عضالت را به استخوان‬
‫متصل می کند‪.‬‬
‫غضروف‪ :‬بافت پیوندی سختی که روی سطح مفصلی‬
‫استخوان را می پوشاند‪.‬‬
‫صدمات بافت نرم‬
‫‪ ‬آسیب پوست و بافتهای زیرین آن مثل عضله‪ ،‬تاندون‪،‬‬
‫غضروف‪ ،‬لیگامان‪ ،‬ورید‪ ،‬شریان و عصب‬
‫صدمات استخوانها و مفاصل‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫شکستگی ‪Fracture‬‬
‫کشیدگی ‪:Strain‬آسیب عضله یا آسیب همزمان عضله و‬
‫تاندون در اثر کشیدگی بیش از حد‬
‫پیچ خوردگی ‪ :Sprain‬آسیب مفصل یا پارگی لیگامان‬
‫دررفتگی ‪ : Dislocation‬خارج شدن استخوان از‬
‫موقعیت طبیعی آن در مفصل‬
‫شکستگی‬
‫‪ ‬از بین رفتن تمامیت استخوان و دو نوع دارد‪:‬‬
‫‪ ‬باز و بسته‬
‫‪ ‬از نظر شکلی‪ :‬عرضی‪ ،‬مایل‪ ،‬مارپیچی‪ ،‬ناقص‪ ،‬در هم‬
‫فرورفته‪ ،‬ترکه ای‪ ،‬و با قطعات متعدد‬
‫عالیم شکستگی‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫دفورمیتی‬
‫درد و حساسیت شدید و موضعی‬
‫تورم بسیار شدید‬
‫حرکات غیر طبیعی عضو‬
‫قفل شدن مفصل‬
‫کریپتوس‬
‫اکیموز‬
‫مشاهده سر استخوان شکسته در سطح پوست‬
‫تغییر رنگ پوست‬
‫مداخالت در شکستگی‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪ ‬ثابت نگهداشتن عضو همراه با مفصل باال و پایین محل شکستگی‬
‫کنترل هرگونه خونریزی خارجی‬
‫خارج کردن کلیه زینت آالت و ساعت‬
‫کنترل عالیم حیاتی اندام آسیب دیده هر ‪ 5-15‬دقیقه‬
‫بررسی عالیم شوک هموراژیک‬
‫باال نگهداشتن عضو از سطح فلب‬
‫استفاده متناوب از کیف یخ روی محل‬
‫تجویز مسکن‬
‫توجه به عالیم آمبولی چربی‬
‫کشیدگی‬
‫‪ ‬نوعی آسیب بافت نرم که واحد عضالنی‪ -‬تاندونی را درگیر‬
‫می کند‪.‬‬
‫‪ ‬عبارتست از سست شدن یا کشش شدید عضله یا تاندون‬
‫مداخالت در کشیدگی ها‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫باال نگهداشتن عضو‬
‫بانداژ با باند االستیک‬
‫استفاده از کیف یخ بمدت ‪ 12‬ساعت بطور متناوب‬
‫عدم انتقال وزن روی اندام‬
‫استفاده از مسکن‬
‫پیچ خوردگی‬
‫‪ ‬صدمات وارد بر لیگامانها‬
‫‪ ‬مکانیزم بروزش مثل کشیدگی است با این تفاوت که نیروی‬
‫وارده معموال شدیدتر است‪.‬‬
‫‪ ‬شایعترین محل پیچ خوردگی‪ :‬مچ پا‪ ،‬زانو‪ ،‬شانه‬
‫مداخالت در پیج خوردگی‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫قرار دادن عضو باالتر از قلب‬
‫بانداژ‬
‫کیف یخ بمدت ‪ 24‬ساعت‬
‫عدم انتقال وزن روی اندام‬
‫استفاده از مسکن‬
‫گچ گرفتن اندام در موارد شدید و پارگی لیگامان‬
‫دررفتگی یا جابجایی مفصل‬
‫‪ ‬خارج شدن یک مفصل از محل خود بدنبال یک حرکت‬
‫سریع‬
‫‪ ‬دررفتگی معموال همراه با صدمات بافت نرم داخل کپسول‬
‫مفصلی و لیگامان اطراف‪ ،‬ادم شدید و صدمه احتمالی‬
‫شریان‪ ،‬ورید و اعصاب اطراف است‪.‬‬
‫عالیم دررفتگی‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫درد و حساسیت شدید موضعی‬
‫دفورمیتی‬
‫تورم شدید‬
‫عدم ثبات مفصل‬
‫ناتوانی در حرکت عضو‬
‫مداخالت دررفتگی‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫ثابت نگهداشتن مفصل و استخوان باال و پایین آن‬
‫کنترل هرگونه خونریزی خارجی‬
‫خارج کردن زیور آالت و ساعت‬
‫کنترل عالیم حیاتی هر ‪ 5-15‬دقیقه‬
‫باال نگهداشتن عضو‬
‫کیف یخ‬
‫تجویز مسکن‬
‫بررسی عالیم بروز شوک‬
‫مکانیسم آسیب‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫نیروی مستقیم‬
‫نیروی غیر مستقیم‬
‫نیروی چرخشی‬
‫ماندن بین دو جسم سخت‬
‫ورور گلوله و چاقو‬
‫سقوط‬
‫شکستگی های بحرانی‪ :‬فمور و لگن‬
‫‪ ‬شکستگی فمور و لگن با خطر خونریزی شدید و احتمال‬
‫شوک همراه اند‪.‬‬
‫‪ ‬در شکستگی فمور عالوه بر بیحرکتی انتهای استخوانی از‬
‫آتل کششی استفاده می شود که بدینوسیله‪ :‬انتهای استخوانها‬
‫در یک راستا قرار می گیرد و قطر ران کمتر شده و باعث‬
‫تجمع کمتر خون و کنترل خونریزی می شود‪.‬‬
‫ارزیابی و مراقبت‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫بررسی مکانیسم صدمه و ارزیابی صحنه‬
‫ارزیابی سطح هوشیاری‬
‫بررسی نشانه های خونریزی شدید واضح یا داخلی و درمان از نظر‬
‫شوک‬
‫بررسی نبض و رنگ اندام‬
‫بررسی حس و حرکت اندام مبتال‬
‫بررسی مفاصل باال و پایین استخوان آسیب دیده و استخوانهای باال‬
‫و پایین مفصل آسیب دیده‬
‫خارج کردن زیورآالت و لباسهای تنگ‬
‫کنترل عالیم حیاتی‬
‫عالیم و نشانه ها‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫دفورمیتی یا زاویه دار شدن‬
‫درد و تندرنس‬
‫کریپتوس‬
‫ضعف شدید و عدم کارکرد‬
‫کبودی انتهای استخوانی قابل رویت‬
‫قفل شدن مفاصل در محل‬
‫مراقبتهای اورژانسی‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫رعایت نکات مربوط به جداسازی ترشحات‬
‫تجویز اکسیژن در صورت لزوم‬
‫در صورت احتمال صدمه ستون فقرات حفظ بدن در یک‬
‫راستا‬
‫تسکین درد با مسکن و آتل بندی‬
‫کمپرس یخ‬
‫باال قرار دادن اندام‬
‫انتقال بیمار‬
‫آتل گیری‬
‫علت آتل گیری‪:‬‬
‫‪ ‬جلوگیری از حرکت قطعات استخوانی‪ ،‬انتهای استخوان یا‬
‫مفاصل جابجا شده و کاهش احتمال ایجاد صدمات بیشتر‬
‫‪ ‬کاهش درد و بحداقل رساندن عوارض‬
‫عوارض شایع صدمات استخوان و مفاصل‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫آسیب عضالت‪ ،‬اعصاب یا عروق که بر اثر حرکات‬
‫قطعات استخوانی یا انتهای استخوان‬
‫تبدیل شکستگی بسته به شکستگی باز‬
‫محدودیت جریان خون بدلیل تحت فشار بودن عروق‬
‫خونریزی شدید در اثر آسیب بافتی‬
‫افزایش درد همراه با حرکت انتهای استخوانی یا‬
‫استخوانهای جابجا شده‬
‫فلج اندامها ناشی از آسیب ستون مهره ها‬
‫آمبولی چربی‬
‫آمبولی چربی‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫عالیم‪:‬‬
‫تغییر ناگهانی وضعیت روانی‬
‫افزایش ناگهانی ریت تنفسی و نبض‬
‫افزایش تب‬
‫درد قفسه سینه‬
‫دیس پنه‬
‫هایپوکسی شدید و سیانوز‬
‫کاهش سطح هوشیاری‬
‫پتشی قفسه سینه و زیربغل (‪ 50-90‬موارد)‬
‫ترومبوسیتوپنی متوسط‬
‫اقدامات پرستاری در آمبولی چربی‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪CBR‬‬
‫اکسیژن‬
‫مایع درمانی وریدی‬
‫کنترل مداوم وضعیت قلبی عروقی و عالیم حیاتی‬
‫‪ABG‬‬
‫حفظ ‪ Pao2‬باالتر از ‪60-70‬‬
‫قوانین کلی آتل گیری‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫قبل و بعد از آتل بندی‪ ،‬نبض‪ ،‬عملکرد حرکتی و حس دیستال ضایعه را چک کنید‪ )PMS(.‬بعد‬
‫از آتل بندی هر ‪ 15‬دقیقه چک کنید‪.‬‬
‫مفاصل باال و پایین را در استخوان دراز بیحرکت نمایید و استخوانهای باال و پایین مفصل‬
‫آسیب دیده را بیحرکت کنید‪.‬‬
‫تمام لباسهای محل آسیب را با قیچی برش داده و خارج نمایید‪.‬‬
‫تمام زخمها را قبل از آتل پانسمان نمایید‪.‬‬
‫اگر دفورمیتی شدید است یا دیستال اندام سیانوتیک و بدون نبض بود‪ ،‬اندام آسیب دیده را با‬
‫کشش دستی در یک راستا قرار دهید‪.‬‬
‫هیچگاه استخوان بیرون زده را عمدا سرجای خود برنگردانید‬
‫درون آتل را با پارچه نرم بپوشانید تا از احساس فشار و ناراحتی بیمار جلوگیری شود‪.‬‬
‫پیش از حرکت دادن بیمار‪ ،‬آتل بگذارید و تا زمان گذاشتن آتل کشش دستی را رها نکنید‬
‫هرگاه شک دارید‪ ،‬محل آسیب را آتل بندی کنید‪.‬‬
‫اگر بیمار نشانه های شوک را نشان می دهد‪ ،‬او را در راستای آناتومیک قرار داده‪ ،‬شوک را‬
‫درمان نموده و بیمار را فورا برای آتل بندی به بیمارستان منتقل نمایید‪.‬‬
‫انواع آتل‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫آتل سخت‬
‫آتل فشاری‬
‫آتل کششی‬
‫آتل خالء‬
‫آتل دست ساز‬
‫آتل بانداژ سه گوش و بستن نوار‬
‫کنتراندیکاسیون آتل کششی‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫صدمه در ‪ 4-5‬سانتی زانو یا مچ پا باشد‪.‬‬
‫آسیب زانو‬
‫آسیب هیپ‬
‫آسیب پلویس‬
‫آمپوتاسیون یا کنده شدن نسبی همراه با جدایی استخوان که‬
‫اندام دیستال تنها بوسیله بافت مارژینال به بدن اتصال دارد‬
‫مشکالت ناشی از آتل بندی نامناسب‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫تحت فشار بودن بافتها‪ ،‬عروق و اعصاب زیر آتل‬
‫ایجاد تاخیر در انتقال بیماران با صدمات تهدید کننده حیات‬
‫کاهش نبض دیستال و آسیب بافتی‬
‫بدتر کردن صدمات استخوانی‪ ،‬بافتی و عروق‬
‫آتل بندی استخوانهای بلند‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫هنگام آتل بندی استخوانهای بلند به نکات زیر توجه نمایید‬
‫انتهای استخوانی قابل رویت‬
‫مفاصل قفل شده‬
‫پاراستزی‬
‫فلج‬
‫رنگ پریدگی محل آسیب‬