คลิกที่นี่ - กรมปศุสัตว์

Download Report

Transcript คลิกที่นี่ - กรมปศุสัตว์

โดย นายสัตวแพทย์ วริ ิยะ แก้ วทอง
ผู้อานวยการสานักควบคุม ป้องกันและบาบัดโรคสัตว์
10/09/56
1
แนวโน้ มการตรวจพบเชือ้ โรคพิษสุนัขบ้ าระหว่ างปี 2552 -2556
2552
2553
2554
2555
2556
10/09/56
2
แนวโน้ มการตรวจพบเชือ้ โรคพิษสุนัขบ้ าระหว่ างปี 2552 -2556
รายงานการตรวจพบโรคพิษสุนัขบ้า
ส่งตรวจ
ผลบวก
ร้อยละ
ร้อยละการตรวจพบเชื้อโรคพิ ษสุนัขบ้า
35.00
30.00
25.00
20.00
15.00
10.00
5.00
0.00
2595
29.18
1799
17.79
12.28
13.23
342
251
221
191
ปี 2553
ปี 2554
ปี 2555
48
1.85
ปี 2552
ปี 2553
ปี 2554
ปี 2555
ปี 2556
จานวนผลบวก
จานวนผลบวก ต่ อ106 ประชากรสุนัขและแมว*
ปี
(ตัว)
(อัตราอุบัตกิ ารณ์ /Incidence Rate)
2552
342
34.2
2553
251
25.1
2554
221
22.1
2555
191
19.1
2556
48
4.8
10/09/56
1444
1411
1172
ปี 2552
ปี 2556
*อัตราอุบตั ิ การณ์ = จานวนสัตว์ป่วยใหม่ในแต่ละปี x k
ประชากรทัง้ หมดที่เสี่ยงต่อการเป็ นโรค
k = 1,000,000 ตัว
ประชากรสุนัขแมวโดยเฉลี่ยแต่ละปี = 10,000,000 ตัว
คานวณ
*อัตราอุบตั ิ การณ์ปี 2552 = 342 x 1,000,000
10,000,000
= 34.2
(นัน่ คือ พบผลบวก 34.2 ตัว ต่อประชากร 1,000,000 ตัว)
3
สถานการณ์ โรคพิษสุนัขบ้ า ปี 2556
ผลบวก,
48
จานวนการพบเชื้อ (รายชนิดสัตว์)
แมว
มีเจ้ าของ,
2 ตัว
ผลลบ,
2,547
ส่ งตรวจ 2,595 ตัว
พบเชือ้
48 ตัว
ผลลบ 2,547 ตัว
ร้ อยละพบเชือ้ 1.85
10/09/56
โค, 2 ตัว
สุนัข
มีเจ้ าของ,
28 ตัว
สุนัข
ไม่ มีเจ้ าของ,
16 ตัว
4
การตรวจพบเชือ้ ในสัตว์ ปี 2556
พบโรคในสัตว์ 48 ตัว/15 จังหวัด
1. กรุ งเทพฯ 11 ตัว
2. สงขลา 7 ตัว
3. สมุทรปราการ 5 ตัว
4. ปราจีนบุรี 4 ตัว
5. ฉะเชิงเทรา 4 ตัว
6. อุบลราชธานี 3 ตัว
7. ศรีสะเกษ 3 ตัว
8. ชลบุรี 2 ตัว
9. นนทบุรี 2 ตัว
10. น่ าน 2 ตัว
11. จันทบุรี 1 ตัว
12. ตรัง 1 ตัว
13. สระแก้ ว 1 ตัว
14. สุรินทร์ 1 ตัว
15. อานาจเจริญ 1 ตัว
10/09/56
5
การตรวจพบเชือ้ ในคนปี 2556
พบผู้ป่วย-เสียชีวติ
4 รายใน 3 จังหวัด
1. ปราจีนบุรี 2 ราย
2. ศรีสะเกษ 1 ราย
3. สระแก้ ว
10/09/56
6
จุดเกิดโรคในคนและสัตว์
แบ่ งตามโซนปศุสัตว์ (ใหม่ )
10/09/56
7
เป
าหมาย
้
สุนข
ั แมวจรจัด
ปี งบประมาณ 2557-2558
ผาตั
่ ดทาหมันและฉี ดยาคุมกาเนิด
1,000,000 ตัว
ผาตั
ไมน
่ ดทาหมัน
่ ้ อยกวา่
3,000
ตัว/ปี /จังหวัด
ฉี ดยาคุมกาเนิด
ไมน
่ ้ อยกวา่
5,000 ตัว/ปี /จังหวัด
จานวน
แนวทางการดาเนินโครงการฯ
1. ให้สานักงานปศุสัตวจั
์ งหวัด
ดาเนินการให้บริการผาตั
่ ดทาหมันและฉี ดยาคุมกาเนิดฟรี
ดังนี้
1.1 เปิ ดบริการ
ณ สานักงานปศุสัตวจั
์ งหวัด และ
หรือสานักงานปศุสัตวอ
อยางน
2
่
้ อยสั ปดาหละ
์ าเภอ
์
วัน
1.2 ออกหน่วยบริการ ตาม วัด โรงเรียน
ชุมชน
ตลาด
สถานทีร่ าชการ (อบต.) แหลง่
ทองเที
ย
่ ว
อยางน
่
่
้ อยเดือนละ 2 ครัง้
1.3 ออกหน่วยบริการ รวมกั
บหน่วยงานอืน
่ ของ
่
จังหวัด เช่น
จังหวัดเคลือ
่ นที่
อาเภอเคลือ
่ นที่
แนวทางการดาเนินโครงการฯ (ตอ)
่
2. ให้สานักงานปศุสัตวเขต
์
วางแผนและกาหนดจังหวัดในพืน
้ ทีร่ บ
ั ผิดชอบ ออกหน่วย
ให้บริการผาตั
่ ดทาหมัน และฉี ดยาคุมกาเนิดฟรี อยาง
่
น้อย
เดือนละ
2 จังหวัด โดยระดมบุคลากรเขต
และจังหวัดในพืน
้ ทีร่ วมปฏิ
บต
ั งิ าน
่
โดยเน้นพืน
้ ทีเ่ ป้าหมายในการปฏิบต
ั งิ าน ไดแก
้ ่ วัด
โรงเรียน สถานทีร่ าชการ ชุมชน ตลาด แหลง่
ทองเที
ย
่ ว และพืน
้ ทีท
่ ม
ี่ ค
ี วามชุกของการเกิดโรค
่
แนวทางการดาเนินโครงการฯ (ตอ)
่
3. สานักควบคุม ป้องกันและบาบัดโรคสั ตว ์
วางแผนและกาหนดจังหวัดตามกลุมจั
่ งหวัดของ
มหาดไทย พร้อมสนับสนุ นบุคลากร (นายสั ตวแพทย)์
รวมปฏิ
บต
ั งิ าน
่
แผนการปฏิบต
ั งิ านโครงการวางแผนครอบครัวสุนข
ั
แมว
ตค.56 พย. 56
ปี งบประมาณ
2557
ธค.56
ขอนแก่ มุกดาห นครพน
น
าร
ม
สกลนค ยโสธร
ร
อานาจเจ
ริญ
มค. 57 กพ. 57
อุบลฯ
มีค. 57
หนองค
เลย
าย
อุดรฯ หนองบัว
ฯ
บึงกาฬ
เม.ย.57 พค. 57
นครราชสี
มา
มิย.57
กค. 57 สค. 57
กย. 57
สุรน
ิ ทร ์
บุรรี ม
ั ย ์ ปราจีนบุ จันทบุร ี
ชัยนาท
ชัยภูม ิ
ฉะเชิงเท
รา
สระแก้
ว
ชลบุร ี
ลพบุร ี
นครนา
ยก
ส.
ปราการ
ระยอง
สิ งหบุ
์ รี
ตราด
อางทอง
่
รี
แผนการปฏิบต
ั งิ านโครงการวางแผน
ครอบครัวสุนข
ั แมว
ปี งบประมาณ 2558
ตค.57
พย. 57
นนทบุร ี
ราชบุร ี
ธค.57
มค. 58
กพ. 58
มีค. 58
กาญจนบุ อุตรดิตถ ์ เพชรบูรณ ์ นครสวรร
รี
ค์
ปทุมธานี ประจวบ นครปฐม สุโขทัย กาแพงเพ อุทย
ั ธานี
ฯ
ชร
อยุธยา เพชรบุร ี สุพรรณบุ พิษณุ โล
พิจต
ิ ร
ลาปาง
รี
ก
สระบุร ี ส.สาคร
ตาก
ส.
สงคราม
แผนการปฏิบต
ั งิ านโครงการวางแผนครอบครัวสุนข
ั
เม.ย.58 พค. 58
มิย.58
กค. 58 สค. 58
กย. 58
แมว
เชียงให
ม่
น่าน
แมฮ
่ ่ องสอ
น
ชุมพร
สุราษฎรฯ์
ตรัง
ลาพูน
เชียงราย
พะเยา
นครศรีฯ
พังงา
สงขลา
แพร่
สตูล
ภูเก็ต
พัทลุง
ระนอง
กระบี่
มาตรการป้องกัน ควบคุม
โรคระบาด
ในสั ตวปี์ ก
มาตรการป้องกัน ควบคุมโรคระบาด
ในสั
ต
ว
ปี
ก
์
1. ดาเนินการตามมาตรการทีก
่ รมปศุสัตว ์
กาหนด
2. ผลการตรวจทางห้องปฏิบต
ั ก
ิ ารไมเป็
่ นโรค
ไข้หวัดนก และตรวจพบเชือ
้ โรคอืน
่ ให้ทาวัคซีน
ป้องกันโรคสั ตวปี์ ก ในรัศมี 3 กม. รอบจุดเกิด
โรค
2 สั ปงดาห
อมกระตุนซ
หรื
อก
ตามดุ
ลย
า้ าระวั
้
์
้
3. ใหพร
รายงานผลการเฝ
โรคสั
ต
ว
ปี
ป
วยตาย
้
้
์
่
พิประจ
นิจของสั
าวันตวแพทย
ทุกวัน ์
- ถ้าไมพบสั
ตวปี์ กป่วยตายให้รายงาน Zero
่
Report ในระบบ ทุกวัน
-ให้ สนง. ปศจ. เข้าตรวจสอบในพืน
้ ทีท
่ ม
ี่ ส
ี ั ตว ์
การเฝ้าระวังและควบคุมโรค
ไข้หวัดนก
1.1 การดาเนินการเมือ
่ ผลการตรวจยืนยันวาเป็
่ น
โรคไขวั
ดนกในสั ตวปี์ ก
้
1.2 การดาเนินการเมือ
่ ผลการตรวจยืนยันวา่
เป็ นโรคไขวั
้ ดนกในคน
1.1การดาเนินการเมือ
่ ผลการตรวจยืนยันวาเป็
่ น
H5N1
H7N9
โรคไข
วั
้ ดนกในสั ตวปี์ ก
1.อธิบดีรายงานไปยัง OIE ภายใน 24 ชัว
่ โมง
1.อธิบดีรายงานไปยัง OIE ภายใน 24 ชัว
่ โมง
2.ผูว
งหวัดประกาศเขตโรคระบาด
้ าราชการจั
่
2.ผูว
งหวัดประกาศเขตโรคระบาด
้ าราชการจั
่
3.ทาลายสั ตวปี์ ก เฉพาะบานหรื
อบริเวณ
้
ใกลเคี
2-5 ตัว
้ ยง และเก็บตัวอยางซาก
่
3.ทาลายสั ตวปี์ ก เฉพาะบานหรื
อบริเวณ
้
ใกลเคี
2-5 ตัว
้ ยง และเก็บตัวอยางซาก
่
4.ทีมสอบสวนโรค ลงพืน
้ ที่
4.ทีมสอบสวนโรค ลงพืน
้ ที่
5.เฝ้าระวังทางอาการรัศมี 10 กม.
6.เก็บตัวอยาง
Cloacal Swab หมูบ
เ่ กิดโรค
่
่ านที
้
ทุกครัวเรือน และรัศมี 5 กม. หมูบ
20
่ านละ
้
ตัว
5.เฝ้าระวังทางอาการรัศมี 10 กม.
6.เก็บตัวอยาง
Oropharyngeal Swab รัศมี
่
10 กม. ทุกหมูบ
หมูบ
20 ตัว และเก็บ
่ าน
้
่ านละ
้
ซา้ อีกครัง้ ภายใน 21 วัน
7.ห้ามเคลือ
่ นยายสั
ตวปี์ กรัศมี 10 กม. รอบจุด
้
เกิดโรคอยางน
่
้ อย 30 วัน
7.ห้ามเคลือ
่ นยายสั
ตวปี์ กรัศมี 10 กม. รอบจุดเกิด
้
โรคอยางน
มมาตรฐาน
่ ้ อย 30 วัน ยกเวนฟาร
้
์
จะต้องเก็บตัวอยาง
Oropharyngeal Swab
่
ฟารมละ
5 โรงเรือน โรงเรือนละ 20 ตัว
์
8.ประสานกับหน่วยงานทีเ่ กีย
่ วของ
้
8.ประสานกับหน่วยงานทีเ่ กีย
่ วของ
้
9.ประชาสั มพันธ ์
9.ประชาสั มพันธ ์
1.2การดาเนินการเมือ
่ ผลการตรวจยืนยันวาเป็
่ น
โรคไขวั
้ ดนกในคน
H5N1
1.ทีมสอบสวนโรค ลงพืน
้ ที่
H7N9
1.ทีมสอบสวนโรค ลงพืน
้ ที่
2.เก็บตัวอยาง
Cloacal Swab อยางละ
5 2.เก็บตัวอยาง
Oropharyngeal Swab
่
่
่
ตัว/ครัวเรือน ในครัวเรือนของผู้ป่วย และ และ Serum อยางละ
5ตัว/ครัวเรือน ใน
่
บริเวณข้างเคียง
ครัวเรือนของผู้ป่วย และบริเวณข้างเคียง
3.สั่ งกักสั ตวปี์ ก ทาความสะอาดและทาลาย
เชือ
้ โรค ในครัวเรือนทีเ่ กิดโรคและบริเวณ
ใกล้เคียง
4.ห้ามสมาชิกในครอบครัวสั มผัสสั ตวปี์ ก
และเข้าฟารมสั
์ ตวปี์ ก
3.สั่ งกักสั ตวปี์ ก ทาความสะอาดและทาลาย
เชือ
้ โรค ในครัวเรือนทีเ่ กิดโรคและบริเวณ
ใกล้เคียง
4.ห้ามสมาชิกในครอบครัวสั มผัสสั ตวปี์ ก
และเข้าฟารมสั
์ ตวปี์ ก
โครงการปศุสัตวต
์ าบล
หนังสื อดวนที
ส
่ ุดที่ กษ 0610.02/ว2919 ลงวันที่ 5
่
กุมภาพันธ ์ 2556
เรือ
่ ง การดาเนินงานโครงการจ้างเหมาบริการงานตรวจ
ป้องกันโรคสั ตวในต
าบล (ปศุสัตวต
์
์ าบล)
1. ตัง้ แต่วน
ั ที่ 1 เมษายน 2556- 30
สิงหาคม 2556 หาก อปท. ใด มี
หลักฐานการจ้าง ปศต. แทนกรมปศุ
สัตว์
2. และหรือหน่ วยงานกรมปศุสต
ั ว์ในพืน้ ที่
สามารถผลักดันให้ อปท. บรรจุในข้อบัญญัติ
งบประมาณ ประจาปี 2557 เพื่อจ้างในลักษณะ
งานของปศุสตั ว์ตาบลแทนกรมปศุสตั ว์
3. จังหวัดสามารถดาเนินการตามหนังสือที่ กษ 0610/ว
669
ลงวันที่ 10 มกราคม 2556 (อปท.จ้าง 1 : กรม โอนให้จ้าง
1)
4. ให้จงั หวัดส่งสาเนาหลักฐานการจ้างและ
เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้ สานักงานปศุสตั ว์
เขตพิจารณาตรวจสอบยืนยันความถูกต้อง
เพิ่มเติม
แล้วสรุปใส่ตารางตามตัวอย่าง รวบรวมส่ง
สคบ.
ทาง e-mail :[email protected]
ภายในวันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2556 เวลา 16.30
น.
ตารางสรุป: จานวนปศุสัตวต
่ รมปศุสัตวโอนให
้จังหวัด
์ าบลทีก
์
จ้าง
ปี งบประมาณ 2556-2557 (1 ตุลาคม 2555-30 กันยายน
จานวน
งบประมาณปี
งบประมาณปี 2557
2557) 2556
จังหวัด
อาเภอ
ตาบล
1 ตค.55
ถึง
31 มีค.56
1 เม.ย.56
ถึง
30 กย.56
1 ตค.56 ถึง
30 กย.57 (12
ด.)
1
10
98
995
344
22
22
70
2
9
70
572
206
13
13
44
3
9
171
1,514
255
155
155
186
4
11
151
1,164
202
101
101
204
5
8
102
769
201
44
44
130
6
9
93
793
538
68
68
125
7
7
52
525
127
25
25
38
8
7
73
518
99
2
2
13
9
7
77
656
101
2
2
23
รวม
77
887
7,415
2,073
432
432
833
เขต
20.84%
2 มค.57
ถึง
30 กย.57
(9ด.)
40.58%
เป้าหมายปศุสตั ว์ตาบล งบประมาณปี 2557
1. กิจกรรมไขหวั
้ ดนก (เขต 1,3,4,5,6,7)
1,410
อัตรา
2. กิจกรรมส่งออก เขต 2
194
อัตรา
3. กิจกรรมเฝ้าระวังฯ เขต 8,9
197
อัตรา
อัตรา
จานวน
จานวน
จานวน
รวมจานวน
1,801
(จาก 2,073 อัตรา ปรับลดไป 272 อัตรา คิดเป็ น