Transcript ppt

2012-01-16
 Sugrąžina
 Pažangos
žmogui tikėjimą savo galiomis
idėja: tobulindami save – tobuliname
pasaulį
 Iš
prigimties visi žmonės laisvi ir lygūs
 Liaudies
suverenumas
 Tolerancija
 Minties
ir sąžinės laisvė
 Valdžios
kilmė iš visuomeninės sutarties
 I. Kantas (Prūsijos filosofas)
• Švietimas – tai žmogaus išsivadavimas iš nesavarankiškumo, dėl
kurio pats žmogus yra kaltas. Nesavarankiškumas yra
nesugebėjimas vadovautis savo protu.
 F. Beikonas (anglų filosofas)
• Žinojimas yra jėga.
 D. Didro, Volteras
• Buvo įsitikinę, kad žmonių gerovę gali pagerinti apsišvietė
monarchai

Ž. Ž. Ruso
• Kvietimas atsigręžti į gamtą;
• Bjaurėjosi monarchais ir tautų ateitį siejo su laisvomis
respublikomis (Atėnai, Sparta – sektinas pavyzdys)
 Sugrįžta
visuomenės pasitikėjimas savo
jėgomis
 Subręsta nauja tautos, kaip lygiateisių žmonių
bendruomenės, samprata
 Siekiama pertvarkyti valstybę ir kovoti dėl jos
nepriklausomybės
 Pradedama suprasti, kad tik išsilavinusi
visuomenė gali įveikti krizę ir kurti šalies ateitį
 Valstiečius
ir miestiečius padaryti lygiateisiais
piliečiais, tautos nariais
 Prieš išlaisvinant paprastus žmones privalu juos
išlavinti
• Mat laisvė yra sunki našta. Tautą, kuri stokoja moralės ir
išsimokslinimo, laisvė gali sutraiškyti kaip nuo kalno
riedantis vežimas.
 Žmogų
respublikoje vertinti ne pagal turtą ir
kilmę, o pagal gabumus, padorumą ir nuopelnus
visuomenei
 VU
pradedama dėstyti prancūzų kalba (1730),
vėliau – sustiprintas teisės ir matematikos
mokymas; įvedamas atskiras istorijos, geografijos
dėstymas.
 Tikslas – žmogų lavinti tam, kad jis būtų brandus
pilietis, mokėtų kurti tėvynės ateitį.
 Jėzuitai Vilniuje atidaro mokyklą, skirtą didikų
vaikams (1751).
 Nesvyžiuje įsteigiama pirmoji Lietuvoje aukštoji
karo mokykla (Riterių akademija, 1747).
 Pasirodo pirmieji periodiniai leidiniai.
 Iškeliama
ir lietuvių kalba; VU spaustuvė leidžia
kalbos vadovėlius; įstatymai lietuvių kalba.
 Įsteigiama Tautos edukacinė komisija (1773) –
viena pirmųjų švietimo ministerijų pasaulyje.
 Įsteigta daug pradinių mokyklų kaimo vaikams
(vien Vilniaus vyskupijoje daugiau kaip 300).
 Kuriamos amatų mokyklos valstiečiams.
 Susirūpinta pasauliečių mokytojų rengimu.
 Dideliais tiražais leidžiami seni ir nauji
vadovėliai.
Krašto literatūros misija – įsijungti į didingą visuomenės
pilietinio švietimo, tautos kūrimo projektą.
 Apšvietos meno raiškos priemonės:

• Atsisakoma įmantrumo, mįslingumo, puošnumo
• Atsigręžiama į harmoningas antikos formas, sektinas pilietines
dorybes bei idealus
• Stengiamasi kalbėti suprantamai, paprastai, įdomiai ir patraukliai

Apšvietos literatūros bruožai:
• Didaktizmas, racionalumas, publicistiškumas, schematiškumas
• Literatūros kūrinių veikėjai – nesudėtingi, statiški, buitiški,
priklausomi nuo visuomeninės aplinkos; teigiami ir neigiami
• Atrandama liaudies kūryba, ja domimasis, jos motyvai naudojami
kūriniuose
 Perskaitykite
straipsnį apie Mykolą Pranciškų
Karpavičių (p. 418–421):
• Išrašykite 3, jūsų manymu, svarbiausias
Karpavičiaus idėjas, paaiškinkite, kodėl
būtent jas pasirinkote.
• Pasvarstykite, kurios žymaus veikėjo idėjos
itin aktualios šiandienei visuomenei; kodėl.