KPIs - กองการเจ้าหน้าที่

Download Report

Transcript KPIs - กองการเจ้าหน้าที่

การจ ัดทาต ัวชวี้ ัด
และค่าเป้าหมายรายบุคคล
หัวหน ้าส่วน
ราชการ
• มอบหมายความ
รับผิดชอบทัง้
ตัวชวี้ ด
ั (KPIs)
และค่าเป้ าหมายใน
แต่ละข ้อจาก
ผู ้บังคับบัญชาสู่
ผู ้ใต ้บังคับบัญชา
ทัง้ หมด
้
• มักใชในกรณี
ท ี่
เป็ นการมอบหมาย
จากผู ้บังคับบัญชา
ระดับสูง
รองหัวหน ้า ส่วน
ราชการ
ผู ้อานวยการระดับ
สานัก/กอง
ั
ผลสมฤทธิ
ห
์ ล ัก
(เป้าประสงค์)
ค ัวชีว้ ัด (KPIs)
ระบบราชการมีระบบ
พิท ักษ์คณ
ุ ธรรมที่
สามารถสน ับสนุนให้การ
บริหารงานบุคคลภาคร ัฐ
มีความเป็นธรรม
ระด ับความสาเร็ จของ
การจ ัดทาระบบ
กระบวนวิธก
ี าร
พิจารณาด้านพิท ักษ์
ระบบคุณธรรม
ั
ผลสมฤทธิ
ห
์ ล ัก
(เป้าประสงค์)
ค ัวชีว้ ัด (KPIs)
ระบบราชการมีระบบ
พิท ักษ์คณ
ุ ธรรมที่
สามารถสน ับสนุนให้การ
บริหารงานบุคคลภาคร ัฐ
มีความเป็นธรรม
ระด ับความสาเร็ จของ
การจ ัดทาระบบ
กระบวนวิธก
ี าร
พิจารณาด้านพิท ักษ์
ระบบคุณธรรม
ั
ผลสมฤทธิ
ห
์ ล ัก
(เป้าประสงค์)
ค ัวชีว้ ัด (KPIs)
ระบบราชการมีระบบ
พิท ักษ์คณ
ุ ธรรมที่
สามารถสน ับสนุนให้การ
บริหารงานบุคคลภาคร ัฐ
มีความเป็นธรรม
ระด ับความสาเร็ จของ
การจ ัดทาระบบ
กระบวนวิธก
ี าร
พิจารณาด้านพิท ักษ์
ระบบคุณธรรม
ระด ับค่าเป้าหมาย
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
ระด ับ
1
ระด ับ
2
ระด ับ
3
ระด ับ
4
ระด ับ
5
ระด ับค่าเป้าหมาย
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
ระด ับ
1
ระด ับ
2
ระด ับ
3
ระด ับ
4
ระด ับ
5
ระด ับค่าเป้าหมาย
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
ระด ับ
1
ระด ับ
2
ระด ับ
3
ระด ับ
4
ระด ับ
5
เทคนิควิธีการกาหนดตัวชี้วัด
1.การถ่ายทอดตัวชี้วัดผลสาเร็จของงานจากบนลงล่าง (ต่อ)
1.2 การถ่ายทอดโดยการแบ่งค่าตัวเลขเป้าหมาย
เกษตรจังหวัด
เกษตรอาเภอ
ผู ้ปฏิบัตงิ านที่
รับผิดชอบตาบล
้ ัวชวี้ ัดเดิมเป็นหล ัก
• ย ังใชต
้ื ทีห
แต่อาจกาหนดระบุพน
่ รือ
ขอบเขตความร ับผิดชอบ
และมีการกาหนดต ัวเลข
่ น
เป้าหมายทีล
่ ดลงตามสว
้ ที่
• ม ักใชใ้ นกรณีการแบ่งพืน
ร ับผิดชอบ หรือการแบ่งการ
ปฏิบ ัติงานตาม
กลุม
่ เป้าหมาย
ค่าตัวเลขเป้ าหมายของ
ผู ้ใต ้บังคับบัญชาทุกคน ใน
ระดับเดียวกันรวมแล ้ว
เท่าก ับหรือมากกว่า
ค่าตัวเลขเป้ าหมายของ
ผู ้บังคับบัญชา

4
เทคนิควิธีการกาหนดตัวชี้วัด
1.การถ่ายทอดตัวชี้วัดผลสาเร็จของงานจากบนลงล่าง (ต่อ)
1.3 การถ่ายทอดที่
ผูใ้ ต้บ ังค ับบ ัญชาได้ร ับ
มอบหมายให้
ปฏิบ ัติงานเพียง
บางด้าน (แบ่ง
เฉพาะด้านทีม
่ อบ)
ผู ้อานวยการ
กองการเจ ้าหน ้าที่
เจ ้าหน ้าทีภ
่ ายในองค์กรได ้รับการ
พัฒนาอย่างเป็ นระบบตาม
แผนพัฒนาผลการปฏิบต
ั งิ าน
รายบุคคล (IPIP)
ผู ้ปฏิบต
ั งิ านทีร่ ับผิดชอบ
การผลักดันให ้มี IPIP
• ม ักใชใ้ นกรณีท ี่ เป้าหมายผล
การปฏิบ ัติงานของตนทีต
่ อ
้ งการ
้ ด้วย
ถ่ายทอด ประกอบขึน
เป้าหมายการปฏิบ ัติงานย่อย
หลายประการ และต้องการ
มอบหมายเป้าหมายผลการ
ปฏิบ ัติงานย่อยในแต่ละสว่ นให้
ผูใ้ ต้บ ังค ับบ ัญชาแต่ละคน
ร ับผิดชอบ
• จาเป็นต้องมีความเข้าใจใน
่ ผล
กระบวนการทางานทีจ
่ ะสง
ต่อเป้าหมายผลการปฏิบ ัติงาน
ของตนก่อน
ั
ผลสมฤทธิ
ห
์ ล ัก
(KRAs)
เจ ้าหน ้าทีภ
่ ายในองค์กรมี
แผนพัฒนาผลการปฏิบต
ั งิ าน
รายบุคคล (IPIP)
• มอบหมายงานเพียงบางด้าน
หรือบางสว่ นแก่
ผูใ้ ต้บ ังค ับบ ัญชา
ั
• จาเป็นต้องกาหนด ผลสมฤทธิ
์
หล ัก และต ัวชวี้ ัดทีต
่ อ
้ งการจาก
ผูใ้ ต้บ ังค ับบ ัญชาใหม่
ั
ผลสมฤทธิ
ห
์ ล ัก
(KRAs)
ผู ้ปฏิบต
ั งิ านทีร่ ับผิดชอบ
การจัดการฝึ กอบรม
ั
ผลสมฤทธิ
ห
์ ล ัก
(KRAs)
ผู ้ร ้องขอการฝึ กอบรม ตาม
แผนพัฒนาผลการปฏิบต
ั งิ าน
รายบุคคล (IPIP) ได ้รับการ
สนับสนุนใหเข ้ารับการฝึ กอบรม
ผู ้ปฏิบต
ั งิ านทีร่ ับผิดชอบ
กิจกรรมการพัฒนาอืน
่ ๆ
ต ัวชีว้ ัด
(KPIs)
ร ้อยละของเจ ้าหน ้าทีภ
่ ายใน
องค์กรทีส
่ ามารถดาเนินการ
ตามแผนพัฒนาผลการ
ปฏิบต
ั งิ านรายบุคค (IPIP)
ต ัวชีว้ ัด
(KPIs)
ร ้อยละของเจ ้าหน ้าทีภ
่ ายใน
องค์กรทีม
่ แ
ี ผนพัฒนาผลการ
ปฏิบต
ั งิ านรายบุคคล (IPIP)
ต ัวชีว้ ัด
(KPIs)
ร ้อยละของจานวนผู ้ทีร่ ้องขอ
การฝึ กอบรม ตามแผนพัฒนา
ผลการปฏิบต
ั งิ านรายบุคคล
(IPIP) และได ้รับการสนับสนุน
ั
ผลสมฤทธิ
ห
์ ล ัก
(KRAs)
ต ัวชีว้ ัด
(KPIs)
ความพึงพอใจของการสนับสนุน
และให ้คาปรึกษาเกีย
่ วกับการ
พัฒนาทีไ่ ม่ใช่การฝึ กอบรม เพือ
่
รองรับแผนพัฒนาผลการปฏิบต
ั งิ าน
รายบุคคล
ร ้อยละความพึงพอใจของ
เจ ้าหน ้าทีท
่ ม
ี่ ต
ี อ
่ การให ้การ
สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาที่
ไม่ใช่การฝึ กอบรม
ระด ับค่าเป้าหมาย
(1) (2) (3) (4) (5)
65
70
75
80
85
ระด ับค่าเป้าหมาย
(1) (2) (3) (4) (5)
75
80
85
90
95
ระด ับค่าเป้าหมาย
(1) (2) (3) (4) (5)
75
80
85
90
95
ระด ับค่าเป้าหมาย
(1) (2) (3) (4) (5)
65
70
75
80
85
เทคนิควิธีการกาหนดตัวชี้วัด
1.การถ่ายทอดตัวชี้วัดผลสาเร็จของงานจากบนลงล่าง (ต่อ)
1.3 การแบ่งเฉพาะด้านที่มอบ (ต่อ)
ผูอ
้ านวยการ
์ ลัก
ผลสัมฤทธิห
ตัวชี้วดั
ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศฯ
ระบบเครือข่ายสารสนเทศภายในมี จานวนครัง้ (ต่อปี )ทีร่ ะบบ
ความพร้อมใช้งาน
ผูด
้ แ
ู ลระบบ
เครือข่ายฯ
ผูร้ บั ผิดชอบ
การอบรม
์ ลัก
ผลสัมฤทธิห
ระดับค่าเป้ าหมาย
1
2
3
4
5
4
3
2
1
0
เครือข่ายสารสนเทศไม่
สามารถใช้งานได้เกินกว่า 48
ชั่วโมง
ตัวชี้วดั
ระดับค่าเป้ าหมาย
1
2
3
4
5
ระบบเครือข่ายสารสนเทศได้รบ
ั จานวนครัง้ (ต่อปี ) ทีเ่ จ้าหน้าทีไ่ ม่
4
การตรวจซ่อมให้สามารถใช้
สามารถแก้ไขระบบเครือข่ายให้ใช้
งานได้ภายในเวลาทีก
่ าหนด
งานได้ตามปกติภายใน 24 ชั่วโมง
3
2
1
0
์ ลัก
ผลสัมฤทธิห
ตัวชี้วดั
ผูใ้ ช้งานระบบเครือข่ายมีความรู ้ ร้อยละผูใ้ ช้งานทีส
่ อบผ่านการ
เกีย่ วกับการใช้งานระบบอย่าง ทดสอบความรูเ้ กีย่ วกับการใช้งาน
ถูกต้อง
ระบบเครือข่าย
ระดับค่าเป้ าหมาย
1
2
3
4
5
65 70 75 80 85
6
ประเภทต ัวชวี้ ัด
•Specification
•ข ้อร ้องเรียน
•คาชม
•ความพึงพอใจของ
ลูกค ้า
KPIs : ด้านคุณภาพ
(Quality)
KRA
KPIs : ด้านกาหนดเวลา
(Timeliness)
•ตารางการทางานสาเร็จตาม
แผน
•งานเสร็จตามวันครบกาหนด
•สง่ งานตามกาหนดการ
•งานเสร็จภายใน Cycle time
KPIs : ด้านปริมาณ
(Quantity)
•หน่วย/วัน
ั ท์/ชวั่ โมง
•จานวนโทรศพ
•จานวนหน่วยทีผ
่ ลิต
•ปริมาณการให ้บริการ
•จานวนโครงการทีส
่ าเร็จ
ิ้ งานทีผ
•จานวนชน
่ ลิตได ้
ั ท์ทรี่ ับสาย
•จานวนโทรศพ
KPIs : ด้านความคุม
้ ค่าของ
ต้นทุน (Cost-Effectiveness)
•จานวนเงินทีใ่ ชจ่้ าย
•จานวนคาแนะนาทีม
่ ก
ี ารปฏิบต
ั ต
ิ าม
•ค่าใชจ่้ ายนอกเหนืองบประมาณ
•ร ้อยละของเงินงบประมาณทีส
่ ามารถ
เบิกจ่ายได ้ตามเวลาทีก
่ าหนด
แนวทางการกาหนดค่าเป้าหมาย (5 ระด ับ)
1
2
3
4
5
ค่าเป้ าหมาย
ในระดับท ้าทาย
มีความยากค่อนข ้างมาก
โอกาสสาเร็จ <50%
ค่าเป้ าหมายตา่ สุดทีร่ ับได ้
ค่าเป้ าหมายในระดับ
ตา่ กว่ามาตรฐาน
ค่าเป้ าหมายทีม
่ ค
ี วามยาก
ปานกลาง
ค่าเป้ าหมายทีเ่ ป็ น
ค่ามาตรฐาน
โดยทั่วไป
Start
13
ข้อควรคานึงในการกาหนดตัวชี้วัด
และค่าเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ของงาน
เจาะจง (Specific)
มีความเจาะจง ว่าต้องการทาอะไร และ
ผลล ัพธ์ทต
ี่ อ
้ งการคืออะไร
ว ัดได้ (Measurable)
้ ได้ ไม่เป็นภาระ
ต้องว ัดผลทีเ่ กิดขึน
ต ัวชวี้ ัดไม่มากเกินไป
เห็นชอบ (Agreed Upon)
ต้องได้ร ับการเห็นชอบซงึ่ ก ันและก ัน
ระหว่างผูใ้ ต้บ ังค ับบ ัญชา และ
ผูบ
้ ังค ับบ ัญชา
เป็นจริงได้ (Realistic)
ต้องท้าทาย และสามารถทาสาเร็จได้
ภายใต้กรอบเวลาที่
เหมาะสม (Time Bound)
มีระยะเวลาในการทางานทีเ่ หมาะสม
ั้
ไม่สนไม่
ยาวเกินไป
14
สวัสดี