Ljiljana Marušić

Download Report

Transcript Ljiljana Marušić

Okrugli stol Banke & IJF
Najniža i najviša mirovina
Ljiljana Marušić
Zagreb, 16. veljače 2011.
1
NAČELA
I. stup
II. i III. stup
 uzajamnost
 kapitalizirana štednja
 solidarnost
 definirani doprinosi
 definirana davanja
 aktuarska računica
 tekuće financiranje
2
Mirovinsko osiguranje na temelju
generacijske solidarnosti
• Mirovinsko osiguranje na temelju generacijske
solidarnosti u RH temelji se na Bismarkovom
modelu mirovinskog osiguranja
• Osnovna svrha je nadoknada prihoda
osiguranicima i članovima njihove obitelji u
slučaju nastupa rizika starosti, invalidnosti i smrti
hranitelja obitelji
• U tim osiguranjima visina mirovine izravno ovisi
o trajanju osiguranja i visini plaća (doprinosa).
3
Solidarnost se u javnim mirovinskim
osiguranjima ostvaruje:
• Povoljnijim određivanjem mirovine za osiguranike
s manjim plaćama
• Određivanjem najniže mirovine umirovljenicima s
mirovinom nižom od najniže mirovine
• Određivanjem najniže mirovine umirovljenicima
čija je mirovina niža od propisanog iznosa, ako im
ukupni prihodi/imovina ne prelaze propisanu
visinu (engl. means tested benefits)
4
Mogući učinci prava na najnižu
mirovinu
• Ako pravo na najnižu mirovinu ne ovisi o
prihodima/imovini umirovljenika, mogući veliki broj
korisnika najniže mirovine i troškova isplate
• Ako pravo na najnižu mirovinu ovisi o prihodima/
imovini umirovljenika, bolja je usmjerenost najniže
mirovine prema onima kojima je stvarno potrebna.
Međutim, javlja se problem stigmatizacije korisnika, te
složenijeg administrativnog postupka
• Pravo na najnižu mirovinu može demotivirati plaćanje
doprinosa na veće plaće/osnovice, osobito ako je najniža
mirovina relativno visoka.
5
Vrste mirovina
• starosna mirovina
• prijevremena starosna mirovina
• invalidska mirovina
– opća ili profesionalna nesposobnost za rad
• obiteljska mirovina
• najniža mirovina
• najviša mirovina
• osnovna mirovina (ostvaruju je u I. stupu osiguranici koji
ostvare i mirovinu iz II. stupa)
6
Visina mirovine iz I. stupa ovisi o:
• mirovinskom stažu – duži staž, veća mirovina
• visini plaća/osnovica - veća plaća/osnovica, veća mirovina
• starosti u trenutku ostvarivanja prava
• vrsti mirovine
• datumu (godini) ostvarivanja prava
• obračunskom razdoblju: cijeli radni vijek od 2010.
• načinu usklađivanja mirovina – mirovine se usklađuju
prema plaćama i potrošačkim cijenama u omjeru 50:50 (u
2010. i 2011. obustavljeno usklađivanje mirovina)
7
Najniža mirovina
• Instrument unutar generacijske redistribucije od
osiguranika s višim prihodima prema osiguranicima s
nižim prihodima
• Pravo na najnižu mirovinu imaju korisnici mirovina
ostvarenih od 1.1.1999. ako im je mirovina određena
prema plaćama/osnovicama manja od najniže
mirovine, neovisno ostvaruju li druge prihode.
(Korisnici mirovina ostvarenih do 1998. imali su pravo
na minimalnu mirovinu i zaštitni dodatak uz mirovinu)
• Korisnici osnovne mirovine imaju pravo na najnižu
mirovinu samo za staž ostvaren do početka osiguranja
u II. stupu.
• Rashodi za najnižu mirovinu namiruju se iz doprinosa
8
Određivanje najniže mirovine
• Najniža mirovina određuje se za svaku godinu mirovinskog
staža u visini od 0,825% prosječne bruto plaće u RH u 1998.
• Najniža mirovina po g. staža od 1.7.2009. iznosi 56,59 kn
• Najniža mirovina trajno se umanjuje do 20,4% korisniku
prijevremene starosne mirovine
• Najniža mirovina povećava se do 9% korisniku starosne
mirovine ostvarene (prvi put) nakon propisane dobi za
starosnu mirovinu
• Najniža mirovina = god. staža * 56,59 kn * polazni faktor
* mirovinski faktor
9
Najniža mirovina za hrvatske
branitelje
• Najniža mirovina pripada korisniku mirovine hrvatskom
branitelju iz Domovinskog rata ako oni, odnosno osobe na
temelju kojih izvode pravo na najnižu mirovinu, imaju
priznato sudjelovanje u obrani suvereniteta RH u
borbenom sektoru od najmanje 100 dana
• Najniža mirovina određuje se od osnovice koja iznosi 45%
prosječne neto plaće u RH u godini koja prethodi godini
ostvarivanja prava. Za 2010. g. iznosi 2.389,95 kn.
10
Najviša mirovina
• Korisnicima mirovina ostvarenih od 1.1.1999. mirovina
se ograničava na 3,8 vrijednosnih bodova po god. staža
• Najviša mirovina umanjuje se do 20,4% korisniku
prijevremene starosne mirovine
• Najviša mirovina povećava se do 9% korisniku starosne
mirovine ostvarene (prvi put) nakon propisane dobi za
starosnu mirovinu
Najviša mirovina = mirovinski staž * 3,8 vrijednosnih
bodova * polazni faktor * AVM * mirovinski faktor
• Za mirovine ostvarene prema propisima za zastupnike u
Hrvatskom saboru i hrvatske branitelje, najviša mirovina iznosi
11
dvije svote najviše mirovine za 40 g. staža (17.744 kn)
Iznos mirovine od 1.1. 2010. s dodatkom od
AVM:
Najniža mirovina:
Godine
staža
Najniža
mirovina
15
58,37
56,59
27
%
kn
kn
Visina plaće u odnosu na prosječnu plaću u RH
Najviša
mirovina
80%
100%
150%
200%
300%
849
890
1.112
1.668
2.224
3.336
3.327
20
1.132
1.186
1.483
2.224
2.965
4.448
4.436
25
1.415
1.483
1.853
2.780
3.706
5.560
5.545
30
1.698
1.779
2.224
3.336
4.448
6.672
6.654
35
1.981
2.076
2.595
3.892
5.189
7.784
7.763
40
2.264
2.372
2.965
4.448
5.930
8.896
8.872
45
2.547
2.669
3.336
5.004
6.672
10.008
9.981
Napomena: ako je mirovina s dodatkom manja od najniže mirovine, isplaćuje se najniža mirovina;
ako je mirovina s dodatkom veća od najviše mirovine, isplaćuje se najviša mirovina
12
MIROVINE PREMA ZAKONU O MIROVINSKOM
OSIGURANJU
za prosinac 2010. (isplata u siječnju 2011.)
VRSTE
MIROVINA
Broj
korisnika
Prosječna mirovina
umanjena za porez
i prirez
Starosna
619.805
2.380
Invalidska
254.555
1.929
Obiteljska
237.993
1.853
UKUPNO
1.112.353
2.164
Izvor: HZMO
13
KORISNICI NAJNIŽE MIROVINE PREMA ZOMO
za prosinac 2010. (isplata u siječnju 2011.)
Starosna
Invalidska
Obiteljska
Broj
korisnika
95.358
51.069
16.842
UKUPNO
163.269
Vrste mirovina
Prosječna mirovina
1.379
1.355
1.042
1.336
Izvor: HZMO
14
KORISNICI NAJNIŽE MIROVINE
Stanje: 31. prosinca 2010.
Ukupno
VRSTE
MIROVINA
Muškarci
Prosječan
Broj
Prosječna mirovinski
Broj
korisnika mirovina
staž
korisnika
Prosječna
mirovina
Žene
Prosječan
Prosječan
mirovinski
Broj
Prosječna mirovinski
staž
korisnika mirovina
staž
Starosna
95.358
1.379
26 04 18
27.992
1.292
27 10 18
67.366
1.415
25 09 07
Invalidska
51.069
1.355
23 05 26
24.666
1.321
21 01 21
26.403
1.387
20 11 27
Obiteljska
16.842
1.042
19 10 09
2.882
1.050
16 05 24
13.960
1.039
20 06 14
UKUPNO
163.269
1.336
24 00 14
55.540
1.292
24 03 16
107.729
1.359
23 11 01
Izvor: HZMO
15
UDIO KORISNIKA NAJNIŽE MIROVINE MEĐU
UMIROVLJENIMA U RAZDOBLJU 2007 - 2010.
Godina
Broj novih
korisnika
mirovine
Broj korisnika
najniže mirovine
Udio korisnika
najniže mirovine
%
2007.
51.545
20.127
39,05
2008.
54.386
11.844
21,78
2009.
56.970
14.371
25,23
2010.
60.669
14.891
24,54
Izvor: HZMO
16
TROŠKOVI ISPLATE NAJNIŽE MIROVINE
Godina
Ukupno rashodi za
Rashodi za najnižu mirovinu
Udio sredstava koji se izdvaja
mirovine i
(razlika između mirovine određene
za najnižu mirovinu u
mirovinska primanja prema plaćama i najniže mirovine)
ukupnim rashodima
mil. kn
mil. kn
%
2006.
24.875
617
2,48
2007.
25.696
664
2,58
2008.
32.771
770
2,35
2009.
2010.*
34.399
34.877
892
946
2,59
2,71
* Privremeni podatak - još nije prihvaćen Godišnji obračun HZMO-a za 2010. g.
17
KORISNICI NAJVIŠE MIROVINE OSTVARENE PREMA
ZAKONU O NAJVIŠOJ MIROVINI
za prosinac 2010. (isplata u siječnju 2011.)
Starosna
Invalidska
Obiteljska
Broj
korisnika
1.064
314
607
Prosječna mirovina
umanjena za porez i
prirez
5.072
2.307
4.609
UKUPNO
1.985
4.493
Vrste mirovina
Izvor: HZMO
18
Zakonske odredbe koje su utjecale na broj
korisnika i visinu najniže mirovine
• Najniža mirovina najpovoljnije se određivala 1999-2003.
(nije se umanjivala za korisnike prijevremene starosne
mirovine)
• U razdoblju 2003-2007. najniža mirovina za staž iznad 30
g. iznosila je upola manje nego za staž do 30 g.; uvedeno
je trajno umanjenje najniže mirovine za korisnike
prijevremene starosne mirovine
• Od 10/2007. smanjio se udio korisnika najniže mirovine
nakon uvođenja dodatka na mirovine ostvarene od
1.1.1999. po stopi od 4-27%
• Od siječnja 2008. isti je iznos najniže mirovine za sve
godine mirovinskog staža (0,825% prosj. plaće iz 1998.)
19
Tko ostvaruje najnižu mirovinu
• Najnižu mirovinu ostvaruju osiguranici koji su u
radnom vijeku ostvarivali plaću manju od 75%
prosječne plaće u RH, budući da je tada mirovina s
dodatkom od 27% manja od najniže mirovine
(približno 25% novih korisnika mirovine).
• Zahvaljujući najnižoj mirovini, njeni korisnici
ostvaruju približno 530 kn veću mirovinu
• Broj korisnika najniže mirovine i troškova za njenu
isplatu će se povećavati sljedećih 15-tak godina.
Nakon toga, bit će sve više korisnika osnovne
mirovine, za koju se ne primjenjuju odredbe o najnižoj
20
mirovini
Tko ostvaruje najvišu mirovinu
• Najvišu mirovinu ostvaruju osiguranici koji su u
radnom vijeku ostvarivali plaću veću od 300%
prosječne plaće u RH, budući da je tada mirovina s
dodatkom od 27% veća od najviše mirovine
(približno 0,4% novih korisnika mirovine)
• Odredbe o najnižoj i najvišoj osnovici utječu na
smanjivanje broja budućih korisnika najniže i
najviše mirovine
21