ovdje - Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava

Download Report

Transcript ovdje - Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava

HRVATSKI ZAVOD ZA
MIROVINSKO OSIGURANJE
Zagreb, 14. travnja 2014.
1
HRVATSKI ZAVOD ZA MIROVINSKO OSIGURANJE:
TRANSFORMACIJA JAVNE USTANOVE
• ciljevi:
• podizanje razine kvalitete usluga
• orijentacija prema korisnicima i njihovim
potrebama
• racionalizacija i smanjenje troškova poslovanja
• kako do ciljeva?
• promjene normativnog okvira
• promjene u organizaciji poslovanja
2
RACIONALIZACIJA I SMANJENJE
TROŠKOVA POSLOVANJA
• ukupni troškovi poslovanja u odnosu na 2011. smanjeni
su za 22% (izvršenje 2011. u odnosu na plan za 2014.)
• broj zaposlenih smanjen za 186 - 6%
(1. siječnja 2012. - 3.134, 31. ožujka 2014. – 2.948)
• smanjenje broja unutarnjih ustrojstvenih jedinica za 68,
ujedno i 68 rukovodećih radnih mjesta manje
• nova organizacija Zavoda
• ranije: 19 područnih službi
• sada: 5 područnih službi i 14 područnih ureda
• područne službe preuzele su dio potpornih poslova od
područnih ureda
3
ZAVOD PRIJE REORGANIZACIJE
PS ČAKOVEC
PS VARAŽDIN
PS KOPRIVNICA
PS VIROVITICA
PS ZAGREB PS BJELOVAR
PS KARLOVAC
PS RIJEKA
PS OSIJEK
PS POŽEGA
PS SISAK
PS PULA
PS VUKOVAR
PS SL. BROD
PS GOSPIĆ
PS ZADAR
PS ŠIBENIK
PS SPLIT
PS DUBROVNIK
4
NOVA ORGANIZACIJA ZAVODA
PU ČAKOVEC
PU KOPRIVNICA
PU VIROVITICA
PU KARLOVAC
PU BJELOVAR
PU SISAK
PU VUKOVAR
PU POŽEGA
PU SLAVONSKI BROD
PU GOSPIĆ
PU PULA
PU ZADAR
PU ŠIBENIK
PU DUBROVNIK
5
PROJEKTI
• HZMO je prva ustanova u sustavu OIB-a
• uspostavljene elektroničke razmjene podataka s više od 40
ustanova u Republici Hrvatskoj i inozemstvu
• on-line usluge – povećanje broja korisnika s 40.000 (1. siječnja
2012.) na 125.000 (travanj 2014.)
• Elektronički radno pravni status – ERPS – od 1. srpnja 2013.
• novi sustav e-prijava – od 1. siječnja 2014.
• prikupljanje osobnih identifikacijskih brojeva (OIB-a) radi
omogućavanja i uspostave elektroničke razmjene podataka
• uvođenje Elektroničkog sustava upravljanja dokumentima u sve
područne ustrojstvene jedinice Zavoda – 1. siječnja 2015.
6
NOVI SUSTAV ELEKTRONIČKOG POSLOVANJA
„E-PRIJAVE”
U HZMO-U OD 1. SIJEČNJA 2014.
7
SUSTAV E-PRIJAVA
• zakonski okvir:
• novim Zakonom o mirovinskom osiguranju propisano je podnošenje
prijava na osiguranje u roku od 24 sata
• Pravilnikom o vođenju matične evidencije HZMO propisano je da je
podnošenje prijava elektroničkim putem obvezno za sve poslodavce s više
od 3 zaposlena od 1. travnja 2014.
• prednosti novog sustava:
• omogućuje korisnicima značajno učinkovitiji i pristupačniji postupak
• registracije obveznika
• uspostave prijava na mirovinsko osiguranje
https://lana.mirovinsko.hr/
8
KAKO SE PRISTUPA U SUSTAV E-PRIJAVA?
• registracija u novom sustavu:
• prijenosom ovlaštenja iz starog sustava e-prijava u novi sustav
• „brzom registracijom” bez dolaska na šalter HZMO preko internetske
stranice HZMO
• predajom pristupnih listova na šalterima područnih službi i područnih
ureda HZMO
DO 10. TRAVNJA 2014. 17.851 KORISNIK SUSTAVA
(KOJI PREDAJU PRIJAVE)
ZA 47.905 OBVEZNIKA PODNOŠENJA PRIJAVE
9
DOSADAŠNJI REZULTATI
•
broj e-prijava (prijave, odjave, promjene) zaprimljenih u
novom sustavu u HZMO-u od 1. siječnja 2014. do 31.
ožujka 2014.:
81.503
•
broj e-prijava (prijave, odjave, promjene) zaprimljenih u
novom sustavu u HZMO-u od 1. do 10. travnja 2014.:
39.238
10
OBRADA E-PRIJAVA I PODRŠKA KORISNICIMA
• evidentirano je 120.367 e-prijava (od toga oko 9% zakašnjelih)
• prosjek kašnjenja obveznika je 1 dan
• prosjek trajanja obrade zaprimljenih prijava u HZMO je 21 sat,
manje od jednog dana
• najčešći problemi kod obveznika: tehnička nepripremljenost, neinformiranost
te neposjedovanje certifikata
• HZMO je osigurao korisničku i informatičku podršku
• osigurano je obavještavanje korisnika o obvezi podnošenja prijava
elektroničkim putem, suradnja s Hrvatskom udrugom poslodavaca
11
SUSTAV SE I DALJE RAZVIJA…
• od početka rada sustava implementirano je nekoliko nadogradnji:
• modul "Moja Arhiva" – korisnicima omogućava brz i jednostavan
pregled svih uspostavljenih prijava istovremeno za više obveznika za koje
imaju pravo uspostave prijava (primjerice knjigovodstveni servisi)
• modul "MRMS izvješća" – u postupcima kontrole inspektorima rada
omogućuje trenutni detaljan uvid u prijave za određenog obveznika,
pruža mogućnost pregleda kronologije prijava za pojedinog osiguranika,
itd.
• u fazi testiranja: uvoz podataka iz vanjskih izvora – bitno olakšanje
korištenja sustava jer osigurava automatsko punjenje e-prijava
potrebnim podacima kod obveznika
12
PRIKUPLJANJE
OSOBNOG IDENTIFIKACIJSKOG BROJA
• OIB je jedinstvena identifikacijska oznaka osobe (fizičke ili pravne)
• omogućava učinkovito povezivanje i automatsku razmjenu podataka
između tijela državne uprave i drugih državnih institucija što će građanima
omogućiti brže i lakše ostvarivanje njihovih prava
• Zavodu omogućuje da dozna za činjenicu smrti odmah po njenom upisu u
službene evidencije te obustavi daljnju isplatu mirovinskih primanja
13
STANJE PRIJE PODUZIMANJA AKTIVNOSTI
VEZANIH UZ PRIKUPLJANJE OIB-A:
AKTIVNOST JE ZAPOČELA 1. RUJNA 2012.
UKUPNO
UMIROVLJENIKA
UKUPNO BEZ
OIB-a
BEZ OIB-a U
HRVATSKOJ
BEZ OIB-a U
INOZEMSTVU
1,2 milijuna
125.867
10.599
115.268
14
AKTIVNOSTI PODUZETE RADI
PRIKUPLJANJA NEDOSTAJUĆIH OIB-A
• elektronička razmjena podataka s Poreznom upravom
• uparivanje s podacima kojima raspolaže Ministarstvo uprave i MUP-a
• korisnici mirovina za koje Zavod nije uparivanjem podataka s
mjerodavnim institucijama uspio pribaviti OIB pisanim su putem u više
navrata osobno pozvani da Zavodu dojave OIB ili podnesu zahtjev
Poreznoj upravi za njegovu dodjelu
15
OBUSTAVA ISPLATE MIROVINSKIH PRIMANJA
IZVRŠENA U LISTOPADU 2013.
DRŽAVA U KOJU SE
ISPLAĆUJE MIROVINA
REPUBLIKA HRVATSKA
INOZEMSTVO
UKUPNO
BROJ KORISNIKA KOJIMA JE
OBUSTAVLJENA ISPLATA
MIROVINE – LISTOPAD
2013.
2.809
46.777
49.586
16
ŠTO SE DOGAĐALO
NAKON OBUSTAVE ISPLATE?
• velik broj korisnika dostavio je, odnosno zatražio dodjelu OIB-a od Porezne
uprave te su baze Zavoda ažurirane novo dodijeljenim OIB-ima
• korisnicima mirovinskih primanja omogućeno je da provjere postoji li
njihov OIB u evidencijama Zavoda putem web-stranice
• otvorena je nova kontakt-adresa elektroničke pošte
([email protected])
• u siječnju 2014. preostali korisnici bez OIB-a iz inozemstva su ponovno
osobno pisano pozvani da zatraže dodjelu OIB-a, ovaj put dostavom
zahtjeva Zavodu, koji ih je proslijedio Poreznoj upravi ili obavio
kompletiranje nepotpunih zahtjeva
• poslovi oko ažuriranja OIB-a i ponovne uspostave isplate mirovinskih
primanja i neisplaćenih svota za Zavod su prioritet, te je na njima
angažiran velik broj radnika i značajni resursi
17
STANJE POČETKOM TRAVNJA 2014.:
BROJ KORISNIKA
KOJIMA JE
BROJ KORISNIKA
DRŽAVA U KOJU SE
OBUSTAVLJENA KOJIMA JE MIROVINA
ISPLAĆUJE MIROVINA
ISPLATA
OBUSTAVLJENA NA
MIROVINE
DAN 8.TRAVNJA 2014.
(LISTOPAD 2013.)
REPUBLIKA HRVATSKA
2.809
485
INOZEMSTVO
46.777
9.108
UKUPNO
49.586
9.593
18
OBUSTAVLJENA ISPLATA PO DRŽAVAMA
DRŽAVA
BIH
SRBIJA
BROJ KORISNIKA KOJI NEMAJU
OIB STANJE 08.04.2014.
969
1.162
KOSOVO
324
CRNA GORA
92
MAKEDONIJA
223
SLOVENIJA
646
NJEMAČKA
2.683
AUSTRALIJA
1.531
AUSTRIJA
385
KANADA
222
FRANCUSKA
193
ITALIJA
287
OSTALI
391
UKUPNO INOZEMSTVO
9.108
REPUBLIKA HRVATSKA
485
SVEUKUPNO
9.593
19
OBUSTAVLJENE ISPLATE U HRVATSKOJ
• obustavljena je isplata za ukupno 2.809 korisnika
• za 2.324 korisnika je utvrđen podatak o OIB-u, te je od toga:
• za 2.298 korisnika (99%) uspostavljena je isplata mirovine u RH
•
11% – korisnici su naknadno dostavili OIB
•
87% – mirovina se isplaćuje na bankovni račun u RH, a korisnik
prebiva u inozemstvu
•
1% – mirovina se isplaćuje preko punomoćnika u RH, a korisnik
prebiva u inozemstvu
• za 26 korisnika (1%) obustavljena je isplata jer je utvrđeno da je
korisnik preminuo
20
ŠTO SMO SAZNALI, ŠTO SMO UČINILI?
• do sada smo utvrdili da je prije obustave umrlo 26 korisnika (neki i prije 20
godina), o čemu Zavod nije bio pravovremeno obaviješten te je došlo do
nepripadne isplate
• provodi se postupak radi povrata nepripadno isplaćenih iznosa – dvije
trećine sredstava već je vraćeno u proračun
• za sada je podnijeto 5 kaznenih prijava
• rezultati nisu konačni
UKUPNA SVOTA DO SADA UTVRĐENIH
NEPRIPADNO ISPLAĆENIH MIROVINA
1.299.321,48 kn
SREDSTVA DO SADA VRAĆENA U
DRŽAVNI PRORAČUN RH
808.258,99 kn
21
UČINCI AKTIVNOSTI PRIKUPLJANJA OIB-A
• zamjenjuje će dosadašnji način provjere činjenice života/smrti korisnika
hrvatske mirovine s prebivalištem u inozemstvu putem potvrda o životu
• smanjenje rizika od nepripadno isplaćenih mirovinskih primanja
(primjerice, samo jedan mjesec nepripadno isplaćene mirovine po korisniku
u inozemstvo je potencijalni godišnji rizik od 4 milijuna kuna!!!)
• smanjenje troškova koji nastaju dosadašnjim načinom provjere činjenice
života/smrti (ušteda od oko 1.000.000 kn godišnje)
22
ELEKTRONIČKA RAZMJENA PODATAKA –
UŠTEDA I UČINKOVITOST
• do sada je uspostavljena razmjena podataka sa slovenskim Zavodom
• u tijeku su pripreme za razmjenu s njemačkim nositeljima mirovinskih
osiguranja i njemačkom poštom, Zavodom za socijalno osiguranje i RF
PIO Republike Srbije, Fondom PIO Crne Gore, Fondom PIO Makedonije
te RF PIO Republike Srpske
• HZMO je poticatelj i nositelj ovih aktivnosti u regiji, gdje su i mogućnosti
nepripadnih isplata najveće (najveći broj korisnika iz inozemstva i
dijelom neuređene evidencije u susjednim državama)
23
HVALA NA PAŽNJI!
24