Mirando Mrsić

Download Report

Transcript Mirando Mrsić

MINISTARSTVO RADA I
MIROVINSKOGA SUSTAVA
prof. dr. sc. Mirando Mrsić, dr.med
MINISTAR
•
•
•
sustav generacijske solidarnosti - I stup
sustav obveznog mirovinskog osiguranja na temelju
individualne kapitalizirane štednje – II stup
sustav dobrovoljnog mirovinskog osiguranje na temelju
individualne kapitalizirane štednje - III stup
II i III stup mirovinskog osiguranja uređeni su:
- Zakonom o mirovinskim osiguravajućim društvima i isplati
mirovina na temelju individualne kapitalizirane štednje i
- Zakonom o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim
fondovima
2

RAZLOZI IZMJENA I DOPUNA
•sustavno rješavanje pitanja viška
zaposlenih
•poboljšanje materijalnog položaja i
socijalne sigurnosti zaposlenika kad
ostvare pravo na mirovinu
•dodatno uređivanje poslovanja
mirovinskih osiguravajućih društava
UVOĐENJE NOVIH MIROVINSKIH PROGRAMA U SKLOPU
DOBROVOLJNOGA MIROVINSKOG OSIGURANJA
1. PROGRAM MIROVINSKE RENTE
-
doživotna odnosno privremena obročna isplata u novcu koju mirovinsko
osiguravajuće društvo isplaćuje na temelju ugovora o mirovinskoj renti
POSLODAVAC
SKLAPA UGOVOR S
MIROVINSKIM
OSIGURAVAJUĆIM
DRUŠTVOM
POSLODAVAC
(JEDNOKRATNO ILI
OBROČNO) UPLAĆUJE
SREDSTVA ZA ISPLATU
RENTE
MIROVINSKO
OSIGURAVAJUĆE
DRUŠTVO
SKLAPA UGOVOR
KORISNIKOM RENTE
ISPLAĆUJE MIROVINSKU
RENTU
KORISNIK
UZ MIROVINU IZ
OSIGURANJA NA TEMELJU
GENERACIJSKE
SOLIDARNOSTI PRIMA I
MIROVINSKU RENTU NA
TEMELJU UGOVORA S
MOD-om, KOJA SE
USKLAĐUJE KAO I
MIROVINA
UVOĐENJE NOVIH MIROVINSKIH PROGRAMA U SKLOPU
DOBROVOLJNOGA MIROVINSKOG OSIGURANJA
2. PROGRAM DOKUPA MIROVINE
-
doživotna obročna isplata u novcu koju mirovinsko osiguravajuće društvo isplaćuje na
temelju ugovora o isplati dokupljene mirovine
POSLODAVAC
SKLAPA UGOVOR S
MIROVINSKIM
OSIGURAVAJUĆIM
DRUŠTVOM
POSLODAVAC
(JEDNOKRATNO ILI
OBROČNO) UPLAĆUJE
SREDSTVA ZA ISPLATU
DOKUPLJENE MIROVINE
MIROVINSKO
OSIGURAVAJUĆE
DRUŠTVO
SKLAPA UGOVOR
KORISNIKOM DOKUPLJENE
MIROVINE
ISPLAĆUJE DOKUPLJENU
MIROVINU
KORISNIK
UZ MIROVINU IZ
OSIGURANJA NA TEMELJU
GENERACIJSKE
SOLIDARNOSTI PRIMA I
DOKUPLJENU MIROVINU U
VISINI RAZLIKE IZMEĐU
STAROSNE ILI
PRIJEVREMENE STAROSNE
MIROVINE PREMA ZOMO I
MIROVINE KOJU BI
OSTVARIO DA JE NAVRŠIO
ODREĐENU DOB I STAŽ.
DOKUPLJENA MIROVINA
USKLAĐUJE SE KAO I
MIROVINA
RAZLIKE IZMEĐU
MIROVINSKE RENTE I
DOKUPA MIROVINE
MIROVINSKA RENTA
- doživotna ili privremena
(ugovorena na određeno vrijeme)
- ne nasljeđuje se
DOKUPLJENA MIROVINA
- doživotna
- nasljeđuje se (korisnici obiteljske
mirovine nasljeđuju i razmjerni dio
dokupljene mirovine)
•
mirovinska osiguravajuća društva osnivaju se i posluju samo u obliku
dioničkog društva
•
povećanje iznosa najnižeg temeljnog kapitala mirovinskog osiguravajućeg
društva s dosadašnjih 5.000.000 kuna na 15.000.000 kuna (s tim da na dan
31.12.2016. ne smije biti manji od 26.250.000 kuna) - usklađivanje s propisima
Europske unije
•
unijete su odredbe o odgovornosti članova uprave, davanju i oduzimanju
suglasnosti za obavljanje funkcije člana uprave te ovlastima nadzornog odbora
•
propisuju se sadržaj zahtjeva za izdavanje suglasnosti za transakcije dionicama
mirovinskog osiguravajućeg društva i postupak izdavanja suglasnosti za
stjecanje udjela u mirovinskom osiguravajućem društvu utvrđuju se pravne
posljedice stjecanja udjela bez suglasnosti i oduzimanje suglasnosti
•
propisuju se načela poslovanja mirovinskog osiguravajućeg društva i način
podnošenja i sadržaj zahtjeva za izdavanje odobrenja za rad mirovinskom
osiguravajućem društvu te odlučivanje o tom zahtjevu
•
detaljnije se propisuju način izdavanja ovlaštenja za obavljanje poslova
ovlaštenog aktuara, njegovog imenovanja i razrješenja te poslovi ovlaštenog
aktuara
•
nove odredbe koje se odnose na osiguranje financijske stabilnosti mirovinskog
osiguravajućeg društva (upravljanje rizicima i likvidnošću)
•
ustroj unutarnje revizije mirovinskog osiguravajućeg društva
•
poboljšanje nadzora nad poslovanjem mirovinskog osiguravajućeg društva
•
utvrđivanje obveze HANFA-e da donese određene podzakonske akte i roka
u kojem je to dužna učiniti




Unapređenje sustava kapitalizirane štednje tj. cjelovita analiza i
poboljšanje zakonodavnog okvira u cilju razdvajanja obveznog i
dobrovoljnog mirovinskog osiguranja kapitalizirane štednje
Intenziviranje investicijske politike kod obveznih mirovinskih fondova
kroz uvođenje mirovinskih fondova kategorije A, B, i C tzv. „podportfelja”
Jasnije definiranje poslova obveznih i dobrovoljnih mirovinskih društava
Mogućnost upravljanja dobrovoljnim mirovinskim fondovima od strane
društava za upravljanje investicijskim fondovima ili društava za
upravljanje obveznim mirovinskim fondovima
9



Osnivanje i poslovanje obveznih mirovinskih fondova u sklopu
obveznog mirovinskog osiguranja na temelju individualne
kapitalizirane štednje
Osnivanje i poslovanje obveznog mirovinskih društava za
upravljanje obveznim mirovinskim fondovima
Poslovanje depozitara obveznog mirovinskog fonda, nadzor
nad poslovanjem obveznih mirovinskih fondova, mirovinskih
društava za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima,
depozitara obveznog mirovinskog fonda i Središnjeg registra
osiguranika
10



Ovim Zakonom propisuju se uvjeti za osnivanje i poslovanje
dobrovoljnih mirovinskih fondova u sklopu dobrovoljnog
mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane
štednje
Osnivanje i poslovanje mirovinskih društava za upravljanje
dobrovoljnim mirovinskim fondovima, delegiranje poslova na
treće osobe, nadzor nad radom i poslovanjem dobrovoljnih
mirovinskih fondova, društava za upravljanje dobrovoljnim
mirovinskim fondovima i depozitara dobrovoljnog
mirovinskog fonda
Usklađeno sa EU Direktivama (2003/41 i 2010/78)
11





Mirovinski fondovi kategorije A, B, C imaju različite strategije ulaganja te
njima upravlja isto mirovinsko društvo;
Preuzeti rizik treba biti najmanji u fondu kategorije C, a najveći u
mirovinskom fondu kategorije A;
Mirovinski fond kategorije A uglavnom je namijenjen mlađim
osiguranicima budući da se radi o ulaganjima u imovinu koja ima veći
očekivani povrat na ulaganja, veća izloženost dioničkom tržištu;
Mirovinski fond kategorije B u smislu rizičnosti i ulaganja odgovara
postojećim obveznim fondovima;
Imovina u Mirovinski fond kategorije fonda C ulaže se u kratkoročne
vrijednosne papire sa svrhom očuvanja ostvarenih prinosa, kao i zaštita od
negativnih prinosa na financijskim tržištima pred odlazak u mirovinu
12




Jasnije su određeni organizacijski zahtjevi
obveznih i dobrovoljnih mirovinskih društava
Mogućnost ulaganja kod obveznih mirovinskih
fondova je viša od 10% u pojedina izdanja
Ulaganje imovine obveznog mirovinskog fonda uz
uvjet valutne i ročne usklađenosti
Efikasniji nadzor nad poslovanjem obveznih i
dobrovoljnih mirovinskih fondova
13
Jasnije se određuju organizacijski zahtjevi obveznih i dobrovoljnih
mirovinskih društava
Mirovinsko društvo dužno je u okviru svoje organizacijske strukture ustrojiti
sljedeće organizacijske jedinice:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
za upravljanje rizicima
za praćenje usklađenosti s relevantnim propisima
za internu reviziju
za upravljanje imovinom
za analizu financijskih tržišta
za pravnu podršku
za administrativne i računovodstvene podrške
14

Ulaganje imovine obveznog mirovinskog fonda uz uvjet valutne i ročne
usklađenosti

Do dana prijema Republike Hrvatske u Europsku uniju za ulaganja
imovine mirovinskog fonda kategorije B vrijede sljedeća ograničenja:
u vrijednosne papire čiji je izdavatelj Republika Hrvatska odnosno Hrvatska
narodna banka mora se uložiti najmanje 50% neto vrijednosti imovine,
inozemna ulaganja ne smiju prelaziti 20% neto vrijednosti imovine.
a.
b.
15

a.
b.

a.
b.
c.
d.

a.
b.
c.
d.
e.
Osnovni ciljevi nadzora su:
provjera zakonitosti
procjena sigurnosti i stabilnosti poslovanja subjekata nadzora radi zaštite interesa članova
mirovinskog fonda te javnog interesa, doprinošenja stabilnosti financijskog sustava te
promicanja i očuvanja povjerenja u tržište kapitala.
Subjekti nadzora HANFA-e su:
mirovinska društva
mirovinski fondovi kojima upravljaju mirovinska društva
depozitar mirovinskih fondova
Središnji registar osiguranika.
Nadzorne mjere HANFA-e :
preporuke upravi mirovinskog društva,
opomenu,
otklanjanje nezakonitosti i nepravilnosti,
posebne nadzorne mjere,
oduzimanje odobrenja za rad.
16
Hvala na pažnji!