Transcript Čas - Tuul

Čas a jeho meranie
Fyzika 6. ročník
Časy sa menia.
Všetko má svoj čas.
Je čas na prácu, na oddych.
Teraz nastal čas, niečo nové sa
naučiť.
História
• Človek začal čas merať pravdepodobne
vtedy,keď sa sa naučil počítať
• Aké časové úseky spočiatku asi používal?
Prirodzené časové úseky:
• Deň, mesiac, rok
Deň
• Presnejšie – „pravý slnečný deň“ môžeme
stanoviť ako dobu medzi dvomi po sebe
idúcimi prechodmi Slnka na oblohe
= KULMINÁCIAMI SLNKA (obed)
Mesiac
• Je to doba medzi dvomi po sebe
nasledujúcimi SPLNami.
Rok
• Doba mezi dvomi nasledujúcimi jarnými
rovnodennosťami.
• Slnko každoročne prechádza nebeským rovníkom od
juhu k severu
• Slnlo vychádza presne na východe a zapadá na západe
Sú vždy tieto prirodzené
časové úseky rovnaké?
• Zem ani Mesiac sa
nepohybujú presne po
kruhových dráhach
• Ich pohyb je rušený
pohybmi iných planét
• Preto sa všetky
prirodzené časové
úseky menia
Dalšie jednotky času
• Vyskytovala sa potreba kratšieho
časového úseku
• Na aké kratšie úseky delíme deň?
• Hodiny, minúty, sekundy
Rozdelenie dňa
• Aké čísla sú základom delenia dňa?
60 , 12
Pôvod tohoto delenia – v starej Sumerskej
ríši tisíc rokov pred naším letopočtom.
Základná jednotka času
• SEKUNDA
• V súčasnosti sa jej dĺžka neurčuje z doby
jedného dňa
• Je určená podľa veľmi pravidelných vlnení,
ktoré vychádza z atómov cézia
Presná definícia sekundy
ďaľšie jednotky času
1
60
jednotka
značka
prevody
deň
d
1 d = 24 h
hodina
h
1 h = 60 min = 3 600 s
minúta
min
milisekunda
ms
1 min = 60 s
1 min = 1/60 h
1 ms = 0,001 s
Čas - fyzikálna veličina
Značka času
- t
Základná jednotka - sekunda ( s )
Ostatné jednotky
- minúta ( min )
- hodina ( h )
- deň
- mesiac
- rok
Čo sú hodiny
•
Hodiny sú prostriedok na meranie
času. Veľmi presné hodiny sa nazývajú
chronometer.
•
Najpresnejšie hodiny sú atómové
hodiny. Moderné 24-hodinové hodiny sa
používajú od 14. storočia.
•
Termín hodiny môže značiť abstraktný
systém merania času.
•
Moderné hodiny ukazujú konštantné
jednotky času, pričom 1 hodina má 60
minút a 1 minúta má 60 sekúnd.
•
Najstaršie pramene hovoria o používaní
hodín v Číne a Egypte, v období asi 1500
rokov pred Kristom.
•
Prvé slnečné hodiny zostrojil v Grécku
Alexander Lakedaimonský.
•
Do Ríma priniesol slnečné hodiny
konzul Manlius Valerius Massala zo Sicílie
v roku 263 pred Kristom.
•
Prvé slnečné hodiny s gnómonom
kolmým na zemský povrch boli nepresné.
•
O ich podstatné zlepšenie nastalo
vtedy, keď sa gnómon umiestnil tak, že
koniec tyče smeroval do polohy svetového
pólu a bol tak rovnobežný so zemskou
osou.
•
Okrem pevných slnečných hodín sa od
stredoveku používali aj prenosné slnečné
hodiny.
Meranie času v minulosti
• Dĺžka tieňa stĺpu
• Poloha Slnka na oblohe
• Slnečné hodiny
Hodiny používané v minulosti
Meranie
času
v minulosti
•
Slnečné hodiny sú prastarý prostriedok
na meranie času za pomoci rotácie zeme
a tým spôsobeného zdanlivého pohybu
slnka po oblohe.
•
Pohybujúce sa slnko vrhá rovnako
pohyblivý tieň, ktorý za pomoci tienidla a
stupnice ukazuje čas.
Vodné hodiny
1
2
3
4
5
klepsydra
antické vodné hodiny
Presýpacie hodiny
Sviečkové hodiny
Meranie času - história
Veľkým pokrokom bolo zostrojenie kyvadlových hodín:
kyvadlo
Nevýhoda: dosť rýchlo sa zastaví  závažie
rôzne druhy kyvadlových hodín
Kyvadlové hodiny
vynálezca G. Galliei r. 1580
Christiaan Huygens
zostrojil roku 1657 prvé
kyvadlové hodiny.
http://taktik.wz.cz/zajimavosti/historie.htm
Meranie času dnes
Dnes sa nástenné hodiny nahradzujú digitálnymi
hodinami.
V dnešnej dobe máme budíky, hodinky v mobile,
náramkové hodiny, nástenné hodiny, podlahové hodiny,
stolné hodiny a možno v nejakej domácnosti nájdete aj
presýpacie hodiny...
Meranie času v súčasnosti
Dnes sa používají ručičkové alebo digitálne hodiny:
Stopky
používajú sa na presné meranie krátkych časových úsekov
• Čas meriame
hodinami.
• Na meranie času vo
fyzike používame
najčastejšie stopky.
• Čas sa dá merať aj
kyvadlom.
K meraniu času, zvlášť k odmeriavaniu rovnakých dôb
(napr. v hudbe) používáme METRONÓM (pomocou zvukových
signálov). Doba, ktorá uplynie medzi dvomi po sebe nasledujúcimi
signálmi, je obvykle 1 s. Signály môžeme podľa potreby nastaviť
aj na kratšiu alebo dlhšiu dobu ako 1 s.
Najpresnejšie hodiny
Atómové hodiny – omeškali by sa o 1 sekundu za 3000 rokov
Precvičte sa,
premeňte na sekundy
5min
2min 20s
0,5h
1h 5s
20min
= 300s
= 140s
= 1800s
= 3605s
= 600s
Úlohy
- Pokus sa vypočítať, koľko dní si na svete
(počítaj pritom i s prestupnými rokmi)
- K počtu dní priraď mesiace:
30 dní………………………
31 dní………………………
- Jana našla v cestovnom poriadku,
že rýchlik vychádza z Košíc o 6 h 34
min. Príjazd do Žiliny je o 8 h 9 min.
Jako dlho trvá cesta rychlíkom?
Riešenie
• Rýchlik ide – 1 h 35 min
Postavte si slnečné hodiny
Pomôcky: ihlica na pletenie,
biely kartón, čierna fixa
Postup: Z bieleho kartóna
vystrihneme kruh, jeho
stredom prestrčíme ihlicu na
pletenie. Potom ihlicu
upevníme do zeme v záhrade.
Na biely kruh označme, kde
slnečný tieň dopadá každú
hodinu a hodiny sú hotové.
Záver: Slnečné hodiny už v dávnej minulosti pomáhali pri
určovaní času. Ich nevýhodou bolo, že fungovali iba keď
svietilo slnko.
Meradlo času - hodiny
slnečné