Vyučovacia hodina v športových hrách

Download Report

Transcript Vyučovacia hodina v športových hrách

Vyučovacia hodina
športových hier
Prednáška č. 3
Typy vyučovacích hodín pri výučbe
športových hier
 Štruktúra vyučovacej hodiny
športových hier
 Faktory efektívnosti vyučovacej hodiny
 Organizácia ako faktor efektívnosti
vyučovacej hodiny
 Úlohy učiteľa pri plánovaní, vedení a
vyhodnocovaní hodiny športových hier

Typy vyučovacích hodín športových hier
z hľadiska obsahu





Prípravné hodiny
Expozičné, nácvičné hodiny
Fixačné, zdokonaľovacie hodiny
Herné, zápasové hodiny
Kontrolné hodiny
Prípravné hodiny (motivačné)



Oboznámenie s
cieľom, úlohami a
obsahom
vyučovania
Charakteristika hry,
podstata hry,
pravidlá
Overenie
výkonnosti
Expozičné, nácvičné hodiny
(nácvik)



HČJ, HK, HS, „hra“
Osvojenie si
základov techniky
HČJ
Osvojenie si
základnej súčinnosti
HK, HS
Fixačné, zdokonaľovacie hodiny
(opakovanie, zdokonaľovanie)



Stabilizácia techniky
Taktická stránka
HČJ, HK
Zlepšenie
súčinnosti v HS
Herné, zápasové hodiny
(kontrola, motivácia)
1.


Variabilita techniky
Taktické zručnosti,
vedomosti a skúsenosti
2.


Priebežná kontrola
zvládnutia cieľov a úloh
Sebahodnotenie
3.

Motivácia
4.

Špeciálne zručnosti
rozhodcu, zapisovateľa,
časomerača
Kontrolné hodiny
(diagnostika)




Vstupné a záverečné
(priebežné?)
Testy (HČJ)
Hodnotenie herného
výkonu
Klasifikácia
Delenie podľa množstva úloh

Monotematický typ
hodiny

Zmiešaný typ
hodiny

Nácvik určitej HČJ, HK,
HS
Zdokonaľovanie HČJ,
HK, HS
Diagnostika výkonnosti

Nácvik a
zdokonaľovanie
Zdokonaľovanie a
diagnostika
Herná príprava a
kondícia
Príprava na vyučovanie
a nácvik
atď.






Odporúčaný sled typov vyučovacích
hodín v športových hrách z hľadiska
obsahu
Prípravná hodina
Expozičná, nácvičná hodina
Fixačná, zdokonaľovacia hodina
Zápasová, herná hodina
Diagnostická, kontrolná hodina
Štruktúra vyučovacej hodiny v ŠH
a jej osobitosti
Úvodná časť
 Formálna časť ako na


iných hodinách
Rozohriatie možné ako
na iných hodinách
Rozohriatie s loptou!
Prípravná časť
 Všeobecné rozcvičenie
ako na iných hodinách
 Aj všeobecné
rozcvičenie s loptami
 Špeciálne rozcvičenie
prevažne s loptami
(opakovanie, vzťah k
hlavnej časti)
 V zápasovej hodine
špecifické rozcvičenie
(rozohriatie, všeobecné
rozcvičenie, vybrané
HČJ)
Hlavná časť
 Realizácia cieľov
vyučovacej hodiny
 Najvyššia intenzita
 Obsah určený typom
vyučovacej hodiny,
poradím hodiny
Záverečná časť
Upokojenie
 Súťažný charakter
„pokojných“ aktivít „Na
kráľa strelcov“, podanie,
streľba trestných hodov, ...
 Relaxačné a kompenzačné
cvičenia
Formálna časť
(zhodnotenie hodiny,
splnenie
cieľov, klady/nedostatky,
motivácia)
 resp. stručné zhodnotenie
výkonu v zápase
/individuálnych výkonov
výkonov
Faktory efektívnosti vyučovacej
hodiny v športových hrách

Efektívnosť = pomer medzi dosiahnutými
výsledkami, použitými prostriedkami, úsilím
učiteľa a žiakov
 Motivácia žiakov
 Vhodná pracovná atmosféra
 Zapracovávanie modernizujúcich prvkov
(všeobecná pedagogika, didaktika TV a ŠH,
tréningový proces v ŠH)
 Racionalizácia vyučovacej hodiny
- racionálny výber metód, postupov, prístupov a
prostriedkov
- premyslená organizácia /„núdzové operatívne
riešenia“
- didaktická technika, pomôcky
Primerané zaťaženie (pozor na nadmernú intenzitu,
veľké prestoje)
Zabezpečenie optimálnych podmienok
(malé ihriská, volejbalová sieť na dĺžku ihriska,
dostatočný počet lôpt, hokejok, basketbalových košov,
dobré osvetlenie...)
Diferencovaný prístup k žiakom (výborní/slabí)
Kvalitná spätná väzba
Objektívne hodnotenie žiakov (stanoviť pravidlá
hodnotenia)
Organizácia hodiny športových hier ako
faktor jej efektívnosti
Pozitívne pôsobenie
dobrej organizácie
 Vysoká autorita učiteľa
 Dobrá atmosféra na
hodine
 Uspokojujúci a
motivujúci faktor pre
žiakov i učiteľa
 Predpoklad splnenia
cieľov a úloh hodiny
Negatívne pôsobenie zlej
organizácie
 Pochybnosti o odbornej



vzdelanosti učiteľa
Chaos, vyvolávajúci
nežiaduce správanie
žiakov – nepozornosť,
nezáujem,
nedisciplinovanosť,
ironickosť, aroganciu
Nesplnenie cieľov hodiny
Demotivácia žiakov a
učiteľa
Roviny organizácie vyučovacej hodiny
športových hier
1.
Vopred naplánovaná, premyslená,
zdôvodnená – syntetizuje známe, overené a
vyskúšané poznatky a skúsenosti
2.
Operatívna, vynútená, improvizovaná –
vyvolaná neplánovanými, náhodnými okolnosťami
 Rozhodujú:
- dlhoročné skúsenosti
- zmysel a „cit“ pre organizáciu
Priame odbíjanie
Odbíjanie do iného smeru
Nahrávka
Hra na malých ihriskách
Prihrávka - príjem podania
Blok
Prihrávka - obrana v poli
Rozhodovací proces pri plánovaní
organizácie vyučovacej hodiny
športových hier





Plánované ciele a úlohy
Obsah jednotlivých
častí vyučovacej hodiny
Typ vyučovacej hodiny
Zvolené postupy a
metódy, formy,
prostriedky
Charakter cvičení a ich
zložitosť





Dávkovanie zaťaženia a
oddychu
Čas na jednotlivé
cvičenia a ich odozva
Materiálne podmienky
pre výučbu
Počet žiakov
Charakter a počet MOF
Príklad prípravy na hodinu
Úlohy učiteľa pri príprave, vedení a
vyhodnotení hodiny

Príprava hodiny
-
Nevyhnutný predpoklad splnenia cieľa
Potrebná pre začínajúceho učiteľa
-
Plánuje:
-
Cieľ
Metódy
Prostriedky
Pomôcky
Organizáciu, operatívne riešenia, resp. alternatívy
Čas cvičení, počet opakovaní

Činnosť učiteľa počas hodiny
-
-
Motivuje
Vysvetľuje
Organizuje
Dbá na disciplínu a poriadok
Poskytuje spätnú informáciu
Robí korektívne, operatívne zásahy do plánu hodiny

Činnosť učiteľa po skončení hodiny
-
-
-
-
Písomné zhodnotenie
Splnenie cieľa
Vhodnosti cvičení, počtu cvičení
Vhodnosti organizácie
Vhodnosti metodických opatrení