J. Reczek Problemy turystyki w województwie podkarpackim

download report

Transcript J. Reczek Problemy turystyki w województwie podkarpackim

Problemy turystyki w województwie
podkarpackim
• Brak markowych produktów turystycznych
• Przeciętna oferta turystyczna, znacznie poniżej możliwości
regionu
• Stosunkowo wysokie ceny przy stosunkowo niskim
standardzie usług
• Braki w infrastrukturze komunikacyjnej i turystycznej
• Niedostatek wysokostandardowych ośrodków
turystycznych
• Brak rzetelnych informacji o rzeczywistym ruchu
turystycznym i zjawiskach zachodzących w tej dziedzinie w
regionie
• Niedostatki w systemie informacji i promocji turystycznej,
brak współpracy samorządów lokalnych i sektora
turystycznego, oraz w ramach samego sektora
CEL: Budowa konkurencyjnej, atrakcyjnej oferty
rynkowej opartej na znacznym potencjale
turystycznym regionu
1.3.1. Rozwój atrakcji turystycznych oraz infrastruktury turystycznej
Zakładane efekty realizowanych działań:
• poprawa dostępności i ekspozycji turystycznej terenów, miejsc, obiektów
oraz zbiorów mających charakter ogólnopolskich oraz ponadregionalnych
atrakcji turystycznych lub reprezentujących unikatowe dziedzictwo
przyrodnicze i kulturowe regionu (w tym poprzez wykorzystanie ICT),
• rozwój nowych atrakcji turystycznych, służących wiodącym formom
turystyki przyjazdowej do województwa,
• rozwój i poprawa stanu infrastruktury dla turystyki wypoczynkowej,
uzdrowiskowej (w tym leczniczej), krajoznawczej, aktywnej, przygranicznej
i biznesowej, w tym zwłaszcza dla turystów zmotoryzowanych, ze
szczególnym uwzględnieniem wartości przyrodniczych i krajobrazowych,
• budowa i rozwój wielofunkcyjnych, wysoko standardowych kompleksów
rekreacyjno-wypoczynkowych i leczniczych, przy uwzględnieniu wartości
przyrodniczych i krajobrazowych,
1.3.2. Podniesienie konkurencyjności
produktów turystycznych w wiodących
formach turystyki przyjazdowej do
województwa
Zakładane efekty realizowanych działań:
• wyższa konkurencyjność produktów
turystycznych regionu, jako efekt rozwoju
doradztwa prowadzonego przez instytucje
otoczenia biznesu turystycznego oraz
dostępności instrumentów wsparcia
finansowego,
• wprowadzone na rynek nowe,
innowacyjne produkty turystyczne oparte
na wynikach badaniach ruchu
turystycznego w województwie i trendach
rozwoju turystyki międzynarodowej,
• poprawa jakości obsługi ruchu
turystycznego poprzez dokształcanie i
szkolenie kadr sektora turystycznego
(zwłaszcza tzw. pierwszego kontaktu) oraz
transfer dobrych praktyk z krajów i
regionów o rozwiniętym rynku
turystycznym.
1.3.3. Rozwój promocji turystycznej oraz
partnerstwa służącego turystyce
przyjazdowej do województwa
Zakładane efekty realizowanych działań:
• rozwój krajowej i zagranicznej promocji
turystycznej województwa opartej na
wynikach badań ruchu turystycznego
oraz przyjętej strategii promocji
turystycznej regionu,
• wzmocnienie roli Podkarpackiej
Regionalnej Organizacji Turystycznej w
promocji turystycznej województwa,
• rozwój istniejących i tworzenie nowych
klastrów oraz innych form
organizacyjnych w ramach współpracy i
współdziałania podmiotów sektora
turystycznego i około turystycznego,
• rozwój współpracy z touroperatorami
spoza województwa podkarpackiego
oraz innymi podmiotami oddziałującymi
na turystykę przyjazdową do regionu,
• zintensyfikowanie współpracy z
województwami sąsiednimi oraz
przygranicznymi regionami Słowacji
i Ukrainy na rzecz wzrostu ruchu
turystycznego.
WSKAŻNIKI DLA PRIORYTETU TEMATYCZNEGO
1.3. TURYSTYKA
• Liczba zbudowanych wielofunkcyjnych, wysoko
standardowych kompleksów rekreacyjno-wypoczynkowych
i leczniczych z bazą noclegową o standardzie 3. gwiazdek i
wyżej
• Roczna liczba noclegów ogółem, udzielonych w turystycznych
obiektach noclegowych posiadających 10 miejsc i więcej
• Roczna liczba noclegów ogółem, udzielonych turystom
zagranicznym w turystycznych obiektach zbiorowego
zakwaterowania
• Roczna łączna frekwencja odwiedzających w 10 wybranych
dużych atrakcjach turystycznych regionu
• Ilość miejsc noclegowych w województwie
• Liczba podmiotów zrzeszonych w klastrach turystycznych,
Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej oraz
Lokalnych Organizacjach Turystycznych.
Czynniki decydujące o atrakcyjności
oferty turystycznej regionu
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Atrakcyjność naturalna
Atrakcyjność kulturowa
Dostępność komunikacyjna
Czystość i higiena
Cena
Bezpieczeństwo
Infrastruktura turystyczna
Sprofilowana oferta
Standard / obsługa klienta
Infrastruktura towarzysząca
Dostępność informacji, system rezerwacji i sprzedaży